ظهور بتالاکتامازهای پلاسمیدی جدید در کلبسیلا پنومونیه

Fateme Fallah, Mojde Hakemi Vala, Ali Hashemi, Saeed Shams

چکیده


زمينه و هدف: مقاومت آنتی‌بیوتیکی همواره به‌عنوان یک مشکل جدی برای سلامت انسان مطرح بوده است، و بیماران را در بیمارستان‌های سراسر جهان تحت تأثیر قرار مي‌دهد، از این‌رو سازمان بهداشت جهانی سال 2011 را به‌عنوان سال مقاومت آنتی‌بیوتیکی نامید. کلبسیلا پنومونیه یک پاتوژن فرصت‌طلب گرم منفی و یکی از عوامل شایع عفونت‌های بیمارستانی است. این باکتری، به‌ویژه در نوزادان باعث پنومونی، سپتی‌سمی، مننژیت، اسهال و باکتریمی می‌شود. افزایش ظهور مقاومت به چند دارو در بین ایزوله‌های بیمارستانی کلبسیلا پنومونیه؛ گزینه‌های درمانی را برای درمان عفونت‌های ایجادشده به‌وسیله این باکتری محدود کرده است. بتالاکتامازها به‌عنوان دفاع اصلی باکتری‌های گرم منفی در مقابل آنتی‌بیوتیک‌ها محسوب می‌شوند. اخیراً در برخی از باکتری‌ها، به‌ویژه کلبسیلا پنومونیه آنزیم‌های جدیدی از قبیل:

NDM-1 (New-Delhi-methallo-β-lactamase-1), OXA-48 (Oxacillinase-48), OXA-181 (Oxacillinase-181), KPC (Klebsiella pneumoniae Carbapenemase), CTX-M-15 (Cefotaximase-M-15)

 

شناسایی شده است که باعث مقاومت باکتری به بسیاری از آنتی‌بیوتیک‌ها مانند پنی‌سیلین‌ها، سفالسپورین‌ها، کارباپنم‌ها، آمینوگلیکوزیدها، ماکرولیدها، سولفامتوکسازول می‌شوند. ژن تولید‌کننده این آنزیم‌ها بر روی پلاسمیدها با اندازه‌هاي مختلف قرار داشته و قادرند از یک باکتری به باکتری دیگر، از یک انسان به انسان دیگر و حتی از یک کشور به کشور دیگر منتقل شوند. اهمیت بعضی از این ژن‌ها مانند NDM-1 و KPC  در سال 2011 به اندازه بیماری ایدز، سل و مالاریا ارزیابی شده است. این آنزیم‌ها به‌عنوان یک تهدید مهم در بیماران بستری در بیمارستان‌ها ظهور یافته‌اند. بعضی پاتوژن‌های حاوی NDM-1 و  KPCبه اشتباه ممکن است در تست‌های معمول آزمایشگاهی حساس در نظر گرفته شده و تشخیص داده نشوند، و اين خود می‌تواند منجر به این امر گردد که بیماران با دريافت آنتی‌بیوتیک‌های غیر‌مؤثر، باعث گسترش و به‌وجود آمدن پاتوژن‌های مقاوم‌تر شوند. تاكنون هیچ‌گونه واکسنی برای جلوگیری از عفونت‌های ناشی از باکتری‌های مولد کارباپنم‌آز يافت نشده است. همچنين اطلاعاتی در مورد فراوانی این ژن‌های پلاسمیدی و الگوی ژنتیکی آنها در ایران وجود ندارد. از این‌رو، تشخیص سویه‌های کلبسیلا پنومونیه حاوی آنزیم‌های مقاومت، به‌ویژه NDM-1 جهت درمان بهتر بیماران و جلوگیری از انتشار این ژن‌ها به دیگر باکتری‌ها با استفاده از روش‌های دقیق فنوتیپی و ژنوتیپی مهم می‌باشد.


موضوع


مقاومت آنتی بیوتیکی؛ بتالاكتاماز؛ پلاسمید؛ کلبسیلا

تمام متن:

PDF

مراجع


Green VL, Verma A, Owens RJ, Phillips SE, Carr SB. Structure of New Delhi Metallo-β-Lactamase 1 (NDM-1). Acta Crystallogr Sect F Struct Biol Cryst Commun 2011 Oct 1;67(Pt 10):1160-4.

Jean SS, Hsueh PR. High Burden of Antimicrobial Resistance in Asia. Int J Antimicrob Agents 2011 Apr; 37(4):291-5.

