Journal archive for Google Scholar Robot!

Qom University of Medical Sciences Journal

مجله دانشگاه علوم پزشکی قمVolume 15, Number 9 (2021-12)


Evaluation of validity and reliability of coronavirus preventive behaviors in pregnant women based on health belief model
بررسی روایی و پایایی ابزار رفتارهای پیشگیری کننده از بیماری کرونا ویروس در زنان باردار بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Volume 15, Number 8 (2021-11)


Comparison of the Effect of Dialectical Behavior Therapy Techniques Training with ‎lavender Aromatherapy on fear of childbirth and Intensity of labor pain of Nulliparous ‎Women with Insecure Attachment to Spouse
مقایسه اثربخشی آموزش فنون رفتاردرمانی دیالکتیک‎ ‎توام با رایحه درمانی اسطوخودوس بر ترس از زایمان و ‌شدت درد زایمان زنان نخست زای با دلبستگی ناایمن به همسر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Evaluation of physical activity in patients with heart failure and its relationship with fatigue: A cross-sectional study
بررسی همبستگی بین فعالیت فیزیکی و خستگی در بیماران مبتلا به نارسایی قلب مراجعه کننده به مراکز توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال 1400: یک مطالعه مقطعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Evaluation of Marital Satisfaction among Women during the Covid-19 Pandemic: A Study from Iran
بررسی رضایت زناشویی زنان مراجعه کننده به کلینیک زنان شهرستان جهرم در سال 1399
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Volume 15, Number 7 (2021-10)


Nurses' knowledge and attitude towards pain management: A descriptive-analytical study in Jahrom city
دانش و نگرش پرستاران نسبت به مدیریت درد: یک مطالعه توصیفی تحلیلی در شهرستان جهرم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Assessing the correlation between the level of depressive disorder and quality of life in employees working in Covid-19 reference hospital in 2020
بررسی همبستگی سطح اختلال افسردگی با کیفیت زندگی در کارکنان شاغل در بیمارستان مرجع درمان کووید-19 در سال 1399
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Explaining people's experience of life in the context of Covid 19 disease in Qom: a qualitative study
تبیین درک مردم از زندگی در شرایط شیوع بیماری کرونا در شهرقم: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Evaluation of sleep disorders in patients with multiple sclerosis: a cross sectional study in Qom province, Iran
ارزیابی اختلالات خواب در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروز : مطالعه ی مقطعی در استان قم ،ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The Effects of Ethanol and Methanol Extracts of Ziziphus spina-christi, Peganum harmala, Salvia officinalis, and Querqus brantii on the Growth and Biofilm Formation by Staphylococcus aureus In Vitro
اثر عصاره های اتانولی و متانولی گیاهان سدر، اسفند، مریم گلی و بلوط بر تشکیل بیوفیلم توسط استافیلوکوکوس اورئوس در شرایط برون تنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Volume 15, Number 6 (2021-9)


Beliefs about medicines and its relationship with medication adherence in patients with chronic diseases
بررسی اعتقاد به مصرف دارو و ارتباط آن با تبعیت دارویی در بیماران مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Effects of levofloxacin on expression of apoptosis genes of ovarian follicles in NMRI mice in vitro and in vivo
بررسی اثرات آنتی بیوتیک لووفلوکساسین برمیزان بیان ژن های آپوپتوز در فولیکول های تخمدان موش نژاد NMRI در شرایط برون تنی و درون تنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The Effect of Long-term Exposure to Aspartame on Histomorphometric, Histochemical and Expression of P53, Bcl-2 and Caspase-3 Genes in the Ovaries of Mice
تاثیر مصرف طولانی مدت آسپارتام بر هیستومورفومتری، هیستوشیمی و بیان ژن های P53، Bcl-2 و Caspase-3 در تخمدان موش های سفید کوچک آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Evaluation of health effects of PM2.5 pollutant on acute lower respiratory infection (ALRI) in children under 5 years of age in Ahvaz during the years (2008-2017).
ارزیابی اثرات بهداشتی آلاینده PM2.5 بر عفونت حاد تنفسی تحتانی (ALRI) کودکان زیر 5 سال در شهر اهواز طی سالهای (2008-2017)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Structural relationships model of type D personality and depression with the mediation of cognitive distortions and family functioning in the citizens of Bandar Abbas
مدل روابط ساختاری تیپ شخصیتی D و افسردگی با میانجی‌گری تحریف‌های شناختی و عملکرد خانواده در شهروندان شهر بندرعباس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Volume 15, Number 5 (2021-8)


A Case Report of Congenital Microtia-Atresia
گزارش یک مورد میکروتیا آترزی مادرزادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Differentiation of Mesenchymal Stem Cells Into Cardiac-like Cells by Co-induction of Lentiviruses Containing Mir-1 and Myocd in Chitosan Collagen Hydrogel Scaffold
تمایز سلول‌های بنیادی مزانشیمی به سلول‌های شبه قلبی با انتقال همزمان لنتی ویروس‌های حاوی miR-1 و Myocd در داربست هیدروزلی کیتوزان/کلاژن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Dialectical Behavioral Therapy on Stress and Cognitive Flexibility in Women With Type 2 Diabetes
اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر استرس و انعطاف‌پذیری شناختی زنان مبتلا به دیابت نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antimicrobial Effect of Hydroalcoholic Extracts of Oak Jaft (Quercus Persica) and Echium Amoenum on Shigella Flexneri
بررسی اثر ضدمیکروبی عصاره‌های هیدروالکلی جفت میوه بلوط و گل گاو زبان بر شیگلا فلکسنری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exploration of the Operating Room Personnel From Components and Examples of Interprofessional Collaboration: A Phenomenological Study
تبیین تجارب زیسته کارکنان اتاق عمل از مؤلفه‌ها‌ی همکاری بین‌حرفه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Perceptual Sensitivity of Infants of Mothers With Gestational Diabetes Mellitus With Healthy Mothers in City of Qom
مقایسه حساسیت ادراکی کودکان شیرخوار مادران دارای سابقه دیابت بارداری با مادران سالم در شهر قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Awareness of Patients With MS From Covid 19: A Cross-sectional Descriptive Study on the Second Wave of Coronavirus in Jahrom City
میزان آگاهی بیماران مبتلا به ام اس از کووید 19: یک مطالعه توصیفی مقطعی در موج دوم کرونا ویروس در شهرستان جهرم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Educational Intervention Based on Extended Health Belief Model With Social Support on Promoting Self-care Behaviors in Patients With Smear Positive Pulmonary TB
تأثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی توسعه‌یافته با حمایت اجتماعی بر ارتقای رفتارهای خودمراقبتی بیماران مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 4 (2021-7)


A Case Report of Neonatal Pemphigus Vulgaris
گزارش یک مورد پمفیگوس ولگاریس نوزادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Health Promotion Support Program on Quality of Life in Patients With Type 2 Diabetes
تأثیر برنامه حمایتی ارتقای سلامت بر کیفیت زندگی بیماران دیابت نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Sperm and Morphometric Parameters of Testicular Tissue Following Curcumin Administration in Rats After Varicocele Induction
بررسی پارامترهای اسپرمی و مورفومتریک بافت بیضه به دنبال تجویز کورکومین در رت پس از القای واریکوسل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing and Validating an Instrument for Measuring the Effectiveness of Education in Medical Universities
طراحی و اعتبارسنجی ابزار سنجش اثربخشی آموزش در دانشگا ههای علو م پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Job Stress Level in Nurses With Overweight and Obesity and Its Relationship With Demographic Factors
بررسی سطح استرس شغلی پرستاران با اضافه وزن و چاقی و ارتباط آن با عوامل دموگرافیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Standardization and Evaluation of Psychometric Properties of the Self-perceived Burden Questionnaire in Patients With Chronic Pain
هنجاریابی و بررسی ویژگی های روانسنجی پرسش نامه ی ادراک خود به عنوان بار اضافه(SPBQ) در بیماران درد مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the Components of a Health Information Social Network Based on a Delphi Study
تعیین مؤلفه های شبکه اجتماعی اطلاعات سلامت بر اساس یک مطالعه به روش دلفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Association Between Health Literacy and Quality of Life Among Patients With Heart Failure Hospitalized in Coronary Care Unit at Selected Hospitals in Tehran, Iran
بررسی میزان همبستگی سواد سلامت با کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی بستری در بخش ویژه در بیمارستا نهای منتخب شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 3 (2021-5)


Correlation of Sperm Parameters With Sperm DNA Damage or Sperm Nucleus Chromatin Status in Oligospermic Individuals Referred to Qom Jihad Daneshgahi Infertility Treatment Center in 2017 (Iran)
بررسی همبستگی پارامترهای اسپرمی با آسیبDNA اسپرم و وضعیت کروماتین هسته اسپرم در افراد الیگو اسپرمی مراجعه کننده به مرکز ناباروری جهاد دانشگاهی قم در سال 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detecting Efflux Pumps Genes in the Fluoroquinolones Resistant and Sensitive Strains of Escherichia coli in Patients with Urinary Tract Infection in Qom, Iran
ردیابی ژن‌های پمپ‌های افلاکس در سویه‎های مقاوم و حساس به فلوروکینولون باکتری اشریشیا کلای جداشده از بیماران مبتلا به عفونت ادراری در شهر قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Covid 19 Concerns on the Mental Health of Athlete Students with the Modifying Role of Social Support in a Multi-Group Analysis by Gender
تأثیر نگرانی های کووید 19 بر سلامت روان دانشجویان ورزشکار با نقش تعدیلگر حمایت اجتماعی یک تحلیل چند گروهی بر اساس جنسیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Physical Activity and its Effective Factors in Junior High School Female Students in Rafsanjan City: Application of Social-cognitive Theory, 2017-18
ارزشیابی میزان فعالیت بدنی و عوامل موثر بر آن در دانش‌آموزان دختر متوسطه اول شهر رفسنجان: کاربرد نظریه شناختی– اجتماعی، سال 1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Manganese Mine Actinobacterial Mediated Gold Nanoparticles Synthesis and Their Antibacterial Activities
بررسی اثر ضد باکتریایی نانوذرات طلا بیوسنتز شده توسط آکتینوباکتری جدا شده از معدن منگنز ونارچ قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Experiences of professors and medical students from the core components of Classroom supervision: a qualitative study
تجارب اساتید و دانشجویان پزشکی از مؤلفه‌های ضروری نظارت بر کلاس داری: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge, Attitude and Beliefs of Rafsanjan Female Students Regarding Preventive Behaviors of Premenstrual Syndrome: Application of Health Belief Model
آگاهی، نگرش و باورهای دانشجویان دختر رفسنجان درخصوص رفتارهای پیشگیری‌کننده از سندرم پیش از قاعدگی: کاربرد الگوی اعتقاد بهداشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 2 (2021-4)


A large residual cyst in the left anterior region of maxilla: A case report
یک کیست رزیجوال بزرگ در قسمت قدام سمت چپ ماگزیلا : گزارش یک مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Infertility Stress and Defeat in Predicting the Quality of Infertile Women's Marital Relationship
نقش استرس ناباروری و احساس شکست در پیش بینی کیفیت رابطه زناشویی زنان نابارور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the changes in CT scan findings in patients with head trauma referred to the emergency department of Shahid Bahonar Hospital in Kerman in 2020
بررسی تغییرات یافته های سی تی اسکن در بیماران با ترومای سر مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان شهید باهنر کرمان در سال 1399
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Barriers to the Establishment of Total Quality Management in Educational and Non-educational Hospitals
بررسی موانع استقرار مدیریت کیفیت جامع در بیمارستا نهای آموزشی و غیرآموزشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the Effects of Cyclooxygenase Inhibitors on the Immune Status Following Surgery in Adult Male Rats
ارزیابی اثرات مهارکننده های سیکلواکسیژناز بر وضعیت ایمنی به دنبال جراحی در رت های نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Effect of Organizational Structure Dimensions on Knowledge Management in Public Hospitals in Qom Province
بررسی تاثیر ابعاد ساختار سازمانی بر مدیریت دانش در بیمارستان های دولتی استان قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of some hospital indicators before and after the implementation of the transformation plan in training hospitals affiliated to Zabol University of Medical Sciences
مقایسه برخی شاخص‌های بیمارستانی قبل و بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زابل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Emergency performance indices in emergency centers of teaching hospitals of Zanjan University of Medical Sciences
شاخص های عملکردی بخش اورژانس بیمارستان های آموزشی دانشگاه علو م پزشکی زنجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of psychological disorders in nurses facing patients with Covid 19 in 2020
بررسی اختلالات روانشناختی در پرستاران مواجه با بیماران مبتلا به کووید 19 در سال 1399
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 1 (2021-3)


The Effects of Acceptance and Commitment Therapy on Depression and Anxiety in Patients With Hypertension
اثر‌بخشی درمان پذیرش و تعهد بر افسردگی و اضطراب بیماران مبتلا به فشار خون بالا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Diagnostic Value of Tele-dentistry in Decay Detection by DMFT Method
بررسی ارزش دندان‌پزشکی از راه دور برای تشخیص پوسیدگی‌های دندانی با استفاده از روش DMFT در کودکان 12‌ساله شهر قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Dental Fear of Children With Molar-incisor Hypomineralization and Children With Permanent First Molars Without Hypoplasia
مقایسه ترس از دندان‌پزشکی کودکان مبتلا به مولر انسیزور هیپومینرالیزه (MIH) و کودکان با مولرهای اول دائمی بدون هایپوپلازی در شهر اصفهان در سال 1399
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Quercetin on the Tissue Quality and Function of Mouse Autotransplanted Ovary
اثر کوئرستین بر کیفیت بافت و عملکرد تخمدان اتوگرفت موش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Green Synthesis of Ag/Fe3O4 Nanocomposite by Aqueous Extract of Eryngium Caucasicum and Evaluation of its’ Antifungal Activity
سنتز سبز نانوکامپوزیت آهن / نقره به وسیله عصاره آبی گیاه زولنگ و ارزیابی فعالیت ضدقارچی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antifungal Evaluation of Aqueous and Ethanolic Extract of Iranian Dandelion Root, Compared With Fluconazole and Nystatin
بررسی اثر ضد‌قارچی عصاره آبی و اتانولی ریشه قاصدک بومی ایران (Taraxacum Peregrinium) و مقایسه آن با فلوکونازول و نیستاتین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effects of Acceptance and Commitment Therapy and Metacognitive Therapy on Blood Pressure in Hemodialysis Patients
مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش و فراشناخت‌درمانی بر فشار خون، در بیماران تحت همودیالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Rosmarinic Acid on the Liver Fibrosis Induced by Non-alcoholic Steatohepatitis in Male Mice
بررسی نقش رزمارینیک اسید بر فیبروز کبدی ناشی از بیماری استئاتوهپاتیت غیرالکلی القا‌شده در موش‌های سوری نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 12 (2021-2)


The Relationship between Health Literacy of Elderly Diabetics and Adherence to Treatment, Babol, Iran, 2021
ارتباط سواد سلامت سالمندان مبتلا به دیابت با تبعیت از درمان در شهرستان بابل سال 1399
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Safety and Efficacy of Fingolimod Compared to Placebo in the Treatment of Relapsing Multiple Sclerosis: A Systematic Review and Meta-analysis Study
ایمنی و اثربخشی داروی فینگولیمود در مقایسه با پلاسبو در درمان مولتیپل اسکلروزیس عودکننده: یک مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Provision of a Crisis Management Model in Khuzestan Province with an Emphasis on Environmental Crises, Iran
ارائه الگوی مدیریت بحران در استان خوزستان با تأکید بر بحران‌های زیست‌محیطی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Methods of Maintaining Mental Health in Iranian Patients with Cancer: The Factor Structure of Brief Coping Orientation to Problems Experienced Scale
روش‌های حفظ سلامت روان در بیماران ایرانی مبتلا به سرطان: ساختار عاملی مقیاس فرم کوتاه مقابله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of N-acetylcysteine on Human Sperm Parameters and DNA Damage in Frozen-thawed Sperm Samples of Asthenozoospermic Men
بررسی اثر ان-استیل سیستئین بر پارامتر‌های اسپرم و میزان آسیب DNA در نمونههای اسپرم منجمد-ذوب شده افراد آستنوزواسپرمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Time Indicators and Outcome of Pre-hospital Emergency Operations in Two Methods of Electronic Registration with Asayar Program and Paper Registration
مقایسه شاخص‌های زمانی و پیامد عملیات اورژانس پیش‌بیمارستانی در دو روش ثبت الکترونیک با برنامه آسایار و ثبت کاغذی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of antitrichomonal effect of methanolic extract of Hyssopus officinalis on Trichomonas vaginalis in vitro
بررسی اثر ضد تریکومونایی عصاره متانولی گیاه زوفا (Hyssopus officinalis) بر انگل تریکوموناس واژینالیس در محیط کشت آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Presenting the proposed model of health information social network
ارائه الگوی پیشنهادی شبکه‌ اجتماعی اطلاعات سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 11 (2021-1)


Protective Effects of Gamma Oryzanol on Renal and Brain Damage Following Experimental Renal Ischemia-reperfusion Injury among Rats
بررسی اثرات محافظتی گامااوریزانول بر آسیب کلیوی و مغز متعاقب ایسکمی-‌باز‌خونرسانی تجربی کلیه در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing Dietary Measures Based on Persian Medicine for Individuals with Cold and Dry Temperament
تبیین و طراحی تدابیر غذایی مبتنی بر طب ایرانی برای افراد با مزاج سرد و خشک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy and Logotherapy on the Psychological Well-being and Death Anxiety of Women with AIDS
مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش، تعهد و معنادرمانی بر بهزیستی روان‌شناختی و اضطراب مرگ در زنان مبتلا به بیماری ایدز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mediating Role of Sense of Coherence in the Relationship of Perceived Stress with Fatigue and Pain in Multiple Sclerosis Patients
نقش میانجیگری حس انسجام در رابطه بین استرس ادراک‌شده با خستگی و درد در بیماران مالتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the Prevalence and Related Factors of Oral Mucosal Pigmentation in Patients Referring to Dental School and Salamat Clinic of Qom
بررسی میزان شیوع و عوامل مرتبط با پیگمانتاسیون مخاط دهان در بیماران مراجعهکننده به دانشکده دندانپزشکی و درمانگاه سلامت قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In Vitro Evaluation of Cytotoxic Effects of Nickel Oxide Nanoparticles on Human Neuroblastoma Cell Line (SH-SY5Y)
ارزیابی اثرات سمیت سلولی نانوذرات اکسید نیکل بر رده سلولی نوروبلاستوم انسانی (SH-SY5Y) در شرایط In vitro
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Oleuropein on the Gene Expression of Brain-derived Neurotrophic Factor, Stress Oxidative, and Spatial Memory Impairment Caused by Scopolamine in Male Rats
بررسی اثر اولئوروپین بر بیان ژن BDNF، استرس اکسیداتیو و اختلالات حافظه فضایی ناشی از اسکوپولامین در موش‌های سوری نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Coumarin on Memory Retention, Tissue Index, and GABAA Receptor Gene Expression in the Hippocampus of Gonadectomized Adult Male Rats
بررسی اﺛﺮ کومارین ﺑﺮ یادآوریﺣﺎﻓﻈﻪ (Memory Retention)، شاخص بافتی و بیان ژن گیرندهGABAA در هیپوکامپ ﻣﻮشﻫﺎی ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ گنادکتومی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 10 (2020-12)


Effect of Oral Administration of S-allyl Cysteine (the Active Ingredient in the Aged Garlic Extract) on the Symptoms of Multiple Sclerosis in the Experimental Model
اثر تجویز خوراکی اس-آلیل‌سیستئین (ماده فعال در عصاره سیر کهنه) بر علائم مولتیپل اسکلروزیس در مدل تجربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Structural Modeling of the Relationship between Parent-Adolescent Conflict and Aggression through the Mediating Role of Perceived Self-Control
مدل‌یابی روابط ساختاری تعارضات والدین و نوجوانان با پرخاشگری از طریق نقش میانجی خودکنترلی ادراک شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification and Introduction of Some Medicinal Plants in Orzuiyeh Rangelands, Kerman, Iran
شناسایی و معرفی برخی از گیاهان دارویی مراتع ارزوییه استان کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Study of PhD Nursing Curriculum in Iran and Norway
مقایسه تطبیقی برنامه درسی دوره دکتری پرستاری در ایران و نروژ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the Nutritional Status of Elder People in Qom (Iran) 2014 -15
بررسی وضعیت تغذیه کهنسالان استان قم در سال 95-1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Terpinolene and Physical Activity on Memory and Learning in a Model of Alzheimer's Disease among Rats
بررسی اثرات ترپینولن و فعالیت بدنی بر حافظه و یادگیری بر مدل رت‌های آلزایمری شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship of Gender Roles with Personality Dimensions and General Health in People without Personality Disorders
بررسی همبستگی نقش‌های جنسیتی با ابعاد شخصیتی و سلامت عمومی در افراد فاقد اختلالات شخصیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Food Consumption and its Influencing Factors among Patients with Type 2 Diabetes
بررسی ارتباط دریافت غذایی و عوامل مؤثر بر آن در مبتلایان به دیابت نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 9 (2020-11)


Covid-19 Pandemic: The Effect of Education Based on a Health Belief Model Rather than Focus on Fear for Disease Control
پاندمی Covid-19: اثر آموزش براساس مدل اعتقاد بهداشتی جهت کنترل بیماری به جای تمرکز بر ترس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Psychological Challenges of Infertile Males Seeking Infertility Alternative Therapies: A Qualitative Study
تبیین چالش‌های روان‌شناختی مردان نابارور متقاضی درمان‌های جایگزین ناباروری: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of mecA, tsst1, and pvl, as Well as agr Specific Groups in Clinical Isolates of Staphylococcus aureus from Patients Admitted to Hospitals in Tehran, Iran
بررسی فراوانی ژنهای mecA ، tsst1، pvl و گروههای اختصاصی agr در ایزولههای بالینی استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از بیماران بستری در برخی از بیمارستانهای شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Prevalence of Abdominal Obesity and its Related Factors in Patients with Stroke
بررسی شیوع چاقی شکمی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به سکته مغزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Monitoring the Growth of Working Children within the Age Range of 5-6 Years in the 15th District of Tehran, Iran, in 2018
پایش رشد کودکان کار 6-5 ساله منطقه 15 شهر تهران در سال 1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between Food Groups Intake and Depression in Female Students Residing in the Dormitory of Qom University of Medical Sciences
همبستگی دریافت گروه‎های غذایی با افسردگی در دانشجویان دختر ساکن خوابگاه دانشگاه علوم‎ پزشکی ‎قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective Effect of Hydroethanolic Extract of Lippia citrodora L. Leaf and Vitamin D3 on Estradiol Valerate-Induced Polycystic Ovary Syndrome in Mice
مطالعه اثر محافظتی عصاره هیدرواتانولی برگ گیاه به لیمو (Lippia citrodora L.) و ویتامین D3 بر سندروم تخمدان پلی‌کیستیک القا شده با استرادیول والرات در موش‌های سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of Chemical Compounds and Evaluation of Antioxidant and Antimicrobial Properties of Sage (Salvia officinalis L.) Essential Oil at Different Harvest Times
شناسایی ترکیبات شیمیایی و بررسی خواص آنتی‌اکسیدانی و ضد میکروبی اسانس گیاه مریم گلی (Salvia officinalis L.) در زمان‌های مختلف برداشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 8 (2020-11)


Psychometrics of Emergency Risk Communication Checklist in Public Health Sector
روان‌سنجی چک‌لیست ارتباطات خطر در شرایط بحران در بهداشت عمومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

MLH1 Gene Expression and Pathologic Factors in Iranian Patients with Colorectal Cancer
بررسی ارتباط بیان ژن MLH1 و فاکتورهای پاتولوژیکی در بیماران ایرانی مبتلا به سرطان کلورکتال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Incidence of Atrial Fibrillation after Coronary Artery Bypass Graft Surgery and Its Risk Factors in Shiraz, Iran during 2017-18
میزان بروز فیبریلاسیون دهلیزی پس از جراحی پیوند عروق کرونر و عوامل خطر مؤثر بر آن در دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 97-1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effectiveness of Coping Therapy and Cognitive-Behavioral Therapy in Cognitive Immunity and Psychological Well-being Indicators of Patients with Rheumatoid Arthritis Referring to Imam Khomeini Hospital, Tehran, Iran
مقایسه اثربخشی مقابله درمانگری و درمان شناختی- رفتاری در شاخص‌های ایمنی شناختی و بهزیستی روانی بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید مراجعه‌کننده به بیمارستان امام خمینی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Bacterial Contamination Level of Waterlines in Dental Units in Dentistry School of Qom University of Medical Sciences in 2018
بررسی میزان آلودگی باکتریایی آب یونیت‌های دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم در سال 1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the Mental Health Status of Social Media Users during the Outbreak of COVID-19
بررسی وضعیت سلامت روانی کاربران شبکه‌های اجتماعی در دوره شیوع بیماری کووید-19
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Oral Administration of Silymarin on Healing Full-thickness Gastric Wound in Rats
تأثیر تجویز خوراکی سیلیمارین بر التیام زخم تمام ضخامت معده در رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Standardization of Full Outline of Unresponsiveness Scale to Assess the Level of Consciousness of the Patients Hospitalized in the Intensive Care Unit in Iran
استانداردسازی مقیاس FOUR (طرح کلی از عدم پاسخ‌دهی) برای ارزیابی سطح هوشیاری بیماران بستری در ICU در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 7 (2020-10)


Prophylactic Effects of Mouthwashes on COVID-19 and its Family Viruses: A Systematic Review
اثر پیشگیرانه دهان‌شویه بر ویروس عامل COVID-19 و ویروس‌های هم‌خانواده آن: مروری نظام‌مند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of the Economic Burden of Cardiovascular Diseases in Selected Hospitals of Yazd in 2018
برآورد بار اقتصادی بیماری‌های قلبی عروقی در بیمارستان‌های منتخب شهر یزد در سال 1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessmentof Knowledge, Attitude, and Factors Associated with the Preventive Behaviors of Covid-19 in Qom, Iran, in 2020
مطالعه دانش، نگرش و عوامل مرتبط با رفتارهای پیشگیرانه از کووید 19 در شهروندان قم در سال 1399
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Attitude of Families Residing in Qom towards the Health-Oriented TV/radio Programs and its Relationship with Their Health Practice in 2018
نگرش خانواده‌های ساکن شهر قم نسبت به برنامه‌های سلامت‌محور صداوسیما و ارتباط آن با عملکرد بهداشتی در سال 1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Interpersonal Dependency and Social Support as the Predictors of Resilience among Hypertensive Patients with the Mediating Role of Hope
پیش‌بینی تاب‌آوری بیماران مبتلابه فشارخون بالا بر اساس وابستگی بین‌فردی و حمایت اجتماعی با میانجیگری امید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of the Situation and Challenges of Strategic Purchasing in order to Achieve Universal Health Coverage in Iran
تحلیل وضعیت و چالش‌های خرید راهبردی در مسیر دستیابی به پوشش همگانی سلامت در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Different Types of the Bifid Mandibular Canal and its Relationship with the Position and Width of the Main Canal in the Panoramic Radiographs
شیوع انواع کانال‌های مندیبولار دوشاخه و ارتباط آن با موقعیت و پهنای کانال اصلی در رادیوگرافی‌های پانورامیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Possible Effect of Pilates Exercises and Vitamin D on Renal Function Parameters in Overweight Men: A Randomized Clinical Trial
تأثیر احتمالی تمرینات پیلاتس و ویتامین D بر شاخصهای عملکرد کلیوی در مردان دارای اضافه وزن: یک مطالعه کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 6 (2020-8)


Identification of Effective Compounds and Antibacterial Effect of Alcoholic Extracts of Opuntia ficus-indica Fruit In vitro
شناسایی ترکیبات مؤثر و اثر ضدباکتریایی عصاره‌های الکلی میوه کاکتوس اپونتیا ایندیکا در شرایط برونتنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Social Health and Demographic Characteristics Regarding the Sexual Satisfaction of Women Referring to Health Centers in Qom, Iran
رابطه بین سلامت اجتماعی و مشخصات جمعیت‌شناختی بر رضایت جنسی زنان مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی شهر قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Elucidation of the Professors' Attitude toward the Implementation of Student Mentoring in the Field of Medical Education: A Qualitative Study
تبیین نگرش اساتید در اجرای منتورینگ دانشجویی در حوزه آموزش علوم پزشکی: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis and Visualization of Scientific Products Related to the Effect of Biorhythm and Sleep Cycle on Information Retrieval in Scopus and PubMed Databases
تحلیل و مصورسازی تولیدات علمی مرتبط با تأثیر زیست‌آهنگ بدن و چرخه خواب در بازیابی اطلاعات در پایگاه‌های اطلاعاتی اسکوپوس و پابمد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Thyroid Dysfunction Prevalence in Patients with Rheumatoid Arthritis and Control Group
مقایسه‌ای شیوع اختلالات عملکرد تیروئید در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید و گروه کنترل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Effect of Dopamine D2 Receptor Antagonist on the Spermatogenesis Process in Rats Under Physical or Psychological Stress and Their Offspring
بررسی اثر آنتاگونیست گیرنده D2 دوپامینی بر روند اسپرماتوژنز در موش صحرایی تحت استرس فیزیکی یا روانی و فرزندان حاصل از آن‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective Effect of N-acetyl-cysteine Against Rat Liver Mitochondrial Toxicity Induced by CuSO4
اثر محافظتی ان استیل سیستئین در مقابل سمیت میتوکندریایی ناشی از مس سولفات در میتوکندری‌های استخراج‌شده از کبد موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the Attitude of Users towards Picture Archiving and Communication System Based on the Technology Acceptance Model in Teaching Hospitals of Qom, Iran
بررسی نگرش کاربران سیستم ذخیره و انتقال تصاویر پزشکی در مراکز آموزشی درمانی قم بر اساس مدل پذیرش فناوری (TAM)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 5 (2020-7)


Work-family Enrichment and Psychological Capital: Investigation of the Mediating Role of Stress Vulnerability
غنی‌سازی کار- خانواده و سرمایه روان‌شناختی: بررسی نقش میانجی آسیب‌پذیری در مقابل استرس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Generalized Weibull and Weibull Parametric Models in Survival Analysis of Patients with Hypertension to Acute Renal Failure: Death due to Cardiovascular Disease as a Competing Risk
مقایسه مدل پارامتری وایبل و وایبل تعمیم‌یافته در تحلیل بقای بیماران با فشارخون بالا تا بروز رخداد نارسایی حاد کلیه: مرگ به علت بیماری‌های قلبی و عروقی به‌عنوان خطر رقابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Alpha-Lipoic Acid on Blood Hormonal Parameters and Follicular Fluid Oxidative Stress Factors in Infertile Women with Polycystic Ovary Syndrome Undergoing Intracytoplasmic Sperm Injection
تأثیر آلفالیپوئیک اسید بر پارامترهای هورمونی خون و فاکتورهای استرس اکسیداتیو مایع فولیکولی در زنان نابارور مبتلابه سندرم تخمدان پلی‌کیستیک تحت درمان تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Periodontal Status of Women Referring to Health Centers for Premarital Tests Using the Modified CPI in Zanjan in 2019 (Iran)
بررسی وضعیت پریودنتال در زنان مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی برای آزمایش‌های پیش از ازدواج در شهر زنجان با استفاده از شاخص CPI Community Periodontal(modified CPI) در سال 1398
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of the Intraperitoneal Irrigation using Sodium Bicarbonate on Postoperative Pain Severity after Midline Laparotomy
بررسی اثر شست‌وشوی داخل صفاقی با محلول بی‌کربنات سدیم بر میزان درد بعد از جراحی میدلاین لاپاراتومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Long Non-coding RNA HOX A11-AS Expression in Iranian Patients with Glioblastoma: A Quantitative Study
مطالعه کمّی میزان بیان lncRNA HOX A11As در بیماران ایرانی مبتلابه گلیوبلاستوما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation on the States of Antibiotics Prescription in Hospitals in Qom, Iran, during 2019
بررسی وضعیت تجویز آنتی‌بیوتیکها در بیمارستانهای استان قم، سال 1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Phytochemical Study and Comparison of the Effect of Citrullus Colocynthis Extracts on Colon Cancer Cells Caco-2
بررسی فیتوشیمیایی و مقایسه اثر عصاره‌های میوه هندوانه ابوجهل بر روی سلول‌های سرطانی روده CaCO2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 4 (2020-6)


Faunistic Study of Scorpions (Arachnida: Scorpiones) in Qaenat County in Iran in 2017
مطالعه فونستیک عقرب‌های شهرستان قائنات، خراسان جنوبی سال 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Maternal Knowledge, Attitude, and Practice regarding Nutrition of Children Aged 12-36 Months and Its Related Factors in Qom Province, Iran, Using a Self-report Method
بررسی سطح آگاهی، نگرش و کاربست به روش خوداظهاری در مادران دارای کودک 12 تا 36 ماهه در خصوص تغذیه کودک در استان قم و عوامل مرتبط با آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Psychodrama intervention Cognitive regulation of positive and negative emotions in Panic Disorder
اثربخشی مداخله سایکودرام بر تنظیم شناختی هیجانات مثبت و منفی در افراد دارای اختلال پانیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective Effect of 1,8-cineole on Learning and Memory Impairment Induced by Cerebral Hypoperfusion in Male Rats
بررسی اثر محافظتی 1و8 سینئول بر اختلالات حافظه و یادگیری ناشی از هیپوپرفیوژن مغزی در موش‌های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Prescriptions and Types of Medication Prescribed by General Dental Practitioners in Qom, Iran, 2018-2019
بررسی نسخ و انواع داروهای تجویز‌شده توسط دندانپزشکان ‌عمومی شهر قم، سال 1398-1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Philosophical Contemplation on Evidence-Based Medicine
تأملی فلسفی بر پزشکی مبتنی بر شواهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Aerobic Exercise and Rosemary Extracts on Inflammatory Factors in Cerebellar of Male Old Rats
تأثیر تمرین هوازی و عصاره رزماری بر فاکتورهای التهابی در مخچه رت‌های نر مسن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Self-Compassion Training on Symptoms of Irritable Bowel Syndrome
اثربخشی آموزش شفقت به خود بر علائم سندرم روده تحریکپذیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 3 (2020-6)


Determination of the Detrimental Effects of Cryopreservation Process on Sperm Functional and Molecular Parameters in Infertile Men with Asthenoteratozoospermia
بررسی اثرات آسیب‌زای فرایند انجماد بر ویژگی‌های عملکردی و مولکولی اسپرم مردان نابارور دچار آستنوتراتوزواسپرمیا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of Heat-Resistant Bacteria Based on Selection of Proper Representation of Protein Sequences Using Deep Learning Approach
شناسایی باکتری های مقاوم به گرما بر اساس انتخاب بازنمایی مناسب از توالی پروتئین با استفاده از رویکرد یادگیری عمیق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Omega-3 on In Vitro Maturation of Mouse Oocytes at the Stage of Germinal Vesicle
تأثیر امگا-3 بر بلوغ آزمایشگاهی تخمک‌های موش در مرحله وزیکول زایا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of Age with the Expression of Denervation Marker in the Neuromuscular Junction of Male Wistar Rats
رابطه سن با بیان شاخص بدون‌عصب‌شدن در پیوندگاه عصبی‌عضلانی موش‌های صحرایی نر ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In vitro Cytotoxicity Evaluation of Steviosid on Cancerous Liver (Hep G2), Colon (HT29), Breast (MCF7) cells and Normal Kidney Cell (Hek293) in Comparison with Cisplatin
بررسی برون‌تن سمیت سلولی استویوزید بر سلول‌های سرطانی کبد (Hep G2)، کولون (HT29) و پستان (MCF7) و سلول‌های سالم کلیوی (Hek293) در مقایسه با سیس‌پلاتین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Evaluation of the Level of C3 and C4 Complements in Unstimulated Saliva of Patients with Oral Lichen Planus
بررسی میزان پروتئین‌های C3 و C4 کمپلمان در بزاق غیرتحریکی بیماران مبتلابه لیکن پلان دهانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Needs of Family with Hospitalized Infant in Neonatal Intensive Care Unit: A Comparison between Mothers’ and Nurses’ Viewpoint
نیازهای خانواده دارای کودک بستری در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان: مقایسه دیدگاه مادران و پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Neuropsychological Rehabilitation on Visual Memory Performance and Social Adjustment in Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder
تأثیر توان‌بخشی نوروسایکولوژی بر عملکرد حافظه بینایی و سازگاری اجتماعی کودکان مبتلابه نقص توجه و بیش‌فعالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 2 (2020-5)


