اثر نانونقره خوراکی بر عوامل خونی، هورمونی و ادراری رت‌هاي صحرایی نژاد ویستار

K Roshanai, MH Razavian

چکیده


زمينه و هدف: نانو ذرات نقره با اثرات شگرف ضد میکروبی و مصرف روزافزون در صنایع، پرکاربردترين نانوذرات می‌باشند و این امر ضرورت بررسی در مورد سلامت استفاده از آنها را افزایش داده است. در این مطالعه اثر زمان و دوز مصرف خوراکی این ذرات بر رت‌هاي نژاد ویستار بررسی گرديد.

روش مطالعه: تعداد 36 رت یک‌ماهه نژاد ويستار در قالب 6 گروه 6 تايی (يك شاهد و 5 آزمون) دسته‌بندي شدند، و محلول‌های نانونقره (Nanocid L 2000) در غلظتهاي 5، 20، 35، 65 و ppm95 را به‌ جای آب آشامیدنی مصرف کردند. پس از 3 و 6 ماه از هر گروه، 3 حيوان به‌طور تصادفي انتخاب و اندازه‌گيري پارامترهای هورموني با کيت‌های انسانی(شرکت پارس آزمون) و شمارش سلول‌های خونی به‌وسيله دستگاه اتوماتيک H1 صورت گرفت. به‌‌منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون آنالیز واریانس یک‌طرفه و تست توکی با سطح معنی‌داري 05/0 استفاده شد.

یافته‌ها: در اين مطالعه کاهش معنی‌دار و وابسته به دوز گلبول‌های سفيد خون مشاهده گرديد، ولي تعداد گلبول‌های قرمز خون و سطح هموگلوبین و هماتوکریت تغییر معنی‌داري نداشت. سطح T4 و كورتيزول خون به‌صورت وابسته به دوز و معني‌دار كاهش و تستوسترون افزايش نشان داد. همچنين انديس جذب آب حيوانات نیز به موازات افزايش دوز محلول مصرفي، افزايش معنی‌داري داشت. از طرفی، اجسام كتوني‌ تنها در ادرار حيوانات ماده با دريافت دوزهاي بالا مشاهده گرديد.

نتیجه‌گیری: کاهش تعداد گلبول‌های سفید خون، نشان‌دهنده آپوپتوز سلولي از مسيرهاي مختلف و كاهش سطح ایمنی حیوانات مي‌باشد. از طرفي، عدم تغيير پارامترهای شاخص عملکرد مغز استخوان بيانگر عدم تأثير تخريبي اين ذرات بر عملکرد مغز قرمز استخوان است. کم‌كاري غدد آدرنال و تيروئيد و پركاري غده جنسي مردانه نيز از عوارض مصرف اين ذرات مي‌باشد. همچنین افزايش انديس جذب آب و حجم ادرار به‌علت افزايش فشار اسمزي خون و يا آسيب به كليه‌ها از ديگر عوارض حاصله است.


موضوع


Silver Nanoparticles; Hemoglobin; Blood Cells; Cortisol; Testosterone; T4; Ketone Bodies; Water Uptake Index.

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.