Fernández A, Pereira MJ, Suárez JM, Poza M, Treviño M, Villalón P, Sáez-Nieto JA, et al. Emergence in Spain of a Multidrug-resistant Enterobacter Cloacae Clinical Isolate Producing SFO-1 Extended-spectrum Beta-lactamase. J Clin Microbiol 2011 Mar; 49(3):822-8.

Fallh F, Eslami G, Komali H, Houshmand A, et al. Grapefruit A Metabol 2010;2(3):56-59.

Lye DC, Kwa AL, Chlebicki P. World Health Day 2011: Antimicrobial Resistance and Practical Solutions Ann Acad Med Singapore 2011 Apr; 40(4): 156-2.

Tsai YK, Fung CP, Lin JC, Chen JH, Chang FY, Chen TL, Siu LK. Klebsiella pneumoniae outer Membrane Porins OmpK35 and OmpK36 Play Roles in Both Antimicrobial Resistance and Virulence. Antimicrob Agents Chemother 2011 Apr; 55(4):1485-93.

García-Sureda L, Juan C, Doménech-Sánchez A, Albertí S. Role of Klebsiella pneumoniae LamB Porin in Antimicrobial Resistance. Antimicrob Agents Chemother 2011 Apr; 55(4):1803-5.

Maham S, Fallah F, Eslami G, et al. The Antimycobacterium Activity of Menthe Piperita and Menthe Spicata Ethanolic Extract Against Mycobacterium Bovis in Comparison with Isoniazid. Iran J Clin Infect Dis 2011;6(2):78-81.

Luo Y, Yang J, Zhang Y, Ye L, Wang L, Guo L. Prevalence of β-lactamases and 16S rRNA Methylase Genes Amongst Clinical Klebsiella pneumoniae Isolates Carrying Plasmid-mediated Quinolone Resistance Determinants Int J Antimicrob Agents 2011 Apr; 37(4):352-5.

Roy S, Viswanathan R, Singh AK, Das P, Basu S. Sepsis in Neonates due to Imipenem-resistant Klebsiella pneumoniae Producing NDM-1 in India. J Antimicrob Chemother 2011 Jun; 66(6):1411-3.

Bonomo RA. New Delhi Metallo-β-lactamase and Multidrug Resistance: A Global SOS? Clin Infect Dis 2011 Feb 15;52(4):485-7.

Nordmann P, Naas T, Poirel L. Global Spread of Carbapenemase-producing Enterobacteriaceae. Emerg Infect Dis 2011 Oct; 17(10):1791-8.

Padilla E, Llobet E, Doménech-Sánchez A, Martínez-Martínez L, Bengoechea JA, Albertí S. Klebsiella pneumoniae AcrAB Efflux Pump Contributes to Antimicrobial Resistance and Virulence. Antimicrob Agents Chemother 2010 Jan; 54(1):177-83.

Yang J, Ye L, Wang W, Luo Y, Zhang Y, Han L. Diverse Prevalence of 16S rRNA Methylase Genes armA and rmtB Amongst Clinical Multidrug-resistant Escherichia Coli and Klebsiella pneumoniae Isolates. Int J Antimicrob Agents 2011 Oct; 38(4):348-51.

Navidinia M, Karimi A, Rahbar M, Fallah F, et al. Study Prevalence of Verotoxigenic E. coli Isolated from Urinary Tract Infections (UTIs) in an Iranian Children Hospital. Open Microbiol J 2012;6:1-4.

Zhou X, Gaol J, Huang Y, Fu S, Chen H. Antibiotic Resistance Pattern of Klebsiella Pneumonia and Enterobacter Sakazakii Isolates from Powdered Infant Formula. African J of Microbiol Research 2011;5(19):3073-3077.

Maramba-Lazarte CC, Bunyi MAC, Gallardo EE, et al. Etiology of Neonatal Sepsis in Five Uran Hospitals in the Philippines. Pediatr Infect Dis Soc Philippines J 2011;12(2):75-85.

Lubell Y, Ashley EA, Turner C, Turner P, White NJ. Susceptibility of Community-acquired Pathogens to Antibiotics in Africa and Asia in Neonates-an Alarmingly Short Review. Trop Med Int Health 2011 Feb; 16(2):145-51.

Drawz SM, Bonomo RA. Three Decades of Beta-lactamase Inhibitors. Clin Microbiol Rev 2010;23(1):160-201.

Bush K, Jacoby GA. Updated Functional Classification of Beta-lactamases. Antimicrob Agents Chemother 2010;54(3):969-76.