The Prevalence of Postpartum Depression and Its Related Factors among Women in Natanz City in 2018(Iran)
شیوع افسردگی پس از زایمان و عوامل مرتبط با آن در زنان در شهرستان نطنز در سال 1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Retracted: The Association between Fast Food Consumption with Cardiovascular Diseases Risk Factors in Patients with Diabetic Nephropathy
بازپس گیری: ارتباط بین میزان مصرف غذاهای آماده با عوامل خطر CVD در مبتلایان به نفروپاتی دیابتی
| [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of adherence to self-care behaviors in hypertensive patients in Qom
ارزیابی تبعیت از رفتارهای خودمراقبتی در بیماران مبتلا به فشار خون بالا در شهر قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Low Carbohydrate Diet Score and Mental Health in Overweight and Obese Women
ارتباط بین امتیاز رژیم کم کربوهیدرات و سلامت روان در زنان دارای اضافه‌وزن و چاقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Education Based on Spousal Social Support on Improving Self-Care Behaviors in Men with High Blood Pressure.
تأثیر آموزش مبتنی بر حمایت اجتماعی همسر بر ارتقای رفتارهای خودمراقبتی در مردان مبتلابه فشارخون بالا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Ethephon on in vitro Fertilization and Oxidative Stress in Female mice
اثرات اتفون بر توان باروری آزمایشگاهی و استرس اکسیداتیو در موش سوری ماده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Anti-Angiogenesis Properties of Cerium Oxide Nanoparticles Synthesized by Green Method from Persicaria bistorta Plant
بررسی خواص ضد رگ‌زایی نانوذرات اکسید سریم سنتز شده به روش سبز از گیاه انجبار (Persicaria bistorta)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

‌RNA secondary structure and qRT-PCR analyses pertained to expressed anti-CD25 CAR in NK-92 cell line
تجزیه‌وتحلیل‌های ساختار ثانویه RNA و qRT-PCR مرتبط با anti-CD25 CAR بیان‌شده در رده‌ی سلولی NK-92
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 1 (2020-3)


Relationship between Academic Motivation and Students’ Attitude towards Future Job in the Students of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences
ارتباط انگیزه تحصیلی با نگرش نسبت به آینده شغلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Mindfulness-Based Developmental Care on Maternal Stress and Bonding with Premature Infants Hospitalized in NICU
تأثیر مراقبت تکاملی تلفیق شده با ذهن‌آگاهی بر استرس مادری و پیوند با نوزادان نارس بستری در بخش ویژه نوزادان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Liraglutide on In Vitro Fertilization in Mice Following Experimental Diabetes
آثار لیراگلوتاید بر میزان باروری آزمایشگاهی موش‌های ماده سفید کوچک آزمایشگاهی متعاقب القای دیابت تجربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of Salmonella Spp. Contamination Rate of Eggs and Assessment of their Antibiotic Resistance Pattern in Ardabil, Iran
بررسی میزان آلودگی تخم مرغ ها به سالمونلا و ارزیابی میزان مقاومت دارویی آنها در شهرستان اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of Knowledge Sharing Based on Personality Trait, Organizational Silence, and Organizational Belonging in Medical Staff in Qom Province (Iran)
پیش‌بینی اشتراک دانش بر اساس عوامل شخصیتی، سکوت سازمانی و تعلق سازمانی در کادر درمانی استان قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the level of nutritional literacy and its accompanying factors in Seminary students of Qom City in 2019
بررسی سطح سواد تغذیه ای و عوامل همراه آن در طلاب در حال تحصیل در مدارس حوزه ی علمیه ی شهر قم در سال 1398
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Barriers to the Implementation of the Strategic Plan from the Viewpoint of Managers of the Hospitals of Qom Province in 2019 (Iran)
موانع اجرای برنامه استراتژیک از دیدگاه مدیران بیمارستان های استان قم در سال 1398
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Adherence to Anti-Tuberculosis Treatment among Patients with Tuberculosis in Qom Province in 2019 (Iran)
ارزیابی تبعیت از رژیم دارویی در بیماران مسلول استان قم در سال 1398
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 12 (2020-3)


Designing and Validating of the Questionnaire of Factors Affecting Teacher - Student Relationship from the Point of View of Students of Qom University of Medical Sciences
طراحی و روان‌سنجی پرسشنامه عوامل مؤثر بر ارتباط بین اساتید و دانشجویان از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Hydroalcoholic Extract of Tamarix dioica Flower on Thioacetamide - Induced Histomorphological Changes in Rats
اثر عصاره گل گیاه گز (T.dioica) بر تغییرات هیستومورفومتری ناشی از تیواستامید در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibiotic resistance properties and molecular characterization of Pseudomonas aeruginosa strains from patients with cystic fibrosis (CF) referred to Gholhak Pathobiology Laboratory in Tehran city during 2016-2018
تعیین ویژگی‌های مقاومت آنتی‌بیوتیکی و مولکولی سودوموناس آئروژینوزای جدا شده از مبتلایان به سیستیک فیبروزیس (CF) مراجعه‌کننده به آزمایشگاه پاتوبیولوژی قلهک در شهر تهران طی سال‌های 97-1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Nitric Oxide Synthase 3 (NOS3) T-786C and 4a4b Gene Polymorphism in Iranian Men with Varicocele
بررسی پلی‌مورفیسم‌های T-786C و 4a4b ژن نیتریک اکسید سنتاز 3 (NOS3) در مردان ایرانی مبتلا به واریکوسل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Silybummarianum Consumption along with a Period of Increasing Exercises on the Oxidative Response to an Acute Exercise Session in Young Wrestlers
تأثیر مصرف سیلیبوم ماریانوم همراه با یک دوره تمرینات فزاینده بر پاسخ اکسیدانی به یک جلسه تمرین حاد در کشتی گیران جوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective Effects of Wheat Germ Oil on the IVF, Oxidative Stress and In Vitro Zygote Development in Carbamazepine Treated Epileptic Male Mice
اثر حفاظتی روغن جوانه گندم بر استرس اکسیداتیو، لقاح آزمایشگاهی و تکوین زیگوت در موش‌های نر سوری صرعیشده تحت درمان با کاربامازپین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relation between Healthy Eating Index and Resting Metabolic Rate
ارتباط نمایه خوردن سالم و میزان متابولیسم استراحت در بزرگسالان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Effect of Follicle Stimulating Hormone (FSH) on Survival and Colonization of Caprine Spermatogonial Stem Cells during in Vitro Culture
بررسی اثر هورمون محرک فولیکولی بر بقا و کلونی‌زایی سلول‌های بنیادی اسپرماتوگونی بز در کشت آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 11 (2020-2)


The Effect of Iron on Malignant Lymphoblastic Cells Survival and Its Mechanism
نقش آهن بر بقا و تکثیر سلول‌های بدخیم لنفوبلاستیک و مکانیسم آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Spiritual Health and other Dimensions of Health: Presentation of a Model
ارتباط سلامت معنوی با سایر ابعاد سلامت: ارائه یک مدل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Guided Imagery on Anxiety and Sleep Quality in Hemodialysis Patients: A Randomized Clinical Trial
تأثیر تجسم هدایت‌شده بر اضطراب و کیفیت خواب بیماران تحت همودیالیز:کارآزمایی بالینی تصادفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Graft Survival of Kidney Transplantation in Transplant Patients of Shahid Hasheminejad Hospital during 2008-2013 (Iran)
بررسی میزان بقای کلیه پیوندی در بیماران پیوند‌شده در بیمارستان شهید هاشمی‌نژاد طی سالهای 92-1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Predictive Factors in Weight Loss Maintenance in Obese People
نقش عوامل پیش‌بین در حفظ کاهش وزن در افراد مبتلا به چاقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Cognitive Functions of Continuous Attention, Decision-Making and Response Inhibition in Subjects withMethamphetamine Dependence
مطالعه کارکردهای شناختی توجه پیوسته، تصمیم‌گیری و بازداری پاسخ در افراد وابسته به متآمفتامین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Drug Resistance Pattern of Toxigenic Clostridium difficileIsolated from Patients with Diarrhea to Conventional Therapeutic Drugs with Chronic
الگوی مقاومت دارویی کلستریدیوم دیفیسیل توکسیژنیک جداشده از مبتلایان به اسهال مزمن ناشی از داروهای رایج درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Community Assessment for Identifying and Prioritizing the Problems of Jamkaran Village in Qom Province in 2019 (Iran)
ارزیابی جامعه برای شناسایی و اولویتبندی مشکلات روستای جمکران استان قم در سال 1398
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 10 (2019-12)


Prevalence and Severity of Premenstrual Syndrome and Its Relationship with Psychological Well-Being in Students of Qom University of Medical Sciences, (Iran)
شیوع و شدت سندرم پیش از قاعدگی و ارتباط آن با بهزیستی روان‌شناختی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Meta-Analysis of Cervical Cancer Transcriptome with a Network Approach to Identify Key Genes in the Disease
متاآنالیز ترنسکریپتومی سرطان دهانه رحم با رویکرد شبکه، به‌منظور شناسایی ژن‌های کلیدی در بیماری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pyostomatitis Vegetant: An Important Diagnostic in Oral Diseases (Two Case Reports)
پیواستوماتیت وجتانت: چالش تشخیصی مهم در بیماری‌های دهان (گزارش دو مورد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Influencing the Quality of Educational Performance of Faculty Members: A Qualitative Study
عوامل مؤثر بر کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیئت‌علمی: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Health Expenditure on Human Development Index (HDI) in Iran, 2001–2014
تأثیر مخارج سلامت بر شاخص توسعه انسانی (HDI) در ایران، سال 1393-1380
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the Relationship between Perfectionism withPost-Cesarean Pain and Anxiety
بررسی همبستگی کمالگرایی با درد و اضطراب بعد از سزارین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the anti-bacterial efficacy of the silver incorporated resin composites
بررسی خواص ضد باکتریایی رزین کامپوزیت‌های حاوی نقره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 9 (2019-12)


Comparison of the Effectiveness of Group Counseling by Gestalt Therapy and Positive Psychology Approach on Psychological Well-Being in Woman with Lung Cancer
مقایسه اثربخشی مشاوره گروهی با روش گشتالت و روانشناسی مثبت بر بهزیستی روان‌شناختی زنان مبتلا به سرطان ریه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Educational Needs Assessment of Faculty Members of Qom University of Medical Sciences, (Iran)
نیازسنجی آموزشی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing a Health Management Process Model for Hospital Staff (Qualitative Research)
طراحی مدل فرآیند مدیریت سلامت کارکنان در بیمارستان (پژوهشی کیفی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Fear of Childbirth and Personality Type among Pregnant Women
ارتباط بین ترس از زایمان و تیپ شخصیتی در زنان باردار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

‌ The Effects of CPR Training Using Two Traditional and Electronic Training Methods on the Knowledge, Skill, and Satisfaction of Nurses from In Service Education of Cardiopulmonary Resuscitation
تأثیر دو روش آموزش الکترونیکی و سنتی بر میزان آگاهی، مهارت و رضایتمندی پرستاران از آموزش ضمن خدمت احیای قلبی - ریوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design and Production of Recombinant TAT Protein Structure, Catalytic Domain of Diphtheria Toxin, and Evaluation of Its Effect on Cell Line
طراحی و تولید سازه نوترکیب پروتئین TAT و بخش عملکردی سم دیفتریا و ارزیابی عملکرد آن بر روی لاین سلولی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Simultaneous Effect of Aerobic Exercise and Matricaria chamomilla L. Flower Extract on the Serum Level of Peptide C in Streptozotocin-Induced Diabetic Rats
تأثیر همزمان ورزش هوازی و عصاره گل بابونه بر سطح سرمی پپتید C در موش‌های صحرایی نر دیابتی القاشده با استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Protective Effects of Curcumin and Nanocurcumin on Acrolein Induced Mitochondrial Toxicity Isolated from Rat Liver
مقایسه اثر محافظتی کورکومین و نانوکورکومین بر سمّیت آکرولئین در میتوکندری‌های جداشده از کبد موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 8 (2019-10)


Identification of a Novel Mutation in CNNM4 Gene in an Iranian Family with Jalili Syndrome
شناسایی یک جهش جدید در ژن CNNM4 در خانواده ایرانی مبتلا به سندرم جلیلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Arsenic Removal from Aqueous Solution Using Titanium Dioxide Nanoparticles (Anatase)
حذف آلاینده آرسنیک با استفاده از نانوذرات دی ‌اکسید تیتانیوم (آناتاز) در محیط آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Academic Burnout and Its Related Factors among Nursing Student in Tehran Shahid Beheshti University of Medical Sciences, 2015, (Iran)
شیوع فرسودگی تحصیلی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Clinical Skills of Emergency Medical Technicians in Jahrom in Caring for Trauma Patients, 2018, (Iran)
ارزیابی مهارت‌های بالینی کارکنان فوریت‌های پزشکی اورژانس شهر جهرم در مراقبت از مصدومان ترومایی، سال 1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Artemisia persica Essential Oil on Memory Deficits, Depression, and Anxiety in Pentylenetetrazole (PTZ) Kindled Male Mice
تأثیر اسانس درمنه ایرانی بر اختلالات حافظه، افسردگی و اضطراب در موش‌های سوری کیندل‌شده با پنتیلن‌تترازول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Serum Levels of Vitamin D in Nulliparous Women with Severe Preeclampsia with Healthy Pregnant Woman
مقایسه سطح سرمی ویتامین D در زنان باردار نولی‌پار مبتلا به پره‌اکلامپسی شدید با زنان باردار سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Punica Granatum (Pomegranate) extract on inflammatory biomarkers, lipid profile and glycemic indices in patients with overweight and obesity: A randomized placebo-controlled clinical trial
تأثیر مکمل یاری عصاره میوه انار بر روی شاخص‌های التهابی، چربی‌های خون و شاخص‌های گلایسمی در افراد دارای اضافه‌وزن و چاق: کارآزمایی بالینی تصادفی‌شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Interactive Effect of Crocin Supplementation on the Alteration of Malondialdehyde and Cardiomyocyte Catalase in Male Rats Poisoned with Hydrogen Peroxide
تأثیر مکمل کروسین بر تغییرات مالون‌دی‌آلدئید و کاتالاز کاردیومایوسیتی رت‌های نر مسموم‌شده با پراکسیدهیدروژن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Challenges for "National Blood Pressure Control Program": letters to the editor
چالش های طرح "بسیج ملی کنترل فشار خون"
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 7 (2019-9)


Evaluation of Dental Crowns Made in the School of Dentistry of Qom University of Medical Sciences, 2018 (Iran)
ارزیابی روکش‌های ساخته‌شده در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم، سال 1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antinociceptive and Anti-inflammatory Effects of Hydroalcoholic Extract of Female Cones of Juniper (Juniperus excelsa) and Plantago ovata in Male Wistar Rats
اثرات ضد درد و ضدالتهابی عصاره هیدروالکلی مخروط ماده گیاه ارس و دانه گیاه اسفرزه در موش نر نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Berberine on the Levels of Sex Hormones in Polycystic Ovary Syndrome-Induced by Letrozole in Adult Female Wistar Rats
تأثیر بربرین بر میزان هورمون‌های جنسی سندرم تخمدان پلی‌کیستیک القایی، به‌وسیله لتروزول در موش‌های صحرایی ماده بالغ نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Parental Assessment of Access and Barriers to Access to Oral and Dental Health Services in Children Referring to Dentistry Centers inTehran City, 2018, (Iran)
ارزیابی والدین از دسترسی و موانع دسترسی به خدمات سلامت دهان و دندان در کودکان مراجعه‌کننده به مراکز دندانپزشکی شهر تهران، سال ۱۳٩٧
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Pentoxiphylin on Histological Changes of Testis and Spermatogenesis Indexes in Mouse Treated With Dexamethasone
تأثیر پنتوکسی‌فیلین بر تغییرات بافت‌ بیضه و شاخص‌های اسپرماتوژنز در موش‌های تیمارشده با دگزامتازون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Cytotoxic Effect of Hyssop Extract on Breast Cancer Cell Line
اثر سایتوتوکسیک عصاره زوفا بر روی رده سلولی سرطانی سینه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of the Xenograft Transplantation of Human Dental Pulp Stem Cells on Anxiety and Memory in Trimethyltin Induced-Alzheimer Disease Model
تأثیر پیوند بین‌گونه‌ای سلول‌های بنیادی پالپ دندان انسان بر سطح اضطراب و حافظه در مدل بیماری آلزایمر القاشده با تری‌‌متیل‌تین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Progesterone on the Viability of MCF-7 Cell Line and Evaluation of Expression of P53, BAX and BCL-2 Genes
تأثیر پروژسترون بر زنده‌مانی رده سلولی M‌CF-7 و ارزیابی بیان ژن‌های P53،BAX و BCL-2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 6 (2019-8)


The Study of Relationship between Life Satisfaction and Tendency to Addiction in Students of Qom University of Medical Sciences, (Iran)
بررسی ارتباط بین رضایت از زندگی با تمایل به اعتیاد در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Iranian Women's View on the Phenomenon of Menopause: A Qualitative Study
بررسی دیدگاه زنان ایرانی در مورد پدیده یائسگی: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Community-Based Intervention on the Level of Physical Activity among Women in a Suburban Region in Qom City, (Iran)
تأثیر مداخله اجتماع‌محور بر سطح فعالیت بدنی زنان در یک منطقه حاشیه‌نشین شهر قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The False Discovery Rate in Simultaneous Fisher and Adjusted Permutation Hypothesis Testing on Microarray Data
نرخ کشف کاذب در آزمون‌فرض‌ جایگشتی فیشر و جایگشتی تعدیل‌یافته‌ همزمان بر داده‌های ریزآرایه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of the Lactobacillus casei on Hematological Parameters in Rat Infected with Candida albicans
تأثیر لاکتوباسیلوس کازئی بر پارامترهای خونی رت آلوده به کاندیدا آلبیکنس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Alterations of Gene Expression Related to Signaling Pathways of Synthesis and Degradation of Skeletal Muscle Protein Induced by Two Exercise Training Protocols
مقایسه تغییرات بیان ژن‌های مرتبط با مسیرهای سیگنالینگ سنتز و تجزیه پروتئین عضله اسکلتی ناشی از دو پروتکل تمرین ورزشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Black Seed Oil on the Improvement of Chemotherapy Induced Stomatitis in Rat
تأثیر روغن سیاه‌دانه بر بهبود استوماتیت ناشی از شیمی‌درمانی در موش بزرگ آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Cytotoxic Effects of Testosterone on Gastric Cancer Cell Line (AGS) and Evaluation of Caspase-3, -8, and -9 Activity
تأثیر سایتوتوکسیک تستوسترون بر رده سلولی سرطان معده و ارزیابی فعالیت کاسپازهای 3، 8 و 9
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Neonatal Outcome with Meconium-Stained Amniotic Fluid in Normal Vaginal Delivery and Cesarean Section
مقایسه پیامد نوزادان با مایع آمنیوتیک آغشته به مکونیوم در زایمان طبیعی و سزارین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 5 (2019-7)


Primary Splenic Tuberculosis in a 43-Year-Old Female Patient in Fatemi Hospital of Ardebil: A Case Report
سل اولیه طحالی در یک بیمار زن 43 ساله، از بیمارستان فاطمی شهر اردبیل: گزارش مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Abzan, a Simple and Effective Method for Prevention and Treatment of Diseases from the Perspective of Iranian Traditional Medicine
آبزن، راهکاری ساده و مؤثر در درمان و پیشگیری بیماری‌ها از دیدگاه طب سنتی ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Quality of Life and Self-Care in Patients with Rheumatoid Arthritis Referring to Ayatollah Golpayegani Hospital in Qom City, 2016, (Iran)
ارزیابی کیفیت زندگی و خودمراقبتی بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید، مراجعه‌کننده به بیمارستان آیت‌اله گلپایگانی شهر قم در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Mechanism and Applications of Different Types of Massage in Current Medicine and Traditional Medicine
بررسی مکانیسم و کاربردهای انواع ماساژ در طب رایج و سنتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison between Conventional and Video Methods of Health Education on Improvement of Oral Health in Elementary School Students of Qomrood Village, 2018, (Iran)
مقایسه دو روش آموزش بهداشت متداول و فیلم آموزشی، بر ارتقای سلامت دهان و دندان دانش‌آموزان مقطع ابتدایی روستای قمرود، سال 1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association between Amylase Excretion Fraction and Acute Renal Transplant Rejection in Pediatrics
ارتباط بین کسر دفعی ادراری آمیلاز و رد حاد پیوند کلیه در کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between Dietary Antioxidant Intake and Sperm Parameters in Infertile Men with Oligozoospermia
همبستگی بین آنتی‌اکسیدان‌های دریافتی از غذا و پارامترهای اسپرمی در مردان نابارور مبتلا به الیگواسپرمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Hydroalcoholic Extract of Tamarix dioica on Liver Histopathological Changes in Rats Fed with High Fat Diet
تأثیر عصاره هیدروالکلی تاماریکس دیوکا بر تغییرات هیستوپاتولوژیک کبد در موش‌های صحرایی تغذیه‌شده با جیره پرچرب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 4 (2019-6)


Evaluation of Genome in Early Familial Coronary Artery Disease: A Case Report
بررسی ژنوم افراد مبتلا به بیماری عروق کرونر زودرس خانوادگی: گزارش مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Patients' Satisfaction in Hospitals of Iran: A systematic Review and Meta-Analysis
ارزیابی رضایت بیماران در بیمارستان‌های ایران: یک مطالعه مرور نظام‌مند و متاآنالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Parents’ Parenting Style and Level of Fear and Cooperation of 4-8 Years Old Children Referring to Dental Clinics of Qom City, (Iran)
ارتباط شیوه فرزندپروری والدین با میزان ترس و همکاری کودکان 8-4 ساله، مراجعه‌کننده به کلینیک‌های دندانپزشکی شهر قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation and Identification of Carbapenem Resistant Klebsiella pneumoniae Isolated from Hospitalized Patients in Qom City, (Iran)
ارزیابی و شناسایی ژن‌های مقاوم به کارباپنم در کلبسیلاپنومونیه‌های جدا‌شده از بیماران بستری در شهر قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship of Demographic and Clinical Variables with the Severity of Disease in Patients with Ulcerative Colitis Relapse in Qom Shahid Beheshti Hospital During 2017, (Iran)
ارتباط متغیرهای دموگرافیک و بالینی با شدت بیماری، در بیماران دچار عود بیماری کولیت اولسراتیو مراجعه‌کننده به بیمارستان شهید بهشتی قم، سال 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Education Based on the Protection Motivation Theory on Preventive Behaviors of Influenza A among High School Students in Qom City, (Iran)
تأثیر آموزش براساس تئوری انگیزش محافظت بر رفتارهای پیشگیری‌کننده از ابتلا به آنفلوانزای نوع A، در دانش‌آموزان دبیرستانی شهر قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of Dietary Quality Indices and Glioma: A Case-Control Study
ارتباط شاخص‌های کیفیت غذایی با گلیوما: یک مطالعه مورد – شاهدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Alphapinene and Donpezil Effects on Passive Avoidance Memory in Adult Male Rats
مقایسه اثر آلفاپیتن و دونپزیل بر حافظه اجتنابی غیرفعال در موش صحرایی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 3 (2019-5)


Explanation of Movement and Stasis of Body Fluids in Traditional Persian Medicine
تبیین تحریک و تسکین رطوبات بدن در طب سنتی ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation, Molecular Identification, and Phylogenetic Analysis of Antimicrobial Agents Producing Actinomycetes in Farming Saline Soils of Qom City, (Iran)
جداسازی، شناسایی مولکولی و آنالیز فیلوژنتیکی اکتینومیست‌های مولد مواد ضدمیکروبی علیه پاتوژن‌های بیماری‌زا از خاک‌های زراعی شور شهر قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of Chemical Compounds, Antioxidant Potential, Phenolic Content and Evaluation of Inhibitory and Bactericidal/Fungicidal Effects of Ginger Essential Oil on Some Pathogenic Microorganisms in Vitro
شناسایی ترکیبات شیمیایی، فعالیت آنتی‌اکسیدانی، میزان فنل و ارزیابی اثر مهارکنندگی و کشندگی اسانس زنجبیل بر تعدادی از سویه‌های میکروبی بیماریزا در شرایط برون‌تنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of DASH Diet on Anthropometric Indices and Body Composition in Healthy Obese Women
تأثیر رژیم غذایی کاهنده فشارخون (DASH) بر شاخص‌های آنتروپومتریک و ترکیب بدنی در زنان چاق سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Simultaneous Oral Consumption of Camel Milk and Urine on Cirrhosis Liver Model Induced by Carbon Tetrachloride in Male Rats
تأثیر مصرف خوراکی همزمان شیر و ادرار شتر بر مدل سیروز کبدی القاشده با تتراکلریدکربن در موش‌های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Consumption of Honey Containing Bacillus coagulans on Inflammatory and Oxidative Stress Factors in Patients with Diabetic Nephropathy
تأثیر مصرف عسل حاوی باسیلوس کواگلانس بر شاخص‌های التهابی و استرس اکسیداتیو در بیماران مبتلا به نفروپاتی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship of Dietary Glycemic Index and Glycemic Load with Irritable Bowel Syndrome
ارتباط شاخص گلایسمیک و بار گلایسمیک رژیم غذایی با سندرم روده تحریک‌پذیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effect of Alpha Lipoic Acid (ALA) and Beta-Defensin 1 Protein on Human Sperm Motility and Viability in Different Times of Incubation
مقایسه اثر آنتی‌اکسیدانت آلفالیپوئیک اسید و پروتئین بتا دفنسین - 1 بر تحرک و حیات اسپرم در زمان‌های مختلف انکوباسیون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 2 (2019-4)


Explanation of the Management Challenges of Health System Reform in Health Care Domain city QOM: A Qualitative Study (Iran)
تبیین چالش‌های مدیریتی طرح تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت شهر قم: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Frequency of Dentists’ Use and Satisfaction of Different Dental Implant Systems in Qom City, (Iran)
فراوانی استفاده و رضایتمندی دندانپزشکان شهر قم از سیستم‌های مختلف ایمپلنت‌های دندانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of Chemical Compounds, Antioxidant Activity, and Antimicrobial Effect of Elettaria cardamomum Essential Oil on a Number of Pathogenic Microorganisms in Vitro
شناسایی ترکیبات شیمیایی، فعالیت آنتی‌اکسیدانی و تأثیر ضد میکروبی اسانس هل سبز بر تعدادی از میکروارگانیسم‌های بیماریزا در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the Prevalence of Hepatitis C and B Viruses in Patients with Hemophilia in Qom Province, (Iran)
بررسی شیوع ویروس هپاتیت B و C در بیماران هموفیلی استان قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of Adiponectin rs1501299 Gene Polymorphism with Adiponectin Levels and Type 2 Diabetes in an Iranian Population
ارتباط پلی‌مورفیسم rs1501299 ژن آدیپونکتین با سطح آدیپونکتین و دیابت نوع 2 در یک جمعیت ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Protective Effect of Quercetin on Sperm Parameters and Serum Biochemical Factors in Adult Mice Treated with Dexamethasone
اثر حفاظتی کوئرستین بر پارامتر‌های اسپرم و فاکتور‌های بیوشیمیایی سرم در موش‌های بالغ، پس از تیمار با دگزامتازون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Seizure During Pregnancy on Seizure Susceptibility in Mouse offspring
تأثیر تشنج در دوران بارداری بر پتانسیل تشنج‌پذیری موالید در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Ghrelin on Viability, Proliferation, and Apoptosis in Human Granulosa Cells, In Vitro
تأثیر گرلین بر روی بقای رشد و آپوپتوز سلول‌های گرانولوزای انسانی در محیط کشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey of Anticancer Effect of Some Five- and Six-Membered Palladium (II) Complexes (Containing Bidentate Phosphorus Ligands) on Caco-2 Colon Cancer Cell Line
بررسی خواص ضد سرطانی تعدادی از کمپلکس‌های پنج و شش عضوی پالادیوم II (حاوی لیگاند دودندانه فسفردار) بر روی رده سلولی سرطان روده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 1 (2019-4)


Internal Evaluation in the Department of Environmental Health Engineering of Qom University of Medical Sciences, 2017
ارزیابی درونی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی قم در سال 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Internal Evaluation of the Department of Nursing of the Qom University of Medical Sciences in 2018, (Iran)
ارزیابی درونی گروه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قم در سال 1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Status of Clinical Education from the Perspective of Anesthesiology and Operating Room Students in Qom University of Medical Sciences, 2017, (Iran)
ﺑﺮرﺳـﻲ وﺿـﻌﻴﺖ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺗﺎق ﻋﻤﻞ و ﻫﻮﺷﺒﺮی در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ قم، سال 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Educational Atmosphere and Its Related Factors from the Point of View of the Students of Qom University of Medical Sciences in 2018, (Iran)
ارزیابی جو آموزشی و عوامل مرتبط با آن از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم، سال 1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Viewpoint of Senior Nursing Students of Qom Branch of Islamic Azad University about Clinical Training Problems
دیدگاه دانشجویان پرستاری سال آخر دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم در مورد مشکلات آموزش بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Internal Evaluation of the Department of Midwifery School of Nursing and Midwifery of Qom University of Medical Sciences, 2017 (Iran)
ارزیابی درونی گروه مامایی دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی قم، سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Internal Evaluation of the Department of Occupational Health and Safety Engineering, of the School of Health in Qom University of Medical Sciences, 2018, (Iran)
ارزیابی درونی گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قم، سال تحصیلی 97-1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Internal Evaluation of the Department of Public Health of the School of Health of Qom University of Medical Sciences
ارزیابی درونی گروه بهداشت عمومی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 1 (2019-4)


A Glimpse of Silybum marianum from the Perspective of Iranian Traditional Medicine and Modern Studies
نگاهی گذرا به گیاه خار مریم از دیدگاه طب سنتی ایرانی و مطالعات نوین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Tendency to Leave Nursing Profession and Some Related Factors at the Therapeutic and Educational Centers of Qom City, (Iran)
وضعیت تمایل به ترک حرفه پرستاری و برخی عوامل مرتبط در مراکز آموزشی درمانی شهر قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association between Observance of Diaper Hygiene and Urinary Tract Infection in Children Under Three Years of Age
ارتباط رعایت بهداشت پوشک و ابتلا به عفونت ادراری در کودکان زیر سه سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the Causes of Medication Errors and Not Reporting it in Nurses of the Shahid Beheshti Hospital of Qom City, 2017, (Iran)
بررسی علل اشتباهات دارویی و عدم گزارش‌دهی آن در پرستاران بیمارستان شهید بهشتی شهر قم، سال 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The association between Mediterranean Dietary Pattern and Depression, Anxiety, and Psychological Distress in Iranian Adults: A Cross-Sectional Study
ارتباط الگوی غذایی مدیترانه‌ای با افسردگی، اضطراب و پریشانی روانی در بزرگسالان ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Five-Year Survival of Children with Acute Lymphatic Leukemia and Its Related Factors in Qom Province, (Iran)
بررسی بقای پنج ساله کودکان مبتلا به لوسمی لنفوئیدی حاد و عوامل مرتبط با آن در استان قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antioxidant Effect of Satureja khuzistanica on Fertility and In Vitro Fertilization Embryos Development in Adult Male Mice Treated with Nonylphenol
تأثیر آنتی‌اکسیدانتی مرزه خوزستانی بر باروری و رشد جنین‌های حاصل از لقاح داخل آزمایشگاهی موش‌های سوری نر بالغ تحت درمان با نانیل‌فنل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Dietary Acid Load and Glioma: A Case-Control Study
ارتباط بار اسیدی رژیم غذایی با گلیوما: یک مطالعه مورد – شاهدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Training on Self-Care and Controlling Disease-Related Complications in Woman with Multiple Sclerosis: A Randomized Clinical Trial
تأثیر آموزش بر خودمراقبتی و کنترل عوارض جسمانی ناشی از بیماری در زنان مبتلا به بیماری مالتیپل‌اسکلروزیس: کارآزمایی بالینی تصادفی‌شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 12 (2019-2)


Rhinoplasty in a Patient with Nasal Bone Hypoplasia: A Case Report
رینوپلاستی در بیمار مبتلا به هایپوپلازی استخوان بینی: گزارش مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between Academic Self-Efficacy and Learning Anxiety in Medical Students Studying at Qom Branch of Islamic Azad University, 2017, (Iran)
همبستگی خودکارآمدی تحصیلی با اضطراب یادگیری در دانشجویان پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of Fatigue Severity, Sleep Quality, and Occupational Hardiness Dimensions in the Prediction of Psychological Strain among Nurses Working in Hospitals of Bandar Abbas and Haji Abad (Iran)
نقش شدت خستگی، کیفیت خواب و ابعاد سرسختی شغلی در پیش‌بینی تنش‌های روانی پرستاران شاغل در بیمارستان‌های بندرعباس و حاجی‌آباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation of Patients’ Satisfaction during Their Treatment Process Following Implementation of Health System Reform Plan at the Selected Educational Treatment Centers of Qom University of Medical Sciences, (Iran)
ارزیابی رضایتمندی بیماران در طول درمان، به دنبال اجرای طرح تحول نظام سلامت در مراکز آموزشی درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Clinical Manifestations of Congenital Metabolic Liver Diseases in Patients Referring to Children Medical Center during 2013-2015
بررسی تظاهرات بالینی بیماری‌های متابولیک مادرزادی کبدی در بیماران مراجعه‌کننده به بیمارستان مرکز طبی اطفال، طی سال‌های 1394-1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison between St Mary's Hospital Sleep and Richards-Campbell Sleep Questionnaires on Sleep Quality in Patients with Acute Coronary Syndrome
مقایسه دو پرسشنامه خواب بیمارستان سنت ‌ماری و ریچارد کمپل بر روی کیفیت خواب بیماران سندرم حاد کرونری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Subcloning and Expression of ML1-stxB Fusion Gene of Mistletoe Lectin in E. coli and Production of its Antibody in Mouse
زیرهمسانه‌سازی و بیان ژن ممزوجی M‌L1-stxB دارواش در E. Coli و تولید آنتی‌بادی آن در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Lycopene Supplementation on Infertility in Men: A Systematic Review on Clinical Trial Studies
تأثیر مکمل لیکوپن در ناباروری مردان: یک مرور سیستماتیک بر روی مطالعات کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Aspartame on Histological and Histometrical Structure of Prostate Gland in Adult Mice
تأثیر آسپارتام بر ساختار هیستولوژی و هیستومتری غده پروستات در موش سوری بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of Matrix metalloproteinases-9 -1562 C>T and susceptibility to bladder cancer
ارتباط پلی‌مورفیسم MMP-9 -1562 C>T و خطر سرطان مثانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 11 (2019-1)


A Case Report of Treatment of a Wound with Extensive Skin Necrosis Using Modern Dressing in a One-Month-Old Infant
گزارش یک مورد درمان زخم با نکروز وسیع پوستی با پانسمان نوین در شیرخوار یک‌ماهه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Childbirth Experience and Its Related Socio-Demographic Factors in Mothers Admitted to Postpartum Ward of AL Zahra Hospital of Rasht City, (Iran)
تجربه زایمان و عوامل فردی - اجتماعی مرتبط با آن در مادران بستری بخش پس از زایمان بیمارستان الزهرا رشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Bullying and Harassment in the Workplace Using the Psychometric Properties of the Negative Acts Questionnaire-Revised (NAQ-R) in Nurses
بررسی قلدری و آزار در محیط کار با ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه اعمال منفی (NAQ-R در پرستاران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Insomnia Severity and Marital Satisfaction in Pregnant Women
ارتباط شدت بی‌خوابی با رضایت زناشویی در زنان باردار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibiotic Resistance and Phenotypic and Genotypic Detection of AmpC Beta-Lactamases among Klebsiella pneumoniae Isolates from Kermanshah Medical Centers
مقاومت آنتی‌بیوتیکی و تعیین بتالاکتامازهای AmpC از نظر فنوتیپی و ژنوتیپی در بین ایزوله‌های کلبسیلا پنومونیه از مراکز پزشکی کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of the Level of Response to Pain based on Fear of Death, Fear of Movement, and Personality Traits in the Patients with Chronic Low Back Pain
پیش‌بینی سطح پاسخگویی به درد براساس ترس از حرکت، ترس از مرگ و ویژگی‌های شخصیت در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antinociceptive Effects of Artemisia persica Boiss Essential Oil in Male Mice Using Formalin and Tail Immersion Tests
اثرات ضددردی اسانس درمنه ایرانی در موش‌های سوری نر، با استفاده از آزمون‌های فرمالین و غوطه‌وری دم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Vitamin D Supplementation on Anthropometric Indices and Total Testosterone in Women with Polycystic Ovary Syndrome Treated with Low Calorie Diet: A Randomized Clinical Trial
تأثیر مکمل ویتامین D بر شاخص‌های آنتروپومتریک و توتال تستوسترون در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک تحت درمان با رژیم کم‌کالری: کارآزمایی بالینی تصادفی‌شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Cytotoxic Dose of Testosterone on Bax , Bcl2, and CD82/KAI1 Genes Expression in Colorectal Adenocarcinoma (HT29) and Brain Glioblastoma Cells(A172)
تأثیر غلظت سیتوتوکسیک هورمون تستوسترون بر بیان ژن‌های Bax، Bcl2 و CD82/KAI1 در سلول‌های آدنوکارسینومای کولورکتال (HT29) و گلایوبلاستومای مغزی (A172)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 10 (2018-12)


