[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: جستجو :: تماس با ما ::
:: دوره 14، شماره 4 - ( تیر 1399 ) ::
جلد 14 شماره 4 صفحات 56-48 برگشت به فهرست نسخه ها
اثربخشی مداخله سایکودرام بر تنظیم شناختی هیجانات مثبت و منفی در افراد دارای اختلال پانیک
محسن سعیدمنش1 ، فاطمه کاظمی1 ، فرنگیس دمهری 2
1- گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و هنر
2- گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و هن ، kazemfat91@gmail.com
چکیده:   (1784 مشاهده)
زمینه و هدف: مداخله سایکودرام روشی همراه با ایفای نقش است که فرد می‌آموزد هیجانات خود را ابراز، تعدیل و کنترل کند. پژوهش حاضر با هدف اثربخشی سایکودرام بر تنظیم شناختی هیجانات مثبت و منفی در افراد دارای اختلال پانیک در شهرستان یزد انجام شد.
روش بررسی: روش پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی است که با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون همراه با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری متشکل از کلیه افراد دارای اختلال پانیک مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره و روان‌شناختی شهر یزد در سال 1398 بود. نمونه مورد بررسی تعداد 30  نفر بود که از طریق روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابتدا پیش­آزمون گرفته شد و شرکت­کنندگان پرسشنامه تنظیم هیجان گرانفسکی را تکمیل کردند. بسته درمانی سایکودرام در 10 جلسه 45 دقیقه‌ای بر روی گروه آزمایش انجام شد. پس از ارائه مداخله آموزشی، مجدداً هر دو گروه توسط پرسشنامه تنظیم هیجان گرانفسکی و همکاران مورد آزمون مجدد قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس تجزیه‌وتحلیل شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین گروه تجربی و کنترل در متغیر راهبردهای شناختی مثبت (03/0=p) و منفی تنظیم هیجانی (02/0-p) تفاوت وجود داشت که با توجه به تفاوت میانگین­ها در مرحله پس‌آزمون، عملکرد گروه تجربی بهتر بود.
نتیجه‌گیری: در یک نتیجه­گیری کلی می­توان گفت که مداخله سایکودرام بر تنظیم شناختی هیجانات مثبت و منفی در افراد دارای اختلال پانیک می‌تواند مؤثر باشد.
واژه‌های کلیدی: سایکودرام، تنظیم هیجانات، اختلال پانیک.
متن کامل [PDF 670 kb]   (612 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: روانشناسی
دریافت: 1398/11/2 | پذیرش: 1399/4/9 | انتشار: 1399/4/10
فهرست منابع
1. 1- Craske MG, Kircanski K, Epstein A, Wittchen HU, Pine DS, Lewis‐Fernández R, Hinton D. Panic disorder: a review of DSM‐IV panic disorder and proposals for DSM‐V. Depression and anxiety. 2010 Feb;27(2):93-112. [DOI:10.1002/da.20654]
2. Porter E, Chambless DL. A systematic review of predictors and moderators of improvement in cognitive-behavioral therapy for panic disorder and agoraphobia. Clinical Psychology Review. 2015 Dec 1;42:179-92. [DOI:10.1016/j.cpr.2015.09.004]
3. Botella C, García‐Palacios A, Villa H, Baños RM, Quero S, Alcañiz M, Riva G. Virtual reality exposure in the treatment of panic disorder and agoraphobia: A controlled study. Clinical Psychology & Psychotherapy: An International Journal of Theory & Practice. 2007 May;14(3):164-75. [DOI:10.1002/cpp.524]
4. Hashemi T, Alilo M, Hosseinzadeh S, Abbasi S. The Role of Cognitive Strategies for Emotion Regulation and Neuroticism and Extraversion in Panic Symptoms. Journal of Modern Psychological Research. 2015; 9 (34): 245-289. (in Persian)
5. Yousefi F. The Relationship between Cognitive Emotion Regulation Strategies with Depression and Anxiety in Students of Talent Guidance Centers. Research in Exceptional Children. 2006; 4 (5): 871-892. (in Persian)
6. Williamson DE, Forbes EE, Dahl RE, Ryan ND. A genetic epidemiologic perspective on comorbidity of depression and anxiety. Child and Adolescent Psychiatric Clinics. 2005 Oct 1;14(4):707-26. [DOI:10.1016/j.chc.2005.05.007]
7. Garnefski N, Kraaij V, Spinhoven P. Negative life events, cognitive emotion regulation and emotional problems. Personality and Individual differences. 2001 Jun 1;30(8):1311-27. [DOI:10.1016/S0191-8869(00)00113-6]
8. Aldao A, Nolen-Hoeksema S, Schweizer S. Emotion-regulation strategies across psychopathology: A meta-analytic review. Clinical psychology review. 2010 Mar 1;30(2):217-37. [DOI:10.1016/j.cpr.2009.11.004]
9. Mashhadi A, MirDoroghi F, Hasani J. The Role of Cognitive Emotion Regulation Strategies in Internalizing Disorders of Children. Journal of clinical psychology. 2011;3(3):29-39.