Roy S, Singh AK, Viswanathan R, Nandy RK, Basu S. Transmission of Imipenem Resistance Determinants During the Course of an Outbreak of NDM-1 Escherichia Coli in a Sick Newborn Care Unit. J Antimicrob Chemother. 2011;66(12):2773-80.

Thomas PW, Zheng M, Wu S, Guo H, Liu D, Xu D, Fast W. Characterization of Purified New Delhi Metallo-β-lactamase-1. Biochemistry 2011;22;50(46):10102-13.

Manchanda V, Rai S, Gupta S, Rautela RS, Chopra R, Rawat DS, Verma N, Singh NP, Kaur IR, Bhalla P. Development of TaqMan Real-time Polymerase Chain Reaction for the Detection of the Newly Emerging form of Carbapenem Resistance Gene in Clinical Isolates of Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, and Acinetobacter Baumannii. Indian J Med Microbiol 2011;29(3):249-53.

Pfeifer Y, Wilharm G, Zander E, Wichelhaus TA, Göttig S, Hunfeld KP, Seifert H, Witte W, Higgins PG. Molecular Characterization of BlaNDM-1 in an Acinetobacter Baumannii Strain Isolated in Germany in 2007. J Antimicrob Chemother 2011;66(9):1998-2001.

Arya SC, Agarwal N. International Travel with Acquisition of Multi-Drug Resistant Gram Negative Bacteria Containing the New Delhi Metallo-Beta-lactamase Gene, Bla NDM-1. Travel Med Infect Dis 2011;9(1):47-8.

Nordmann P, Poirel L, Carrër A, Toleman MA, Walsh TR. How to Detect NDM-1 Producers. J Clin Microbiol 2011;49(2):718-21.

Kim Y, Tesar C, Mire J, Jedrzejczak R, Binkowski A, Babnigg G, Sacchettini J, Joachimiak A. New Delhi Metallo-beta-lactamase (NAM-1): Anupdate. J Chemother 2011;23(5):263-5.

Kim Y, Tesar C, Mire J, Jedrzejczak R, Binkowski A, Babnigg G, Sacchettini J, Joachimiak A. Structure of Apo- and Monometalated Forms of NDM-1-A Highly Potent Carbapenem-hydrolyzing Metallo-β-lactamase. PloS One 2011;6(9):e24621.

Kus JV, Tadros M, Simor A, Low DE, McGeer AJ, Willey BM, et al. New Delhi Metallo-β-lactamase-1: Local Acquisition in Ontario, Canada, and Challenges in Detection. CMAJ 2011 Aug 9;183(11):1257-61.

Wang JF, Chou KC. Insights from modelling the 3D Structure of New Delhi Metallo-β-lactamse and Its Binding Interactions with Antibiotic Drugs. PloS One 2011;11;6(4):e18414.

Zhang H, Hao Q. Crystal Structure of NDM-1 Reveals a Common β-Lactam Hydrolysis Mechanism. FASEB J 2011 Aug; 25(8):2574-82.

Chan HL, Poon LM, Chan SG, Teo JW. The Perils of Medical Tourism: NDM-1-Positive Escherichia coli Causing Febrile Neutropenia in a Medical Tourist. Singapore Med J 2011;52(4):299-302.

Potron A, Poirel L, Nordmann P. Plasmid-mediated Transfer of the Bla(NDM-1) Gene in Gram-negative Rods. FEMS Microbiol Lett 2011 Nov; 324(2):111-6.

Mulvey MR, Grant JM, Plewes K, Roscoe D, Boyd DA. New Delhi Metallo-β-lactamase in Klebsiella pneumoniae and Escherichia coli, Canada. Emerg Infect Dis 2011 Jan; 17(1):103-6.

Kalan L, Wright GD. Antibiotic Adjuvants: Multicomponent Anti-infective Strategies. Expert Rev Mol Med 2011 Feb 23;13:e5.

Walsh TR, Toleman MA. The Emergence of Pan-resistant Gram-negative Pathogens Merits a Rapid Global Political Response. J Antimicrob Chemother 2012 Jan; 67(1):1-3.

Stone NR, Woodford N, Livermore DM, Howard J, Pike R, Mushtaq S, Perry C, Hopkins S. Breakthrough Bacteraemia Due to Tigecycline-resistant Escherichia coli with New Delhi Metallo-β-lactamase (NDM)-1 Successfully Treated with Colistin in a Patient with Calciphylaxis. J Antimicrob Chemother 2011;66(11):2677-8.