Comparison of Knowledge and Dietary Behaviors in Diabetics and Healthy Subjects in Neyshabur City (Iran)
مقایسه آگاهی و رفتار تغذیه‌ای افراد مبتلا به دیابت با افراد سالم در منطقه نیشابور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of Correlation between Applied Health Literacy and Self-Care Behaviors in Hypertensive Patients of Gachsaran City, 2016 (Iran)
بررسی همبستگی سواد کاربردی سلامت و رفتارهای خودمراقبتی در بیماران مبتلا به پرفشاری خون شهر گچساران، سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of Meta cognition and personality traits in social phobia
پیش بینی هراس اجتماعی از طریق باورهای فراشناخت و ویژگی های شخصیتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Antimicrobial and Anti-Quorum Sensing Activity of Mazouj and Ghalghaf Galls Extracts of Oak against Pseudomonas aeruginosa
ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی و آنتی‌کوئرم سنسینگ گال‌های مازوج و قلقاف درخت بلوط بر روی سودوموناس آئروژینوزا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Protective Effect of Dextran-Curcumin Conjugate on Memory Disorder in Animal Model of Global Cerebral Ischemia
اثر حفاظتی کونژگه دکستران - کورکومین بر اختلال حافظه در مدل حیوانی ایسکمی مغزی فراگیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Synthesis of Pegylated Nanoliposome Containing DNAi on Reduction of BCL-2 Gene Expression in DLCL2 Cell Line
تأثیر سنتز نانولیپوزوم پگیله حاوی DNAi در کاهش بیان ژن BCL-2 رده سلولی DLCL2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Cytotoxic Effect of Metformin on Cervical Cancer (Hela) Cells in Comparison with Non-Cancerous Kidney Cells
تأثیر سیتوتوکسیک متفورمین بر سلول‌های سرطانی دهانه رحم در مقایسه با سلول‌های غیرسرطانی کلیوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Nebulized Furosemide in Patients with Acute Cardiogenic Pulmonary Edema: A Randomized Clinical Trial
تأثیر فوروزماید استنشاقی در بیماران مبتلا به ادم ریه حاد کاردیوژنیک کارآزمایی بالینی تصادفی‌شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 9 (2018-12)


A Case Report of an Abdominal Pain: Spontaneous Splenic Hematoma with Unknown Etiology
گزارش یک مورد بیماری با درد شکم: هماتوم خودبه‌خود طحال با علت نامشخص
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation of Sexual Knowledge and Attitude with Sexual Function in Female Nurses
همبستگی دانش و نگرش جنسی با عملکرد جنسی در پرستاران زن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the Level and correlates of Happiness among the Students of Qom University of Medical Sciences in 2017, (Iran)
بررسی سطح و عوامل مرتبط با شادمانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم، سال 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Immunogenicity of N-CfTX-2 Antigen of Chironex fleckeri Jellyfish in Mice
ایمنی‌زایی آنتی‌ژنN-CfTX-2 عروس دریایی در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Cytotoxic Effects of Hydroalcoholic Extract of Aerial Parts of Scrophularia striata on MCF-7 Cell Line and Evaluation of BAX and KAI1 Genes Expression
تأثیر عصاره هیدروالکلی اندام‌های هوایی گل میمونی شیاردار بر رده سلولی MCF-7 و ارزیابی بیان ژن‌های BAX و KAI1
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the Effect of Individual Counseling of Physical Activity Based on Theory of Planned Behavior on Glycemic Indexes in Women with Gestational Diabetes: A Randomized Clinical Trial
تأثیر مشاوره فردی فعالیت فیزیکی مبتنی بر تئوری رفتار برنامه‌ریزی‌شده بر شاخص‌های قندخون در زنان مبتلا به دیابت بارداری: کارآزمایی بالینی تصادفی‌شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Histopathological Effects of Multiwall Carbon Nanotubes on Rat Liver
اثرات هیستوپاتولوژیک نانولوله‌های‌کربن چند دیواره بر کبد موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of a Weight Reducing Diet (Containing Fish, Walnut or Their Combination) on Inflammatory Factors and Lipid Indices in Overweight and Obese Women: A Randomized Clinical Trial
تأثیر رژیم غذایی کاهش وزن (حاوی ماهی،گردو و یا ترکیب آن‌ها) بر فاکتورهای التهابی و شاخص‌های لیپیدی در زنان با اضافه وزن و چاق: کارآزمایی بالینی تصادفی‌شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 8 (2018-10)


The Effect of Dexamethasone on Bleomycin-Induced Lung Fibrosis in the Mouse Model of Systemic Sclerosis
اثر دگزامتازون بر فیبروز ریوی القاشده با بلئومایسین در مدل موشی سیستمیک اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sleep Habits of Primary School Students of Nahavand City From the Point of View of Parents
عادات خواب دانش‌آموزان ابتدایی شهرستان نهاوند از دیدگاه والدین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Lifestyle and Its Related Factors in the Elderly Population in Qom City, 2017 (Iran).
بررسی سبک زندگی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان شهر قم، سال 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effectiveness of Play Therapy and Storytelling on the Improvement of Attention Deficit/Hyperactivity Disorder Symptoms in Students
مقایسه اثربخشی بازی‌درمانی و قصه‌گویی بر بهبود نشانگان اختلال نقص‌توجه/بیش‌فعالی دانش‌آموزان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Selected Core Stability Exercises on Restless Legs Syndrome and Quality of Life in the Elderly Undergoing Hemodialysis
تأثیر تمرینات منتخب ثبات مرکزی بر سندرم پای بی‌قرار و کیفیت زندگی سالمندان همودیالیزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Hydroalcoholic Extract of Ferulago angulata (Schlecht) Boiss on Motor and Memory Disorders in Animal Model of Parkinson Disease
اثر عصاره هیدروالکلی گیاه چویل بر اختلالات حرکتی و حافظه، در مدل حیوانی بیماری پارکینسون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Radioactive Iodine (Iodine 131) on the Parameters of Sperm in Adult Male Rats
اثر ید 131 رادیواکتیو بر پارامترهای اسپرم موش صحرایی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Intrahippocampal Injection of Ghrelin on Morphine-Induced Amnesia by Passive Avoidance Task in Male Laboratory Rats
تأثیر تزریق درون هیپوکامپی گرلین بر فراموشی القاشده ناشی از مورفین با مدل یادگیری اجتنابی غیرفعال در موش بزرگ نر آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Using Gelatamp on Pain and Gingival Bleeding after Tooth Extraction: A Randomize Clinical Trial
تأثیر کاربرد ژل‌تامپ بر میزان درد و خونریزی، بعد از کشیدن دندان: کارآزمایی بالینی تصادفی‌شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Tetrahydrocannabinol on Acetylcholinesterase Enzyme Activity and Anxiety-Like Behaviors in Laboratory Rat
اثر تتراهیدروکانابینول بر روی فعالیت آنزیم استیل‌کولین استراز و رفتارهای اضطرابی در موش آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 7 (2018-9)


The Role of Emotional Maturity, Ego-resiliency and Spiritual Intelligence in the Prediction of Adjustment to College with Control of Cognitive Flexibility in Nursing and Midwifery Students of Ahvaz Jundishapur University, (Iran)
نقش بلوغ عاطفی، خودتاب‌آوری و هوش معنوی در پیش‌بینی سازگاری با دانشگاه، با کنترل «انعطاف‌پذیری شناختی» در دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه جندی‌شاپور اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Effect of Application of Team-based Learning Method on Learning and Satisfaction of Public Health Students in the Health Education and Communication Course
ارزیابی به‌کارگیری روش یادگیری مبتنی بر تیم یادگیری و رضایتمندی دانشجویان بهداشت عمومی در درس آموزش بهداشت و ارتباطات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Parents’s Awareness of Eruption of the First Permanent Molar Tooth and Caries Prevention Methods in Individuals Referring to Health Centers in Qom City, 2017 (Iran)
ارزیابی میزان آگاهی والدین درباره رویش دندان مولر اول دائمی و روش‌های پیشگیری از پوسیدگی دندان در مراجعین به مراکز بهداشتی شهر قم، سال 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Resistance Activity on Diabetes Indicators in Women with Type 2 Diabetes
تأثیر فعالیت مقاومتی بر شاخص‌های دیابت در زنان مبتلا به دیابت نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Methamphetamine Injection during Post-Lactation on the Ovaries of Adult Rats
تأثیر تزریق متامفتامین پس از دوره شیردهی بر تخمدان رت‌های بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Antimicrobial Activity of Chitosan Nanoparticles Loaded with Amoxicillin with Free Amoxicillin against Some Gram Positive and Gram Negative Bacteria
مقایسه فعالیت ضدمیکروبی آموکسی‌سیلین بارگذاری‌شده در نانوذرات کیتوزان با آموکسی‌سیلین آزاد برعلیه برخی باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of morphine on growth and development of stomach in Balb/c mouse embryo
اثر مورفین بر رشد و تکامل معده جنین موش نژاد Balb/c
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Selenium Supplementation on Lipid Profile and Glucose and Insulin Metabolism Indices in Women with Polycystic Ovary Syndrome: A Randomized Clinical Trial
اثر مکمل‌یاری سلنیوم بر پروفایل‌لیپیدی، شاخص‌های متابولیسم گلوکز و انسولین در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک: کارآزمایی بالینی تصادفی‌شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 6 (2018-8)


Midwives’ Point of View on Unwillingness of Mothers to Normal Vaginal Delivery
دیدگاه ماماها درخصوص عدم تمایل مادران به زایمان طبیعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of Dietary Acid Load with Body Composition and Inflammatory Biomarkers in Patients with Type 2 Diabetes
ارتباط بار اسیدی رژیم غذایی با ترکیب بدن و زیست‌نشانگرهای التهابی در مبتلایان به دیابت نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Post-Cesarean Readmission and Its Related Factors in Women Delivered by Cesarean of Qom Hospitals, 2017, (iran)
شیوع بستری مجدد متعاقب سزارین و عوامل مرتبط با آن در زنان زایمان‌کرده بیمارستان‌های شهر قم، سال 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Health System Reform Plan on Neonatal Outcomes: A Case Study in an Educational Hospital, 2011-2016, (Iran)
تأثیر طرح تحول نظام سلامت بر پیامدهای نوزادی: مطالعه موردی در یک بیمارستان آموزشی، سال 1395-1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Inhibitory Effect of Aquatic and Alcoholic Extracts of Artemisia sieberi on Growth of Candida Albicans: An In Vitro Study
تأثیر مهاری عصاره‌های آبی و الکلی گیاه درمنه دشتی بر رشد قارچ کاندیدا آلبیکنس: یک مطالعه درون‌آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Sleep Quality with Depression in Patient with Acute Myocardial Infarction
ارتباط کیفیت خواب با افسردگی در بیماران مبتلا به سکته حاد قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Aqueous Extract of Peganum harmala on Acanthamoeba In Vitro
تأثیر عصاره آبی اسپند بر آکانتامبا در شرایط برون‌تنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of a Period of Swimming Training and Chamomile Extract on Antioxidant Status in Adult Male Rats
تأثیر یک دوره تمرین شنا به همراه عصاره بابونه بر وضعیت آنتی‌اکسیدانی موش‌های صحرایی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Diclofenac on Caspase-8 and Caspase-9 Activity in Cervical Cancer Cells (HeLa) in Cell Culture
تأثیر دیکلوفناک بر فعالیت کاسپاز-8 و 9 سلول‌های سرطانی دهانه رحم در محیط کشت سلولی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 5 (2018-7)


Outcomes and Complications of Percutaneous Endoscopic Gastrostomy in Qom Shahid Beheshti Hospital During 2014-2017
بررسی پیامدها و عوارض گاستروستومی اندوسکوپیک از طریق پوست در بیمارستان شهید بهشتی قم، سال 1396-1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Lived Experiences of Student Marriage: A Phenomenological Study
تجربه زیسته ازدواج دانشجویی: مطالعه پدیده‌شناسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Multidrug Resistance in Enterococcus faecium Isolated from Patients and Environment of Hospitals in Lorestan Province, (Iran)
شیوع مقاومت چند‌گانه در انتروکوکوس فاسیوم جدا‌شده از بیماران و محیط بیمارستان‌های منتخب استان لرستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Viewpoint of Executive Management Team of Hospitals of Qom Province in Terms of the Third Generation of Hospital Accreditation Standards, 2017, (Iran)
ارزیابی دیدگاه تیم مدیریت اجرایی بیمارستان‌های استان قم درخصوص نسل سوم استانداردهای اعتباربخشی بیمارستان‌ها، سال 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Alternative Healthy Eating Index (AHEI-2010) with Obesity Status, Serum Level of 25-Hydroxyvitamin D, hs-CRP in the Elderly of Tehran City, (Iran)
ارتباط شاخص غذای سالم تغییریافته AHEI-2010)) با وضعیت چاقی، غلظت سرمی 25 هیدروکسی ویتامین D و hs-CRP در سالمندان شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cloning, Expression, and Purification of α, βa, and βb Subunits of Human Inhibin Protein in Escherichia coli
کلونینگ، بیان و خالص‌سازی زیرواحد‌های α، βa و βb پروتئین اینهیبین انسانی در اشرشیاکلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Local Heat Therapy Method on Pain, Childbirth’s Outcomes, and Rate of Satisfaction in Primiparous Women: Randomize Clinical Trial
تأثیر روش گرمادرمانی موضعی بر درد، پیامدهای زایمان و میزان رضایتمندی زنان نخست‌زا: کارآزمایی بالینی تصادفی‌شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of the Effects of Voluntary and Endurance Trainings on the Growth of Ovarian Follicles in the Rats with Polycystic Ovary Syndrome
مقایسه تأثیر دو نوع تمرین اختیاری و استقامتی بر رشد فولیکول‌های تخمدان در موش‌های صحرایی مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Aspirin and Ibuprofen on the Proliferation of Cervical Cancer Cells (HeLa) Compared to Non-Cancerous Cells (HEK 293) in Cell Culture Medium
تأثیر آسپرین و ایبوپروفن بر تکثیر سلول‌های سرطانی دهانه رحم (Hela) در مقایسه با سلول‌های غیرسرطانی (Hek293) در محیط کشت سلولی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of 5HT3 Receptor Antagonist of the Lateral Hippocampus on Amnesia Induce by Morphine in Mice
نقش آنتاگونیست گیرنده 5-HT3 هیپوکامپ جانبی بر فراموشی ناشی از مورفین در موش‌های کوچک آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Necessity of Philosophy of Medicine Course for Medical Students
ضرورت ایجاد درس فلسفه پزشکی برای دانشجویان علوم پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 4 (2018-6)


Abscess of the Spleen during Pregnancy: Case Report
آبسه طحال در طول دوره حاملگی: گزارش مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the Correlation between Psychological Empowerment and Its Components with Psychological Strain in Nurses
بررسی همبستگی بین توانمندی روان‌شناختی و مؤلفه‌های آن با تنش روانی در پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Frequency of Mycoplasma hominis and Biological Parameters in Semen Sample of Men Referred to Qom Jihad Daneshgahi Infertility Treatment Center in 2016 (Iran)
بررسی فراوانی مایکوپلاسما هومینیس و مطالعه شاخص‌های بیولوژیک در مایع منی مردان نابارور مراجعه‌کننده به مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی قم، سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Self-Care Assessment of Patients with Hypertension in Qom City in 2016 (Iran)
ارزیابی خودمراقبتی بیماران مبتلا به فشارخون بالا در شهر قم، سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quantitative and Qualitative Evaluation of Islamic Republic of Iran’s Scientific Productions Indexed in Scopus in the Field of Nursing during 2000-2016
ارزیابی کمّی و کیفی تولیدات علمی نمایه‌شده جمهوری اسلامی ایران در اسکوپوس، حوزه پرستاری طی سال‌های 1395-1379
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Parenting Practices and Accountability of High School Students in Mehr Town, 2015-2016 (Iran) Parvaneh Doodman*
رابطه شیوه‌های فرزندپروری والدین بر مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهرستان مهر، سال 1395-1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Viewpoints of Midwives Working in Teaching Hospitals and Health Centers in Tehran City about Management Factors Associated with Midwifery Errors (Iran)
مقایسه دیدگاه ماماهای شاغل در بیمارستان‌های آموزشی و مراکز بهداشتی درمانی شهر تهران، درخصوص عوامل مدیریتی مرتبط با خطاهای مامایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between Self-Efficacy with Sleep Quality and Sexual Function Index in Patients with Type 2 Diabetes
همبستگی بین خودکارآمدی با کیفیت خواب و شاخص عملکرد جنسی در بیماران دیابتی نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Long-Term Endurance Activity on purβ Gene Expression in Rat Fast and Slow Twitch Skeletal Muscles
تأثیر فعالیت استقامتی بلندمدت بر بیان ژن purβ عضلات اسکلتی تند و کُند انقباض رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of miR-146a rs2910164 Variant with Multiple Sclerosis Disease in Hamadan Province (Iran)
ارتباط واریانت miR-146a rs2910164با بیماری مالتیپل‌اسکلروزیس، در استان همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Antiviral Therapy with Tenofovir on Liver Fibrosis and Liver Function in Patients with Chronic Hepatitis B
تأثیر درمان ضدویررسی با تنوفویر بر فیبروز و عملکرد کبد در بیماران مبتلا به هپاتیت مزمن B
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Telomerase Inhibition on the Expression of Inflammatory Cytokines Affecting the Pathogenesis of Multiple Myeloma Cell Line U266
تأثیر مهارکننده تلومراز بر روی بیان سایتوکاین‌های التهابی مؤثر در پاتوژنز میلوم‌مولتیپل، در رده سلولی میلومی U266
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 3 (2018-5)


knowledge, Attitude, and Preventive Oral and Dental Self-Care Behaviors among Dentistry and Medical Students of Qom University of Medical Sciences, (Iran
آگاهی، نگرش و رفتارهای خودمراقبتی پیشگیرانه بهداشت دهان و دندان در بین دانشجویان دندانپزشکی و پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification and Traditional Use of Some Medicinal Plants in Jafar Abad District of Qom Province, (Iran)
شناسایی و مصارف سنتی برخی از گیاهان دارویی در بخش جعفرآباد استان قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of H1N1 Influenza Preventive Behaviors Predictors Based on Health Belief Model in Jiroft People
بررسی پیش‌بینی‌کننده‌های رفتارهای پیشگیری‌کننده از بیماری آنفلوانزا نوع A (H1N1) در مردم شهر جیرفت، براساس الگوی اعتقاد بهداشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Nasal Carriers of Staphylococcus aureus and Determination of Antibiotic Resistance in Hemodialysis Patient in Kamkar Hospital in Qom City, (Iran)
بررسی شیوع ناقلین بینی استافیلوکوکوس اورئوس و تعیین مقاومت آنتی‌بیوتیکی در بیماران همودیالیزی بیمارستان کامکار شهر قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the Efficacy of Health Belief Model Constructs in the Prediction of Preventive Nutritional Behaviors of Stomach Cancer
کارایی سازه‌های الگوی اعتقاد بهداشتی، در پیش‌بینی رفتارهای تغذیه‌ای پیشگیری‌کننده از سرطان معده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Affecting the Age of First Pregnancy in Couples of Birjand City (Iran)
عوامل مؤثر بر سن اولین بارداری در مزدوجین شهر بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation of PCSK9 and Serum sdLDL Levels and Other Demographic and Laboratory Indicators in Healthy Individuals
همبستگی PCSK9 باsdLDL سرمی و سایر شاخص‌های دموگرافیک و آزمایشگاهی در افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Group Dialectical Behavior Therapy Method on Major Depression in Individuals Referred to Residential and Semi-Residential Addiction Recovery Centers
اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک به شیوه گروهی بر افسردگی اساسی، در افراد مراجعه‌کننده به مراکز اقامتی و نیمه‌اقامتی ترک اعتیاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of effect the cyclic lipopeptides from Bacillus atrophaeus HNSQJYH170 on Candida species
اثر لیپوپپتیدهای حلقوی باسیلوس آتروفئوس (سویه HNSQJYH170) بر گونه‌های کاندیدا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Chemical Composition of Helichrysum artemisioides Essential Oil, and its Antibacterial and Cytotoxic Effects on Colon Cancer Cell Line and Analysis of Apoptotic Gene Expression Using PCR Method
بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس گیاه هلیکریزوم آرتمیزییوئیدس، اثرات ضدمیکروبی و سمّیت سلولی آن بر روی رده سلولی سرطان کولون و آنالیز بیان ژن‌های آپوپتوزی با روش PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Sensitivity, Specificity, and Diagnostic Accuracy of High Resolution CT Scan in Meniscal Lesions
بررسی حساسیت، ویژگی و صحت تشخیصی High Resolution CT Scan در آسیب‌های منیسک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 2 (2018-4)


The Effect of Combined Exercise Training and Feroglobin Supplementation on Serum Iron and Lipid Profile in Women with Iron Deficiency Anemia
تأثیر برنامه تمرین ترکیبی و مکمل‌ یاری فروگلوبین بر آهن سرم و پروفایل‌لیپیدی زنان مبتلا به آنمی فقر آهن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of 8 Weeks of Resistance Training on Gene Expression Lymphocyte Antioxidant Enzymes and Malondialdehyde in Healthy Inactive Men
تأثیر 8 هفته تمرین مقاومتی بر بیان ژن آنزیم‌های‌آنتی‌اکسیدانی‌لنفوسیتی و مانول‌دی‌آلدئید در مردان سالم‌ غیرفعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Patients Satisfaction in the Faculty of Dentistry, Qom University of Medical Sciences in 2016-2017
بررسی میزان رضایتمندی بیماران مراجعه‌کننده به دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم، سال تحصیلی 1396-1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Perceived Work-Family Conflict among the Employees of Shahid Sadoughi Yazd Hospital, (Iran)
ارزیابی سطح تعارض کار - خانواده درک‌شده در کارکنان بیمارستان شهید صدوقی یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Validity and Reliability of Persian Version of Johns Hopkins Fall Risk Assessment Tool among Aged People
بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی ابزار ارزیابی خطر سقوط جانزهاپکینز در سالمندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of High-Intensity Interval Training (HIIT) on the Levels of Irisin and Interleukin-10 in Overweight Men
تأثیر تمرینات تناوبی شدید بر سطوح سرمی آیریزین و اینترلوکین- 10 در مردان دارای اضافه وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Association Study of rs2829803 Polymorphism in miRNA-155 with Multiple Sclerosis in Patients Referred to Farshchian Hospital of Hamadan City, (Iran)
بررسی همراهی پلی‌مورفیسم rs2829803 miRNA-155 و ارتباط آن با بیماری مالتیپل‌اسکلروزیس در بیماران مراجعه‌کننده به بیمارستان فرشچیان همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Three Months of Zinc-Magnesium Supplementation along with Intense Endurance Training on Somatomedin C and Endurance Performance in Mature Female Rats
اثر سه ماه مصرف مکمل روی - منیزیم همراه با تمرین استقامتی فزاینده بر سطوح سوماتومدین C و عملکرد استقامتی رت‌های ماده بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Decreased Activity in the Form of Neuropathic Pain on GSK-3β Gene Expression in Sciatic Nerve Fiber of Male Wistar Rats
تأثیر فعالیت کاهش‌یافته به شکل درد نوروپاتیک بر بیان ژن GSK-3β در عصب سیاتیک رت‌های نر ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Survey of the Effects of Fluoxetine and Imipramine on Depression-Like Behavior and Serum Levels of Corticosterone and Glucose in Male Rats under Immobilization Stress
سنجش مقایسه‌ای اثرات فلوکستین و ایمی‌پرامین بر رفتار شبه‌افسردگی، سطح سرمی کورتیکوسترون و گلوکز در موش‌های صحرایی نر تحت استرس بی‌حرکتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 1 (2018-4)


A Case Report of Secondary Infertility Due to Retained Surgical Gauze
گزارش یک مورد نازایی ثانویه در اثر باقیماندن گاز جراحی در لگن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Job Burnout and Its Associated Factors among The Staff of medical Laboratories in Yasuj City (Iran)
فرسودگی شغلی و عوامل همراه آن در کارکنان آزمایشگاه‌های طبی شهر یاسوج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Body Mass Index and Waist Circumference with Self-Esteem in Iranian Young Men
ارتباط نمایه توده‌بدنی و دور کمر با عزت‌نفس در مردان جوان ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the Circadian Rhythm of Blood Pressure in Patients with Metabolic Syndrome and its Association with Metabolic Parameters
بررسی ریتم شبانه‌روزی فشارخون در مبتلایان به سندرم متابولیک و ارتباط آن با پارامترهای متابولیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Use of Low Molecular Weight Antigens of Mycobacterium tuberculosis as a New Skin Test for Specific Diagnosis of Tuberculosis
استفاده از آنتی‌ژن‌های وزن مولکولی پایین مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به‌عنوان یک تست پوستی جدید جهت تشخیص اختصاصی سل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Education on Empowerment of Girls for the Prevention of Osteoporosis: A Randomized Clinical Trial
تأثیر آموزش در توانمندسازی دختران جهت پیشگیری از پوکی استخوان: کارآزمایی بالینی تصادفی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genotyping of Clinical Isolates of Salmonella enterica serovar Typhimurium from Medical Centers of Kerman Province Using ERIC-PCR Method
ژنوتایپینگ جدایه‌های بالینی سالمونلا انتریکا سرووار تایفی موریوم مراکز درمانی استان کرمان، با استفاده از روش ERIC-PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Hydroalcoholic Extract of Cuminum cyminum L. on Anxiety in Gonadectomized Male Rats
تأثیر عصاره هیدروالکلی زیره‌‌سبز بر اضطراب در موش‌های صحرایی نر گنادکتومی‌شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cytotoxicity Effect and Changes in the Expression of Caspase-9 Gene in Breast Cancer Cell Line (MCF-7) Treated with the Extract of Oscillatoria Cyanobacteria
اثر سمّیت و تغییرات بیان ژن CASPASE-9 در رده سلولی سرطان پستان (MCF-7) تیمارشده با عصاره سیانوباکتری اسیلاتوریا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Antioxidant Properties of Hydroalcoholic Extract of Purslane (Portulaca oleracea) and Its Protective Effect on 6-Hydroxydopamine Induced Hepatic Damage in Parkinsonian Male Rats
ارزیابی خواص آنتی‌اکسیدانی عصاره هیدروالکلی خرفه (Portulaca oleracea) و اثر محافظتی آن بر آسیب کبدی ناشی از سم ۶- هیدروکسی دوپامین در موش صحرایی مبتلا به پارکینسون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of Seven Candidate Transcription Factors in B-Cell Acute Lymphoblastic Leukemia Using System Biology Approaches
پیش‌بینی هفت فاکتور رونویسی کاندید در لوسمی لنفوبلاستیک حاد سلول‌های B با استفاده از روش‌های سیستم بیولوژی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 12 (2018-2)


The Opinions of the Consultant Professors of Qom University of Medical Sciences about Academic Counseling and Guidance, Duties of the Consultant Professor and Its Related Areas, (Iran)
نظرات اساتید مشاور دانشگاه علوم پزشکی قم نسبت به مشاوره و راهنمایی تحصیلی، وظایف استاد مشاور و حیطه‌های آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Case Report of Tinea Capitis (Endothrix Type) in A 3 Year Old Boy Referred to Laboratory of Ali Ebne Abitaleb Hospital in Qom City (Iran)
گزارش یک مورد کچلی سر (نوع آندوتریکس) از پسر بچه‌ 3 ساله، مراجعه‌کننده به آزمایشگاه بیمارستان علی‌ابن‌ابیطالب (ع) قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prevalence of Trichomoniasis in Women Referring to Health Treatment Centers in Karaj City, 2016 (Iran)
شیوع تریکومونیازیس در زنان مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر کرج، سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the Correlation between Psychological Empowerment and Professional Burnout with Mediator Role of Perceived Stress among Nurses
بررسی همبستگی بین توانمندی روان‌شناختی و فرسودگی شغلی با نقش واسطه‌ای استرس ادراک‌شده در پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Species Diversity of Leishmaniasis Vectors (Phlebotomine Sand Flies) in Khusf County, South Khorasan Province (Iran)
بررسی تنوع گونه‌ای ناقلین لیشمانیازیس (پشه‌خاکی‌های فلبوتومینه)، در شهرستان خوسف خراسان جنوبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation of Fungal Contamination in Hot Springs of Mahallat City, Summer 2016 (Iran)
بررسی آلودگی قارچی چشمه‌های آب گرم شهرستان محلات، تابستان سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Prevalence of Extended-Spectrum β-Lactamase PER Gene in Acinetobacter baumannii Isolated from Hospitalized Patients in Qom Province (Iran)
شیوع ژن بتالاکتاماز وسیع‌الطیف PER در اسینتوباکتر بومانی جداشده از بیماران بستری در استان قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Validation of Somatization Inventory in the Students of Tabriz Universities (Iran)
اعتبار‌سنجی پرسشنامه جسمانی کردن در دانشجویان دانشگاه‌های تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of Inducible Clindamycin Resistance in Staphylococcus aureus Strains Isolated from Hospitalized Patients in Hospitals of Tehran City (Iran)
شناسایی مقاومت القایی به کلیندامایسین در سویه‌های استافیلوکوکوس اورئوس جدا‌شده از بیماران بستری در بیمارستان‌های شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Correlation between Attachment Styles and Defense Mechanisms with Mental Health in Diabetic Patients
همبستگی بین سبک‌های دلبستگی و مکانیسم‌های دفاعی با سلامت روان در بیماران دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Childbirth Preparation Classes on Knowledge and Attitude towards Mode of Delivery among Pregnant Women in Qom City (Iran)
تاثیر کلاسهای آمادگی زایمان بر آگاهی و نگرش نسبت به نوع زایمان در زنان باردار شهر قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of 12 Weeks of Submaximal Swimming Exercise on Resting Levels of VEGF in Rats Exposed to Nicotine-Derived Nitrosamine Ketone
تأثیر 12 هفته تمرین ورزشی شنا زیربیشینه بر سطوح استراحتی VEGF رت‌های در معرض نیتروز آمین ‌کتون مشتق از تنباکو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Antifungal Effect of Silver, Copper Nanoparticles, and Their Combination and in combination with Amphotericin B against Candida albicans In Vitro and in Animal Model
اثر ضد‌قارچی نانوذرات نقره، مس و ترکیب آن‌ها با یکدیگر و آمفوتریسین B علیه کاندیدا آلبیکنس در شرایط آزمایشگاهی و مدل حیوانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Insidence Rate and Risk Factors of Seizure Recurrence without Taking Medication in the 6-Month Period after the First Attack
میزان بروز و عوامل خطر تشنج مجدد بدون مصرف دارو در دوره‌ 6 ماهه، پس از نخستین حمله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of AcrAB Efflux Pump on Ciprofloxacin Resistance Rate in Escherichia coli Isolates
تأثیر پمپ برون‌ریز AcrABبر میزان مقاومت به سیپروفلوکساسین در جدایه‌های اشرشیاکلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 11 (2018-1)


Comparison of Declared Performance of Primary School Girl Students in the Context of Individual Health Behavior in Health Promoting Schools (HPS) and Ordinary Schools in 3rd District of Karaj (Iran)
مقایسه عملکرد اظهار‌شده دانش‌آموزان دختر ابتدایی در زمینه رفتار بهداشتی فردی در مدارس طرح مروج سلامت و مدارس عادی ناحیه سه کرج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Selected Beta/Theta Neurofeedback Training on Static and Dynamic Balance in the Elderly in Ahvaz City (Iran)
تأثیر تمرینات منتخب نوروفیدبک بتا/تتا بر تعادل ایستا و پویای سالمندان شهر اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Correlation between Early Maladaptive Schemas and Myers-Briggs Personality Dimensions in Medical Students
همبستگی بین طرحواره‌های ناسازگار اولیه و ابعاد شخصیتی مایرز- بریگز در دانشجویان پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of 8 weeks of Barre Au Sol Exercises on Levels of Pain and Endurance of Trunk Muscles in Patients with Chronic Low Back Pain
اثر 8 هفته تمرینات باراوسل، بر میزان درد و استقامت عضلات تنه زنان مبتلا به کمردرد مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of 8 Weeks of Aerobic Training on Serum Levels of Chemerin, Omentin-1, and Insulin Resistance in Overweight Women
تأثیر 8 هفته تمرین هوازی بر سطوح کمرین و امنتین-1 سرمی و مقاومت به انسولین در زنان دارای اضافه وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Magnesium Supplementation on EMG Indices of Muscle Fatigue Following a Period of Acute Anaerobic Exercise
اثر مکمل‌گیری منیزیم بر شاخص‌های الکترومیوگرافی خستگی عضلانی در پی یک وهله فعالیت بدنی شدید بی‌هوازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Compare of training in aquatic and land environment on nerve growth factor and insulin-like growth factor-1 in patients with multiple sclerosis
مقایسه تمرین در دو محیط آبی و خشکی بر تغییرات فاکتور رشد عصبی و فاکتور رشد شبه‌انسولینی در بیماران مبتلا به مولتیپل‌اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Hydroalcoholic Extract of Elaeagnus angustifolia Flower on Serum Level of Estrogen and Progesterone in Mature Female Rats
تأثیر عصاره هیدروالکلی گل گیاه سنجد بر سطح سرمی استروژن و پروژسترون در موش‌های صحرایی ماده بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of 8 Weeks of Selected Pilates Exercises on Plasma Levels of Homocysteine and Fibrinogen in Non-Athlete Obese Women
اثر 8 هفته تمرینات منتخب پیلاتس بر سطوح هموسیستئین و فیبرینوژن پلاسما در زنان چاق غیرورزشکار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Hydroalcoholic Extract of Salvia leriifolia Root and Fluvoxamine on the Spatial Memory in Male Rats under Immobilization Stress
تأثیر عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه نوروزک و فلوکسامین بر حافظه فضایی موش‌های صحرایی ‌نر تحت استرس بی‌حرکتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Changes of Glycosylated Hemoglobin, Insulin Resistance Index, and Plasma Lipids levels Following a Period of Circuit Resistance Training in Male Patients with Type 2 Diabetes
تغییرات هموگلوبین گلیکوزیله، شاخص مقاومت به انسولین و سطوح پلاسمایی لیپیدها، متعاقب یک دوره تمرین مقاومتی دایره‌ای در بیماران مرد مبتلا به دیابت نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Vitamin C on Bioviability and Differentiation Potential of Human Umbilical Cord Wharton’s Jelly-Derived Mesenchymal Stem Cells
اثر ویتامین ث بر بقای زیستی و پتانسیل تمایز سلول‌های بنیادی مزانشیمی استخراج‌شده از ژله وارتون بندناف انسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 10 (2017-12)


The Effect of Family Communication Patterns on Goal Orientation in Students of Asaluyeh Universities
تأثیر الگوهای ارتباطی خانواده بر جهت‌گیری هدف در دانشجویان دانشگاه‌های عسلویه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation and Molecular Identification of Salmonella spp. from Local Dairy Products in Maragheh City in 2015 (Iran)
جداسازی و تشخیص مولکولی سالمونلا از محصولات لبنی محلی شهرستان مراغه، سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of MexAB-OprM Efflux Pump Expression Level in Pseudomonas aeruginosa Strains Isolated from Patients Hospitalized in Shahid Motahari Hospital in Tehran City using Real-Time PCR method (Iran)
بررسی میزان بیان پمپ ترشحی MexAB-oprM در سویه‌های سودوموناس آئروژینوزا جداشده از بیماران بستری در بیمارستان شهید مطهری تهران با استفاده از روش Real-Time PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Quality Gap of Physiotherapy Services in Public and Private Centers in Zahedan City Using SERVQUAL Model (Iran)
مقایسه‌ شکاف کیفیت خدمات فیزیوتراپی در مراکز دولتی و خصوصی شهر زاهدان با استفاده از مدل سروکوال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Antimicrobial Effect of Methanolic Extracts of Achillea wilhelmsii, Myrtus communis, and Allium sativum on Pseudomonas aeruginosa
اثر ضدمیکروبی عصاره‌های متانولی بومادران، سیر و مورد بر سودوموناس آئروژینوزا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the Association between GFPT2 Gene Polymorphism and Risk of Type 2 Diabetes
مطالعه ارتباط پلی‌مورفیسم ژن GFPT2 با خطر ابتلا به دیابت نوع ۲
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Inhibitory Effect of Artemisa quttensis Extract on norA Efflux Pump in Ciprofloxacin Resistant Staphylococcus aureus Strains Using Ethidium Bromide and Real-Time PCR Methods
اثر مهاری عصاره گیاه Artemisia quttensis بر روی پمپ افلاکس norA سویه‌های مقاوم به سیپروفلوکساسین استافیلوکوکوس اورئوس با استفاده از روش اتیدیوم بروماید و Real Time PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effect of Three Combined Training Methods on Pain and Function in Patients with Patellofemoral Pain Syndrome
مقایسه اثر سه روش تمرینات ترکیبی بر درد و عملکرد بیماران مبتلا به سندرم درد کشککی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Expression of blf1 Gene of Burkholderia pseudomallei in Escherichia coli and Assessment of Antibody Titer in Mouse
بیان ژن blf1، Burkholderia pseudomallei در باکتری اشرشیاکلی و بررسی تیترآنتی‌بادی در موش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anti-Cancer Effect of Nano Zinc Oxide on Malignant HN5 Cell Line in In Vitro Culture
تأثیر ضدسرطانی نانواکسیدروی بر سلول‌های رده سرطانی بدخیم HN5 در شرایط کشت آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Vitamin E on Memory Damage Induced by Streptozotocin in Adult Male Wistar Rats
تأثیر ویتامین E بر آسیب حافظه القاشده با استرپتوزوتوسین در موش‌های صحرایی نر بالغ نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Serotonergic Antagonists on Learning and Orientation Memory in Stressed Rats
نقش آنتاگونیست‌های سروتونرژیک بر یادگیری و حافظه جهت‌یابی در موش‌های صحرایی نر مبتلا به استرس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 9 (2017-11)