10. Purafkari A. Comprehensive Psychology-Psychiatry Culture. Tehran Publication, Contemporary Culture.2014: 256-265. (in persian).
11. Salehi A. The role of cognitive emotion regulation strategies in predicting depression. Knowledge and Research in Applied Psychology, 2017; 16 (1): 108-117. (in Persian)
12. American Psychological Association. Specialty guidelines for forensic psychology. The American Psychologist. 2013; 68(1):7. [DOI:10.1037/a0029889]
13. Shahidi L, Manshaee G R. The Effectiveness of Meta-Cognitive Training on Emotional Regulation and Academic Emotion in Mathematics among Second-Grade High School Students. Advances in Cognitive Sciences. 2015; 17 (3):30-37. (In Persian)
14. Ameln F, Gerstmann R, Kramer J. Psychodrama. Springer-Verlag; 2013.
15. Dogan T. The effects of psychodrama on young adults' attachment styles. The arts in psychotherapy. 2010;37(2):112-9. [DOI:10.1016/j.aip.2010.02.001]
16. Chung SF. A review of psychodrama and group process. International Journal of Social Work and Human Services Practice. 2013 Dec;1(2):105-14.
17. Holmes P. The inner world outside: Object relations theory and psychodrama. Routledge; 2015. [DOI:10.4324/9781315729490]
18. McVea CS, Gow K, Lowe R. Corrective interpersonal experience in psychodrama group therapy: A comprehensive process analysis of significant therapeutic events. Psychotherapy Research. 2011 Jul 1;21(4):416-29. [DOI:10.1080/10503307.2011.577823]
19. Carbonell DM, Parteleno-Barehmi C. Psychodrama groups for girls coping with trauma. International Journal of Group Psychotherapy. 1999 Jul 1;49(3):285-306. [DOI:10.1080/00207284.1999.11732607]
20. Akinsola EF, Udoka PA. Parental influence on social anxiety in children and adolescents: Its assessment and management using psychodrama. Psychology. 2013 Mar 28;4(03):246. [DOI:10.4236/psych.2013.43A037]
21. Hamamci Z. Integrating psychodrama and cognitive behavioral therapy to treat moderate depression. The Arts in Psychotherapy. 2006 Jan 1;33(3):199-207. [DOI:10.1016/j.aip.2006.02.001]
22. Zare MA, Shafiabadi A, Pasha Sharifi H, Navabinejad S. The efficacy of rational emotive behavioral group therapy and psychodrama in modifying emotional expression styles. Dev Psychol. 2007 Jan 1;4(13):25-41.
23. Zare M, Shafieabadi A. The Comparison of the Effectiveness of Rational-Emotional, Behavioral Group Counseling and Psychomedical Counseling in Increasing General Health and Emotional Expressiveness of Female Clients. Journal of Women's Research. 2007. 2:1-10.