Krüttgen A, Razavi S, Imöhl M, Ritter K. Real-time PCR Assay and a Synthetic Positive Control for the Rapid and Sensitive Detection of the Emerging Resistance Gene New Delhi Metallo-β-lactamase-1 (bla(NDM-1)). Med Microbiol Immunol 2011 May; 200(2):137-41.

Diene SM, Bruder N, Raoult D, Rolain JM. Real-time PCR Assay Allows Detection of the New Delhi Metallo-β-lactamase (NDM-1)-encoding Gene in France. Int J Antimicrob Agents 2011;37(6):544-6.

Ong DC, Koh TH, Syahidah N, Krishnan P, Tan TY. Rapid Detection of the BlaNDM-1 Gene by Real-time PCR. J Antimicrob Chemother 2011 Jul; 66(7):1647-9.

Centres for Disease Control and Prevention. Multiplex Real-Time PCR Detection of Klebsiella pneumoniae Carbapenemase (KPC) and New Delhi metallo-β-lactamase (NDM-1). Available From: www.cdc.gov/HAI/settings/Lab/kpc-ndm1-Lab-Protocol.html. Accessed Dec, 2011.

Chen Y, Cui Y, Pu F, Jiang G, Zhao X, Yuan Y, Zhao W, et al. Draft Genome Sequence of an Acinetobacter Genomic Species 3 Strain Harboring a bla(NDM-1) Gene. J Bacteriol 2012;194(1):204-5.

Poirel L, Fortineau N, Nordmann P. International Transfer of NDM-1-Producing Klebsiella Pneumoniae from Iraq to France. Antimicrob Agents Chemother 2011;55(4):1821-2.

Lascols C, Hackel M, Marshall SH, Hujer AM, Bouchillon S, Badal R, Hoban D, Bonomo RA. Increasing Prevalence and Dissemination of NDM-1 Metallo-β-lactamase in India: Data from the SMART Study (2009). J Antimicrob Chemother 2011;66(9):1992-7.

Pfeifer Y, Witte W, Holfelder M, Busch J, Nordmann P, Poirel L. NDM-1-Producing Escherichia coli in Germany. Antimicrob Agents Chemother 2011;55(3):1318-9.

Tijet N, Alexander DC, Richardson D, Lastovetska O, Low DE, Patel SN, Melano RG. New Delhi Metallo-beta-Lactamase, Ontario, Canada. Emerg Infect Dis 2011;17(2):306-7.

Castanheira M, Deshpande LM, Mathai D, Bell JM, Jones RN, Mendes RE. Early Dissemination of NDM-1- and OXA-181-Producing Enterobacteriaceae in Indian Hospitals: Report from the SENTRY Antimicrobial Surveillance Program, 2006-2007. Antimicrob Agents Chemother 2011;55(3):1274-8.

Williamson DA, Heffernan H, Sidjabat H, Roberts SA, Paterson DL, Smith M, Freeman JT. Intercontinental Transfer of OXA-181-Producing Klebsiella pneumoniae Into New Zealand. J Antimicrob Chemother 2011;66(12):2888-90.

Naas T, Cuzon G, Bogaerts P, Glupczynski Y, Nordmann P. Evaluation of a DNA Microarray (Check-MDR CT102) for Rapid Detection of TEM, SHV, and CTX-M Extended-spectrum β-lactamases and of KPC, OXA-48, VIM, IMP, and NDM-1 Carbapenemases. J Clin Microbiol 2011 Apr; 49(4):1608-13.

Nordmann P, Poirel L, Toleman MA, Walsh TR. Does Broad-spectrum Beta-lactam Resistance Due to NDM-1 Herald the end of the Antibiotic Era for Treatment of Infections Caused by Gram-negative Bacteria? J Antimicrob Chemother 2011;66(4):689-92.

Lee MY, Ko KS, Kang CI, Chung DR, Peck KR, Song JH. High Prevalence of CTX-M-15-producing Klebsiella pneumoniae Isolates in Asian Countries: Diverse Clones and Clonal Dissemination. Int J Antimicrob Agents 2011;38(2):160-3.

Ruiz de Alegría C, Rodríguez-Baño J, Cano ME, Hernández-Bello JR, Calvo J, Román E, Díaz MA, Pascual A, Martínez-Martínez L. Spanish Group for Nosocomial Infections (GEIH). Klebsiella pneumoniae Strains Producing Extended-spectrum Beta-lactamases in Spain: Microbiological and Clinical Features. J Clin Microbiol 2011 Mar; 49(3):1134-6.