The Effect of Circular Resistance Training on Serum Level of IL-17 and Immunoglobulins M, A, G in Obese Handicapped Men
تأثیر تمرینات مقاومتی دایره‌ای بر سطح سرمی اینترلوکین 17 و ایمونوگلوبولین‌هایG،A و M مردان معلول چاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Sexual Self-Esteem and Sexual Dysfunction with Marital Satisfaction in Nurses Hopitals Kermanshah City (Iran)
همبستگی عزت‌نفس جنسی و اختلال در عملکرد جنسی با رضایت زناشویی در پرستاران بیمارستان‌های شهر کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Level of Internet Dependence among Medical Students in Qom University of Medical Sciences, 2016 (Iran)
میزان وابستگی به اینترنت در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم، سال ۱۳۹۴
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Validity and Reliability of Persian Translation of "Modified Gait Efficacy Scale" in Older Adults in Qom City (Iran)
بررسی روایی و پایایی ترجمه فارسی "مقیاس اصلاح‌شده کارآمدی در راه رفتن" در سالمندان شهر قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phenotypic and Genotypic Assessment of ESBL Production in Klebsiella pneumoniae Isolates from Kermanshah Medical Centers (Iran)
بررسی فنوتیپی و ژنوتیپی تولید ESBL در بین ایزوله‌های کلبسیلا پنومونیه، از مراکز پزشکی کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between Attachment Styles and Early Maladaptive Schemas in Students
همبستگی بین سبک‌های دلبستگی و طرحواره‌های ناسازگار اولیه در دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Chemical Compounds and Antibacterial Activity of Tarragon (Artemisia dracunculus) Essential Oil on Some Pathogenic Bacteria In Vitro
بررسی ترکیبات شیمیایی و فعالیت ضدمیکروبی اسانس ترخون، بر برخی از باکتری‌های بیماری‌زا در شرایط برون‌تنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of One Season of Preparation and Competition on Some Factors of Fibrinolysis, D-dimer, and CRP in Professional Athletes
تأثیر یک فصل آماده‌سازی و مسابقه بر برخی فاکتورهای فیبرینولیزیز، دی‌دایمر و CRP در ورزشکاران حرفه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibacterial Effect of Nano Polyamidoamine-G7 Dendrimer on Clostridium perfringens, Bacillus subtilis, Salmonella typhi, and Shigella dysenteriae in Aqueous Solution
اثر ضدباکتریایی نانو دندریمر پلی‌آمید و آمین نسل هفتم سنتزشده بر روی کلستریدیوم پرفرنژنس، باسیلوس سوبتیلیس، سالمونلا تیفی و شیگلا دیسانتری در محیط آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Hydroalcoholic Extract of Pistacia atlantica kurdica and Fluvoxamine on Anxiety-Like Behavior in Male Rat under Immobilization Stress
اثرات عصاره هیدروالکلی پسته‌کوهی و داروی فلووکسامین بر رفتار اضطرابی موش صحرایی نر تحت استرس بی‌حرکتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of high-intensity Interval training and L-arginine supplementation on serum level of Irisin and body fat percentage in overweight and obese men: A Randomized Clinicai Trial
تأثیر تمرین تناوبی شدید و مصرف مکمل ال - آرژنین بر سطح سرمی آیریزین و درصد چربی بدن مردان دارای اضافه وزن و چاق: کارآزمایی بالینی تصادفی‌شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 8 (2017-11)


Epidemiology of Road Accident Death in Qom Province, 2014 (Iran)
اپیدمیولوژی مرگ های ناشی از تصادفات محورهای استان قم در 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nurses’ Satisfaction of Implementation of Health System Evolution Plan in Teaching Hospitals of Shiraz City, 2015 (IRAN)
رضایتمندی پرستاران از اجرای طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان‌های آموزشی شهر شیراز، سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The evaluation of research self-efficacy and relative factors in students of medical sciences in Qom Azad University 2016
ارزیابی خودکارآمدی پژوهشی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان رشته های علوم پزشکی شاغل به تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم در سال 1395 معاونت پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Survival Rate among HIV-Positive Individuals Identified in Isfahan Province, 1997-2013 (IRAN)
بررسی میزان بقای بیماران HIV مثبت شناسایی‌شده در استان اصفهان، سال 1392-1376
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Antibiotic Resistance Pattern and Detection of tetK, ant(4)-Ia, vanA, and ermA Genes in Staphylococcus epidermidis Isolated from Clinical Samples in Shahrekord, (IRAN).
تعیین الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی و ردیابی ژن‌های tetK ،ant(4)-Ia ، vanA،ermA در ایزوله‌های استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس جداشده از موارد کلینیکی در شهرکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Carotenoid production by Rhodotorula mucilaginosa UIMC35 and investigation of its antifungal effect on Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus and Mucor hiemalis
تأثیر کاروتنوئید تولید‌شده، به‌وسیله رودوتورولا موسیلاژینوزا UIMC35بر آسپرژیلوس فومیگاتوس، آسپرژیلوس فلاووس و موکور هیمالیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cognitive Emotion Regulation in Students: The Predictive Role of Ego Strength and Personality Organization
تنظیم شناختی هیجان در دانشجویان: نقش پیش‌بین قدرت ایگو و سازمان شخصیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effect of 6 Weeks of Resistance Training with and without Vascular Occlusion on Growth Hormone Levels in Female Physical Education Students
مقایسه اثر 6 هفته تمرین مقاومتی با و بدون انسداد عروق بر سطوح هورمون رشد دانشجویان دختر تربیت‌بدنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibacterial Effect of Aqueous and Ethanolic Extracts of Humulus Lupulus on Mycobacterium tuberculosis
اثر ضدباکتریایی عصاره‌های آبی و اتانولی گیاه رازک بر مایکوباکتریوم توبرکلوزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Vitamin C on the Mucosal Immune System of the Upper Respiratory Tract Following an Exhaustive Physical Activity Program
تأثیر ویتامین C بر سیستم ایمنی مخاطی مجاری تنفسی فوقانی درپی یک برنامه فعالیت بدنی وامانده‌ساز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Immediate Effect of Contraction Maneuvers of the Abdominal Muscles on Inter-Recti Distance in Women with Diastasis Recti and Healthy Women
مقایسه اثر آنی مانورهای انقباضی عضلات شکم بر فاصله بین دو قسمت عضله راست شکمی در زنان مبتلا به دیازتازیس رکتی و زنان سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 7 (2017-9)


Co-Expression and Microrna Regulatory Network Integration in Metastatic Prostate Tumor Using Microarray Expression Data Analysis
یک‌پارچه‌سازی شبکه هم‌بیان ژنی و شبکه تنظیمی microRNA در تومور بدخیم پروستات با آنالیز داده‌های بیانی میکرواری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Amount of Research Interest in the Students of Qom University of Medical Sciences in 2016 (Iran)
میزان علاقه‌مندی به پژوهش در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم، سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Phenotype Frequency of Broad-Spectrum Beta-Lactamase-Producing Escherichia coli in Elderly Women with Urinary Tract Infection in Qom City (Iran)
فراوانی فنوتیپی اشرشیاکلی مولد بتالاکتاماز وسیع‌الطیف در زنان سالمند مبتلا به عفونت ادراری در شهر قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Lifestyle and its Affecting Factors in the Elderly over 85 Years in Supporting Centers and Organizations of Qom Province in 2015-2016 (Iran)
تعیین سبک زندگی کهنسالان بالاتر از 85 سال و عوامل مؤثر بر آن، در مراکز و سازمان‌های حمایتی استان قم، سال 1395-1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Reaction Time in Congruent and Incongruent Dual Task Stroop Effect in the Elderly
بررسی زمان عکس‌العمل در تکلیف دوگانه همخوان و ناهمخوان اثر استروپ در سالمندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Treatment with Aqueous Extracts of Boswellia serrata on Blood-Brain Barrier Permeability and Brain Edema in Experimental Model of Stroke in Rats
تأثیر درمانی عصاره آبی کندر بر میزان نفوذپذیری سد خونی - مغزی و ادم مغزی ناشی از سکته مغزی، در مدل آزمایشگاهی موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of 8 Weeks of Moderate-Intensity Endurance Training on Serum Levels of Liver Enzymes and Insulin Resistance Index in Women with Type 2 Diabetes
تأثیر 8 هفته تمـرین استقـامتی با شدت متوسط، بر سطوح سرمی آنزیم‌های کبدی و شاخص مقاومت به انسولین زنان مبتلا به دیابت نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Education via Email on Osteoporosis-Preventive Behaviors among Female Students: A Randomized Clinical Trial
تأثیر آموزش از طریق پست الکترونیکی بر رفتارهای پیشگیری‌کننده از پوکی استخوان، در میان دانشجویان دختر: کارآزمایی بالینی تصادفی‌شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibacterial activity of essential oil and extracts of Achillea tenuifolia against pathogenic bacteria
تأثیر فعالیت ضدباکتریایی اسانس و عصاره‌های مختلف گیاه آکیلا‌تنوئیفولیا (بومادران)، برعلیه باکتری‌های بیمار‌ی‌زا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Different Mental Imagery Speeds on the Motor Performance: Investigation of the Role of Mirror Neurons
تأثیر سرعت‌های مختلف تصویرسازی ذهنی بر عملکرد حرکتی: بررسی نقش نورون‌های آینه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of 6 Weeks of Swimming Training and Aloe vera Extract Supplementation on the Serum levels of Cyclooxygenase-2 and Vascular Endothelial Growth Factor in Mice with Breast Cancer
اثر 6 هفته تمرین شنا و مکمل‌دهی عصاره آلوورا بر سطوح سایکلواکسیژناز-2 و فاکتور رشد اندوتلیال عروقی در موش‌های مبتلا به سرطان سینه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Vitamin D Supplement on Anthropometric Indices of Overweight or Obese Individuals Suffering Sleep Disorder: A Randomized Clinical Trial
تأثیر مکمل ویتامین D بر شاخص‌های تن‌سنجی افراد دارای اضافه وزن یا چاق مبتلا به اختلال خواب: کارآزمایی بالینی تصادفی‌شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 6 (2017-8)


Ureterouterine Fistula Following Caesarean Section in a Young Woman: A Case Report
فیستول حالب به رحم، در یک خانم جوان بعد از سزارین: گزارش مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between General Health with Life Expectancy and Quality of Life in Patients with leukemia
همبستگی بین سلامت عمومی با امید به زندگی و کیفیت زندگی در بیماران دچار سرطان خون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiological Assessment of Extrapulmonary Tuberculosis in Qom Province during 2008-2015 (Iran)
بررسی اپیدمیولوژیک سل خارج ریوی در استان قم، طی سالهای 1394-1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of the Frequency of CTX-M Gene in Extended Spectrum β Lactamases (ESBLs) Producing Pseudomonas aeruginosa in Clinical Samples in Ahvaz Taleghani Hospital, 2015 (Iran)
تعیین فراوانی ژن CTX-M در ایزوله‌های سودوموناس آئروژینوزای تولید‍‌کننده بتالاکتامازهای وسیع‌الطیف (ESBLs)، در نمونه‌های بالینی بیمارستان طالقانی اهواز، سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Frequency of Escherichia coli Pathotypes in Children with Acute Diarrhea Referred to Children's Teaching Hospital, 2014
فراوانی پاتوتایپ‌های اشرشیاکلی در کودکان مبتلا به اسهال حاد مراجعه‌کننده به بیمارستان آموزشی کودکان، سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Intervention Models and Theories of Health Education and Health Promotion in Increasing Physical Activity in the Elderly: A Systematic Review
نقش مداخلات با استفاده از الگوها و تئوری‌های آموزش و ارتقای سلامت در افزایش فعالیت فیزیکی سالمندان: مرور نظام‌مند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of Tox A Gene in Pseudomonas aeruginosa Strains Isolated from Dairy Products Using PCR and Determining the Antibiotic Resistance Pattern
ردیابی ژن toxA در سویه‌های سودوموناس آئروژینوزای جداشده از محصولات لبنی، با روش PCR و تعیین الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of a Period of Balance Training on Center of Pressure (COP) Fluctuations during Walking in Patients with Multiple Sclerosis
تأثیر یک دوره تمرینات تعادلی بر نوسانات مرکز فشار افراد مبتلا به بیماری مولتیپل‌اسکلروزیس در حین راه رفتن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Perfectionism, Optimism, and Spiritual Well-Being between Women with Thyroid Cancer and Healthy Women
مقایسه کمال‌گرایی، خوش‌بینی و سلامت معنوی در زنان مبتلا به سرطان تیروئید با گروه سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Front Crawl Swimming Trainings on the Static Balance of Boys with Visual Impairment
تأثیر تمرینات شنای کرال سینه بر تعادل ایستای پسران دارای اختلال بینایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of 12 Weeks of Aerobic Training on GLP-1 Receptor Expression in Pancreatic Tissue and Glycemic Control in Type 2 Diabetic Rats
تأثیر 12 هفته تمرین هوازی بر بیان رسپتور GLP-1 در بافت پانکراس و کنترل گلیسمیک در رت‌های دیابتی نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of CTX-M-1 Beta Lactamase Gene in Escherichia coli Isolated from the Urine Tract Infections of Patients by PCR Method
ارزیابی ژن مقاومت بتالاکتاماز CTX-M-1 در اشرشیاکلی‌های جداشده از عفونت‌های ادراری، با روش واکنش زنجیره‌ای پلیمراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Changes in Blood Pressure, Body Composition, and Vo2max after 10 Weeks of High Intense Interval Training and Ginger Consumption in Overweight Women
تغییرات فشار خون، ترکیب بدنی و حداکثر توان هوازی، درپی 10 هفته تمرینات تناوبی شدید و مصرف زنجبیل در زنان دارای اضافه وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Anticandidal Effects of Allium saralicum
ارزیابی اثرات ضدکاندیدایی گیاه آلیوم سارالیکوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of 12 Weeks of Treadmill Aerobic Training on Cytochrome c and Caspase-9 gene Expression in Cardiac Muscle of Male Rats
تأثیر 12 هفته تمرین هوازی روی نوارگردان بر بیان ژن‌های سیتوکروم c و کاسپاز-9 عضله‌ قلبی موش‌های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 5 (2017-7)


Investigation of Barriers of Access to Children’s Oral and Dental Health Services from the Point of View of Mothers Referring to Health Centers of Qom City, 2016 (Iran)
بررسی موانع دسترسی به خدمات بهداشت دهان و دندان کودکان، از دیدگاه مادران مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر قم، سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Susceptibility Testing of E-test Strips with Cefoxitin and Oxacillin Disks in Identification of Methicillin-resistant Staphylococcus saprophyticus Strains
مقایسه حساسیت‌سنجی نوارهای E-test با دیسک‌های آنتی‌بیوتیکی سفوکسیتین و اوگزاسیلین در تشخیص سویه‌های استافیلوکوک ساپروفیتیکوس مقاوم به متی‌سیلین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Antioxidant Activity of Extracts of Marine Algae Halimeda tuna Collected from the Chabahar Bay
ارزیابی فعالیت ضداکسیدانی عصاره‌های حاصل از جلبک دریایی هالیمدا تونا جمع‌آوری‌شده از خلیج چابهار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Antibiotic Susceptibility Pattern of Staphylococcus aureus Strains Isolated from Patients Referring to Some Treatment Centers of Qom City, Iran
بررسی الگوی حساسیت آنتی‎بیوتیکی سویه‎های استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از بیماران مراجعه‌کننده به برخی مراکز درمانی شهر قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Examination of the Relationship of Difficulties in Emotion Regulation, Behavioral Activation and Behavioral Inhibition System in the Prediction of Social Anxiety
بررسی رابطه دشواری در تنظیم هیجان، سیستم‌های فعال‌ساز رفتاری و بازداری رفتاری در پیش‌بینی اضطراب اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Antibacterial Effect of Silver Nanoparticles, Ciprofloxacin, and their Combination against Pseudomonas aeruginosa PAO1
ارزیابی اثر ضدباکتریایی نانوذرات نقره، سیپروفلوکساسین و ترکیب آنها علیه سودوموناس آئرو‌‌ژینوزا PAO1
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Neurocognitive Rehabilitation On the Math Performance and Working Memory of Students with Dyscalculia
تأثیر برنامه توانبخشی عصب‌شناختی بر ریاضی و حافظه‌کاری کودکان با اختلال ریاضی عملکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Aerobic Training and Arbotin on Cardiac Nitric Oxide, Tumor Necrosis Factor alpha, and Vascular Endothelial Growth Factor in Male Diabetic Rats
تأثیر تمرینات هوازی و آربوتین بر مقادیر نیتریک اکساید، فاکتور نکروز‌دهنده تومور آلفا و فاکتور رشد اندوتلیال عروقی بافت قلب موش‌های صحرایی دیابتی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimization, Characterization, and Investigation of Antibacterial Activity of Gold Nanoparticles Biosynthesized by Aqueous Extract of Seidlitzia rosmarinus
بهینه‌سازی، مشخصه‌یابی و بررسی فعالیت آنتی‌باکتریایی نانو‌ذرات طلای بیوسنتزشده با استفاده از عصاره آبی گیاه اشنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of a Period of Resistance Training on Cardiovascular Risk Factors, Agility, and Speed in Disabled Female Athletes
تأثیر یک دوره تمرین مقاومتی بر شاخص‌های خطر قلبی - عروقی، چابکی و سرعت زنان معلول ورزشکار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Combined Effect of Wheat Germ Oil and Carbamazepine on the Improvement of Learning and Spatial Memory of Epileptic Mice
اثر توأم روغن جوانه گندم و کاربامازپین در بهبود یادگیری و حافظه فضایی، در مدل موش صرعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation of the Relationship between PPP1R3 Gene Polymorphism and Type 2 Diabetes
بررسی رابطه پلی‌مورفیسم ژن PPP1R3 با دیابت نوع ۲
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the Effects of Orchidectomy on Serum Levels of TSH, T3, and T4 in Male Rats
اثرات ارکیدکتومی بر سطح سرمی هورمون‌های TSH، T3 وT4 در موش‌های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 4 (2017-6)


Biosorption of Bisphenol A by Agricultural Waste: A Kinetic and Isothermic Study
جذب زیستی بیس‌فنل A توسط زائدات کشاورزی: بررسی ایزوترمی و سینتیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Explanation of the Status of Organizational Citizenship Behavior and its Indicators among Hospital Nurses using Structural Equation Modeling Approach
تبیین وضعیت رفتار شهروندی سازمانی و شاخص‌های آن در پرستاران بیمارستان، با رویکرد مدل معادلات ساختاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Rate and Sources of Job Stress and Musculoskeletal Pains among the Staff of One Hospital in Tehran City, Iran
ارتباط بین میزان و منابع استرس شغلی با دردهای اسکلتی - عضلانی کارکنان یک بیمارستان در شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation of the Prevalence of AmpC-producing Pseudomonas aeruginosa in Clinical Samples in Zahedan City, Iran
بررسی شیوع سودوموناس آئروژینوزای مولد AmpC در نمونه‌های بالینی شهر زاهدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Lived Experiences of Patients Waiting for Coronary Artery Bypass Grafting: A Hermeneutic Phenomenological Study
تجربه زیسته انتظار بیماران برای پیوند عروق کرونری: یک مطالعه پدیده‌شناسی هرمنوتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of 10 Weeks of Resistance Training on Serum Myostatin and Body Composition Levels in Obese Adolescents
تأثیر 10 هفته تمرین مقاومتی بر سطح سرمی میوستاتین و ترکیب بدنی در نوجوانان چاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between Type D Personality and Adherence to Low-Sodium Diet in Patients with Systolic Heart Failure
همبستگی بین تیپ شخصیتی D و متابعت از رژیم غذایی کم‌نمک در بیماران مبتلا به نارسایی سیستولیک قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of 6 Weeks of Endurance Training and Consumption of Different Doses of Boldenone on Hematological Factors and Spleen Structure Changes in Male Wistar Rats
تأثیر 6 هفته تمرین استقامتی و مصرف دوزهای مختلف بولدنون بر عوامل هماتولوژیکی و تغییرات ساختاری طحال در موش‌های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Albendazole and Mebendazole on the Viability of Hydatid Cyst Protoscoleces in Vitro
اثر داروی آلبندازول و مبندازول بر میزان بقاء پروتواسکولکس های کیاثر داروی آلبندازول و مبندازول بر میزان بقای پروتواسکولکس‌های کیست هیداتیک در شرایط in vitroست هیداتیک در شرایط in vitro
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effect of Open Endotracheal Tube Suction with Two Different Sizes of Suction Catheter on Heart Rate and Blood Pressure in Patients Hospitalized in Intensive Care Unit: A Randomized Clinical Trial
مقایسه تأثیر ساکشن داخل لوله تراشه به روش باز با دو سایز مختلف کاتتر ساکشن بر تغییرات ضربان قلب و فشارخون بیماران بستری در بخش‌ مراقبت‌های ویژه: کارآزمایی بالینی تصادفی‌شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 3 (2017-5)


The Effect of Neuropsychological Mental Rotation Exercises on Visuospatial Function in Students
تأثیر تمرینات نوروسایکولوژیک چرخش ذهنی بر عملکرد دیداری - فضایی دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

RNA Interference: A Promising Tool in the Control of Important Vector Born Diseases Zika, Dengue Fever, and Malaria
RNA مداخله‌گر: ابزاری امیدوار‌کننده در کنترل بیماری‌های مهم ناقل زاد زیکا، تب دانگ و مالاریا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence and Antibiotic Resistance of Staphylococcus aureus Isolated from Nose of Personnel of Operating Rooms of Nekouei Hospitalin Qom City,(Iran) 2014
بررسی شیوع و میزان مقاومت آنتی‌بیوتیکی استافیلوکوک اورئوس‌های جداشده از بینی کارکنان اتاق‌های عمل بیمارستان نکویی شهر قم، سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Intimacy, Loneliness, and Alexithymia in Marital Satisfaction Prediction
نقش صمیمیت، احساس تنهایی و ناگویی خُلقی در پیش‌بینی رضایت زناشویی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Class I and II Integrons of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Isolates from Hospitals in Hamadan, Iran
بررسی شیوع اینتگرون‌های کلاس I و II در ایزوله‌‌های استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی‌سیلین جداشده از بیمارستان‌های شهر همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Relationship between Addictive Substances Abuse and Psychological Hardiness, Quality of Life, and Self-Concept in Addicts
بررسی رابطه سوءمصرف مواد اعتیادآور با سرسختی روان‌شناختی،کیفیت زندگی و خودپنداره در معتادان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study on the Correlation between Pain and Pain Anxiety during Wound Care in Burn Patients
بررسی همبستگی بین درد و اضطراب ناشی از درد، حین مراقبت از زخم بیماران مبتلا به سوختگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quantitative Risk Assessment of Patient Manual Handling in Wards of One of the Hospitals of Tehran using MAPO Method, Iran
ارزیابی کمّی ریسک جابه‌جایی دستی بیمار در بخش‌های یکی از بیمارستان‌های تهران، به روش MAPO
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Dietary Intake, Nutrients, and Anthropometric Indices in Postmenopausal Women with Hypertension
بررسی دریافت غذایی، مواد مغذی و شاخص‌های آنتروپومتری در زنان یائسه مبتلا به فشارخون بالا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Two Methods of Direct PCR and PCR with DNA extracted by Kit for Detection of OPrL, ExoA, and algD genes in clinical isolates of Pseudomonas aeruginosa
مقایسه دو روش PCR مستقیم و PCR با DNA استخراج‌شده توس‌کیت برای ردیابی ژن‌هایOPrL ،ExoA ، algDدر ایزوله‌های بالینی سودوموناس آئروژینوزا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Hydroxylated Fullerene Nanoparticles on Antioxidant Defense System in Brain Ischemia Rat
تأثیر نانوذره فولرن هیدروکسیله بر سیستم دفاع آنتی‌اکسیدانی در موش صحرایی دچار ایسکمی‌ مغز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 2 (2017-4)


The Effect of One Period of Progressive Resistance Training on Plasma Levels of Omentin-1, Insulin Resistance, Non-high Density Lipoprotein and Some cardiovascular Risk Factors in Men
تأثیر یک دوره تمرین مقاومتی فزاینده بر سطوح پلاسمایی امنتین-1، مقاومت انسولینی، لیپوپروتئین غیرپرچگال و برخی ریسک فاکتورهای قلبی - عروقی در مردان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Unexpected Regression of a Pancreatic Gastrinoma after Arterial Chemoembolization of its Hepatic Metastases: Case Report
پسرفت غیرمنتظره گاسترینومای پانکراس پس از کموامبولیزیشن سرخرگی متاستازهای کبدی آن: گزارش مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Academic Burnout and Its Related Factors among Medical Student in Qom, Iran
شیوع فرسودگی تحصیلی و برخی عوامل مرتبط با آن در دانشجویان علوم پزشکی قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Abdominal and General Obesity and Its Related Factors in students of Qom City, 2015, Iran
بررسی چاقی شکمی، عمومی ‌و عوامل همراه آن در دانشجویان قم، سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibacterial Activity of Rumex cyprius Seeds Against Escherichia coli and Staphylococcus aureus
فعالیت ضدباکتریایی بذر گیاه رومکس کیپریوس بر اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of Personality Traits and Brain Behavioral activation Systems and Inhibition in Women with Cancer, Cardiovascular Diseases and Normal Women
بررسی مقایسه‌ای صفات شخصیتی و سیستم‌های فعال‌ساز رفتاری و بازداری رفتاری در زنان مبتلا به سرطان، بیماری قلبی - عروقی و زنان عادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of 12-Week Resistance Training on Cardiac Hypertrophy, Glucose Level, Insulin, and Insulin Resistance Index in STZ-Induced Diabetic Rats
اثر 12 هفته تمرین مقاومتی بر‌ هایپرتروفی قلب، سطح گلوکز، انسولین و شاخص مقاومت به انسولین در رت‌های دیابتی‌شده با STZ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective effects of Sophorapachycarparoot extract against CCl4- induced nephrotoxicity in male rats
تأثیر محافظتی عصاره ریشه تلخ‌بیان بر سمّیت کلیوی ناشی از تتراکلریدکربن در موش‌های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preparation and Evaluation of Immunogenicity of Chitosan Nanoparticles Containing Tetanotoxin in Comparison with Freund's Adjuvant in Mouse Model for Improvement of Tetanus Vaccine after Subcutaneous Injection
تهیه و ارزیابی میزان ایمنی‌زایی نانوذرات کایتوزان حاوی تتانوتوکسین در مقایسه با ادجوانت فروند پس از تزریق زیرجلدی در مدل موشی برای بهبود واکسن کزاز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of Actual and Sham Kinesio Taping on Chronic Non-Specific Low Back Pain: A Randomized Clinical Trial
مقایسه اثر کینزیوتیپینگ واقعی و کاذب بر کمردرد مزمن غیراختصاصی: کارآزمایی بالینی تصادفی‌شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Immunological Effects of Chitosan Nanoparticles on Breast Cancer Cells in Animal Model
اثرات ایمونولوژیکی نانوذرات کیتوزان بر سلول‌های سرطانی سینه در مدل حیوانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 1 (2017-4)


Report of Intracerebral Hemorrhage Following Myocardial Infarction
گزارش خونریزی داخل مغزی درپی درمان سکته قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the Attitude of Medical Students of Qom University of Medical Sciences towards Research Process in 2015, Iran
ارزیابی دیدگاه دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم نسبت به فرآیند پژوهش در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the Correlation between Sensory Processing Sensitivity and Alexithymia with Tendency to Addiction in Dormitory Resident Female Students of Qazvin University of Medical Sciences, Iran
بررسی همبستگی بین حساسیت پردازش حسی و ناگویی خُلقی با روی‌آوری به اعتیاد، در دانشجویان دختر ساکن خوابگاه علوم پزشکی قزوین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation of Toxic Shock Syndrome Toxin-1 Gene in Methicillin-Resistant Clinical Strains of Staphylococcus aureus using Multiplex PCR Method
بررسی ژن توکسین 1 سندرم شوک توکسیک، در نمونه‌های بالینی استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی‌سیلین به روش Multiplex PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Incidence Rate of Post-ERCP Pancreatitis and Its Related Factors
میزان بروز و عوامل مرتبط با پانکراتیت پس از ERCP
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular detection of genes encoding AcrAB , Qep A efflux pumps in Klebsiella pneumoniae strains isolated from hospitalized patients in selected hospitals in Tehran
شیوع ژن‌های کدکننده پمپ‌های ترشحی qep Aو acrAB در سویه‌های کلبسیلا پنومونیه، جداشده از بیماران بستری در بیمارستان‌های منتخب شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of 6 weeks of Tai chi training on cognitive status, dynamic balance and quality of life in women with stroke
تأثیر 6 هفته تمرین تای‌چی بر وضعیت شناختی، تعادل پویا و کیفیت زندگی زنان با عارضه سکته مغزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Soy Isoflavone on the Proliferation and Differentiation of Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cells into Chondrocytes and Expression of Collagen II and Aggrecan Genes
تأثیر ایزوفلاون سویا بر تکثیر و تمایز سلول‌های بنیادی مزانشیمی ‌مشتق از چربی به کندروسیت، با بیان ژن‌های کلاژن II و آگریکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Aflatoxin B1 on Histomorphometric Parameters of Testis in Male Mature Albino Mouse
تأثیر آفلاتوکسین B1 بر پارامترهای هیستومورفومتریک بیضه در موش سوری نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of low frequency electromagnetic field on the kidney tissue of rat
تأثیر میدان الکترومغناطیسی با فرکانس پایین بر ساختار بافتی کلیه موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 12 (2017-3)


Translation and Psychometric of Personality Disorders Inventory According to DMS-V
ترجمه و روان‌سنجی فهرست اختلالات شخصیتی برمبنای DSM-V
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison effectiveness of Dialectic Behavioral Therapy and Behavior Cognitive Therapy on Depression in the Multiple sclerosis
مقایسه اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی با رفتاردرمانی شناختی، بر افسردگی بیماران زن مبتلا به مولتیپل‌اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Lavender Aromatherapy on Anxiety and Hemodynamic Changes: A Randomized Clinical Trial
تأثیر رایحه‌درمانی گیاه اسطوخودوس بر اضطراب و تغییرات همودینامیک: کارآزمایی بالینی تصادفی‌شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge and Attitudes of Women about Preconception Care
آگاهی و نگرش زنان درخصوص مراقبت قبل از بارداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Factors Affecting the Increase of Creativity and Innovation in the Staff of Qom University of Medical Sciences, Iran
عوامل مؤثر بر افزایش خلاقیت و نوآوری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relative Frequency of Allergic Fungal Rhinosinusitis in Patients with Nasal Polyposis in Rasht City, Iran
فراوانی نسبی رینوسینوزیت‌های قارچی آلرژیک در بیماران مبتلا به پولیپوز بینی در شهر رشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Promotion of Preventive Behaviors of Cardiovascular Diseases Using Health Belief Model in Women Referring to Health Centers in Qom, Iran
ارتقای رفتارهای پیشگیری‌کننده از بیماری‌های قلبی - عروقی با استفاده از مدل اعتقاد بهداشتی، در زنان مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Cognitive-Behavioral Therapies in Treatment of Addicts in Iran by Systematic Review and Meta-Analysis Method
تأثیر درمان‌های شناختی - رفتاری بر درمان معتادان در ایران، به روش مرور سیستماتیک و متاآنالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Nutrition Education on Eating Disorders Attitude in Girls High School Students
تأثیر آموزش تغذیه بر نگرش اختلالات خوردن در دانش‌آموزان دبیرستان دخترانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation of Aberration Components and their Associated Factors in Quintuple Normal Corneal Topographic Patterns in the Referrers of the Isfahan Persian Eye Clinic, 2014-2015, Iran
بررسی مؤلفه‌های ابیراهی و عوامل همراه آن در الگوهای طبیعی پنجگانه توپوگرافی قرنیه در مراجعین به کلینیک چشم‌پزشکی پارسیان اصفهان، سال 1394-1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Hydroalcoholic Extract of Artemisia dracunculus L. (Tarragon) on the Levels of Serum Proteins in Small Laboratory Mice
تأثیر عصاره هیدروالکلی گیاه ترخون بر سطوح پروتئین‌های سرم در موش کوچک آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 11 (2017-2)


Effect of 4 Weeks of Detraining After a Period of Resistance Training on Plasma Apelin Levels in Overweight and Obese Girls
تأثیر 4 هفته بی‌تمرینی پس از یک دوره تمرین مقاومتی بر سطوح آپلین پلاسمایی دختران دارای اضافه وزن و چاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of the Ways of Spending Leisure Time and Its Related Variables in the Students of Qom University of Medical Sciences in 2015, Iran
بررسی چگونگی گذراندن اوقات فراغت و متغیرهای وابسته به آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم، سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation of the Frequency of Staphylococcus aureus Nasal Carriers and its Antibiotic Susceptibility Pattern in the Staff of Different Wards of Qom Hazrat Masumeh Hospital, 2015, Iran
بررسی فراوانی ناقلین استافیلوکوک اورئوس بینی و تعیین الگوی حساسیت آنتی‌بیوتیکی آن در کارکنان بخش‌های مختلف بیمارستان حضرت معصومه قم، سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Correlation between Personality Traits and Quality of Life in Nursing Students of Qom University of Medical Sciences, 2016, Iran
همبستگی بین ویژگی‌های شخصیتی و کیفیت زندگی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قم، سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Intestinal Parasitic Diseases in the Students of Qom City and Hygiene Status of Their Schools, Iran
شیوع بیماری‌های انگلی روده‌ای در دانش‌آموزان شهر قم و وضعیت بهداشتی مدارس آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of blaCTX-M, blaSHV, and blaTEM Genes in Pseudomonas Aeruginosa Strains Isolated from Human and Animal Samples Using Multiplex-PCR Method
شناسایی ژن‌های CTX-M، bla SHV و TEMدر سویه‌های پسودوموناس آئروژینوزای جداشده از نمونه‌های انسانی و دامی‌ به روش Multiplex-PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation of the Relationship between Maladaptive Primary Schemas and Happiness in Adolescents
بررسی رابطه بین طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه با شادکامی ‌در نوجوانان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Antioxidant Properties of Red Seaweed Gelidiella acerosa of Chabahar Coastal Waters, Iran
سنجش خواص آنتی‌اکسیدانی جلبک قرمز Gelidiella acerosa سواحل چابهار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Hydroalcoholic Extract of Achillea millefolium on In Vitro Fertilization (IVF) and Embryonic Development Process in Mice
تأثیر عصاره هیدروالکلی گل بومادران بر لقاح داخل آزمایشگاهی و روند رشد جنین‌ها در موش سفید کوچک آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Endurance Training on Vaspine and Glycemic Indexes in Diabetic Rats
اثر تمرین استقامتی بر واسپین و شاخص‌های قندی موش‌های صحرایی مبتلا به دیابت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of 4 Weeks of Flaxseed Extract Supplementation on Serum Concentration of Brain-Derived Neurotrophic Factor and C-Reactive Protein
تأثیر 4 هفته مصرف عصاره کتان بر غلظت سرمی فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز و پروتئین واکنشگر-C
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison of the Changes in Pain and Discharge in Open Endotracheal Suction Catheters with two Sizes of 12 and 14: A Randomized Clinical Trial
مقایسه تغییرات درد و خروج ترشحات در ساکشن باز اندوتراکیال با دو سایز کاتتر 12 و 14: کارآزمایی بالینی تصادفی‌شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 10 (2016-12)