24. Bandelow B, Reitt M, Röver C, Michaelis S, Görlich Y, Wedekind D. Efficacy of treatments for anxiety disorders: a meta-analysis. International Clinical Psychopharmacology. 2015 Jul 1;30(4):183-92. [DOI:10.1097/YIC.0000000000000078]
25. Gatta M, Andrea S, Paolo TC, Giovanni C, Rosaria S, Carolina B, PierAntonio B. Analytical psychodrama with adolescents suffering from psycho-behavioral disorder: Short-term effects on psychiatric symptoms. The Arts in Psychotherapy. 2010 ;37(3):240-7. [DOI:10.1016/j.aip.2010.04.010]
26. Vural P, Akkaya C, Küçükparlak I, Ercan I, Eracar N. Psychodramatic group psychotherapy as a parental intervention in attention deficit hyperactivity disorder: A preliminary study. The Arts in Psychotherapy. 2014 Jul 1;41(3):233-9. [DOI:10.1016/j.aip.2014.02.004]
27. Khadkhodai H, Rahimimanesh N, Khosrowpour SA. The Effect of Psychodrama Therapy on Marital Satisfaction, Stress, Depression Anxiety. Second International Conference on Psychology, Counseling and education. 2018. (in persian)
28. Pourrezaian M. The Clinical Evaluation of Psychodrama's Effectiveness in Treatment of Social Anxiety: A Case Study. Clinical psychology study. 2016;6(24):29-46. (In Persian)
29. Abolghasemi S. Surveying the Impact of Teaching Drama Therapy on the Happiness and Self-Esteem Per-University Girls Student. Quarterly journal of social work. 2014; 3 (4); 22-27. (In Persian)
30. Karabilgin OS, Gökengin GB, Doganer I, Gökengin D. The effect of psychodrama on people living with HIV/AIDS. Eur J Psychother Couns 2012; 14(4): 317-33. [DOI:10.1080/13642537.2012.734529]
31. Moghaddam K, Ravarian A, Saied Ershadi F, Gorji A. The Importance of Theatre Therapy (Psychodrama) In the Treatment of Children and Adolescents with Autism Spectrum Disorder. The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam. 2019;7(2):107-15. (In Persian) [DOI:10.29252/shefa.7.2.107]
32. Bagheri M, Saadat F, Pouladi F. The Effectiveness of Psychodrama on Emotional Rehabilitation of Bipolar I Disorder. J Res Behav Sci 2018; 16(2): 175-81. (In Persian)
33. Souilm NM, Ali SA. Effect of Psychodrama on the Severity of Symptoms in Depressed Patients. American Journal of Nursing. 2017;5(5):158-64.
34. Anvari J, Sardaty B. The Effectiveness of Positive Psychotherapy on Improving Cognitive Emotion Regulation Strategies in Male Secondary High School Students with Anxiety Symptoms. positive psychology. 2019; 5(2): 31-46. (In Persian)
35. Shokraneh E, Neshat-Doost HT, Abedi MR, Talebi H. The Effect of Psychodrama on Body Mass Index, Self-Esteem and Cognitive Regulation of Emotion in Obese Female Children. Journal of Research Behavior Science. 2016; 14(3): 331-8. (In Persian)
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Saeidmanesh M, Kazemi F, Demehri F. The Effect of Psychodrama intervention Cognitive regulation of positive and negative emotions in Panic Disorder. Qom Univ Med Sci J. 2020; 14 (4) :48-56
URL: http://journal.muq.ac.ir/article-1-2725-fa.html

سعیدمنش محسن، کاظمی فاطمه، دمهری فرنگیس. اثربخشی مداخله سایکودرام بر تنظیم شناختی هیجانات مثبت و منفی در افراد دارای اختلال پانیک. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم. 1399; 14 (4) :56-48

URL: http://journal.muq.ac.ir/article-1-2725-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 14، شماره 4 - ( تیر 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله دانشگاه علوم پزشکی قم Qom University of Medical Sciences Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4366