Calbo E, Freixas N, Xercavins M, Riera M, Nicolás C, Monistrol O, SoléMdel M, Sala MR, Vila J, Garau J. Foodborne Nosocomial Outbreak of SHV1 and CTX-M-15-producing Klebsiella pneumoniae: Epidemiology and Control. Clin Infect Dis 2011 Mar; 15;52(6):743-9.

Poirel L, Schrenzel J, Cherkaoui A, Bernabeu S, Renzi G, Nordmann P. Molecular Analysis of NDM-1-producing Enterobacterial Isolates from Geneva, Switzerland. J Antimicrob Chemother 2011 Aug; 66(8):1730-3.

Bogaerts P, Bouchahrouf W, de Castro RR, Deplano A, Berhin C, Piérard D, Denis O, Glupczynski Y. Emergence of NDM-1-producing Enterobacteriaceae in Belgium. Antimicrob Agents Chemother 2011 Jun; 55(6):3036-8.

Chen S, Hu F, Xu X, et al. High Prevalence of KPC-2-type Carbapenemase Coupled with CTX-M-Type Txtended-spectrum Beta-lactamases in Carbapenem-resistant Klebsiella pneumoniae in a Teaching Hospital in China. Antimicrob Agents Chemother 2011;55(5):2493-4.

Chen L, Mediavilla JR, Endimiani A, Rosenthal ME, Zhao Y, Bonomo RA, Kreiswirth BN. Multiplex Real-time PCR Assay for Detection and Classification of Klebsiella pneumoniae Carbapenemase Gene (bla KPC) Variants. J Clin Microbiol 2011;49(2):579-85.

Doern CD, Dunne WM Jr, Burnham CA. Detection of Klebsiella pneumoniae Carbapenemase (KPC) Production in Non-klebsiella pneumoniae Enterobacteriaceae Isolates by Use of the Phoenix, Vitek 2, and Disk Diffusion Methods. J Clin Microbiol 2011;49(3):1143-7.

Zacharczuk K, Piekarska K, Szych J, Zawidzka E, Sulikowska A, Wardak S, Jagielski M, Gierczynski R. Emergence of Klebsiella pneumoniae Coproducing KPC-2 and 16S rRNAmethylase ArmA in Poland. Antimicrob Agents Chemother 2011;55(1):443-6.

Seah C, Low DE, Patel SN, Melano RG. Comparative Evaluation of a Chromogenic Agar Medium, the Modified Hodge Test, and a Battery of Meropenem-inhibitor Discs for Detection of Carbapenemase Activity in Enterobacteriaceae. J Clin Microbiol 2011;49(5):1965-9.

Landman D, Bratu S, Quale J. Contribution of OmpK36 to Carbapenem Susceptibility in KPC-producing Klebsiella pneumoniae. J Med Microbiol 2009;58(10):1303-8.

Rogers BA, Aminzadeh Z, Hayashi Y, Paterson DL. Country-to-country Transfer of Patients and the Risk of Multi-resistant Bacterial Infection. Clin Infect Dis 2011;53(1):49-56.

Shakibaie MR, Shahcheraghi F, Hashemi A, Adeli NS. Detection of TEM, SHV and PER Type Extended-Spectrum ß-Lactamase Genes among Clinical Strains of Pseudomonas aeruginosa Isolated from Burnt Patients at Shafa-Hospital, Kerman, Iran. Iran J Basic Med Sci 2008;2(11):104-111.

Hashemi A, Shams S, Barati M, Samedani A. Antibacterial Effects of Methanolic Extracts of Zatariamultiflora, Myrtuscommunis and Peganumharmala on Pseudomonas Aeruginosa Producing ESBL. Arak Med Univ Sci J 2011;14(4):104-112. [Full Text in Persian]

Hashemi A, Shams S, KalantarD, TaherpourA, BaratiM. Antibacterial Effect of Methanolic Extract of Camellia Sinensis L. on Pseudomonas Aeruginosa Producing β-lactamases. J Gorgan Univ Med Sci 2012;14(1):136-142. [Full Text in Persian]

11th Iranian Microbiology Congress & 1 East Mediterranean Microbiology Congress Guilan University of Medical Sciences.