DNA Vaccine: The Third Generation Vaccine
DNA واکسن: واکسن نسل سوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of the Quality of Services of Libraries of Qom University of Medical Sciences from the Point of View of Students and Academic Members Based on LibQUAL Model
بررسی کیفیت خدمات کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی قم از دیدگاه دانشجویان و اعضای هیأت علمی ‌براساس مدل لیب‌کوال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Frequency of Antibiotic Resistant Coliforms Isolated from Sewage of Qom City, Iran
فراوانی جدایه‌های کلی‌فرم مقاوم به آنتی‌بیوتیک در فاضلاب شهری قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of Somatization on the Basis of Self-steem, Insomnia and Paranoid Thoughts in University Students
رابطه اختلال جسمانی‌سازی با عزت‌نفس، بی‌خوابی و افکار پارانوئید در دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Risk Factors for Acute Coronary Syndrome in Patients Referring to the Cardiology Clinic of Shahid Beheshti Hospital in Qom City, 2015, Iran
بررسی عوامل خطر سندرم حاد کرونری در مراجعین به درمانگاه قلب و عروق بیمارستان شهید بهشتی قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Correlation between Obsessive Compulsive Features and Dimensions of Pathological Eating Attitudes in Non-clinical Samples
همبستگی ویژگی‌های وسواسی جبری با ابعاد نگرش‌های خوردن مرضی در نمونه غیربالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison of Insertion and Success Rate in the Use of Two Methods of Endotracheal Intubation and Laryngeal Mask Airway
مقایسه سرعت جاگذاری و درصد موفقیت در به‌کارگیری دو روش لوله‌گذاری داخل تراشه و جاگذاری ماسک داخل حنجره‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design and Optimization of PCR Assay for Rapid Detection of Enterotoxigenic and Enteroaggregative Pathotypes of E. coli
طراحی و بهینه‌سازی تست PCR برای تشخیص سریع پاتوتایپ‌های انترواگریگیتیو و انتروتوکسی‌ژنیک اشرشیاکلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Vitamin B5 on Liver Enzyme Levels in Bile Duct Ligation Cholestatic Rat Model
اثر ویتامین B5 بر سطوح آنزیم‌های کبدی در رت‌های کولستاتیک مدل انسداد مجرای صفراوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation of Immunogenicity of Chitosan-Based Botulinum Neurotoxin E Binding Domain Recombinant Candidate Vaccine via Mucosal Route
بررسی ایمنی‌زایی کاندید واکسن نوترکیب ناحیه اتصالی نوروتوکسین بوتولینوم تیپ E بر پایه کیتوسان به روش مخاطی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cross-Over Clinical Trials?
کارآزمایی های بالینی متقاطع؟
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 9 (2016-12)


The Role of Interventions in Reduction of Smoking in High School Adolescents: A Review Study
نقش مداخلات جهت کاهش مصرف سیگار در نوجوانان دبیرستانی: مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prevalence of Obesity among Iranian Adolescents: A Meta-Analysis Study
بررسی شیوع چاقی در نوجوانان ایرانی: یک مطالعه متاآنالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation of the Correlation between Safety Locus of Control and Occupational Accidents in Selected Medium-sized Manufacturing Industries in Qom Province, Iran, 2015
بررسی همبستگی بین جایگاه مهار ایمنی و حوادث شغلی در صنایع تولیدی متوسط منتخب استان قم، سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Search for Health-Related Information in Internet by People Referred to Clinics of Training-Treatment Centers in Qom City, Iran, 2015
جستجوی اطلاعات سلامت در اینترنت توسط مراجعین به درمانگاه‌های مراکز آموزشی درمانی شهرستان قم، سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Psychosocial Determinants (Self-Efficacy and Social Support) of Lifestyle in the Elderly in Yazd City, Iran, 2015
بررسی تعیین‌کننده‌های روانی- اجتماعی (خودکارآمدی و حمایت اجتماعی) سبک زندگی در سالمندان شهر یزد، سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prevalence of Edentulism among Patients Over 35 Years of Age Referring to the Selected Dental Clinics in Qom City, Iran, 2014
شیوع بی‌دندانی کامل در بیماران سنین 35 و بالای 35 سال مراجعه‌کننده به کلینیک‌های دندانپزشکی منتخب شهر قم، سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of Early Maladaptive Schemas Based on Young Questionnaire in High School Girls of Qom City, Iran
شناسایی طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه براساس پرسشنامه یانگ در دختران دبیرستانی شهر قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison of the Effect of Virtual and Lecture-Based Patient Safety Education on Patient Safety Culture among Nurses
مقایسه تأثیر برنامه آموزشی ایمنی بیمار، به‌صورت مجازی و سخنرانی بر فرهنگ ایمنی بیمار پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation of the Changes in Enzymatic and Non-Enzymatic Salivary Antioxidants Caused by Exhausting Aerobic Activity in Non-Athletic Men
بررسی تغییرات آنتی‌اکسیدان‌های آنزیمی ‌و غیرآنزیمی ‌بزاقی در اثر فعالیت هوازی وامانده‌ساز در مردان غیرورزشکار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Different Doses of Curcuma longa Aqueous Extract on Memory Retention and Retrieval in Male Mice
تأثیر دوزهای مختلف عصاره آبی گیاه زردچوبه بر ضبط و فراخوانی حافظه در موش‌های سوری نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of 8 Weeks of Aerobic Training on Adiponectin Levels and Quality of Life in Inactive Middle-Aged Women
تأثیر 8 هفته تمرین هوازی بر سطوح آدیپونکتین و کیفیت زندگی زنان میانسال غیرفعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 8 (2016-11)


Evaluation of Antibiotic Resistance and Detection of papC and papG genes in Escherichia coli Strains Isolated from Patients with Urinary Tract Infection
ارزیابی مقاومت آنتی‌بیوتیکی و ردیابی ژن‌های papG و papC در باکتری اشرشیاکلی جداشده از بیماران مبتلا به عفونت ادراری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Collaborative Care model on the Fatigue in Patients Undergoing Maintenance Hemodialysis: A Randomized Clinical Trial
تأثیر مدل مراقبت مشارکتی بر خستگی بیماران تحت همودیالیز نگهدارنده: کارآزمایی بالینی تصادفی‌شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Sexual Dysfunction in Patients with Rheumatoid Arthritis
ارزیابی اختلالات عملکرد جنسی در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Factors Affecting Musculoskeletal Disorders among Hospital Emergency Nurses of Qom University of Medical Sciences, Iran
بررسی عوامل مؤثر بر اختلالات عضلانی – اسکلتی، در پرستاران اورژانس بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Validation of the Paranoid Thoughts Scale in Iranian Population
اعتبارسنجی مقیاس تفکرات پارانوئید در جامعه ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of High-Intensity Intermittent Training (HIIT) and Consumption of Probiotic Supplement on Immune Cells, C – reactive Protein, and IgA in Young Football Player
تأثیر تمرینات متناوب پر شدت و مصرف مکمل پروبیوتیک بر سلول‌های ایمنی، پروتئین واکنشی C و ایمونوگلوبین A در بازیکنان جوان فوتبال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Two Types of Exercise on Serum Chemerin in Diabetic Male Rats
تأثیر دو نوع فعالیت ورزشی بر کمرین سرمی ‌رت‌های نر دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Flaxseed Oil on Memory Process in Adult Male Wistar Rats
تأثیر روغن دانه کتان بر فرآیند حافظه در موش‌های صحرایی نر بالغ نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation of Biochemical and Structural Changes in Reproductive System Hyperandrogenism in Experimental Letrozole-induced Polycystic Ovary Syndrome in Rat
بررسی تغییرات بیوشیمیایی و ساختاری دستگاه تناسلی ‌هایپرآندروژنیسم سندرم تخمدان پلی‌کیستیک تجربی القاشده با لتروزول در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Levothyroxineon Lipid Profile in Patients with Subclinical Hypothyroidism: A Randomized Clinical Trial
اثر لووتیروکسین در نیمرخ چربی بیماران مبتلا به کم‌کاری تیروئید تحت بالینی: کارآزمایی بالینی تصادفی‌شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 7 (2016-9)


Immune Responses Involved in Mycobacterium Tuberculosis Infection
پاسخ‌های ایمنی دخیل در عفونت مایکوباکتریوم توبرکلوزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evolution of Extant Antibody Effect on Natural Platelets and Neutrophils in People with Platelet Satellitism
تأثیر اتوآنتی‌بادی موجود در افراد دارای پدیده پلاکت‌های اقماری بر روی پلاکت‌ها و نوتروفیل‌های افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation among academic stress, academic burnout, and academic performance in nursing and paramedic students of Qom University of Medical Sciences, Iran
همبستگی تنیدگی، فرسودگی و عملکرد تحصیلی دانشجویان پرستاری و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Microbial Contamination of the Public Swimming Pools with Escherichia coli and Pseudomonas aeruginosa and Their Physical Parameters in Kermanshah, Iran
بررسی آلودگی میکروبی آب استخرهای عمومی ‌شنا با اشرشیاکلی، سودوموناس آئروژینوزا و پارامترهای فیزیکی آنها در شهر کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Adverse Effects of Influenza Vaccination among Healthcare Staff in Shiraz in 2014, Iran
عوارض نامطلوب متعاقب ایمن‌سازی با واکسن آنفلوانزا در کارکنان بهداشتی درمانی شیراز، سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the Relationship Between Self-efficacy and Health-Promoting Lifestyle and Associated Factors in Nurses
بررسی رابطه خودکارآمدی با سبک زندگی ارتقادهنده سلامت و عوامل همراه آن در پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

rep-PCR Genotyping and Antibiogram Pattern of Clinical Isolates of Pseudomonas aeruginosa in Shahid Mohammadi Hospital, Bandar Abbas, Iran
ژنوتایپینگ سویه‌های کلینیکی سودوموناس ائروژینوزا با استفاده از تکنیک REP-PCR و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آنها در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Eight-Week Aquagymnastic Training on Liver Enzymes and Lipid Profile of Middle-Aged Women
تأثیر 8 هفته تمرین آکواژیمناستیک بر آنزیم‌های کبدی و نیمرخ چربی زنان میانسال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effects of Aqueous Aloe vera Extract and Theophylline on the Histological Changes of Kidney and Renal Factors in Female Rats with Asthma
مقایسه اثر تئوفیلین و عصاره آبی آلوئه‌ورا بر تغییرات بافتی کلیه و فاکتورهای کلیوی در موش‌های رت ماده آسمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antifungal Effects of Gold Nanoparticles Conjugated Fluconazole against Fluconazole Resistant Strains of Candida albicans Isolated From Patients with Chronic Vulvovaginitis
اثرات ضدقارچی فلوکونازول کونژوگه با نانوذرات طلا، بر روی ایزوله‌های کاندیدا آلبیکنس مقاوم به فلوکونازول جداشده از بیماران مبتلا به عفونت مزمن ولوواژینیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Ear Acupressure on Anxiety and Severity of Nausea in Patients Candidate for Appendectomy: A Randomized Clinical Trial
تأثیر طب فشاری گوش بر اضطراب و شدت تهوع بیماران کاندیدای آپاندکتومی: کارآزمایی بالینی تصادفی‌شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 6 (2016-8)


Evaluation of Knowledge, Attitudes and Performance of the Parents of Preschool and Primary School Children Referred to Health Centers of Qom City about the Importance of Preserving Primary Teeth and its Related Factors, Iran
ارزیابی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد والدین کودکان پیش‌دبستانی و دبستانی مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی منتخب در شهر قم، درباره اهمیت حفظ دندان‌های شیری و عوامل مرتبط با آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation of the Manifestations of Nose, Sinus, Larynx, Head, and Neck among the Elderly Population in Rural Areas of Rasht City, Iran (2013-2014)
بررسی تظاهرات بینی، سینوس، حنجره و سر و گردن در سالمندان مناطق روستایی شهرستان رشت، سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Monitoring, Verification, and Treatment of Infectious Wastes and Their Optimal Management in the Hospitals of Qom City, Iran
پایش و صحه‌گذاری بی‌خطرسازی پسماندهای عفونی و مدیریت بهینه آن در بیمارستان‌های شهر قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation of Antibiotic Resistance Pattern in the Strains of Methicillin-resistant Staphylococcus epidermidis Isolated From Clinical Samples in Isfahan Province, Iran
بررسی الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی سویه‌های استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس مقاوم به متی‌سیلین جداشده از نمونه‌های بالینی در استان اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Fathers' Anxiety Level in the First 8 Weeks after Mothers' Delivery
ارزیابی میزان اضطراب پدران، 8 هفته اول پس از زایمان مادران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical Research Center, Qom University of Medical Sciences, Qom, Iran
نیمرخ فعالیت بدنی و وضعیت تغذیه نوجوانان پسر شهر اراک، سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Metabolic Syndrome Based on the NCEP/ATP III Criteria in People at Risk for Diabetes
بررسی سندرم متابولیک براساس معیار NCEP/ATP III در افراد در معرض خطر دیابت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factor Structure, Validity, Reliability and Normalization of the Adult Attention Deficit/Hyperactivity Disorder Scale in Iranian Sample
ساختار عاملی، روایی، پایایی و هنجاریابی مقیاس اختلال کم‌توجهی - بیش‌فعالی بزرگسالان در نمونه ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation, Optimization, and Investigation of Production of Linoleic Acid in Aspergillus niger
جداسازی، بهینه سازی و بررسی تولید لینولنیک اسید در آسپرژیلوس نایجر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Subcloning and Assessment of the Expression of Synthetic Gene of Botulinum Neurotoxin Type A Binding Domain (BD/A)
زیرهمسانه‌سازی و بررسی بیان ژن صناعی ناحیه اتصالی نوروتوکسین بوتولینوم تیپ A (BD/A)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Ceftriaxone on Histology, Histomorphometry, and Histochemistry of Testis and Sperm Characteristics in Mice
تأثیر سفتریاکسون بر هیستولوژی، هیستومورفومتری، هیستوشیمی ‌بافت بیضه و خصوصیات اسپرم در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 5 (2016-7)


The Role OF DNA Polymerases in Carcinogenesis
نقش DNA پلیمرازها در سرطان‌زایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Validity Evaluation of the Assessment Method for Postural Loading on the Upper Body in Printing Industry
اعتبارسنجی روش ارزیابی بار پوسچری وارد بر قسمت فوقانی بدن در صنعت چاپ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation of the Correlation among Sources of Stress, Perceived Stress, and Coping styles in High School Students
بررسی همبستگی بین منابع استرس، استرس ادراک‌شده و سبک‌های مقابله‌ای در دانش‌آموزان دبیرستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analgesic Prescription Pattern in Endodontic Treatments by General Dental Practitioners of Qom City, 2015, Iran
الگوی تجویز داروهای ضددرد در درمان ریشه دندان‌ توسط دندانپزشکان عمومی ‌شهر قم، سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Conformity Rate of the Principles of Catheterization Nursing Care in Women with the Standards in Selected Hospital of Qom University of Medical Sciences, 2015, Iran
میزان مطابقت اصول مراقبت‌های پرستاری سونداژ زنان با استانداردها، در بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی قم، سال1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation of Antibacterial Activity of ZnO Nanoparticle on Streptoccocus iniae and Escheria coli
بررسی فعالیت ضدباکتریایی نانوذره اکسید روی، بر باکتری استرپتوکوکوس اینیایی و اشرشیاکلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison between the Effects of Scenario and Lecture-based Education Methods on Knowledge and Attitude of Emergency Medical Technicians towards Patients with Chest Trauma
مقایسه اثر آموزش مبتنی بر سناریو با روش سخنرانی بر آگاهی و نگرش تکنسین‌های اورژانس پیش‌بیمارستانی شهر قم در برخورد با مصدومین ترومای قفسه سینه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of 8-Week Circular Resistance Training on Plasma Levels of Vaspin, High Sensitivity C-Reactive Protein in Overweight and Obese Young Wom
تأثیر 8 هفته تمرین مقاومتی دایره‌ای بر سطوح پلاسمایی واسپین و پروتئین واکنشگر C با حساسیت بالا در زنان جوان دارای اضافه وزن و چاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Subcloning and Assessment of the Expression of Synthetic Botulinum Neurotoxin Type B Binding Domain (BD/B)
زیرهمسانه‌سازی و بررسی بیان ژن صناعی ناحیه اتصالی نوروتوکسین بوتولینوم تیپ B (BD/B
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Alcoholic Extract of Nigella Sativa on Blood Biochemical Parameters
اثر عصاره الکلی سیاه‌دانه بر روی پارامترهای بیوشیمیایی خون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of New Diagnostic and Therapeutic Approaches in Pulmonary Arterial Hypertension by Systems Biology Metho
پیش‌بینی روش‌های نوین تشخیص و درمان فشار خون شریانی ریوی با استفاده از روش‌های سیستم بیولوژی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Alcoholic Extract of Morus Alba Leaves on Learning and Spatial Memory in Male Rats
تأثیر عصاره الکلی برگ توت سفید بر یادگیری و حافظه فضایی موش‌های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 4 (2016-6)


An Investigation of the Relationship between Spiritual-Religious Well-Being and Mental Health in Students
بررسی همبستگی مؤلفه‌های بهزیستی معنوی - مذهبی با سلامت روان در دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation of the Prevalence of Antibiotic Resistance in Enterococcus Species Isolated from Delivery Room of University Hospital of Qom City, 2015, Iran
بررسی شیوع و مقاومت آنتی‌بیوتیکی انتروکوک‌های ایزوله‌شده از اتاق زایمان بیمارستان‌های شهر قم، سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Body Mass Index (BMI) in 6-11 Years Old Primary School Children in Tabriz City, Iran
ارزیابی وضعیت نمایه توده بدنی کودکان دبستانی گروه سنی 11-6 سال شهر تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Ethanol Extract of Aerial Parts of Salvia hydrangea L. on Plasma Biochemical Factors in Male Rats with Hypercholesterolemia
تأثیر عصاره الکلی بخش‌های هوایی گیاه گل ارونه بر فاکتورهای بیوشیمیایی پلاسما در رت‌های نر مبتلا به هیپرکلسترولمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Perceived Threat about Cigarette Smoking among Adolescents: Optimistic Bias
تهدید درک‌شده نسبت به مصرف سیگار در نوجوانان: پدیده تورش خوش‌بینانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Rope Jumping Exercise on Postural Control, Static and Dynamic Balance in Male Students with Cavus Foot
تأثیر تمرینات طناب‌زنی بر کنترل قامت، تعادل ایستا و پویای دانش‌آموزان پسر دارای کف پای گود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Self-care Behaviors and Its Related Factors among Diabetic Patients
تحلیل رفتارهای خودمراقبتی و عوامل مرتبط با آن در بیماران دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Hydroalcoholic Extract of Ginger on Reproductive System of Epileptic Female Rats Treated with Lamotrigine
تأثیر عصاره هیدروالکلی زنجبیل بر سیستم تولیدمثلی در موش‌های صرعی ماده تیمارشده با لاموتریژین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Accurate Prediction of Coronary Artery Disease Using Bioinformatics Algorithms
پیش‌بینی دقیق بیماری عروق کرونری با استفاده از الگوریتم‌های بیوانفورماتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Lorazepam and Aqueous Extract of Melissa officinalis on Histological Changes in the Hippocampus and Spatial Memory in Male Rats
تأثیر لورازپام و عصاره آبی بادرنجبویه بر تغییرات بافتی هیپوکامپ و حافظه فضایی در رت‌های نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Moderate-Intensity Interval Training on the Resistance to Induced Cardiac Ischemia in Adult Male Rats
تأثیر تمرین اینتروال با شدت متوسط بر میزان مقاومت قلب به ایسکمی‌ القایی در موش‌های نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 3 (2016-6)


The Role of Coping Styles in the Relationship between Personality Traits and Quality of Life of Multiple Sclerosis Patients
نقش سبک‌های مقابله‌ای در ارتباط بین ویژگی‌های شخصیتی با کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل‌اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Medical and Nursing Students’ Attitude towards Communication between Parents and University
نگرش دانشجویان پزشکی و پرستاری نسبت به ارتباط والدین با دانشگاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Results of Three Observational Methods of Assessment of Musculoskeletal Disorders: A Case Study in the Steel Industry
مقایسه نتایج سه روش مشاهده‌ای ارزیابی اختلالات اسکلتی عضلانی: مطالعه موردی در صنعت ذوب آهن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Depression, Family Relationship and Self-Efficacy in the Prediction of Potential Addiction among Adolescents
نقش افسردگی، روابط خانواده و خودکارآمدی در پیش‌بینی آمادگی به اعتیاد در نوجوانان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Level of Hand Hygiene in Intensive Care Unit personnel of Kamkar Education, Research and Treatment Center of Qom in 2014, Iran
بررسی میزان رعایت بهداشت دست کارکنان بخش مراقبت‌های ویژه مرکز آموزشی، پژوهشی درمانی کامکار قم در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Correlation between Personality Traits and Dietary Habits in Female Students
بررسی همبستگی ویژگی‌های شخصیتی با عادت‌های غذایی در دانشجویان دختر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge Assessment and Comparing the Performance of Intensive Care Unit Nurses in Regard to Tube Feeding with Existing Standards in Educational and Treatment Centers of Qom University of Medical Sciences, Iran
ارزیابی دانش و مقایسه عملکرد پرستاران بخش ویژه در تغذیه لوله‌ای با استانداردهای موجود در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phytosynthesis of Silver Nanoparticles by Medicinal Plant Malva neglecta
سنتز گیاهی نانوذرات نقره با استفاده از گیاه دارویی پنیرک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Lived Experience of Self-Care in Blind Individuals: A Phenomenological Study
تجربه زیسته مراقبت از خود افراد نابینا: یک مطالعه پدیده‌شناسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effect of Olive Oil, Aloe Vera Extract and Breast Milk on Healing of Breast Fissure in Lactating Mothers: A Randomized Clinical Trial
مقایسه تأثیر روغن زیتون، عصاره آلوئه‌ورا و شیر مادر بر شقاق پستان مادران شیرده: کارآزمایی بالینی تصادفی‌شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Involvement of Vanilloid Receptors in the Anti-inflammatory Effect of Hydroalcoholic Extract of Heated Female Cannabis sativa Flowers in Rat
درگیری گیرنده‌های وانیلوئیدی در خاصیت ضدالتهابی عصاره هیدروالکلی گلهای حرارت‌دیده پایه ماده گیاه شاهدانه در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Endurance Exercise on the Expression of miR-1 in Slow- and Fast-Twitch Skeletal Muscles in Male Wistar Rats
تأثیر فعالیت استقامتی بر بیان miR-1 عضلات اسکلتی کُند و تند انقباض در رت‌های نر نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 2 (2016-5)


Mesenchymal Stem Cells and the Prospect of its Application in the Treatment of stroke
سلول‌های بنیادی مزانشیمال و دورنمای کاربرد آن در درمان سکته مغزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation of the Prevalence Rate and Severity of Symptoms of Depression and Its Relationship with Duration of Infertility among Infertile Men Referred to Infertility Center Jahad Daneshgahi Qom in 2013, Iran
بررسی میزان شیوع و شدت علائم افسردگی و ارتباط آن با طول مدت ناباروری در مردان نابارور مراجعه‌کننده به مرکز ناباروری جهاد دانشگاهی قم در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Cognitive Emotion Regulation Strategies on the Relationship between Personality Traits and Quality of Life in Dialysis Patients
تأثیر راهبردهای تنظیم هیجان‌شناختی بر رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و کیفیت زندگی بیماران دیالیزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Beliefs of Pregnant Women in Qom City about Exclusive Breastfeeding until 6 Months of Age, Iran
باورهای زنان باردار شهر قم در زمینه تغذیه انحصاری با شیر مادر تا پایان 6 ماهگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of 8-week Aerobic Exercise Program on Nutritional Disorders and Body Composition in Non-athlete Female Students of University of Medical Sciences Gilan, Iran
تأثیر 8 هفته برنامه تمرین هوازی بر اختلالات تغذیه‌ای و ترکیب بدن دانشجویان دختر غیرورزشکار دانشگاه علوم پزشکی گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Mediator Role of Emotion Regulation Difficulties in Relationship between Alexithymia and Disordered Eating Behaviors among Students Allameh Tabataba’i University, Iran.
نقش واسطه‌ای مشکلات تنظیم هیجان در رابطه ناگویی خُلقی با رفتارهای خوردن آشفته در بین دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Inhibitory and Bactericidal Effects of Artichoke (Cynara scolymus) on Pathogenic Strains and Their Comparison with Antibiotics In Vitro
اثر مهارکنندگی و کشندگی کنگرفرنگی بر سویه‌های بیماری‌زا و مقایسه آن با آنتی‌بیوتیک‌ها در شرایط برون‌تنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Biosynthesis of Gold Nanoparticles Using Persian Clover Seed Extracts
سنتز زیستی نانوذرات طلا با استفاده از تراوش‌های بذر گیاه شبدر ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Response of Coagulation Indices to Two Types of Exercise of Eccentric and Isometric in Male Bodybuilding Athletes
پاسخ شاخص‌های انعقادی به دو نوع تمرین اکسنتریک و ایزومتریک در ورزشکاران پرورش ‌اندام مرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Inhibitory and Lethal Effects of Aqueous, Ethanolic and Hydroalcoholic Extracts of Aerial Parts of Salvia chorassanica against Some Gram-negative and Gram-positive Bacteria in Vitro
ارزیابی اثرات مهارکنندگی و کشندگی عصاره‌های آبی، اتانولی و هیدروالکلی اندام‌های هوایی گیاه سالویا خراسانیکا علیه برخی باکتری‌های گرم منفی و گرم مثبت در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 1 (2016-4)


A Report of a patient with Diarrhea: Pseudomembranous Colitis
گزارش یک مورد بیمار مسن مبتلا به اسهال: کولیت سودوممبرانوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation of the Worldwide Prevalence of Infertility As a Systematic Review
بررسی شیوع ناباروری در جهان به روش مرور سیستماتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the Risk Factors of Drug Abuse among the Students of Second Course of High School in Shahroud City in 2013-2014 School Year, Iran
بررسی وضعیت عوامل خطر سوءمصرف مواد اعتیادآور در بین دانش‌آموزان دبیرستان‌های دوره دوم شهر شاهرود در سال تحصیلی 1393-1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiological Pattern of Various Types of Cutaneous Fungal Infections in Patients Referred to Razi Hospital in Tehran City, 2014, Iran
الگوی اپیدمیولوژیکی انواع عفونت‌های قارچی جلدی در بیماران مراجعه‌کننده به بیمارستان رازی تهران، سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of Exotoxin A, Y, T, U, S genes of Pseudomonas aeruginosa Isolates Resistant to Third-Generation Cephalosporins in Clinical Samples of Hospitalized Patients in Hospitals of Qom City, Iran
ردیابی ژن‌های اگزوتوکسین S، U، T، Y، A در سودوموناس آئروژینوزا مقاوم به سفالوسپورین‌های نسل سوم جداشده از نمونه‌های بالینی بیماران بستری در بیمارستان‌های شهر قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Rate of Observance of the Standards of Diagnosis Recording in Medical Records of Hospitalized Patients in Hospitals Affiliated To Qom University of Medical Sciences, Iran
میزان رعایت استانداردهای تشخیص‌نویسی در پرونده‌های پزشکی بیماران بستری در بیمارستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Extended-spectrum Beta-lactamase Genes (blaTEM, blaSHV, blaCTX-M) in Escherichia coli Strains Isolated from Clinical Specimenes in Ali-Ibne Abi Talib Hospital in Qom, Iran
تعیین ژن‌های بتالاکتاماز با طیف وسیع (blaTEM، blaSHV و blaCTX-M) در سویــه‌های اشرشیاکلی جداشده از نمونه‌های بالینی بیمارستان علی‌ابن‌ابیطالب قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Active Rehabilitation on the Functional Ability and Quality of Life in Patients with Chronic Low Back Pain
تأثیر توانبخشی فعال بر توانایی کارکردی و کیفیت زندگی بیماران دارای کمردرد مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effect of Rational-emotional and Mindfulness-based Treatment Methods on the Symptoms of Dysthymia Disorder in Women
مقایسه تأثیر روش‌های درمانی عقلانی - هیجانی و مبتنی بر حضور ذهن بر علائم اختلال افسرده‌خویی در زنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Losartan (AT1 Receptor Inhibitor) on Reactive Nitrogen Species and Renal Function after Renal Ischemia-reperfusion in Rat
تأثیر لوزارتان (مهارگر گیرنده AT1) بر میزان رادیکال‌های آزاد نیتروژن و عملکرد کلیه پس از ایسکمی - خون‌رسانی مجدد کلیه در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 12 (2016-3)


The Relationship between Motivation and Academic burnout in Nursing and Paramedical Students of Qom University of Medical Sciences, Iran
ارتباط انگیزه و فرسودگی تحصیلی در بین دانشجویان پرستاری و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation of the Prevalence of Candida Species in Women Referring to Health Center of Qom Province, Iran
بررسی میزان شیوع گونه‌های کاندیدا در زنان مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی استان قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cost-Benefit Analysis of Databases Science Direct, Scopus, and Ovid in Qom University of Medical Sciences Based on SAMAA index (Evaluation of Electronic Resources), Iran
تحلیل هزینه سودمندی پایگاه‌های اطلاعاتی ساینس دایرکت، اسکوپوس و اوید در دانشگاه علوم پزشکی قم بر اساس شاخص سما (سنجش منابع الکترونیکی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation of the Frequency of IVSII-1 Mutation of Beta Globin Gene in Patients with Minor ThalassemiaReferred to Amir-Al-MomeninLaboratory in Qom Province, Iran
بررسی فراوانی جهش 1-IVSII ژن بتاگلوبین، در بیماران مبتلا به تالاسمی ‌مینور مراجعه‌کننده به آزمایشگاه امیرالمؤمنین (ع)، استان قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison of the Effect of Clinical Evaluation by Two Methods of Electronic Portfolio and Conventional on the Level of Students’ Satisfaction
مقایسه تأثیر ارزشیابی بالینی به دو روش پورتفولیوی الکترونیک و متداول بر میزان رضایتمندی دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Thyroid Function and Recent History of Suicide Attempt in Patients with Major Depression
ارتباط عملکرد تیروئید با سابقه اخیر اقدام به خودکشی در بیماران مبتلا به افسردگی ماژور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Intermittent Feeding on Metabolic Signs of Chronic Stress in Male NMRI Mice
اثر تغذیه متناوب بر علائم متابولیکی استرس مزمن در موش کوچک آزمایشگاهی نر نژاد NMRI
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Antibacterial Effect of Methanol and Aqueous Extracts of Vaccinium arctostaphylos Fruit on Enteropathogenic Escherichia coli In Vitro
تأثیر ضدباکتریایی عصاره متانولی و آبی میوه گیاه واکسینیوم آرکتوستافیلوس بر اشرشیاکلی بیماری‌زای گوارشی در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Coffee Consumption on Post Dural Puncture Headache due to Spinal Anesthesia in Cesarean Section: A Randomized Clinical Trial
تأثیر مصرف قهوه بر سردرد ناشی از بی‌حسی نخاعی در سزارین: کارآزمایی بالینی تصادفی‌شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Bisphenol A on Liver Tissue Structure and Liver Enzymes
تأثیر بیسفنول A بر ساختار بافتی کبد و آنزیم‌های کبدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 11 (2016-1)


Environmental and Biological Factors Influencing Infant’s Low Birth Weight in Teenage Mothers: A Systematic Review
عوامل بیولوژیک و محیطی مؤثر بر کم‌وزنی نوزاد در مادران نوجوان: مروری سیستماتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Simultaneous Exposure to Flour Dust and Airborne Fungal Spores in Milling Plant
ارزیابی مواجهه توأم با گرد و غبار آرد و اسپور‌های قارچی هوابرد در کارخانه آرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Antibiotic Resistance in Bacteria Isolated from the Contents and Shell of Industrial Eggs in Qom City, Iran
بررسی مقاومت آنتی‌بیوتیکی باکتری‌های جداشده از محتویات و پوسته تخم‌مرغ‌های صنعتی در شهر قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of Antioxidant Properties of Two Types of Protein Hydrolysate Produced by Oyster
بررسی خصوصیت آنتی‌اکسیدانی دو نوع پروتئین آبکافت حاصل از صدف اویستر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predictors of Preventive Behaviors of Cardiovascular Diseases: Based on Health Belief Model in Women Referred to Health Treatment Centers in Qom City, 2014, Iran
پیش‌بینی‌‌کننده‌های رفتار پیشگیرانه از بیماری‌های قلبی - عروقی، براساس مدل اعتقاد بهداشتی در زنان مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر قم، سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

‌An Investigation of Factors Associated Adaptation of Mothers to Disease of Child with Cancer Based on Roy Model Testing
بررسی عوامل مرتبط سازگاری مادران با بیماری کودک مبتلا به سرطان براساس الگوی Roy
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of High-intensity Interval Training (HIIT) on Plasma Levels of Resistin in Male Non-athlete Students (A Trial Study)
تأثیر تمرینات تناوبی با شدت بالا بر مقادیر رزیستین پلاسمایی در دانشجویان پسر غیرورزشکار (یک مطالعه آزمایشی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Endurance Exercise on myh6 Gene Expression and Structural and Functional Changes of Left Ventricular
تأثیر فعالیت استقامتی بر بیان ژن myh6 و تغییرات ساختاری و عملکردی بطن چپ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective Effect of Royal Jelly against Phenylhydrazine-induced Histological Injuries of Small Intestine of Mice: Morphometric Analyses
نقش محافظتی ژل رویال در برابر آسیب‌های بافتی ناشی از فنیل‌هیدرازین در روده کوچک موش: ارزیابی‌ مورفومتریک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Atorvastatin on Oxidative Stress and Renal Function in Experimental Model of Diabetic Nephropathy
تأثیر آتورواستاتین بر پاسخ استرس اکسیداتیو و عملکرد کلیه در مدل تجربی نفروپاتی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 10 (2015-12)


Evaluation of Marital Satisfaction and Its Associated Factors in Female Nurses in Khalkhal City, Iran
ارزیابی میزان رضایت زناشویی و عوامل همراه آن در پرستاران زن شهر خلخال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation of the Presence of Oxacillinase genes (blaOXA-51 , bla OXA-23, blaOXA-58, bla OXA-24 ) in Acinetobacter baumannii Strains Isolated from Patients in Tehran Imam Khomeini Hospital and Shiraz Namazi Hospital, Iran
بررسی حضور اگزاسیلینازها (blaOXA-51 ،blaOXA-58 ،bla OXA-23 ،bla OXA-24) در اسینتوباکتر بامانی جداشده در بیمارستان امام خمینی تهران و نمازی شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Immune Response to Hepatitis B Vaccine in the Personnel of Shahid Beheshti Hospital of Qom, Iran
بررسی میزان پاسخ ایمنی واکسن هپاتیت B در کارکنان بیمارستان شهید بهشتی قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Demographic Variables with General Health and Quality of Life in Students of Islamic Azad University, Sabzevar Branch, Iran
ارتباط بین متغیرهای دموگرافیک با سلامت عمومی ‌و کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Antibacterial Effect of Methanolic and Aqueous Extracts of Stachys schtschegleevii (Poulk) Leave on Bacteria Causing Urinary Infection
تأثیر آنتی‌باکتریال عصاره متانولی و آبی برگ گیاه پولک بر باکتری‌های مولد عفونت ادراری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Iron Deficiency Anemia and Febrile Convulsion in 6-Month to 5-Year-Old Children in Hazrat Fatemeh Masomeh Educational and Treatment Center, Qom University of Medical Sciences, Iran
ارتباط آنمی‌ فقر آهن با بیماری تب و تشنج درکودکان 6 ماه تا 5 سال در مرکزآموزش درمانی حضرت فاطمه معصومه‌(س)، دانشگاه علوم پزشکی قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of High-intensity Exercise on Cytokine Response (Th1/Th2) in Male Football Players
تأثیر تمرینات شدید بر پاسخ سایتوکاینی (Th1/Th2) بازیکنان مرد فوتبال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of Expression Level of Genes Causing Lymphoma Cancer Using Fuzzy-rough Set Classifier Model
بررسی سطح بیان ژن‌های عامل سرطان لمفوما به کمک ارائه مدل دسته‌بند تقریبی فازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Tetracycline and Vitamin E on Spatial Memory, Learning, and Depression in Wistar Rats
تأثیر تتراسایکلین و ویتامین E بر حافظه فضایی، یادگیری و افسردگی در موش‌های رت نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 9 (2015-11)


A Study of the Correlation between Personality Traits and Observance of Professional Ethics and Individual Accountability of Counselors and Psychologists
بررسی همبستگی ویژگی‌های شخصیتی با رعایت اخلاق حرفه‌ای و پاسخگویی فردی مشاوران و روانشناسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Ramadan Fasting on Blood Biochemical Factors Related to Immune System in Summer
تأثیر روزه‌داری بر فاکتورهای بیوشیمیایی خون مرتبط با سیستم ایمنی درفصل تابستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of 8-Week Combined Exercises Along with Consumption of FeroglobinSupplement on Some Physical Fitness Factors in Female Athlete: An Experimental Study
تأثیر 8 هفته تمرینات ترکیبی به همراه مصرف مکمل فروگلوبین بر برخی از عوامل آمادگی جسمانی زنان ورزشکار "یک مطالعه آزمایشی"
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing a New Method for Measuring Lumbar Lordosis
طراحی شاخصی نوین برای ثبت ﺗﻐﻴﻴرات قوس کمری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of Pain Intensity and Acceptance and Quality of Life in Patients with Irritable Bowel Syndrome Based on Feature of Interpersonal Forgiveness
پیش‌بینی شدت، پذیرش درد و سطح کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک‌پذیر براساس ویژگی بخشودگی بین فردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Pre-feeding of Cuminum cyminum Extract on Brain Edema Caused by Stroke in Rat Animal Model
تأثیر پیش‌تغذیه عصاره زیره سبز بر ادم مغزی حاصل از سکته مغزی در مدل جانوری رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Resistance Exercise on Motor Control in Woman with Multiple Sclerosis
تأثیر تمرینات مقاومتی بر کنترل حرکتی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preventive Effects of Sodium Bicarbonate on Contrast-induced Nephropathy in High-risk Patients Undergoing Coronary Angiography:
اثرات پیشگیرانه بی‌کربنات سدیم بر نفروپاتی ماده حاجب در بیماران پرخطر تحت آنژیوگرافی عروق کرونر: کارآزمایی بالینی تصادفی‌شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 8 (2015-10)


