بررسي اثر نانوذرات نقره بر رشد باکتري اشرشياكلي

نوشین نقش

چکیده


زمينه و هدف: نانوذرات، اجزاي کوچکي هستند که در زمينه پزشکي کاربردهاي زيادي دارند. يکي از شاخه‌هاي کاربردي در زمينه نانوتکنولوژي، استفاده از فناوري نانوسيلور (Nanosilver) است. خواص ضد ‌ميکروبي اين نانوذرات و كاربرد مفيد آن در زمينه بيوتکنولوژي و مهار تخصصي ميکروب‌ها بررسي شده است. با توجه به نبود گزارشهاي دقيق پيرامون خواص ضد ‌باکتريايي اين نانوذره، اين تحقيق با هدف بررسي مقايسه تأثيرات مهاري نقره بر باکتري E. coli صورت گرفت.

روش بررسی: در اين مطالعه، نانوسيلورها با غلظت‌هاي 100، 200، 300، 400 و ppm500 بر روي ديسک‌هاي بلانک تلقيح شده و در محيط کشت نوترين آگار قرار داده شدند. با تنظيم ميزان باکتري‌ها مطابق با غلظت استاندارد 5/0 مک فارلند، در روز‌هاي اول، دوم و ششم قطر هاله‌های عدم رشد بررسي گرديد. به‌منظور مقايسه ميانگين‌ هاله‌های عدم رشد در گروه‌های کنترل و تیمار از آزمون تي‌تست استفاده شد و 05/0p< معنی‌دار در نظر گرفته شد.

يافته‌ها: در روز اول بعد از تيمار و در غلظت ppm400، ميانگين قطر هاله‌ها در باکتريmm 43/0±30/2 بود که از نظر آماري در مقايسه با گروه‌هاي شاهد افزایش معنی‌داری داشت (01/0(p=. در روز دوم بعد از تيمار و در غلظت ppm400، ميانگين قطر هاله‌ها mm39/0±48/2 بود که از نظر آماري در مقايسه با گروه‌هاي شاهد افزایش معنی‌داری داشت (01/0p<)، ولي تفاوت معنی‌داری با روز اول نداشت.

نتيجه‌گيري: با توجه به اینکه نانوتکنولوژی در شاخه‌های مختلف علوم کاربردهای گوناگونی دارد، تعمیم نتایج این مطالعه می‌تواند در درمان بسیاری از بیماری‌های منتقل‌شده توسط باکتری در زمینه پزشکی مفید واقع شود. همچنین با توجه به عوارض جانبی آنتی‌بیوتیک‌ها، می‌تواند جایگزین مناسبی نيز برای آنها باشد.

تمام متن: PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.