Shahcheraghi F, Nikbin, VS, Shooraj F. PCR detection of PER, VEB, SHV and TEM β-lactamases in Multi Drug Resistant Pseudomonas aeruginosa Isolated from Wound Infections in Two Hospitals of Tehran. Iran J Med Microbiol 2009;1(4):21-28. [Full Text in Persian]

Bahar MA, Houshmand SM. Detection of BLAVIM Gene Among Imipenem-Resistant Pseudomonas aeruginosa Isolated from Burn Wounds from Tehran Shahid Motahari Hospital. J Microbiol Knowledge 2009;1(1):19-25. [Full Text in Persian]

Mihani F, Khosravi A. Isolation of Pseudomonas aeruginosa Strains Producing Metallobata Lactamase from Infection in Burned Patients and Identification of BLAIMP and BLAVIM Gene by PCR. Iran J Med Microbiol 2007;1(1):23-31. [Full Text in Persian]

Mirsalehian A, Feizabdi M, et al. Detection of VEB-1, OXA-10 and PER-1 Genotypes in Extended-Spectrum β-Lactamase-Producing Pseudomonas aeruginosa Strains Isolated from Burn Patients. Burns 2010;36(1):70-74.

Kalantar D, Mansouri S. Emergence of Multiple β-lactamases Produced by Escherichia coli Clinical Isolates from Hospitalized Patient in Kerman, Iran. Jundishapur J Microbiol 2010;3(4):137-145.

Hosseini-Mazinani SM, Eftekhar F, Milani M and Ghandili S. Characterization of β-Lactamases from Urinary Isolates of Escherichia coli in Tehran. Iran Biomed J 2007;11(2):95-99.

Mobayen MH, Nahaei MR, Mozafar NA, Sadeghi J, Rasouli M. Prevalence and Plasmid Profiles of Extended-Spectrum β-Lactamase-Producing Enterobacteriaceae in Intensive Care Unit of Children Hospital in Tabrize. Med J Tabrize Univ Med Sci 2006;28(2):95-101. [Full Text in Persian]

Majid Pornour, Mohammad Reza Nahaei, Haiedeh Mobayen, Alireza Mobasher. Molecular Study of TEM Type Extended-Spectrum Beta-Lactamase Genes in Escherichia coli and Klebseilla pneumoniae Isolates. Med J Tabriz Univ Med Sci 2010 June-July; 32(2):30-33. [Full Text in Persian]

Fazeli H, Moslehi Tekantapeh Z, Irajian GR, Salehi M. Determination of Drug Resistance Patterns and Detection of BLA-VIM Gene in Pseudomonas aeruginosa Strains Isolated From Burned Patients in the Emam Mosa Kazem Hospital, Esfahan, IRAN (2008-9). Iran J Med Microbiol 2010;3(4):1-8.

Shahcheraghi F, Nikbin V.S, Shooraj F, Shafiei M. The Study of blaSPM, blaVIM, blaIMP Metallo Beta Lactamase Genes among Pseudomonas aeruginosa Isolated from Imam Khomeini Hospital of Tehran. Journal of Shahid Beheshti University. Pejouhandeh 2009;14(2):68-72. [Full Text in Persian]

Fatemeh Fallah, Arezou Taherpour, Mojde Hakemi Vala, Ali Hashemi. Global Spread of New Delhi Metallo-beta-lactamase-1(NDM-1). Iranian Journal of Clinical Infectious Diseases Review 2012 (In press).

Rastegar Lari A, Azimi L, Rahbar M, Fallah F, Alaghehbandan R. Phenotypic Detection of Klebsiella pneumonia Carbapenemase among Burns Patients: First Report from Iran. Burns 2012;37(21):1-3.

Fallah F, et al. Detection of Integrons Inantibiotic Resistance Bacteria (ESBL) from Urine Samples of Renal Transplant Recipients with UTI by PCR. Iran J Clin Infect Dis 2011;16(52):1-6.

Shahcheraghi F, Abbasalipour M, Feizabadi M, Ebrahimipour G, Akbari N. Isolation and Genetic Characterization of Metallo-β-lactamase and Carbapenamase Producing Strains of Acinetobacter baumannii from Patients at Tehran Hospitals. Iran J Microbiol 2011;3(2):68-74.

Shacheraghi F, Shakibaie MR, Noveiri H. Molecular Identification of ESBL Genes blaGES-1, blaVEB-1, blaCTX-M blaOXA-1, blaOXA-4,blaOXA-10 and blaPER-1 in Pseudomonas aeruginosa Strains Isolated from Burn Patients by PCR, RFLP and Sequencing Techniques. Int J Biologic Life Sci 2011;3(1):138-142.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.