مقایسۀ تأثیر بادکش‌درمانی خشک و طب فشاری در نقطه‏23‏ BLبر شدت‎درد پرینه پس از زایمان در زنان نخست‌زا
مقایسۀ تأثیر بادکش‌درمانی خشک و طب فشاری در نقطه‏23‏ BLبر شدت‎درد پرینه پس از زایمان در زنان نخست‌زا
| [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Mental Health Level among Workers of Industries in Qom Province, 2014-2015, Iran
بررسی سطح سلامت روانی کارگران صنایع استان قم، سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of Activities of Daily Living in Older Adultsin Qom City Based on Fall-related Psychological Factors
پیش‌بینی فعالیت‌های زندگی روزانه سالمندان شهر قم براساس عوامل روان‌شناختی مرتبط با افتادن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the Serum Level of Vitamin D and Glycemic and Anthropometric Indices in Patients with Type 2 Diabetes
بررسی سطح سرمی‌ ویتامین D، نماگرهای تن‌سنجی و گلیسمی‌در بیماران دیابتی نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

اثر بازتوانی قلبی در نتایج تست 6 دقیق های در بیماران قلبی بعد از آنژیوپلاستی مراجع هکننده به بیمارستان شهید بهشتی شهر قم
اثر بازتوانی قلبی در نتایج تست 6 دقیق های در بیماران قلبی بعد از آنژیوپلاستی مراجع هکننده به بیمارستان شهید بهشتی شهر قم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of Somatization Disorder on the Basis of Personality Traits and Alexithymia
پیش‌بینی اختلال جسمانی‌کردن براساس ویژگی‌های شخصیت و ناگویی هیجانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Honey Vinegar Syrup on Anthropometric Indices and Blood Pressure in Healthy Subjects: A Randomized Clinical Trial
تأثیر مصرف شربت سرکه انگبین بر شاخص‌های آنتروپومتریک و فشارخون افراد سالم: کارآزمایی بالینی تصادفی‌شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing Prediction Models to Determine the Structure of Stearoyl-Acyl Carrier Protein Desaturase 1
طراحی مدل‌های پیش‌بینی، جهت تعیین ساختار ‌آنزیم استریول آسیل کریر پروتئین دیسچوراز 1
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Protective Effect of Royal Jelly and Vitamin C Coadministration on Detrimental Effects of Phenylhydrazine-induced Hemolytic Anemia on the Parameters of Testicular Tissue in Adult Laboratory Mice
تأثیر محافظتی ژل رویال همراه با ویتامین C در برابر اثرات تخریبی آنمی‌همولیتیک القاشده به‌وسیله فنیل هیدرازین بر پارامتر‌های بافت بیضه موش‌های سفید آزمایشگاهی بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 7 (2015-9)


Association between Addiction to SMS Addiction-related Factors and Depression in Students of Qom University of Medical Sciences, 2014, Iran
عوامل مرتبط با اعتیاد به پیامک و افسردگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم، سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Health Action Process Approach in Explaining Healthy Diet among the Patients with Type 2 Diabetes
ارزشیابی رویکرد فرآیند عمل سلامت در تبیین رفتار رعایت رژیم غذایی سالم در بیماران دیابتی نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Performance of Deputy of Training, Research, and Technology of Qom University of Medical Sciences Based on Excellence Diamond Model, 2013, Iran
ارزیابی عملکرد معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قم براساس مدل الماس تعالی در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Exercise with and without Consumption of Hydroalcoholic Extract of Eriobotrya Japonica Flower on Mesencephalic Astrocyte-derived Neurotrophic Factor in the Cerebellum of Rats Subjected to6-Hydroxydopamine
تأثیر تمرین با و بدون عصاره هیدروالکلی گل گیاه ازگیل ژاپنی بر سطح فاکتور نوروتروفیک مشتق‌شده از سلول‌های آستروسیت مزنسفال مخچه موش‌های در معرض 6- هیدروکسی دوپامین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Workplace Stressors on Increased Burnout in Employees of an Industrial Environment
نقش عوامل استرس‌زای محیط کار بر افزایش فرسودگی شغلی کارکنان در یک محیط صنعتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Chronic Consumption of Silver Nanoparticles on Thyroid Gland and Pregnancy in Rats
اثرمصرف مزمن ذرات نانونقره بر غده تیروئید و روند بارداری در رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison of the Effects of two Low- and High-flux Dialyzers on the Patient’s Comfort and Hemodialysis Complications: A Randomized Clinical Trial
مقایسه اثر دو صافی با سرعت جریان کم و زیاد بر راحتی بیمار و عوارض همودیالیز: کارآزمایی بالینی‌ تصادفی‌شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cloning and Recombinant Expression of Intimin C-Terminal Domain of EHEC Pathogen in E. coli BL21(DE3) Strain
همسان‌سازی و بیان نوترکیب دُمین انتهای کربوکسیل پروتئین اینتیمین پاتوژن EHEC در باکتری اشرشیا کلی سویه BL21(DE3)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 6 (2015-8)


A Study of Quality of Educational Services from the Viewpoint of Students of Qom University of Medical Sciences Based on SERVQUAL Model, 2013, Iran
بررسی کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم مبتنی بر مدل سروکوال، سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiological Status of Cutaneous Leishmaniasis and Ecological Characteristics of Sandflies in Maraveh-Tapeh County, Golestan Province, 2011-2012, Iran
وضعیت اپیدمیولو‍ژیک بیماری لیشمانیوز جلدی و خصوصیات اکولوژیک پشه‌خاکی‌ها در شهرستان مراوه‌تپه، استان گلستان، سال 1391-1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Effect of Applying Three Dimensions of Clinical Governance on Hospital Performance: A Quasi-Experimental Study
ارزیابی تأثیربه‌کارگیری سه محور نظام حاکمیت بالینی،روی عملکرد بیمارستانی: یک مطالعه نیمه‌تجربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency and Susceptibility Pattern of Urinary Bacterial Pathogens in Patients Referred to Imam Reza Specialized Polyclinic in Arak, 2012-2013, Iran
فراوانی و الگوی حساسیت پاتوژن‌های باکتریال ادراری در مراجعین پلی‌کلینیک تخصصی امام‌رضا (ع)اراک، سال 1392-1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Aerobic Exercise on Serum Leptin Levels and Body Mass Index in Obese Young Girls
تأثیر تمرینات هوازی بر مقادیر لپتین سرمی‌‌ و شاخص توده بدنی دختران جوان چاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Fathers' Participation Rate in Child Care and Household Chores in the First 8 Weeks after Birth
بررسی میزان مشارکت پدران در فعالیت‌های منزل و مراقبت از کودک در 8 هفته اول پس از تولد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Diuretic Effect of Leek (Allium porrum L.) Extract in Adult Male Wistar Rats
اثر دیورتیک عصاره تره‌فرنگی در موش‌های صحرایی نر بالغ نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation of the Secretion Rate of Plasma Chemerin and its Effect on Insulin Resistance Index after 8 Weeks of Resistance Exercise in Male Rats
بررسی میزان ترشح کمرین پلاسما و تأثیر آن بر شاخص مقاومت به انسولین، پس از 8 هفته تمرین مقاومتی در موش‌های نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 5 (2015-7)


A Study on the Effect of Lecture-based and CD-basedEducational Methods on Cognitive Learning of Research Methods Course Intudents of Qom University of Medical Sciences, Iran
بررسی مقایسه تأثیر دو روش آموزش سخنرانی و لوح فشرده بر یادگیری شناختی درس روش تحقیق، در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of AqueousExtractofElaeagnusangustifolia on Diabetic Neuropathic Pain in Streptozotocin-induced Diabetic Rats
تأثیر عصاره آبی سنجد بر درد نوروپاتی دیابتی در موش‌های صحرایی دیابتی‌شده با استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of EffectiveFactors on Sleep Disorders in 4-6Years old Children in Tehran City, Iran
بررسی عوامل مؤثر بر اختلالات خواب در کودکان 6-4 ساله شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Hydroalcoholic Extract of Anethumgraveolens (Dill) on Serum Estrogen and Progesterone Level in Female Rats
تأثیر عصاره هیدروالکلی تخم شوید بر سطح سرم ی هورمون استروژن و پروژسترون در موش صحرایی ماده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Ampicillin and Gentamicin Conjugated with Gold Nanoparticles on the Formation of Biofilms in Pseudomonas aeruginosa
تأثیر آمپی‌سیلین و جنتامایسین کونژوگه با نانوذرات طلا بر روی تشکیل بیوفیلم پسودوموناس آئروژینوزا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antidiabetic Effect of Rosa canina L. Fruit in Alloxan Induced Diabetic Male Rats
تأثیر ضددیابتی میوه نسترن کوهی در موش‌های صحرایی نر دیابتی‌شده با آلوکسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Probiotic Properties of Lactic Acid Bacteria Isolated from Kimchi Produced in Iran
بررسی پتانسیل پروبیوتیکی باکتری‌های اسید لاکتیک جداشده از کیمچی تولیدشده در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Intrathecal Administration of Carbenoxolone and Muscimol on Chemical Pain in Rats Underwent C-fiber Removal Process
اثر تجویز نخاعی کربنوکسالون و موسیمول بر درد شیمیایی در موش‌های صحرایی متحمل فرآیند حذف فیبرهای C
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 4 (2015-6)


Induction of Acute Hepatic Failure by Carbon Tetrachloride in the NMRI Mouse Model
ایجاد نارسایی حاد کبدی تجربی ناشی از تتراکلرید‌کربن در مدل موش نژاد NMRI
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Nosocomial Infections in Patients Admitted to Nekoei Hospital of Qom City in 2012, Iran
بررسی عفونت‌های بیمارستانی در بیمارستان نکویی شهر قم، سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Level of Availability and Use of Oral and Dental Health Services in 6-7 Years Old Children, Qom, Iran
بررسی میزان دسترسی و استفاده از خدمات بهداشت دهان و دندان و ارتباط آن با سلامت دهان و دندان کودکان 7-6 ساله در استان قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Vitamin E on Histopathology of Experimental Burn Wound Healing in Rats
تأثیر ویتامین E بر هیستوپاتولوژی ترمیم زخم حاصل از سوختگی تجربی در رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Antibacterial Effects of the Aqueous and Ethanolic Extracts of Cordiamyxa L. Fruit on Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Escherichia coli, and Salmonella typhi
تأثیر ضدباکتریایی عصاره‌‌های آبی و اتانولی میوه درخت سپستان بر استافیلوکوکوس اورئوس، باسیلوس سرئوس، اشرشیاکلی و سالمونلا تیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Titanium Dioxide Nanoparticles on the Intestine In Male Mice
تأثیر نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم بر روده کوچک در موش‌‌های سوری نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cloning, Fusion, and Expression of Domain a-1 Protective Antigen (PA20) of Bacillus anthracis and N-Terminal ipaD Gene of Shigella in E. coli
همسانه‌سازی، امتزاج و بررسی بیان دومن -a1 آنتی‌ژن حفاظتی (PA20) باسیلوس آنتراسیس و N- ترمینال ipaD شیگلا در اشرشیا کلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Intermittent Training and the Role of Age on Monocarboxylate Transporter (MCT1 and MCT4) Genes Expression and Lactate Level in Skeletal Muscles of Wistar Rat
تأثیر تمرین تناوبی و نقش سن بر بیان ژن‌های انتقال‌دهنده مونوکربوکسیلات (MCT1 و MCT4) و سطح لاکتات در عضلات اسکلتی موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison of Variations of Oxidative Stress Biomarkers in Patients with Primary Closed Angle Glaucoma and Healthy Subjects
مقایسه تغییرات بیونشانگرهای استرس اکسیداتیو در بیماران مبتلا به گلوکوم اولیه زاویه بسته و افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 3 (2015-5)


A Report of a Young Man with Fever of Unknown Origin and Hyperferritinemia: Adult-onset Still's Disease
گزارش یک مرد جوان مبتلا به تب، با کانون ناشناخته و هیپرفریتینمی: بیماری استیل با شروع در بزرگسالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Circuit Resistance Training and Medicago Sativa Supplement on Interlukin-18 and Interlukin-10 in Young Girls with Low Body Mass Index
تأثیر تمرین مقاومتی دایره‌ای و مکمل یونجه بر سطوح اینترلوکین- 18 و 10 دردختران جوان با شاخص توده بدنی پایین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Infertility Diagnosis by Data Mining Techniques
تشخیص ناباروری به کمک تکنیک‌‌های داده‌‌کاوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of the Reduction of Volume of Blastocoel Cavity before Vitrification on Viability and Quality of In Vitro Mouse Blastocyst through Assessment of Fgf4 Gene Expression
تأثیر کاهش حجم حفره بلاستوسل قبل از انجماد شیشه‌ای بر بقا وکیفیت جنین‌های برون‌تنی موش از طریق بررسی میزان بیان ژن Fgf4
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation of the vanA and vanB Genes in Enterococcus faecalis and Enterococcus faecium Strains Isolated from the Hospitalized Patients in Shariati Hospital and Evaluation of Their Antibiotic Susceptibility
بررسی وجود ژن‌های vanAو vanBدر سویه‌های انتروکوکوس فکالیس و فاسیوم جداشده از بیماران بستری در بیمارستان دکتر شریعتی و ارزیابی حساسیت دارویی آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Sulfur Mustard on Antioxidant System Enzymes in Different Tissues of Rat
تأثیر خردل گوگردی بر آنزیم‌های سیستم آنتی‌اکسیدانی در بافت‌های مختلف موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Antimicrobioal Effect of Essential Oil of Vitex agnus - Castus with Common Antibiotics Invitro
مقایسه اثر ضد‌میکروبی اسانس گیاه پنج‌انگشت با آنتی‌بیوتیک‌های رایج در شرایط In vitro
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective Effect of Ethyl Pyruvate on Growth and Atresia of Ovarian Follicles in Cyclophosphamide Treated Mice
تأثیر محافظتی اتیل پیروات بر رشد و آترزی فولیکول‌های تخمدان موش‌های سوری تحت درمان با سیکلوفسفامید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 1 (2015-4)


Bifid Mandibular Condyle: A Case Report
کندیل مندیبولار دوشاخه: گزارش مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Citation Analysis of Scientific Documents of Qom University of Medical Sciences Using Scientometric Methods up to July 2014, Iran
تحلیل استنادی مدارک علمی ‌دانشگاه علوم پزشکی قم با روش‌های علم‌سنجی تا جولای 2014
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of Knowledge, Attitude, and PracticeonColorectal Cancer Screening among Individuals Older than50 Years Based on Health Belief Model
بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد افراد بالاتر از 50 سال نسبت به غربالگری سرطان کولورکتال، براساس مدل باورهای بهداشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Exercise Using Thera-band on Body Compositions inMiddle-aged Women
تأثیر تمرین ورزشی با تراباند بر روی ترکیب بدنی زنان میانسال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Personality Traits between Successful and Unsuccessful People in Weight Loss Using Weight Loss Program
مقایسه ویژگی‌های شخصیتی افراد موفق و غیرموفق در کاهش وزن از طریق رژیم‌درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of a Submaximal Endurance Swimming Training Period and Cadmium Poisoning during Pregnancy on the Hepatocyte Growth Factor Response in Neonatal Rats
تأثیر یک دوره تمرین شنای استقامتی زیربیشینه و مسمومیت با کادمیوم در دوران بارداری بر پاسخ فاکتور رشد سلول کبدی رت‌های نوزاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study on the Inhibitory Activity of Zinc Oxide Nanoparticles Against Pseudomonas aeruginosa Isolated from Burn Wounds
بررسی فعالیت مهارکنندگی نانوذرات اکسیدروی در سویه‌های سودوموناس آئروژینوزای جداشده از زخم‌های سوختگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between Assertiveness, Psychological Well-being, and Aggression with Social Anxiety
همبستگی ابراز وجود، بهزیستی روانشناختی و پرخاشگری با اضطراب اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Aerobic Exercise on Plasma Levels of Adiponectin and Insulin Resistance Index in Males with Down's Syndrome:"A Pilot study"
تأثیر تمرینات هوازی بر سطوح پلاسمایی آدیپونکتین و شاخص مقاومت به انسولین در مردان مبتلا به سندرم داون: "یک مطالعه آزمایشی"
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Chemical Compounds and Anti-microbial Activity of Essential Oil of Melissa officinalis L.
بررسی ترکیبات شیمیایی و فعالیت ضدمیکروبی اسانس حاصل از گیاه بادرنجبویه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cytotoxic Effect of 4-Hydroxyisoleucine on Liver Cancer Cell Line
تأثیر سایتوتوکسیک 4- هیدروکسی ایزولوسین بر رده سلول سرطانی کبد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 6 (2015-1)


The First Manifestation of Hyperthyroidism with Deep Vein Thrombosis: A Case Report
اولین تظاهر هیپرپاراتیروئیدی همراه با DVT (گزارش مورد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk Assessment of Exposure to Needlestick Injuries by Healthcare Failure Mode and Effect Analysis Method in a Large Hospital, Tehran, Iran,2011
ارزیابی خطر ناشی از مواجهه با جراحات ناشی از اشیای تیز به روش "تحلیل حالات و اثرات خطا در بین کارکنان ارائه‌دهنده خدمات بهداشتی درمانی در یکی از بیمارستان‌های بزرگ تهران، تابستان 1390"
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Respiratory Indexes with the Consequences of Weaning from Mechanical Ventilator in CABG Patients in ShahidRajaei Hospital, Tehran, Iran, 2011
ارتباط شاخص‌های تنفسی باپیامد جداسازی از دستگاه تهویه مکانیکی در بیماران تحت پیوند عروق کرونر در بیمارستان شهید رجایی تهران، سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Ice Massage of the LI4 Point on Severity of Labor Pain in Primigravidas
تأثیرماساژ یخ در نقطه هوکو بر شدت درد زایمان در زنان نخست‌زا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Video Education in Native Language on the Anxiety Level of Patients Undergoing Coronary Angiography
تأثیرآموزش ازطریق فیلم به زبان بومی براضطراب بیماران تحت آنژیوگرافی عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Body Mass Index and Mental Health in People Referring to Assadabadi Health Center in Tabriz, Iran
بررسی نمایه توده بدن و سلامت روانی افراد مراجعه‌کننده به مرکز بهداشتی درمانی اسدآبادی تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Cardiac Systolic and Diastolic Function by Echocardiographic Tei Index in Thalassemic Patients Referring to HazrateMasoumeh Hospital, Qom, Iran, 2012-2013
ارزیابی عملکرد سیستولیک و دیاستولیک قلب به‌وسیله اندکس Tei در بیماران مبتلا به تالاسمی مراجعه‌کننده به مرکز آموزشی درمانی حضرت معصومه (س) قم، سال 1392-1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of the Extract of Aloe vera on the Pentylenetetrazol Induced Seizure in Male Mice
تأثیر شیرابه صبر زرد بر تشنج ناشی از پنتیلن تترازول در موش‌های سوری نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effect of Dry Cupping Therapy and Acupressure at BL23 Point on the Primiparous Women's Intensity of Postpartum Perineal Pain: A Randomized Clinical Trial
مقایسه تأثیر بادکش‌درمانی خشک و طب فشاری در نقطه BL23 بر شدت درد پرینه پس از زایمان در زنان نخست‌زا: کارآزمایی بالینی تصادفی‌شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular Analysis of Oapa Gene in Haemophilusinfluenzae Strains Isolated from Iran: As a Domestic Vaccine Candidate
بررسی مولکولی ژن oapA در سویه‌های هموفیلوس آنفلوانزای ایزوله‌شده از ایران، به‌عنوان کاندید در طراحی واکسن بومی ‌علیه این باکتری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Antiviral Effect of Melissa Botany Extract on Proliferation of Rotavirus Causing Acute Gastroenteritis
تأثیر عصاره گیاه بادرنجبویه بر میزان تکثیر ویروس‌های روتا، مولدگاستروآنتریت حاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Histomorphologic and Histomorphomethric Studies of Rat Ovaries after IP Injection of Nicotine
تأثیر نیکوتین بر هیستومورفولوژی و هیستومورفومتری فولیکول‌های تخمدانی موش صحرایی بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 5 (2015-3)


The Effect of the Extract of Portulacaoleraceaon Physiological Functions of Body Tissues
تأثیر عصاره گیاه خرفه بر عملکرد فیزیولوژیکی بافت‌های بدن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Use of Herbal Medicine in Children of Birjand City, Iran
استفاده از گیاهان دارویی در کودکان شهر بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Oral Coriander Seed Extracts on Lipids, Blood Glucose, and Oxidative Stress Indicators in Streptozotocin-induced Diabetic Rats
تأثیر عصاره تخم گیاه گشنیز بر لیپیدها، گلوکز خون و شاخص‌های استرس اکسیداتیو در موش‌های صحرایی دیابتی‌شده با استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of the Protective Effect of Black Cumin (Nigella sativa linn.)Ethanolic Extract Against Rifampin-induced Hepatotoxicity in Rats
مطالعه اثرات محافظتی عصاره الکلی سیاهدانه، در مقابل سمیت کبدی ریفامپین در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Insulin-independent Hypoglycemic Effects of Combined Hydroalcoholic Extract of Medicinal Plants CapparisspinosaRoot, Nerium oleander Leaf, Aloe veraGel, Daucuscarota Seed and ApiumgraveolensSeed in Normal and Streptozotocin-induced Diabetic Rats
اثرات هیپوگلایسمیک غیروابسته به انسولین عصاره هیدروالکی ترکیبی گیاهان دارویی برگ خرزهره، ریشه کبر، ژل گیاه صبرزرد، دانه هویج‌فرنگی و دانه کرفس در موش‌های صحرایی نر سالم و دیابتی‌شده با استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibacterial Activity of the Essential Oil of Artemisia deserti Flowers Against Some Pathogenic Bacteria
فعالیت ضدباکتریایی اسانس گل‌های درمنه بیابانی بر تعدادی از باکتری‌های بیماری‌زا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Lamotrigine and HydroalcoholicExtract of Melissa on the Levels of Liver Enzymes and Histopathological Changes in Experimental Epileptic Rats Induced by Pentylenetetrazol
تأثیر لاموتریژین وعصاره هیدروالکلی بادرنجبویه بر میزان آنزیم‌های کبدی و تغییرات پاتولوژی آن در موش‌های صرعی تجربی با پنتیلن تترازول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Frequency and Indications of Use of Medicinal Plants in Medical and Non-medical Students in Qom, Iran
مقایسه میزان و موارد مصرف گیاهان دارویی در دانشجویان پزشکی و غیرپزشکی قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Antimicrobial Effect of Aqueous and Ethanolic Extracts ofKelussiaodoratissimaon Enterococcus faecalisandSalmonella typhi
تأثیرضدمیکروبی عصاره‌‌های آبی و اتانولی کرفس کوهیبرانتروکوکوسفکالیسوسالمونلا تیفیدر شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anti-inflammatory Effect of Marhame-mafaselOintment in Male Rats
اثر ضدالتهابی پماد مرهم مفاصل در موش‌های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Hydroalcoholic Extract of Rhubarb Root on Blood Glucose and Histopathological Changes of Pancreas in Alloxan-induced Diabetic Rats
تأثیر عصاره هیدروالکلی ریشه ریواس بر قند خونوتغییرات هیستوپاتولوژیک پانکراس در رت‌های دیابتی‌شده با الوکسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Metformin and Aqueous Extract Foeniculumvulgare (Fennel) on EndometrialHistomorphometry and the Level of Steroid Hormones in Rats with Polycystic Ovary Syndrome
تأثیر متفورمین و عصاره آبی رازیانه بر هیستومورفومتری آندومتر رحم و میزان هورمون‌های استروئیدی در موش‌های مبتلا به سندرم پلی‌کیستیک تخمدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Prostodin and Hydroalcoholic Extract of Malvaneglecta on the Levels of Hepatic Enzymes and Factors and Its Histopathological Changes in Female Rats
تأثیر پروستادین وعصاره هیدروالکلی گیاه پنیرک بر میزان آنزیم‌ها، فاکتورهای کبدی و تغییرات هیستوپاتولوژی آندر موش‌های رت ماده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 5 (2014-11)


Citation Analysis of Articles of the Journal of Qom University of Medical Sciences during 2007-2013, Iran
تحلیل استنادی مقالات مجله دانشگاه علوم پزشکی قم بین سالهای 1391-1386
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of theEffect of Hydroalcoholic Extract of Althea Officinalis Root and Glibenclamide on Blood Glucose Level in Streptozotocin-induced Diabetic Male Rats
مقایسه تأثیر عصاره ریشه ختمی (Althea officinalis) و گلی‌بنکلامید هیدروالکلی ‌بر میزان قند خون در موش‌های صحرایی نر دیابتی‌شده با استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation ofDemographic and Clinical Status of Sufferers of HydatidCystsReferred toHospitals Affiliated to Qom University of Medical Sciencesduring a 12-Year Period (2002-2013), Iran
بررسی وضعیت دموگرافیک و بالینی مبتلایان به کیست هیداتیک مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قم طییک دوره دوازده ساله(1392-1381)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Hydroalcoholic Extract of Ginger (HEG)onHistological and Biochemical Parameters of Kidney in Epileptic Rats Treated with Lamotrigin
تأثیر عصاره هیدروالکلی زنجبیل بر شاخص‌های بیوشیمیایی و بافتی عملکرد بافت کلیه موش‌های صرعی تیمارشده با لاموتریژین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation of Bacterial Infection of Seminal Fluid in Men with Infertility with Unknown Etiology
بررسی آلودگی باکتریایی در مایع منی مردان با علت ناباروری نامشخص
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Vitamin C Supplementation on Serum levels of Hemoglobin, Hematocrit and Ferritin in Hemodialysis Patients: A Randomized Clinical Trial
تأثیر مکمل یاری با ویتامین C تزریقی بر میزان هموگلوبین، هماتوکریت و فریتین سرم بیماران همودیالیزی: کارآزمایی بالینی تصادفی‌شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of Overtreatment and Undertreatment in Children with Congenital Hypothyroidism in Qom Province, Iran
فراوانی بیش‌درمانی و کم‌درمانی در کودکان مبتلا به ‌هایپوتیروئیدی مادرزادی استان قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Hydroalcoholic Extract of Descurainia sophia Seed on the changes of Testis Tissue, Sperm Parameters, and Testosterone Level in Rats with Streptozotocin-induced Diabetes
تأثیر عصاره هیدروالکلی دانه خاکشیر بر تغییرات بافتی بیضه، پارامترهای اسپرمی‌ و میزان سطح تستوسترون در موش‌های صحرایی دیابتی‌شده با استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Routine Education and Video CD on Anxiety Level before General Surgery
مقایسه تأثیر آموزش روتین و ویدئو سی‌دی بر سطح اضطراب بیماران، قبل از عمل جراحی عمومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Vitamin E and Exogenous Testosterone Co-administration on Biochemical Serum Parameters of Varicocele Rats
اثر همزمان ویتامین ای و تستوسترون اگزوژن بر پارامترهای بیوشیمیایی سرم موش‌های واریکوسلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Bone Marrow-derived Mesenchymal Stem Cells Pulsed with Vitamin D3 on the Function of Peripheral Blood Neutrophils in Rat
تأثیر سلول‌های بنیادی مزانشیمال مشتق از مغز استخوان همجوار با ویتامین د3 ، بر عملکرد نوتروفیل‌های خون محیطی در رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 4 (2014-9)


A Case Report of Peripartum Cardiomyopathy with Cardiogenic Shock
گزارش یک موردکاردیومیوپاتی با شوک کاردیوژنیک حوالی زایمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Usability Evaluation of Hospital Information Systems Based on Isometric Standard from the Viewpoint of Usersin Education and Treatment Centers Affiliated to Qom University of Medical Sciences, Iran
ارزیابی قابلیت استفاده سیستم اطلاعات بیمارستانی در مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قم از دید کاربران براساس استاندارد ایزومتریک
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Antibacterial Activity of Annatto Dye on Some Pathogenic Bacteria
اثر ضدباکتریایی رنگ آناتو بر چند باکتری بیماری‌زا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of Use of Potentially Inappropriate Medications and Its Associated Factors in Elderly People in Qom City, 2012, Iran
فراوانی استفاده از داروهای بالقوه نامناسب (PMI)و عوامل همراه با آن در سالمندان شهر قم، سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Antibacterial Effect of Polypropylenimine-G2 Dendrimer on Escherichia coli, Enterobacter cloacae , Bacillus subtilis, and Staphylococcus aureus
تأثیر ضدباکتریایی دندریمر پلی‌پروپیلن ایمین- G2بر اشرشیا کلی، آنتروباکتر کلواکه، باسیلوس سوبتیلیس و استافیلوکوکوس اورئوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of the Association between Oral Temperature and Sleepiness among Night-shift Workers in a Glass Industry
بررسی همبستگی دمای دهانی و خواب‌آلودگی در کارگران شیفت شب در یک صنعت شیشه‌سازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Shoulder Resistance Training on Isometric Strength of the Neck Extensor Muscles
تأثیر تمرینات مقاومتی شانه بر قدرت ایزومتریک عضلات اکستانسور گردن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison of the Relationship between the Serum Level of Vitamin D and Coronary Artery Disease in Patients with Type 2 Diabetes
مقایسه رابطه سطح سرمی ویتامین Dبا درگیری عروق کرونر در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Aerobic Exercise on the Levels of Vascular Endothelial Growth Factor and Glucose in Hypertensive Postmenopausal Women: A Randomized Clinical Trial
اثر تمرین هوازی بر سطوح فاکتور رشد اندوتلیال عروقی و گلوکز در زنان یائسه مبتلا به پرفشارخونی: کارآزمایی بالینی تصادفی‌شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anxiolytic Effect of L-carnitine in Adult Male Rats
تأثیر ضداضطرابی ال- کارنیتین در موش‌های صحرایی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 3 (2014-7)


The Presentation of a Bad Treated Patient with Brucella orchitis
معرفی یک بیمار مبتلا به ارکیت بروسلایی تحت درمان بد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

AStudy of the Importance of Issues of Patients’ Bill of Rights from the Viewpoint of Health Care Recipients in Education and Treatment Centers of Qom University of Medical Sciences, 2013, Iran
بررسی اهمیت محورهای منشور حقوق بیمار از دیدگاه گیرندگان خدمات سلامت در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی قم، سال1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of Class I Integron among Multidrug Resistant Pseudomonas aeruginosa Isolates from the Selected Hospitals in Qazvin and Tehran, Iran
فراوانی اینتگرون کلاس I در ایزوله‌های سودوموناس آئروژینوزا با الگوی مقاومت چندگانه دارویی در بیمارستان‌های انتخابی شهرهای قزوین و تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of the Association between Drug Abuse and Duration of Exclusive Breastfeeding in Mothers in Sabzevar City, Iran
ارتباط بین سوءمصرف مواد مخدر با طول‌مدت تغذیه انحصاری در مادران شیرده شهر سبزوار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Evaluation of the Frequency of Cerebral Venous Sinus Thrombosis and Its Associated Factors in Sanandaj, 2010-2011, Iran
فراوانی ترومبوز سینوس وریدی مغز و عوامل همراه آن در سنندج، سال 1390-1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Inflammatory Bowel Diseases in Center of Iran,QOM Province, 2007-2011
بیماری‌های التهابی روده (IBD) در مرکز ایران، استان قم، سال 1390-1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of Maximum Aerobic Capacity and the Effect of Demographic Factors and Personal Habits on it in Students of Hamadan University of Medical Sciences, Iran
برآورد حداکثر ظرفیت هوازی و تأثیر عوامل عادت‌های فردی و جمعیت‌شناختی بر آن، در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cloning and Expression of FimH Lectin Domain as a Candidate Immunogen against Urinary Infection
کلونینگ و بیان دومن لکتینی پروتئین FimH به‌عنوان کاندید ایمونوژن علیه عفونت ادراری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison between Cognitive-behavioral Therapy and Psychoeducational Therapy on Blood Sugar Control in Depressed Patients with Type 2 Diabetes
مقایسه درمان شناختی - رفتاری و آموزش روانی بر کنترل قند خون در بیماران افسرده مبتلا به دیابت نوع 2: کارآزمایی بالینی تصادفی‌شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Anthocyanin Contents and Cytotoxic Activity in Different Extracts of Fruit Peel of Solanummelongena L.
بررسی میزانآنتوسیانین و فعالیت سمیت سلولی در عصاره‌های مختلف پوست میوه گیاهSolanummelongenaL.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of PMSG and hCG on the Ovarian Follicles in NMRI Strain Mice
تأثیر PMSG و hCG برفولیکول‌های تخمدان موش سوری نژادNMRI
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 2 (2014-5)


A Case Report of the Rupture of a 12 Weeks Pregnant Uterus Following the Previous Traumatic Abortion
گزارش یک مورد پارگی رحم باردار 12 هفته‌ای به دنبال سقط تروماتیک قبلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between Optimistic View and General Health in Cardiac Patients
همبستگی بین دید خوش‌بینانه با سلامت عمومی‌ در بیماران قلبی
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prevalence of Impacted Teeth in Patients Referred to Selected Dental Clinics in Qom City, 2013, Iran
فراوانی دندان‌های نهفته در بیماران مراجعه‌کننده به کلینیک‌های دندانپزشکی منتخب شهر قم، سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation of Actinomycetes Producing Antibacterial against Methicillin-resistant Staphylococcus aureus from Soils of Astara Region, Iran
جداسازی اکتینومیست‌های مولد مواد آنتی‌باکتریال برعلیه استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی‌سیلین از خاکهای منطقه آستارا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Menstrual Cycle Pattern, Its Related Disorders and Associated Factors in Students of Zanjan, Iran
الگوی سیکل قاعدگی، اختلالات مربوطه و عوامل همراه آن در دانش‌آموزان زنجانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synthesis ofGold Nanoparticles and Study of Their AntimicrobialEffectsStudy on Helicobacter pylori
سنتز نانوذرات طلا و مطالعه تأثیرات ضدمیکروبی آن بر روی هلیکوباکتر پیلوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Oligofructose-enriched Inulin on Glycemic Indices and inflammation in Women with Type 2 Diabetes: A Randomized Clinical Trail
تأثیراینولین غنی‌شده با الیگوفروکتوز بر شاخص‌های گلیسمی و التهابی زنان مبتلا به دیابت نوع 2: کارآزمایی بالینی تصادفی‌شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of Breast Self-examination in a Sample of Nursing and Midwifery Students Qom City Using Health Belief Model, Iran
پیش‌بینی انجام خودآزمایی سرطان پستان در نمونه‌ای از دانشجویان پرستاری و مامایی شهر قم با استفاده از مدل اعتقادی بهداشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Sexual Dysfunction Disorders in Hemodialysis Patients in Akhavan Hospital in Kashan, 2013, Iran
بررسی اختلالات عملکرد جنسی در بیماران همودیالیزی بیمارستان اخوان کاشان، سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antidiabetic Effect of Artemisia deserti Ethanolic Extract in Normal and Streptozotocin-induced Diabetic Rats
اثر ضددیابتی عصاره الکلی بخش‌های هوایی گیاه درمنه بیابانی (Artemisia deserti) در موش‌های صحرایی سالم و دیابتی‌شده توسط استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Vitamin E and Dexamethasone Co-administration on Varicocle-induced Biochemical and Histological Alterations of Liver in Rats
تأثیر تجویز ویتامین E و دگزامتازون بر تغییرات بیوشیمیایی و بافتی کبد ناشی از القای واریکوسل در موش رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 1 (2014-4)


Purtscher's-Like Retinopathy
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Antibacterial and Antifungal Effects of Marine Algae (Gracilariaarcuata) of ChabaharCoasts, iran
بررسی اثرات ضدباکتریایی و ضدقارچی جلبک دریایی(Gracilaria arcuata) از سواحل چابهار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Nail Polish on Pulse Oximetry Findings in Healthy Volunteers: A Randomized Clinical Trail
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Correlation between Psychological Separation from Parents, and the General Health of a Group of Students of University of Tehran and Shahed University, 2011-2012, Iran
بررسی همبستگی جدایی روانشناختی از والدین با سلامت عمومی گروهی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران و شاهد، سال 1391-1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison of Ultraviolet Transmission through Soft Contact Lenses Available in Iranian Market
مقایسه عبور پرتوهای ماوراءبنفش از عدسی‌های تماسی نرم موجود در بازار ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiology of Animal Bites in Qom Province during 2007-2012, Iran
اپیدمیولوژی حیوان‌گزیدگی در استان قم، طی سالهای 1391 – 1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Protective Effect of Royal Jelly on Liver Tissue of Adult Female Rats with Experimental Polycystic Ovarian Syndrome
اثر محافظتی ژل رویال بر بافت کبد رت‌های بالغ ماده در سندرم تخمدان پلی‌کیستیک تجربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Private Sector Physicians’ Willingness to Participate in Family Physician Program Using the Diffusion of Innovation Model, Qom, 2012, Iran
بررسی تمایل پزشکان بخش خصوصی نسبت به مشارکت در برنامه پزشک خانواده با استفاده از مدل انتشار نوآوری، قم سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Effects of α2-Adrenoceptor Agonists and Antagonists in Dorsal Hippocampus on Muscimol State-dependent Memory
تأثیر آگونیست‌ها و آنتاگونیست‌های گیرنده‌های آلفا -2- آدرنرژیک در ناحیه هیپوکامپ پشتی بر یادگیری وابسته به وضعیت موسیمول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Background and Objectives: Dyslipidemia is a common disorder and one of the major causes of the atherosclerosis development and progression in hemodialysis patients.Timely diagnosis and treatment of dyslipidemia can reduce mortality and morbidity of cardi
بررسی فراوانی دیس‌لیپیدمی و عوامل همراه آن در بیماران همودیالیزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing and Optimizing of Multiplex Polymerase Chain Reaction for Amplification of Human Anti-Tetanus Toxoid Antibody Genes
طراحی و بهینه‌سازی واکنش زنجیر‌های پلیمراز چندگانه جهت تکثیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 6 (2014-1)


