بررسي اثر نانوذرات نقره بر رشد باکتري اشرشياكلي

N Naghsh

چکیده


زمينه و هدف: نانوذرات، اجزاي کوچکي هستند که در زمينه پزشکي کاربردهاي زيادي دارند. يکي از شاخه‌هاي کاربردي در زمينه نانوتکنولوژي، استفاده از فناوري نانوسيلور (Nanosilver) است. خواص ضد ‌ميکروبي اين نانوذرات و كاربرد مفيد آن در زمينه بيوتکنولوژي و مهار تخصصي ميکروب‌ها بررسي شده است. با توجه به نبود گزارشهاي دقيق پيرامون خواص ضد ‌باکتريايي اين نانوذره، اين تحقيق با هدف بررسي مقايسه تأثيرات مهاري نقره بر باکتري E. coli صورت گرفت.

روش بررسی: در اين مطالعه، نانوسيلورها با غلظت‌هاي 100، 200، 300، 400 و ppm500 بر روي ديسک‌هاي بلانک تلقيح شده و در محيط کشت نوترين آگار قرار داده شدند. با تنظيم ميزان باکتري‌ها مطابق با غلظت استاندارد 5/0 مک فارلند، در روز‌هاي اول، دوم و ششم قطر هاله‌های عدم رشد بررسي گرديد. به‌منظور مقايسه ميانگين‌ هاله‌های عدم رشد در گروه‌های کنترل و تیمار از آزمون تي‌تست استفاده شد و 05/0p< معنی‌دار در نظر گرفته شد.

يافته‌ها: در روز اول بعد از تيمار و در غلظت ppm400، ميانگين قطر هاله‌ها در باکتريmm 43/0±30/2 بود که از نظر آماري در مقايسه با گروه‌هاي شاهد افزایش معنی‌داری داشت (01/0(p=. در روز دوم بعد از تيمار و در غلظت ppm400، ميانگين قطر هاله‌ها mm39/0±48/2 بود که از نظر آماري در مقايسه با گروه‌هاي شاهد افزایش معنی‌داری داشت (01/0p<)، ولي تفاوت معنی‌داری با روز اول نداشت.

نتيجه‌گيري: با توجه به اینکه نانوتکنولوژی در شاخه‌های مختلف علوم کاربردهای گوناگونی دارد، تعمیم نتایج این مطالعه می‌تواند در درمان بسیاری از بیماری‌های منتقل‌شده توسط باکتری در زمینه پزشکی مفید واقع شود. همچنین با توجه به عوارض جانبی آنتی‌بیوتیک‌ها، می‌تواند جایگزین مناسبی نيز برای آنها باشد.

موضوع


Nanosilver; Nanobiotechnology; Inhibitory Effects; Escherichia coli

تمام متن:

PDF

مراجع


Braydich-Stolle L, Hussain S, Schlager S JJ, Hofmann M. In Vitro Cytotoxicity of Nanoparticles in Mammalian Germline Stem Cells. Toxocological Sciences 2005;88(2):412-419.

Arikan S, Lozano-Chiu M, Paetznick V, Rex JH. In Vitro Susceptibility Testing Methods for Caspofungin Against Aspergillus and Fusarium Isolates. Antimicrob Agents Chemother 2001;45(1):327-330.

Arikan S, Rex JH. New Agents for Treatment of Systemic Fungal Infections. Expert Opinion Emerging Drugs 2000;5(2):135-160.

Moudgi BM, Roberts SM. Designing a Strategies for Safety Evaluation of Nanomaterials. Part Nano-Interface in a Microfluidic Chip to Probe Living VI. Characterization of Nanoscale Particles for Cells: Challenges and Perspectives. Toxicological Sciences USA 2006;103:6419-6424.

Tahan C, Leung R, Zenner GM, Ellison KD, Crone WC, Miller CA. Nanotechnology and Improving Packaged Food Quality and Safety. Part 2: Nanocomposites. Am J Physics 2006;74(5):443-448.

Geho DH, Jones CD, Petricoin EF, Liotta LA. Nanoparticles: Potential Biomarker Harvesters. Curr Opin Chem Biol 2006;10(1):56-61.

Nakagawa YK, Shimazu M, Ebihara K. Nakagawa Aspergillus Niger Pneumonia with Fatal Pulmonary System. J Infect Chemother 1999;5(2):97-100.

Braydich-Stolle L, Hussain S, Schlager JJ, Hofmann M. In Vitro Cytotoxicity of Nanoparticles in Mammalian Germline Stem Cells. Toxocological Sciences 2005;88(2):412-419.

Hussain SM, Javorina MK, Schrand AM, Duhart HM, Ali SF, John J. Schlager 2006. The Interaction of Manganese Nanoparticles with PC-12 Cells Induces Dopamine Depletion. Toxocol Sci 2006;92(2):456-463.

Christian P, Von der Kammer F, Baalousha M, Hofmann T. Nanoparticles: Structure, Properties, Preparation and Behaviour in Environmental Media. Ecotoxicology 2008;17(5):326-343.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.