A Rare Case of the Long Time Presence of a Half Meter Wire in Bronchus of a 38-Year-Old Patient
مورد نادر وجود سیم نیم‌متری به مدت طولانی در برونش بیمار 38 ساله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review of Pathophysiology and Diagnosis of Irritable Bowel Syndrome
مروری بر پاتوفیزیولوژی و تشخیص سندرم روده تحریک‌پذیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation of Validity and Reliability of Entrapment Scale in the Students of Isfahan University of Medical Sciences, Iran
ارزیابی روایی و پایایی مقیاس گرفتاری در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Noise Exposure Assessment among Nurses in Qom Educational Hospitals in 2012, Iran
ارزیابی میزان مواجهه با صدا در پرستاران بیمارستان‌های آموزشی شهر قم، سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Stress in Medical Emergency Staff in Ardabil Province, Iran
بررسی میزان استرس در کارکنان شاغل 115 استان اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence, Severity, and Clinical Manifestations of Premenstrual Syndrome among the Students Residing in the Dormitories of Arak University of Medical Sciences, Iran
شیوع، شدت و تظاهرات بالینی سندرم پیش از قاعدگی در دانشجویان ساکن خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Probiotic Supplement on Immune Response in Male Athletes:
تأثیر مکمل‌ پروبیوتیک بر پاسخ ایمنی مردان ورزشکار: کارآزمایی بالینی تصادفی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Antibiotic Resistance in Bacteria Isolated from Patients Hospitalized in Imam Khomeini and Burn Hospitals in Ahvaz City, Iran
بررسی مقاومت آنتی‌بیوتیکی باکتری‌های جداشده از بیماران عفونی بستری در بیمارستان‌های امام خمینی و سوانح سوختگی اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Citalopram and Vitamin E on Pyramidal Neurons of the Hippocampus
تأثیر سیتالوپرام و ویتامین E بر نورون‌های هرمی هیپوکامپ در موش رت افسرده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Prevalence of Vibrio Species Isolated from Coastal Waters of Bandarabbas and Determination of Their Microbial Resistance
بررسی فراوانی انواع ویبریوهای جداشده از آبهای ساحلی شهر بندرعباس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Chronic Multiple Stresses on Morphometric Indices of Betz Cells in Internal Pyramidal Layer of Cerebral Cortex of Male Rat
اثرات استرس مزمن چندگانه بر شاخص‌های مورفومتریک سلول‌های بتز در لایه هرمی داخلی قشر مغز موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

درباره مجله و فهرست مندرجات
درباره مجله و فهرست مندرجات
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 5 (2013-11)


A Case Report of Abdominal Pain Due to Malaria in a 22-Year-Old Man
گزارش یک مورد درد شکمی ‌به‌علت مالاریا در یک مرد 22 ساله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Status of Severe Occupational Stress and Its Associated Factors among Public Transportation Bus Drivers in Tehran, 2012, Iran
بررسی وضعیت استرس شدید شغلی و عوامل مرتبط با آن در رانندگان اتوبوس‌های حمل و نقل عمومی تهران، سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Status of Citizen Participation in Municipal Waste Source Separation Plan and Offering Corrective Strategies
بررسی وضعیت مشارکت شهروندان در طرح تفکیک از مبدأ پسماندهای شهری و
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Level of Contamination with Salmonella spp. in Red Meat, Chicken, and Domestic and Industrial Eggs Produced in Talesh City and Assessment of Their Antibiotic Resistance Pattern, Iran
بررسی میزان آلودگی گوشت قرمز ،گوشت مرغ و تخم‌مرغ‌های صنعتی و محلی به گونه‌های سالمونلا در شهرستان تالش و ارزیابی الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی در آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of Body Mass Index with Sexual Dysfunction in Women Referred to Health Centers of Qom City, 2010, Iran
ارتباط نمایه توده بدنی با اختلال عملکرد جنسی در زنان مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی قم، سال 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Assessment of the Correlation between Nutritional Self-management and Health Promotion Model Constructs in Women with Metabolic Syndrome, 2012
بررسی همبستگی خودمراقبتی تغذیه‌ای با سازه‌های الگوی ارتقای سلامت در زنان مبتلا به سندرم متابولیک، سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiology and Outcome of Burn Injuries in Burn Patients in Guilan Province, Iran
اپیدمیولوژی و پیامد سوختگی در بیماران دچار سوختگی استان گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of Intron 22 Inversion Type I and II of Coagulation Factor 8 Gene in Patients with Severe Hemophilia A Using IS-PCR Technique
بررسی وارونگی اینترون 22 نوع I و II ژن فاکتور هشت انعقادی در بیماران هموفیلی A شدید با استفاده از روش IS-PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of blaIMP and blaVIM Metallo-Beta-Lactamases Genes in Pseudomonas aeruginosa Strains Isolated from Wound of Burnt Patients in Tehran Shahid Motahari Hospital during 2011, Iran
تشخیص ژن‌های متالوبتالاکتامازی blaIMP و blaVIM در سویه‌های سودوموناس آئروژینوزا ایزوله‌شده از زخم بیماران بستری در بیمارستان سوانح و سوختگی شهید ‌مطهری تهران، سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Hydro-Alcoholic Extract of Plantago major Leaf on Serum Level of Insulin, Glucose, and Histology of Pancreas and Kidney in Streptozotocin-induced Diabetic Rats
تأثیر عصاره هیدروالکلی برگ بارهنگ (Plantago major) بر سطح سرمی‌ انسولین ،گلوکز و هیستولوژی بافت پانکراس و کلیه در موش‌های دیابتی‌شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of Physical and Psychological Domains of Quality of Life in Kidney Transplantation Patients in Kerman City, Iran
ارزیابی ابعاد جسمی و روانی کیفیت زندگی در بیماران دریافت‌کننده پیوند کلیه شهر کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison of the Effect of Honey and Vitamin E on Sex Hormone Levels in Male Wistar Rats Exposed to Noise Pollution
مقایسه تأثیر عسل و ویتامین E بر میزان هورمون‌های جنسی موش صحرایی نر در معرض آلودگی صوتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 4 (2013-9)


A Study of the Status of Use of Drug Plants and Its Related Factors in Qom City, Iran
بررسی وضعیت مصرف گیاهان دارویی و عوامل همراه آن در شهر قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of the Nurse-directed Weaning Readiness Assessment on the Duration of Mechanical Ventilation: A Randomized Clinical Trial
تأثیر ارزیابی آمادگی بیمار با هدایت پرستار بر طول مدت تهویه مکانیکی: کارآزمایی بالینی تصادفی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design of an Improved Polymerase Chain Reaction (PCR) Assay for Molecular Detection of Streptococcus pneumonia
طراحی واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز بهبودیافته جهت تشخیص مولکولی باکتری استرپتوکوکوس نیومونیا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Health Status of Elderly in Qom City, 2011, Iran
بررسی وضعیت سلامت سالمندان شهر قم، سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Reliability of H-Reflex Recruitment Curve Parameters of Soleus and Lateral Gastrocnemius Muscles in Assessment of Motor Neuron Pools Excitability
بررسی پایایی پارامترهای منحنی فراخوانی رفلکس H عضلات سولئوس و گاستروکنمیوس خارجی در ارزیابی میزان تحریک‌پذیری حوضچه نورون حرکتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Psychological Empowerment in Hospitals of Qom Province, Iran
بررسی وضعیت توانمندسازی روانشناختی در بیمارستان‌های استان قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Smoke of Waterpipe and Immobilization Stress on Serum Level of CEA in Female Rats
تأثیر دود قلیان و استرس بی‌حرکتی بر سطح سرمی تومور مارکر CEA
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the Epidemiological Status of Crimean-Congo Hemorrhagic Fever Disease in Qom Province, 2011, Iran
بررسی خصوصیات اپیدمیولوژیک بیماری تب خونریزی‌دهنده کریمه کنگو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Antibiotic Resistance Pattern and the Frequency of Extended-Spectrum Beta-Lactamases (ESBL) in Pseudomonas aeruginosa Strains Isolated from Medical Centers in Arak City, Iran
بررسی الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی و فراوانی بتالاکتامازهای وسیع‌الطیف در سویه‌های بالینی سودوموناس آئروژینوزا ایزوله‌شده از مراکز درمانی شهر اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Aqueous Extract of Berberis Integerrima Root on the Testis Tissue and Testosterone Levels in Stereptozotocine (STZ) Induced Diabetic Rats
اثر عصاره آبی ریشه زرشک زرافشان بر بافت بیضه و سطح تستوسترون در موش‌های صحرایی دیابتی‌شده با استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Effect of Vaginal Misoprostol on Cervical Priming in Patients Candidate for Dilatation and Diagnostic Curettage: A Randomized Clinical Trial
اثر میزوپروستول واژینال بر آمادگی سرویکس در بیماران کاندید دیلاتاسیون و کورتاژ تشخیصی: کارآزمایی بالینی تصادفی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Aantibacterial Effect of the Epithelial and Mesenchymal Surfaces of Amniotic Membrane on Escherichia coli, Staphylococcus aureus
مقایسه اثر آنتی‏باکتریال سطح اپی‌تلیال و مزانشیمال پرده آمنیون بر اشریشیا کلی، استافیلوکوکوس اورئوس و سودوموناس آئروژینوزا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the Protective Role of Herbal Drug Iberogast (STW5) in Prevention of Hepatic Histopathological Damage Caused by Acute Inflammation in Rats
بررسی نقش محافظتی داروی گیاهی آیبروگست (STW5) در جلوگیری از آسیب هیستوپاتولوژیکی بافت کبد ناشی از التهاب حاد در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

فهرست مندرجات و شناسنامه نشریه
فهرست مندرجات و شناسنامه نشریه
| [XML] |

Volume 7, Number 3 (2013-7)


A case Report of a Rare Complication in Patients with Jejunostomy Tube (Spontaneous Enteral Migration of Jejunostomy Tube
گزارش یک عارضه نادر در بیماران دارای لوله ژژنوستومی (ورود خود به خود لوله ژژنوستومی به داخل روده)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey of the Predictors of Amount of Aggression in the Adolescent Users of Violent Video Games in Qom City, 2012, Iran
بررسی عوامل پیش‌بینی‌کننده میزان پرخاشگری در نوجوانان کاربر بازی‌های رایانه‌ای خشن در شهر قم، سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Clinical Trial of Contamination of Surgical Instruments with Staphylococcus aureus During Long Time Orthopedic Surgeries
بررسی کلینیکی میزان آلودگی ابزار استریل با استافیلوکوکوس اورئوس، در جراحی‌های طولانی‌مدت ارتوپدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effects of One-Step Acupressure of Spleen Point 6 (SP-6) and Gall Bladder 21 (GB-21) on the Duration and Type of Delivery in Nulliparous Women Referred to Hospitals in Shiraz University of Medical Sciences, Iran: A Randomized Clinical Trial
مقایسه تأثیر ماساژ یک مرحله‌ای نقطه شش طحالی (SP-6) و کیسه صفراوی 21 (GB- 21) بر طول مراحل و نوع زایمان در زنان نخست‌زا مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های منتخب دانشگاه علوم‌پزشکی شیراز: کارآزمایی بالینی تصادفی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study on the Association between Type of Obesity and Level of Changes in Obesity Indices Following Weight-Loss Diet
بررسی رابطه نوع چاقی با میزان تغییر شاخص‌های چاقی متعاقب پیروی از رژیم غذایی کاهش وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Accuracy of Intraocular Pressure Measurement by Goldmann Applanation Tonometer and Keeler Noncontact Tonometer
مقایسه دقت اندازه‌گیری فشار داخل چشمی با تونومتر اپلاناسیون گلدمن و تونومتر غیرتماسی Keeler
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of the Effect of Silver Nanoparticles on Extended Spectrum Beta-Lactamase Producing Klebsiella Strains
تأثیر نانوذرات نقره بر کلبسیلای مولد آنزیم بتالاکتاماز وسیع‌الطیف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of Inhalation of Peppermint Aroma on the Pain and Anxiety of the First Stage of Labor in Nulliparous Women: A Randomized Clinical Trial
تأثیر استنشاق رایحه نعناع فلفلی بر درد و اضطراب مرحله اول زایمان در زنان نخست‌زا: کارآزمایی بالینی تصادفی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Effect of a Swimming Training Program on Levels of Lung Hypoxia Inducible Factor-1α (HIF-1α) in Pups
بررسی اثر یک دوره برنامه تمرینی شنا بر سطوح فاکتور القایی هایپوکسی (HIF-1α) ریه نوزادان موش‌های مادر در معرض مسمومیت با کادمیوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Resistance Training on Serum Levels of Adipokine and Inflammatory Markers of Cardiovascular Disease in Obese Men
تأثیر تمرین مقاومتی بر سطح سرمی ادیپوکاین‌ها و شاخص‌های التهابی بیماری قلبی - عروقی مردان چاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

فهرست مندرجات و شناسنامه نشریه
فهرست مندرجات و شناسنامه نشریه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 2 (2013-5)


A Case Report of Acute Myocardial Infarction in a Young Woman with Severe Mitral Stenosis and OCP Use
گزارش یک مورد انفارکتوس حاد قلبی در یک خانم جوان با تنگی شدید دریچه میترال و مصرف OCP
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of Self-efficacy in Patients with Coronary Artery Disease and Its Predictors
بررسی خودکارآمدی بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر و عوامل پیش‌بینی‌کننده آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison of Postpartum Depression among Low-risk-pregnant Women with Emotion- and Problem-focused Coping Strategies
مقایسه افسردگی پس از زایمان در زنان با دو راهبرد مقابله با تنیدگی هیجان‌مدار و مسئله‌مدار در حاملگی‌های کم‌خطر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the Amount of Hepatohistopatological and Enzymatic Changes after Chronic Lead Intoxication In Utero and Throughout Life in Rat
ارزیابی میزان آسیب‌های بافتی و تغییرات آنزیمی کبد متعاقب مسمومیت مزمن سرب در دوران جنینی و طول زندگی موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study on Photocatalytic Removal of Formaldehyde from Air Using ZnO Nanoparticles Immobilized on Bone Char
بررسی حذف فتوکاتالیستی فرم‌آلدئید از هوا با استفاده از نانوذرات اکسید روی تثبیت‌شده بر روی خاکستر استخوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Bone Char as an Adsorbent for Purification of Water Contaminated with Hexavalent Chromium
کاربرد جاذب خاکستر استخوان در تصفیه آبهای آلوده با کروم شش‌ظرفیتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of an Applied Method in Reducing the Pain of Intramuscular Injection
بررسی شیوه کاربردی درکاهش درد تزریق عضلانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

فهرست مندرجات و درباره مجله
فهرست مندرجات و درباره مجله
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 2 (2013-4)


Internal Evaluation of Department of Occupational Health of Qom University of Medical Sciences in Academic Year 2010-2011
ارزیابی درونی گروه آموزشی بهداشت حرفه‌ای دانشگاه علوم پزشکی قم، سال تحصیلی 1390-1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Performance Evaluation of Qom Shahid Beheshti Hospital based on EFQM (European Foundation for Quality Management)
ارزیابی عملکرد بیمارستان شهید بهشتی قم براساس الگوی تعالی سازمانی EFQM (European Foundation for Quality Management)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Association between Spiritual Health and Academic Achievement in Medical Students of Qom University of Medical Sciences, 2011
ارتباط سلامت معنوی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم ‌پزشکی قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Internal Evaluation of the Department of Nursing of the School of Nursing and Midwifery, Qom University of Medical Sciences
ارزیابی درونی گروه آموزشی پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Study of the Effect of Three Teaching Methods of Group, Personal (Face-to-Face), and Compact Disc on Correcting the Pronunciation and Reading of the Prayer in the Students of Qom University of Medical Sciences
بررسی مقایسه سه شیوه آموزشی گروهی، فردی (چهره به چهره) و لوح فشرده بر تصحیح تلفظ و قرائت نماز در دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Internal Evaluation of the Department of Environmental Health Engineering of Qom University of Medical Sciences, 2010
ارزیابی درونی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی قم، سال 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Structure of Morning Report Sessions of the Wards of Type One Educational Hospitals and Comparison with Announced Standards of the Ministry of Health and Medical Education
بررسی ساختار جلسات گزارش صبحگاهی بخش‌های بستری بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه تیپ یک و مقایسه با استانداردهای اعلام‌شده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison between Student’s and Teacher’s Points of View about Clinical Education Environment
مقایسه دیدگاه دانشجویان و مربیان دانشگاه علوم پزشکی قم در مورد محیط آموزش بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Internal Evaluation of Midwifery Department of Nursing & Midwifery Faculty in Qom University of Medical Sciences
ارزیابی درونی گروه آموزش مامایی دانشگاه علوم پزشکی قم، سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measurement of the Information Literacy Level in the Students of Qom University of Medical Sciences, 2010 –2011
سنجش سطح سواد اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم،
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Relationship between Mental Health and Educational Success in the Students of Qom University of Medical Sciences
بررسی ارتباط سلامت روان و موفقیت تحصیلی دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Group Discussion and Lecture Method in Students’ Learning and Satisfaction of Life Instructions Unit
مقایسه دو شیوه بحث گروهی و سخنرانی بر یادگیری و رضایت دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Gap Analysis between Students' Perceptions and Expectations of Quality of Educational Services Using Servqual Model
تحلیل شکاف بین ادراکات و انتظارات دانشجویان از کیفیت خدمات آموزشی با استفاده از مدل سروکوال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

فهرست مندرجات و درباره مجله
فهرست مندرجات و درباره مجله
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 1 (2013-4)


A Comparison between the Effect of Stretching with Aerobic and Aerobic Exercises on Fatigue Level in Multiple Sclerosis Patients
مقایسه تأثیر ورزش‌های هوازی و کششی توأم با هوازی بر میزان خستگی بیماران مولتیپل‌اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Frequency of Methicillin-Resistant Staphylococs Isolated from Nose of Nursing Personnel of Hajar Hospital of Shahrekord
بررسی فراوانی استافیلوکوک مقاوم به متی‌سیلین جداشده از بینی کارکنان پرستاری بخش‌های مختلف بیمارستان آموزشی هاجر شهرکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective Effect of N-acetylcysteine (NAC) Administration on Prevention of Noise-Induced Hearing Loss (NIHL) in Rabbit
بررسی تأثیر حفاظتی ان استیل سیستئین بر پیشگیری از افت شنوایی ناشی از صدا در خرگوش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of the Accuracy of Echocardiographic Parameters Mitral Inflow S/D Ratio and Tei Index to Detect Left Ventricular Dysfunction in Pediatric Patients with Mitral Regurgitation
تعیین دقت پارامترهای اکوکاردیوگرافیک Mitral Inflow S/D Ratio و Tei Index، جهت تشخیص اختلال عملکرد بطن چپ در بیماری‌های مادرزادی قلبی همراه با نارسایی دریچه میترال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Letrozole on Symptomatic Uterine Leiomyomas
بررسی اثر لتروزول بر لیومیوم علامت‌دار رحم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Reservoirs of Cutaneous Leishmaniasis by PCR Molecular Method in the Villages of Central County of Qom Province
تعیین مخازن لیشمانیوز جلدی به روش مولکولی PCR در روستاهای بخش مرکزی استان قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Abundance of Tellurite-Resistant Bacteria and the Ability of Remove of them from Qom Province Industrial Wastewater, Qom, Iran
تعیین فراوانی باکتری‌های مقاوم به تلوریت و توانایی حذف آن در پساب صنایع استان قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Interaction between NMDA Receptors of Nucleus Accumbens and Muscarinic Receptors in Memory
بررسی تداخل گیرنده‌های NMDA هسته اکومبنس با گیرنده‌های موسکارینی در حافظه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

فهرست مندرجات و درباره مجله
فهرست مندرجات و درباره مجله
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 4 (2012-12)


A Case Report of Successful Treatment of HELLP Syndrome and Thrombotic Thrombocytopenic Purpura by Plasmapheresis
گزارش یک مورد درمان موفقیت‌آمیز سندرم HELLP و پورپورای ترومبوسیتوپنیک ترومبوتیک با پلاسمافرز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Emergence of Novel Plasmid-mediated Beta-lactamase in Klebsiella pneumonia
ظهور بتالاکتامازهای پلاسمیدی جدید در کلبسیلا پنومونیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Electricity Generation from Synthetic Wastewater Treatment in Microbial Fuel Cell
بررسی تولید انرژی الکتریسیته از تصفیه فاضلاب سنتتیک در پیل سوخت میکروبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Epidemiological Study of Accidents in a Construction Industry: A Case-Control Study
بررسی همه‌گیر‌شناختی حوادث در یک صنعت عمرانی: یک مطالعه مورد- شاهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Self Care Behaviors of Diabetic Patients in Qom
بررسی تأثیر رفتارهای خودمراقبتی در بیماران دیابتی شهرستان قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of a Course of Aerobic Exercise and Consumption of Vitamin D Supplementation on Respiratory Indicators in Patients with Asthma
بررسی اثر یک دوره تمرینات هوازی و مصرف مکمل ویتامین D بر شاخص‌های تنفسی بیماران مبتلا به آسم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Sleep Problems and Its Associated Factors in Male Patients with Systolic Heart Failure
بررسی مشکلات خواب و فاکتورهای مرتبط با آن در مردان مبتلا به نارسایی سیستولیک قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Prone and Supine Positions on Oxygenation of Premature Infants with Respiratory Distress Syndrome Treated with Nasal CPAP in Tabriz Alzahra Hospital, 2010, Tabriz, Iran
مقایسه اثر وضعیت‌های رو به شکم و طاقباز بر اکسیژناسیون نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی تحت درمان باNasal CPAP در بیمارستان الزهرای تبریز، سال 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of a Short-time Exercise on Serum leptin Levels in Type 2 Diabetic Patients
بررسی اثر یک فعالیت ورزشی کوتاه‌مدت بر سطوح لپتین سرم در بیماران دیابتی نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison between Effects of Intravenous Labetalol and Hydralazine on Control of Hypertension and Maternal and Neonatal Outcomes in Severe Preeclamptic Patients: A Randomized Clinical Trial
مقایسه اثر لابتالول و هیدرالازین وریدی بر کنترل فشار خون و پیامد مادری و نوزادی در بیماران مبتلا به پره‌اکلامپسی شدید: کارآزمایی بالینی تصادفی‌شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of Worry and Anxiety in Epileptic Children's Mothers
تعیین فراوانی نگرانی و میزان اضطراب در مادران دارای کودک مبتلا به صرع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Photocatalytic Removal of Escherichia Coli and Streptococcus Faecalis from Water Using Immobilized ZnO Nanoparticles
بررسی حذف فتوکاتالیستی اشرشیاکلی و استرپتوکوکوس فکالیس از آب به‌کمک نانوذرات تثبیت‌شده اکسید روی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Relaxation and Attachment Behaviors Training on Anxiety in First-time Mothers in Shiraz City, 2010: A Randomized Clinical Trial
تأثیر آموزش تن‌آرامی و رفتارهای دلبستگی بر میزان اضطراب مادران نخست باردار شهر شیراز: کارآزمایی بالینی تصادفی‌شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Extremely Low Frequency Electromagnetic Field on Mouse Liver Histology
بررسی اثر میدان الکترومغناطیسی با فرکانس بسیار پایین بر هیستولوژی کبد موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Exon 1 in FXN Gene in Patients with Clinical Symptomatic of Friedreich Ataxia
بررسی اگزون ا ژن FRDA در بیماران با علائم بالینی فردریش آتاکسیا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

فهرست مندرجات و درباره مجله
فهرست مندرجات و درباره مجله
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 3 (2012-8)


Emergency Caesarean Section in Patient with Thyroid Storm and Severe Preeclampsia: A Case Report
ختم اورژانسی بارداری در بیمار با طوفان تیروئیدی و پره اکلامپسی شدید: گزارش یک مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Survey of Correlation between Internet Addiction and General Health Status among the Students of Qom University of Medical Sciences in 2010-2011, Qom, Iran
همبستگی اعتیاد به اینترنت با سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم، سال تحصیلی 90-1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Isolation and Detection of Staphylococcus aureus Enterotoxins A-E and TSST-1 Genes from Different Sources by PCR Method
شناسایی استافیلوکوکوس اورئوس دارای ژن انتروتوکسین A-E و TSST-1 توسط روش PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing Different Ways of Position on Vascular Complications after Coronary Angiography: A Randomized Clinical Trial
مقایسه شیوه‌های مختلف تغییر وضعیت بیماران بر عوارض عروقی بعد از آنژیوگرافی کرونر: کارآزمایی بالینی تصادفی‌شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Silvernano Oral Consumption on some Hormonal, Hematological and Urine Parameters of Vistar Rats
اثر نانونقره خوراکی بر عوامل خونی، هورمونی و ادراری رت‌های صحرایی نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Refractive Errors among Carpet Weaver Women in Rural Sephidehkesh of Qazvin, Qazvin, Iran
بررسی عیوب انکساری چشم در میان زنان قالیباف روستای سفیده‌کش قزوین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pap Smear Test Structures for Measuring Health Belief Model and Factors Affecting Women in Urban Centers Covered Zarandieh
سنجش سازه‌های مدل اعتقاد بهداشتی انجام تست پاپ اسمیر و عوامل مؤثر بر آن در زنان تحت پوشش مراکز شهری زرندیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Epidemiology of Pediculus Is Humanus Capitis Infestation and Effective Factors in Elementary Schools of Qom Province Girls 2010, Qom, Iran
اپیدمیولوژی بیماری پدیکولوزیس (شپش سر) و عوامل همراه آن در دانش‌آموزان مدارس ابتدایی دخترانه استان قم، سال 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Correlation between Spiritual well-being and Hope in Cancer Patients Referring to Seyyedo Shohada Training-Therapy Center of Isfahan University of Medical Sciences, 2010, Isfahan, Iran
مطالعه همبستگی سلامت معنوی و امید در بیماران مبتلا به سرطان مراجعه‌کننده به مرکز آموزشی- درمانی سیدالشهدا ‌وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، سال 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Level of Ethical Development in Nurses Working in Training- Treatment Hospitals Affiliated in Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
بررسی سطح تکامل اخلاقی پرستاران شاغل در بیمارستان‌های آموزشی- درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Rast Exercise on Plasma Levels of Apelin and Blood Pressure in Elite Women Runner
اثر تمرین رست بر میزان آپلین پلاسما و فشار خون در زنان دونده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Chemical Quality of Water Entrance to Dialysis Machines and Its Comparison with AAMI and EPH Standards in Hospitals of Qom Province, Qom, Iran
بررسی کیفیت شیمیایی آب ورودی به دستگاه دیالیز و مقایسه آن با استانداردهای AAMI و EPH در بیمارستان‌های استان قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of L-arginine in the Ventral Tegmenta Area on the Improving Effect of Nicotine on Memory
تأثیر ال-‌ آرژنین در ناحیه تگمنتوم شکمی بر اثر بهبودبخش نیکوتین بر حافظه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Cadmium on Hippocampus Development of Rat Embryos and L-carnitine Protective Role
اثر کادمیوم بر تکوین هیپوکامپ جنین رت و نقش حفاظتی ال- کارنیتین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Insulin on Infarct Tissue Size in Patients with Acute Myocardial Infarction: A Randomized Clinical Trial
اثر انسولین بر اندازه بافت انفارکته در بیماران مبتلا به انفارکتوس قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 2 (2012-6)


The Co- Infection of Crime Congo Hemorrhagic Fever and Brucellosis: A Case Report
گزارش یک مورد ابتلای همزمان به بیماری‌های تب مالت و تب خونریزی‌دهنده کریمه کنگو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Quality of Pregnant Women Life with Nausea and Vomiting
کیفیت زندگی زنان باردار مبتلا به تهوع و استفراغ حاملگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between BMI and Blood CRP and Fibrinogen in Obese, Thin and Normal Weight among Girl Students
همبستگی نمایه توده بدنی با CRP و فیبرینوژن در دانشجویان دختر با وزن‌های طبیعی، چاق و لاغر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Strengths and Weaknesses of Clinical Education from the Viewpoints of Nursing and Midwifery Students in Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran
نقاط قوت و ضعف آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Process of Coagulation, Flocculation and Advanced Oxidation in Effluent Treatment of Second Refinery Oil Industries
فرآیند انعقاد، لخته‌سازی و اکسیداسیون پیشرفته در تصفیه پساب صنایع تصفیه دوم روغن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Effect of Silver Nanoparticles on E.coli Growth
بررسی اثر نانوذرات نقره بر رشد باکتری اشرشیاکلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Function of Vulnerable and at-risk Women in Prevention of HIV/AIDS
عملکرد زنان آسیب‌پذیر و در معرض خطر نسبت به پیشگیری از ایدز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between General Health with Emotional Intelligence and Creativity in Medical College Students at Islamic Azad University, Sari Branch, Sari, Iran
همبستگی سلامت عمومی با هوش هیجانی و خلاقیت در دانشجویان دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective Effect of Aqueous Extract of Rhuscoriaria L. Fruit on Catalase Enzyme Activity and Histopathology of Liver in Alloxan-Induced Diabetic Rats
اثر حفاظتی عصاره آبی میوه سماق بر فعالیت آنزیم کاتالاز و هیستوپاتولوژی کبد در رت‌های دیابتی‌شده با آلوکسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating Antimutagenic Activity of Probiotic Bacteria Isolated from Probiotic Products
فعالیت ضد موتاسیونی سویه‌های پروبیوتیکی جداشده از محصولات پروبیوتیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Frequency of Musculoskeletal Disorders in Students of Tehran, Tehran, Iran
فراوانی اختلالات اسکلتی- عضلانی و عوامل همراه آن در دانش‌آموزان شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Personality Traits and Demographic Characteristics of Prisoners with Psychopathic Personality Disorder in Comparison with Ordinary Prisoners in Sample of Tehran Prisoners, Tehran, Iran.
ویژگی‌های شخصیتی و جمعیت‌شناختی زندانیان دارای اختلال شخصیتی پسیکوپات در مقایسه با زندانیان عادی در گروهی از زندانیان شهرستان تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Frequency and Antibiotic Resistance of Chromate Tolerating Microorganisms in Qom Industrial wastewater
فراوانی و مقاومت آنتی‌بیوتیکی میکروارگانیسم‌های تحمل‌کننده کروم در پساب صنایع استان قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Cognitive Deficits and Self-care Instrumental Activities Daily Living in Schizophrenic Patients in Qom's Psychiatric Ward, 2010
ارتباط نقایص شناختی با مهارت‌های ابزاری مراقبت از خود در بیماران اسکیزوفرنی مراجعین به بخش روانپزشکی قم، سال 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Vitamin D Alterations in Food Regimens and Synaptic Transmission in Neuronal Circuit
اثر تغییر در ویتامین D رژیم غذایی بر انتقال سیناپسی در مدارهای نورونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 1 (2012-4)


Brucellaspondylodiscitis and Paravertebral Abscess with Negative Serology: A Case Report
گزارش یک مورد اسپوندیلیت و آبسه اطراف ستون مهره بروسلایی با سرولوژی منفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Psychometric Evaluation of the Satisfaction with Life Scale (SWLS) in the Students of Kashan Nursing & Midwifery Faculty, Kashan, Iran
روان‌سنجی فرم کوتاه پرسشنامه رضایت از زندگی در دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiology of Cutaneous Leishmaniasis in Qom Province, Iran, during 2003-2009
اپیدمیولوژی لیشمانیوز جلدی در استان قم طی سالهای 1388–1382
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Smoking Prevalence and Associated Factors to Quit among Tabriz Dormitory University Medical Students, Tabriz, Iran
وضعیت مصرف سیگار و عوامل مؤثر بر گرایش به ترک در دانشجویان خوابگاه‌های دانشگاه علوم پزشکی تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Male Involvement in Prenatal Care in Shahroud and Sabzevar, Iran
نحوه و میزان مشارکت مردان در مراقبت از زنان باردار در شهرستان شاهرود و سبزوار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Use of Logistic Regression Model in Surveying Effective Causes of Readmission in Patients with Congestive Heart Failure
به کارگیری مدل رگرسیون لجستیک در بررسی عوامل مؤثر بر بستری مجدد بیماران مبتلا به نارسایی احتقانی قلب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Attitude and Knowledge about Intentional Abortion in Pre-married Females
نگرش و آگاهی زنان قبل از ازدواج نسبت به سقط جنین القایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of a Single Session of Combined Aerobic and Resistance Exercise on Leptin Levels and Insulin Resistance Index in Sedentary Men
اثر یک جلسه تمرین ترکیبی مقاومتی و هوازی بر غلظت لپتین سرم و شاخص مقاومت به انسولین در مردان غیرفعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Effectiveness of Different Methods of Changing Position on Back Pain Intensity and Comfort Level of Patients after Coronary Angiography: A Randomized Clinical Trial
مقایسه اثر شیوه‌های مختلف تغییر وضعیت بر شدت کمردرد و میزان راحتی بیماران پس از آنژیوگرافی عروق کرونر: کارآزمایی بالینی تصادفی‌شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Cognitive-behavioral Group Therapy on Anxiety and Depression Hemodialysis Patients in Kashan, Iran
تأثیر گروه‌درمانی شناختی- رفتاری بر اضطراب و افسردگی بیماران همودیالیزی در شهرستان کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between Visual Analogue Scale and Short form of McGill Questionnaire in Patients with Chronic Low Back Pain
همبستگی مقیاس بصری سنجش درد با پرسشنامه کوتاه‌شده درد مک‌گیل در مبتلایان به کمردرد مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Nutrition Education Program on the Recommended Weight Gain in during Pregnancy Application of Health Belief Model: A Randomaized Cilinical Trial
تأثیر برنامه آموزش تغذیه بر افزایش وزن توصیه‌شده دوران بارداری براساس الگوی اعتقاد بهداشتی: کارآزمایی بالینی تصادفی‌شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Relation between Physical Activity and Preterm Birth
ارتباط فعالیت فیزیکی با زایمان زودرس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Dry Activated Sludge for Lead and Cadmium Adsorption: Isotherm and Kinetic Modeling
کاربرد لجن فعال خشک‌شده در جذب سرب و کادمیوم: مدل‌سازی ایزوترم و سینتیک واکنش‌های جذب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Inhibitory Effects of Eucalyptus Extract on Herpes Simplex Virus-1 Replication in Baby Hamster Kidney Cells
تعیین اثر عصاره اکالیپتوس بر تکثیر ویروس هرپس سیمپلکس در کشت سلول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 4 (2012-1)


Evaluation of the Efficacy and Correlation between Blood Glucose Measured Using Glucometers and Enzymatic Laboratory Methods
کارایی و همخوانی دستگاه‌های سنجش قند خون در مقایسه با روش آنزیماتیک آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Serum Ferritin in the Diagnosis of Preterm Labor
کارایی سطح فریتین خون در تشخیص زایمان زودرس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey on the Attitude of Professors & Residents of Clinical Wards about Disclosing the Results of Diagnoses for Incurable Patients at Urmia University of Medical Sciences
نگرش اساتید و دستیاران بخش‌های بالینی در ارتباط با اعلام نتیجه تشخیص به بیماران غیر‌قابل درمان در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Iron and Vitamin E on Thickness of Carotid Artery Wall of Hyper Cholesterolemic Rabbits
اثر آهن و ویتامین E بر ضخامت لایه اینتیما- مدیای شریان کاروتید خرگوش‌های نر تغذیه‌شده با رژیم پرکلسترول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Metabolic Syndrome among Truck Drivers and Its Relation to Shift Work
فراوانی سندرم متابولیک و عوامل همراه آن در رانندگان وسایل نقلیه سنگین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between Mental Well-Being and Marital Life Quality of Couples
همبستگی بین بهزیستی ذهنی با کیفیت زندگی زناشویی زوجین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Formalin Substitution Fixative Effects on H & E Staining Results
تأثیر مواد پایدارکننده جایگزین‌شونده فرمالین بر نتیجه رنگ‌آمیزی هماتوکسیلین و ائوزین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Glucose and Glutamine Supplementation on Some Serum Growth Factors in Non-athlete Males during Four Weeks Exhausting Endurance-Intermittent Training
تأثیر مکمل‌سازی گلوکز و گلوتامین طی 4 هفته تمرین تناوبی- استقامتی وامانده‌ساز بر عوامل رشدی سرم مردان غیرورزشکار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence and Risk Factors of Diabetic Retinopathy in Patients Referred to Diabetes Clinic of Kamkar Hospital in Qom
رتینوپاتی دیابتی و عوامل خطرساز آن در بیماران دیابتی مراجعه‌کننده به کلینیک دیابت مرکز آموزشی- درمانی کامکار شهر قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quality of Life of Chemically-Disabled War Veterans Involved in Pulmonary Complications of Sulfur Mustard Gas in Sardasht
کیفیت زندگی جانبازان شیمیایی مبتلا به عوارض ریوی گاز خردل شهرستان سردشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Qualitative-Quantitative Analysis and the Study of Personnel's Awareness of the Management Strategies of the Wastes of Medical Diagnostic Laboratories of Rasht, in 2009
آنالیز کمّی- کیفی و میزان آگاهی کارکنان از نحوه مدیریت زباله‌های آزمایشگاه‌های تشخیص طبی شهر رشت، سال 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Extremely Low Frequency Pulsed Electromagnetic Field on Serum Lipids in Male Rabbit with and without Hyperchlostrol Diet
تأثیر میدان الکترومغناطیسی پالس‌دار با فرکانس بسیار پایین بر لیپیدهای سرمی خرگوش‌های نر با و بدون تغذیه پرچرب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Culture Medium on Metabolic and Antibacterial Activities of Probiotic Bacteria
اثر محیط کشت بر فعالیت‌های متابولیکی و ضد ‌باکتریایی پروبیوتیک‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Maternal Serum Copper Level and Birth Weight Neonate
ارتباط سطح سرمی مس مادر با وزن تولد نوزاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk Factors of Cancer in Children Under 14 Years old
عوامل خطرزای بروز سرطان در کودکان زیر 14 سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 3 (2011-9)


An 11 kg Malignant Fibrous Histiocytoma in a 54-Year-Old Patient: A Case Report
گزارش یک مورد هیستیوسایتومای فیبری بدخیم kg11 در یک بیمار 54 ساله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hyphema Following Eye Trauma
هایفمای متعافب ترومای چشمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of Maternal Attachment Style on Mother to Infant Attachment
همبستگی سبک دلبستگی مادر با میزان دلبستگی مادر به شیرخوار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Correlation between Managers’ Delegation of Authority with the Manner of Employee Direction in Hospitals of Qom Province
همبستگی تفویض اختیار مدیران با نحوه هدایت کارکنان در بیمارستان‌های استان قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fire Risk Assessment and the Effect of Emergency Planning on Risk Reduction in a Hospital
ارزیابی ریسک حریق و نقش یک برنامه امداد، تخلیه و مراقبت بر میزان کاهش سطح آن در یک بیمارستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measuring Health Belief Model Constructs in Preventive Behavior about Self-Medication in Pregnant Women in Arak City
سنجش سازه‌های الگوی اعتقاد بهداشتی رفتارهای پیشگیری‌کننده از مصرف خودسرانه داروها در مادران باردار شهر اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Seroepidemiological Study of Toxoplasmosis among High-School Girls in Gonabad
سرواپیدمیولوژی توکسوپلاسموز در دختران دبیرستان‌های گناباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibacterial Activity of Methanol Extract of Achillea Wilhe lmsii C. Koch Flower and Leaf
فعالیت ضد باکتریایی عصاره متانولی گل و برگ گیاه بومادران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Conjunctivitis Infection by HSV-1 in Patients Referring to Hospitals Affiliated to Iran University of Medical Sciences (IUMS) in 2009
کونژونکتیویت ناشی از هرپس سیمپلکس تیپ 1 در بیماران مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران، سال 1389-1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Culture Compound Effects on the Production of Hyaluronidase Enzyme through Bacillus
اثر ترکیبات محیط کشت بر تولید آنزیم هیالورونیداز توسط جدایه باسیلوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fauna and Monthly Activity of Sand Flies at Zoonotic Cutaneous Leishmanianisis Focus in Qomrooddistrict of Qom Province in 2009
مطالعه فون و فعالیت ماهانه پشه خاکی‌ها در کانون لیشمانیوز جلدی دهستان قمرود استان قم، سال 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effective Bacterial Factors in Formation of Post Burn Infection in Burn Ward of Nekuei Hospital in Qom in the Years 2009–2010
عوامل باکتریایی مؤثر در ایجاد عفونت‌های پس از سوختگی در بخش سوختگی بیمارستان نکویی– هدایتی قم، سالهای 1389–1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Changes in Sexual and Behavioral Relationships among Couples during Pregnancy
تغییرات روابط جنسی و رفتاری زوجین در دوران بارداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Antifungal Effects of Peganum Harmala
اثرات ضد قارچی اسپند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Examining the Protective Role of Caraway Hydroalcoholic Extract in Heart and Kidney Tissue Injury in CLP Rat Model
اثر حفاظتی عصاره هیدروالکلی به دست آمده از زیره سیاه در آسیب بافت قلب و کلیه در مدل التهابی CLP
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 3 (2011-8)


Relation between Depression and Social Supports in Cancerous Patients Referring to Golestan Hospital in Ahvaz
ارتباط افسردگی با حمایت‌های اجتماعی در بیماران مراجعه‌کننده به بخش انکولوژی بیمارستان گلستان اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prayer and Sexual Health
نماز و بهداشت جنسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Necessity of Establishing a National Islamic Medical Research Center
ضرورت تأسیس مرکز ملی تحقیقات طب اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Scientific Secrets of Ablution from Medical and Health Viewpoint
اسرار علمی وضو از دیدگاه بهداشتی و پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Prayer on Physical and Mental Health
نقش دعا و نیایش بر سلامت جسمی و روانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Medical Students’ Attitude Towards Euthanasiain Qom in 2009
دیدگاه دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم نسبت به اتانازی در سال 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment Rate of Being Conscious and Quality of Informed Consent Process in Inpatients Undergoing Surgery in Selected Hospitals of Isfahan in 2009
میزان آگاهانه بودن و کیفیت اخذ رضایت‌نامه در بیماران بستری تحت عمل جراحی در بیمارستان‌های منتخب شهر اصفهان، سال 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Depression between Students of Universities of Medical Sciences and Islamic Schools of Qom, Iran
مقایسه میزان افسردگی در دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی و طلاب حوزه علمیه شهر قم، سال 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Mental Health and Religious Orientation
رابطه بین جهت‌گیری مذهبی و سلامت روان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison between the Effect of Supermint and Ibuprofen on Primary Dysmenorrheal: A Randomized Clinical Trial
‌تأثیر سوپرمینت (عصاره نعنا) بر دیسمنوره اولیه در مقایسه با ایبوپروفن: کارآزمایی بالینی تصادفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Test Anxiety and Spiritual Health in Nursing Students
ارتباط اضطراب امتحان و سلامت معنوی در دانشجویان پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Problems and Barriers in Prayer Obligation in Hospitalized Patients in Nekooei Hospital of Qom, 2009
مشکلات و موانع انجام فریضه نماز در بیماران بستری بیمارستان نکویی قم، سال 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effective Factors on Physiological Responses of Premature Infants to Holly Quran Recitation
عوامل مؤثر بر پاسخ‌های فیزیولوژیک نوزادان نارس به آوای قرآن کریم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining Knowledge and Attitude of Tehran Medical University Students on Traditional Medicine
تعیین سطح آگاهی و نگرش دانشجویان پزشکی دانشگاه‌های علوم پزشکی شهر تهران در خصوص روش‌های طب سنتی، تابستان سال 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spiritual Health in Cancer Patients and its Related Factors
سلامت معنوی بیماران مبتلا به سرطان و عوامل مرتبط با آن
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Persian-Islamic Pattern of Development in Health Science and Technology
الگوی اسلامی– ایرانی توسعه در حوزه علم و فناوری سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 2 (2011-6)


Epidemiological Study of Road Traffic Accidents in Qom
بررسی اپیدمیولوژیک سوانح ترافیکی جاده‌ای در استان قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Case Report of a Rare Leishmaniasis Patient with More than 29 Acute lesions
گزارش یک مورد نادر بیمار مبتلا به سالک با بیش از 29 زخم حاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Procalcitonin in Severity and Outcome of Patients with Sepsis in ICU during Treatment
نقش پروکلسیتونین سرمی بر روی شدت و پیامد بیماران مبتلا به سپسیس در ICU، طی درمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Crowding Stress on Cortex of MouseCerebellum
اثرات استرس ازدحامی بر قشر مخچه موش سوری نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Cyperus Rotundus Rhizomes on Blood Glucose, Lipid, Insulin and Hepatic Enzymes in Insulin Resistance Model of Male Rats
اثر ریزوم گیاه سُعد (Cyperus Rotundus) بر میزان قند، لیپید، انسولین و آنزیم‌های کبدی خون مدل مقاوم به انسولین موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Colonoscopic Diagnostic Findings in Patients Undergoing Colonoscopy In Qom Hazrat-e-Masoome Hospital During 2007-2008
یافته‌های تشخیصی بیماران تحت کولونوسکوپی در بیمارستان حضرت معصومه (س) قم، طی سال‌های 1387-1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Air Pollution Quality Index (AQI) and Density of PM1, PM2.5 and PM10 in the Air of Qom
بررسی شاخص کیفیت هوا و غلظت ذرات معلق با قطر آئرودینامیکی در هوای شهر قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Using LMS Method in Smoothing Reference Centile Curves for Lipid Profile of Iranian Children and Adolescents: A CASPIAN Study
بررسی صدک‌های مرجع چربی خون کودکان و نوجوانان ایرانی با استفاده از روش LMS و درستنمایی تاوان‌داده: مطالعه کاسپین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hepatoprotective Effect of Sodium Molybdate on Carbon Tetrachloride-induced Liver Damage in Rats
اثر محافظتی سدیم مولیبدات بر آسیب کبدی القاشده توسط تتراکلریدکربن در موش‌های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of the YMDD Motif Mutations Rate in Chronic Hepatitis B Patients Treated with Lamivudine
تعیین فراوانی جهش‌های موتیف YMDD در بیماران هپاتیت B مزمن تحت درمان با لامیوودین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of Depression in 207 Patients with COPD in Qom City, 2008
فراوانی افسردگی در مبتلایان به بیماری انسداد مزمن ریوی در شهر قم، سال 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Radiographic Assessment of the Prevalence of Pulp Stones in Patients Referred to Rafsanjan Faculty of Dentistry in 2008
بررسی رادیولوژیکی شیوع سنگ پالپی در تاج دندان بیماران مراجعه‌کننده به دانشکده دندانپزشکی رفسنجان، سال 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between CO Ambient and Low Birth Weight
ارتباط آلاینده منوکسیدکربن هوا با وزن کم تولد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of Medically Unexplained Symptoms in Homeopathy References of
فراوانی علائم ثبت‌‌‌شده در منابع هومیوپاتی در بیماران مراجعه‌کننده به مراکز سرپایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، سال 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Inhibitory Effect of Nano-oligonucleotides as a New Nanotechnology Method in Gene Therapy of Leukemia In Vitro
تأثیر مهاری نانوالیگونوکلئوتیدها به‌عنوان یکی از روش‌های جدید نانوتکنولوژی در ژن‌درمانی لوسمی در شرایط In Vitro
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Genetic Pattern of Non-Tuberculosis Mycobacterium Using VNTR Method
بررسی الگوی ژنتیکی مایکوباکتریوم‌های غیرتوبرکلوزیس با استفاده از روش VNTR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 1 (2011-4)


Celiac Disease as a Potential Cause of Idiopathic Portal Hypertension: A Case Report
گزارش یک مورد بیماری سلیاک با تظاهر غیرمعمول پورتال هایپرتانسیون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Aqueous Garlic Extract (Allium Sativum) on Interleukin 10 and 12 in Leishmania Infected Macrophages
اثر عصاره سیر بر میزان اینترلوکین-12و اینترلوکین-10 حاصل از ماکروفاژهای آلوده به لیشمانیا ماژور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Bacteria Isolated from Industrial Wastewaters in Removal of Lead
ارزیابی باکتری‌های جدا شده از پساب‌های صنعتی در حذف آلاینده سرب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the Effects of Acetazolamide on Decreasing Viability of Breast Cancer Cells in T-47D Cell Line
اثر استازولامید بر توان زیستی سلول‌های سرطان سینه در رده سلولی T-47D
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Resonance Effect Caused by Local Exposure of Extremely Low Frequency Magnetic Field on Brain Signals: A Randomize Clinical Trial
اثر تشدیدی ناشی از تابش موضعی میدان مغناطیسی کم‌شدت با فرکانس بسیار پایین بر سیگنال‌های مغزی: کارآزمایی بالینی تصادفی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Adenosine 5-Triphosphate on Cell Cycle of Human Acute Myeloid Leukemia KG1 Cells during S Phase
اثر آدنوزین 5- تری فسفات بر چرخه سلولی در مرحله S سلول‌های KG1 لوسمی میلوئید حاد انسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiology of Human Parechovirus Type1 in Clinical Samples from Children with Gastroenteritis Using RT-PCR
بررسی فراوانی پاراکوویروس انسانی نوع یک در نمونه‌های کلینیکی کودکان مبتلا به گاستروآنتریت با روشRT-PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Cognitive-behavioral Group Therapy on Anxiety and Depression Hemodialysis Patients in Kashan, Iran
تأثیر گروه‌درمانی شناختی- رفتاری بر اضطراب و افسردگی بیماران همودیالیزی در شهرستان کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between Visual Analogue Scale and Short form of McGill Questionnaire in Patients with Chronic Low Back Pain
همبستگی مقیاس بصری سنجش درد با پرسشنامه کوتاه‌شده درد مک‌گیل در مبتلایان به کمردرد مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence and Maternal Risk Factors of Preterm Laboring in Qom, 2007
بروز و عوامل خطرساز مادری مرتبط با زایمان زودرس در استان قم، سال 1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Affecting the Determination of Secondary Sex Ratio
عوامل مؤثر بر تعیین نسبت ثانویه جنسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying Mycobacterium Tuberculosis Resistance to Rifampin by Multiplex Specific PCR Method
شناسایی مقاومت مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به ریفامپین توسط روش PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Calorie Intake of Pregnant Women and Related Factors in Health Centers of Urban Areas Qom, 2007
وضعیت دریافت کالری در مادران باردار و عوامل همراه آن در مراکز بهداشتی- درمانی قم، سال 1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prevalence of the Alpha-1 Antitrypsin Deficiency in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease
فراوانی کمبود آلفا-1- آنتی‌تریپسین در بیماران مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه بستری در بیمارستان اکباتان همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Incidence of Co-occurrence of Chlamydial Cervicitis with Bacterial Vaginosis
بررسی فراوانی همزمانی سرویسیت کلامیدیایی با واژینوز باکتریایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 4 (2011-1)


A Case Report of a Neurobrucellosis Patient Presenting Prolonged Nausea and Vomiting
معرفی یک بیمار مبتلا به نوروبروسلوز با تظاهر بالینی تهوع و استفراغ طولانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Frequency of Nasal Obstruction in Migraine Headaches
بررسی فراوانی گرفتگی بینی در سردردهای میگرنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiologic Features of Admitted Patients with Infectious Diseases in Qom
ویژگی‌های اپیدمیولوژیک بیماری‌های عفونی منجر به بستری در قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Mobilizing and Immobilizing Splints on Hand Motor Function in Stroke Patients: A Randomize Clinical Trial
مقایسه تأثیر اسپلینت‌های متحرک و غیرمتحرک بر میزان عملکرد حرکتی دست بیماران مبتلا به سکته مغزی: کارآزمایی بالینی تصادفی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of FGF8 and Shh on Expression of Dopaminergic Markers from Human Amniotic Epithelial Cells
اثر فاکتور رشد فیبروبلاست- 8 و خارپشت صوتی بر بیان نشانگرهای دوپامینی در سلول‌های اپی‌تلیال آمنیون انسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Interaction between Cannabinoidergic System and H2 Receptors in CA1 Region upon Anxiety-like Behaviors in Hole-Board Test
برهمکنش سیستم کانابینوئیدی با گیرنده‌های هیستامینی H2 در ناحیه CA1 در زمینه رفتار اضطرابی در تست Hole-Board
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Instruction on Students’ Knowledge and Attitude towards Breast Self-Examination
تأثیر آموزش بر آگاهی و نگرش دانشجویان دختر نسبت به خودآزمایی پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Chewing Sugar Free Gum after Elective Cesarean-Delivery on Return of Bowel Function in Primiparous Women
اثرات جویدن آدامس بدون قند در برگشت حرکات روده‌ای پس از عمل سزارین انتخابی در زنان نخست‌زا: کارآزمایی بالینی تصادفی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Deafness Associated with DFNB59 Gene (pejvakin) Mutation in Fars Province
مطالعه ناشنوایی وابسته به موتاسیون‌های ژن DFNB59 (پژواکین) در جمعیت‌های ناشنوای استان فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Cyclooxygenase-2 Expression in Sprague Dawley Rat Gastric Cancer Induced by H. Pylori
بررسی بیان پروتئین سیکلواکسیژناز-2 در سرطان معده القایی به‌وسیله هلیکوباکتر پیلوری در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 3 (2010-9)


Killer Cell Immunoglobulin-like Receptors and their Ligands
پذیرنده‌های شبه ایمونوگلوبولینی سلول کشنده و لیگاندهای آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

SAH-Caused Headache and Agitation in Recovery after Orbital Decompression: A Case Report
گزارش یک مورد بی‌قراری و سردرد در ریکاوری به‌علت خونریزی زیر آراکنوئید بعد از عمل دکمپرسیون اربیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Burnout in Senior Medical Students of Kashan University of Medical Sciences in 2008
شیوع فرسودگی شغلی در دانشجویان سال آخر پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان، سال 1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Dorsal Hippocampal α2-Adrenegic Receptors on WIN55,212-2 State-Dependent Memory of Passive Avoidance
اثر گیرنده‌های آدرنرژیک آلفا-2 هیپوکامپ پشتی بر یادگیری وابسته به وضعیت القا شده با WIN55,212-2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Performance of Electrocoagulation Process for Removal of Sulphate Ion from Aqueous Environments Using Plate Aluminum Electrodes
بررسی کارآیی فرآیند الکتروکواگولاسیون در حذف سولفات از محیط‌های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Hepatitis B, C and HIV in Patients with Major ß Thalassaemia in Qom, 2007
فراوانی نشانگر‌های هپاتیتC ، Bو ویروس نقص ایمنی انسانی در بیماران تالاسمی ماژور استان قم، در سال 1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Acupressure at the 3rd Point of liver Channel on Quality of Life of Female Students with Primary Dysmenorrhea in Tehran Teacher Training Center in 2008: A Randomize Clinical Trial
بررسی اثر فشار در نقطه سوم کانال کبدی بر کیفیت زندگی دختران مبتلا به دیسمنوره اولیه در مرکز تربیت معلم تهران، سال 1387: کارآزمایی بالینی تصادفی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Oral Morphine Consumption on Choroid Plexus and 4th Ventricle Development in Embryos of 14-day Wistar Rats
اثر مورفین خوراکی بر تکوین شبکه کروئید و بطن چهارم جنین 14 روزه موش‌های نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 2 (2010-6)


Review of Irritable Bowel Syndrome Treatment
مروری بر درمان سندرم روده تحریک‌پذیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Case Report of Myasthenia Gravis Anesthesia Management for Thymectomy
معرفی یک مورد اداره‌ بیهوشی بیمار مبتلا به میاستنی ‌گراویس جهت عمل جراحی تایمکتومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Musculoskeletal Disorders Risk Factors in Painting Workshops of Furniture Industry
ارزیابی ریسک فاکتورهای ایجاد‌کننده اختلالات اسکلتی- عضلانی در کارگاه‌های رنگ‌کاری صنعت مبل‌سازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pregnancy Prevention Motivation of Young Women in their First Years of Marriage
انگیزه‌ زنان جوان در پیشگیری از بارداری در سال‌های اول زندگی مشترک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the Effect of Intrathecal Alfentanil in the Quality and Duration of Spinal Anesthesia in Cesarean Section and Side Effects:A Randomize Clinical Trial
تأثیر آلفنتانیل بر کیفیت بی‌دردی در عمل جراحی سزارین: کارآزمایی بالینی تصادفی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Exercise on Judoists’ Circulating Blood Neutrophils
تأثیر تمرینات ورزشی بر نوتروفیل‌های جودوکاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Taurine on Cisplatin -Induced Nephrotoxicity and Hepatoxicity in Male Rat
اثر تورین بر نفروتوکسیسیتی و هپاتوکسیسیتی القا شده با سیس‌پلاتین در موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Supportive Behaviours on Labor Pain Process in Primigravidas
تأثیر رفتارهای حمایتی بر روند درد زایمان در زنان نخست‌زا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effect of the Routine Bowel Preparation and Use of Oral Sodium Phosphate on Acceptance and Bowel Cleansing in Patients Undergoing Colonoscopy: A Randomize Clinical Trial
مقایسه تأثیر آماده‌سازی روده به روش متـداول و استـفاده از سدیم فسفات خوراکی (فلیت فسفو– سودا) بر میزان پذیرش و پاک‌سازی روده بیماران تحت کولونوسکوپی: کارآزمایی بالینی تصادفی ‌شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

One Year Study of Chest X-Ray Changes in Opiate -poisoned Patients in Hamadan
بررسی یک‌ساله‌ تغییرات رادیوگرافی قفسه‌ سینه در بیماران مسموم با ترکیبات اپیوئیدی در همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 1 (2010-4)


A Deaf Child with Hypoparathyroidism: A Case Report
معرفی یک کودک ناشنوا با هیپوپاراتیروئیدیسم و کری
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Elimination of Suspended Solids from Aerated Lagoon Effluent by Horizontal Roughing Filter
حذف جامدات معلق از پساب لاگون هوادهی با استفاده از صافی درشت دانه‌ی دارای جریان افقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Correlation of Systemic Inflammatory Response Syndrome with Mortality and Morbidity in Critically Ill Obstetric Patients in ICU
بررسی همبستگی سندرم پاسخ التهابی سیستمیک با مورتالیتی و موربیدیتی در بیماران مامایی بستری در بخش مراقبت‌های ویژه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Applicdation of Logistic Regression Model in Surveying Effective Causes of Unwanted Pregnancy
به کارگیری مدل رگرسیون لجستیک در بررسی عوامل مؤثر بر حاملگی ناخواسته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Iron Deficiency and Hair Loss in 10 -45 Year Old Females in Qom Province, Iran
ارتباط فقرآهن با ریزش مو در خانم‌های 10 تا 45 سال در استان قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Efficiency of 25% Oral Sucrose on Pain Reduction due to Hepatitis B Vaccination in Newborns: A Randomize Clinical Trial
تأثیر سوکروز خوراکی 25% بر درد ناشی از واکسیناسیون هپاتیت ب در نوزادان: کارآزمایی بالینی تصادفی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Recitation of Holy Quran on Anxiety of Women before Cesarean Section: A Randomize Clinical Trial
تأثیر آوای قرآن کریم بر میزان اضطراب مادران قبل از عمل سزارین: کارآزمایی بالینی تصادفی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Histological Effects of L-arginine on Ventricular Myocardium in Iron Treated Male Rats
اثرات هیستولوژیک ال- آرژینین بر عضله‌ی بطنی موش‌های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Alpha Tocopherol, Celecoxib Induced Apoptosis in Human Colorectal Carcinoma Cell Line
اثر سلکاکسیب و آلفا توکوفرول در القای مرگ سلولی در رده‌ی سلول سرطان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 4 (2009-5)


A Case Report of Eosinophilic Gastroenteritis Presenting with Abdominal Pain and Ascitis
گزارش یک مورد گاستروانتریت ائوزینوفیلیک با تظاهرات اولیه‌ی دل‌درد و آسیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey of Mother BMI Relationship with Cesarean Prevalence Rate in Bam Maternity Hospital, Bam, Iran Mahdyeh
بررسی شیوع سزارین بر حسب شاخص توده‌ی بدنی در زایشگاه مهدیه‌ی شهر بم، در سال 1385-1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quantitative Comparison of Un-Stimulated Whole Saliva Flow Rate Among Menopausal Women and Same Aged Men
مقایسه‌ی کمّی بزاق تجمعی- غیرتحریکی خانم‌های یائسه با مردان هم‌سن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of Blood Sugar Values before & after Spinal Anesthesia with Lidocaine in Cesarean Sections
تغییرات قند خون بعد از بی‌حسی اسپاینال توسط لیدوکایین در عمل جراحی سزارین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of the Physical Status of Emergency Wards’ Personnel in Hospitals Affiliated to Qazvin University of Medical Sciences through REBA (Rapid Entire Body Assessment) Method and Its Relation with Muscular and Skeletal Disorders in Qazvin, Iran
ارزیابی وضعیت بدنی پرسنل اورژانس بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین با روش ارزیابی سریع کل بدن و ارتباط آن با اختلالات اسکلتی-عضلانی، سال 1387-1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influence of Closure & Non-Closure of the Visceral and Parietal Peritoneum on Post Cesarean Morbidity
تأثیر ترمیم یا عدم ترمیم لایه‌های پریتوئن احشایی و جداری بر عوارض پس از سزارین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Neurotrophic Effects of Silibinin on Differentiation of Hair Follicle Stem Cells to Neurons
بررسی اثر نوروتروفیک Silibinin بر تمایز سلول‌های بنیادی فولیکول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Acute Effects of Apple Cider Vinegar Intake on Some Biochemical Risk Factors of Atherosclerosis in Rabbits Fed with a High Cholesterol Diet
بررسی اثرات حاد مصرف سرکه‌ی سیب بر عوامل خطر بیوشیمیایی آترواسکلروز در خرگوش‌های هایپرکلسترولمیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Oxamate on LDH-C4 Activity of Sperm in Rats
اثر اگزامات بر فعالیت آنزیم LDH-C4 اسپرم در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 3 (2009-6)


A Case Report of Rare Tracheal Mucormycosis in a Diabetic Patient
گزارش یک مورد نادر موکورمایکوز تراشه در بیمار مبتلا به دیابت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Depression and Religious Attitudes in Students of Qom University of Medical Sciences, Qom, Iran
همبستگی بین نگرش نسبت به امور مذهبی و افسردگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم، سال 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of “Sitting Pelvic Tilt Exercise” on Low Back Pain and Sleep Disorder in Primigravidas During the Third Trimester
تأثیر تیلت لگنی در وضعیت نشسته بر کمردرد و اختلال خواب زنان نخست‌زا در سه ماهه سوم حاملگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of the Magnitude of the Research Problems before and after the Administrative and Management Interventions from the Faculty Members and Researchers' Viewpoint at Qom University of Medical Sciences , Qom, Iran, during 2004-2008
بررسی شدت مشکلات پژوهشی قبل و بعد از مداخلات اداری و مدیریتی از دیدگاه اعضای هیأت علمی و محققین دانشگاه علوم پزشکی قم، سال 1387-1383
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Discrimination Indices Validity for Screening of β-Thalassemia Trait
سنجش اعتبار شاخص‌های افتراقی در غربالگری بتا- تالاسمی مینور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Qualitative and Quantitative Survey on Air-Transmitted Fungal Contamination in Different Wards of Kamkar Hospital in Qom, Iran, in 2007
ارزیابی کمّی و کیفی آلودگی قارچی هوای بخش‌های مختلف بیمارستان کامکار قم، سال 1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Water Extract of Juglans Regia L. And Diabetes Mellitus in Iranian Traditional Medicine
اثر ضد دیابتی عصاره آبی تیغه‌ی میانی گردو و دیابت شیرین در طب سنتی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In vitro Antifungal Activity of Shallot Extract and Its Comparison with Miconazole
مقایسه اثر ضد قارچی عصاره موسیر و مایکونازول در شرایط In Vitro
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Influencing the Cure Rate in the Corneal Graft Rejection with Survival Analysis
عوامل مؤثر بر نسبت شفایافتگی در پیوند قرنیه با استفاده از تحلیل بقا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 2 (2009-6)


Pseudotumor Cerebri after Kidney Transplantation
پسودوتومور سربری بعد از پیوند کلیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Malignant Ovarian Mixed Germ Cell Tumor: a Rare Case
معرفی یک مورد نادر تومور سلول‌های ژرمینال مخلوط تخمدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency and Side Effect of Episiotomy in Primiparous Women: A Three- Month Longitudinal Survey
فراوانی اپی‌زیاتومی و عوارض آن در زنان نخست‌زا (بررسی طولی سه‌ ماهه)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Ups and Downs of Sex Life in Menopausal Stage: a Qualitative Study
فراز و نشیب زندگی جنسی در دوران یائسگی: یک مطالعه کیفی 1387، تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Induced in Vitro Differentiation of β-Tubulin III Expressed Cells from Human Amniotic Epithelial Cells
تمایز سلول‌های اپی‌تلیال آمنیونی به سلول‌های حاوی β-tubulin III و بررسی اثر فاکتورهای رشد بر آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effects of Preemptive Gabapentin and Dextromethorphan on the Postoperative Pain after Open Prostatectomy
مقایسه اثر تجویز پیش از عمل گاباپنتین و دکسترومتورفان بر درد بعد از عمل پروستاتکتومی باز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prevalence of Anxiety and Depression Disorders in the Children of Veterans of Shiraz, Iran: A Case Control Study
شیوع اختلالات افسردگی و اضطرابی در فرزندان جانبازان شهر شیراز و گروه شاهد آنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Silymarin in Bleomycin-Induced Pulmonary Fibrosis in Mice
اثر سیلیمارین بر فیبروز ریوی ناشی از بلئومایسین در موش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimization of Solid Phase Micro-Extraction (SPME) for Monitoring Occupational Exposure to Ethyl Benzene
بهینه‌سازی روش میکرواستخراج اتیل‌بنزن موجود در نمونه‌های ادرار با استفاده از فاز جامد در ارزیابی مواجهه‌های شغلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 1 (2009-4)


A Case Report: A Giant Adrenal Myelolipoma
گزارش یک مورد نادر میلولیپوم بسیار بزرگ آدرنال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spontaneous Resolution of Vesicoureteral Reflux (VUR) in Iranian Children, a Single Center Experience in 533 Cases
بررسی میزان بهبود خودبه‌خودی ریفلاکس وزیکویورترال اولیه در کودکان ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Exercise on Memory Retrieval in Passive Avoidance Learning in Young Male Wistar Rats
تأثیر ورزش بر فراخوانی حافظه در یادگیری اجتنابی غیرفعال در موش‌های سفید بزرگ آزمایشگاهی نر جوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Unilateral Testicular Blunt Trauma and Protective Effect of Zinc on Spermatogenesis of Contra Lateral Testis of Pre-pubertal Wistar Rat
مطالعه روند اسپرماتوژنز و نقش حفاظتی عنصر روی در بیضه یک سمت بعد از وارد آمدن ضربه بلانت به بیضه طرف مقابل موش صحرایی نابالغ نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Clonidine Premedication on Hemodynamic Hyperactivity in Patients Candidate for ERCP
اثر کلونیدین بر فعالیت همودینامیک در بیماران تحت معاینه کلانژیوپانکراتوگرافی رتروگراد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Quality of Life in Aphasic Stroke Patients in University- Medical Centers of Hamedan
ارزیابی کیفیت زندگی بیماران آفازی ناشی از استروک مغزی مراجعه‌کننده به مراکز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anemia Rate Assessment in Hospitalized Patients with Acute Bacterial Infection in Qom Hospitals, Qom, Iran, 2007-2008
تعیین میزان کم‌خونی در بیماران بستری با عفونت باکتریال حاد در بیمارستان‌های قم در سال 1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Isolated Soy Protein on Prevention of Rheumatoid Arthritis in Collagen- Induced Rats
اثر پروتئین ایزوله سویا بر پیشگیری از آرتریت روماتوئید در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 4 (2008-12)


Case Report of a Very Large Hepatic Hemangioma in a 49 Year- Old Woman
گزارش یک مورد همانژیوم کبدی بسیار بزرگ منجر به جراحی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Environmental Health Conditions of Qom Hotels & Inns in 2007
بررسی شاخص‌های بهداشت محیطی هتل‌ها و مهمان‌سراهای شهر مقدس قم در سال 1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Health Outcomes with Relation to Intimate Partner Abuse among Pregnant Women Attending Gachsaran Hospitals in 2007
پیامد‌های بهداشتی مرتبط با سوءرفتار همسر در زنان باردار مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های شهر گچساران در سال 1386
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Maternal Environmental Tobacco Smoke Exposure during Pregnancy with Anthropometric Parameters of the Newborn
رابطه تماس مادر حامله با دود سیگار محیطی با شاخص‌های تن‌سنجی نوزاد هنگام تولد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Maternal Height, BMI and Weight Gain and Dystocia in Pregnant Women Referred to Maternity Wards of Qom Public Hospitals in 2006
ارتباط بین قد، نمایه توده بدنی اولیه و افزایش وزن دوران بارداری مادر با زایمان سخت در مراجعین به زایشگاه‌های دولتی شهر قم، سال 1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of MODS Culture in the Diagnosis of Pulmonary Tuberculosis
بررسی ارزش کشت خلط در محیط MODS در تشخیص سل ریوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Essential Oil of the Cultivated Satureja Khuzestanica Jamzad on Activity and Gene Expression of Hepatic Glucokinase in Normal and Diabetic Rats
اثر اسانس روغنی ساتورجا خوزستانیکا جمزاد نوع زراعی بر فعالیت و بیان ژن آنزیم گلوکوکیناز در کبد رت‌های دیابتی و نرمال (اردیبهشت 1386تا اسفند 1386)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of MLPA Method for Detection of Known and Unknown Deletions in Beta Globin Gene Cluster with Old Methods (REAL-TIME, RFLP, Gap-PCR)
مزیت تکنیک MLPA برای تشخیص سریع حذف‌های ژنی بتا- گلوبین نسبت به روش‌های تشخیصی قدیمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 3 (2008-9)


Hashimoto’s Encephalopathy (A Review Article)
انسفالوپاتی هاشیموتو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Negative Effect of Zinc on Testes, Testosterone and Gonadotrophins Levels in Adult Male Wistar Rats
اثرات مزمن روی (Zn) بر بافت بیضه، تستوسترون و گونادوتروپین‌های هیپوفیزی در موش صحرایی نر(RAT) بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Nutritional Status in Elementary School Students of South Khorasan Province:East of Iran
بررسی وضعیت تغذیه‌ای دانش‌آموزان دبستانی استان خراسان جنوبی در سال 1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

School Desk and Chair Design Based on High School Female Students Anthropometry Qazvin, Iran 2007 to 2008
طراحی میز و نیمکت بر اساس ابعاد آنتروپومتری دانشآموزان دختر دبیرستانی در استان قزوین در سال تحصیلی، 1387-1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effect of Different Levels of Garlic Powder on the Levels of Serum Cholesterol and Triglyceride of Two Strains Broiler Chicks (Arian and Ross)
اثر سطوح مختلف پودر سیر بر سطح کلسترول و تری‌گلیسیرید سرم خون در جوجه‌های گوشتی نژاد آرین و راس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Diabetic Foot Risk Factors in Patients with Diabetes at the Kamkar Hospital Diabetes Clinic in Qom, Iran 2006
عوامل خطرساز زخم پای دیابتی در بیماران مراجعه‌کننده به کلینیک دیابت مرکز آموزشی- درمانی کامکار شهر قم، سال 1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Protein Value of Commercial Baby Food with Homemade Baby Food and Casein Standard in Rats as the Refference point
مقایسه ارزش پروتئینی یک نمونه غذای صنعتی کودک (سرلاک) با غذای خانگی (بر پایه مخلوط ماکارونی همراه سویا) و استاندارد کازئین در موش‌های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Effects of Curcumin on Palm Inflammation and Level of Acute Phase Proteins in Arthritic Rats
بررسی اثرکورکومین بر التهاب و تغییرات سطح سرمی پروتئین‌های فاز حاد در موش‌های مبتلا به آرتریت سال 1387 - 1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 2 (2008-6)


A Case Report of Infectious Mononucleosis after Curettage
گزارش یک مورد مونوکلئوزیس عفونی پس از کورتاژ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Nuisance Dust Health Effects on the Workers in a Tile Industry
ارزشیابی اثرات بهداشتی ذرات معلق در هوا بر روی کارگران در یک کارخانه کاشی‌سازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Knowledge and Practice of Patient Self directed Care among Diabetics Patients
سنجش آگاهی و عملکرد بیماران دیابتی قم نسبت به مراقبت از خود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Zinc Sulfate Use on Acute Diarrhea in Children (A Clinical Trial)
تأثیر سولفات روی بر اسهال حاد کودکان بستری (یک کارآزمایی بالینی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pattern of Mortality Due to Poisoning by Drugs and Chemical Agents in Hamadan, Iran, 2005-2007
تعیین الگوی مرگ‌های ناشی از مسمومیت‌های دارویی و شیمیایی در همدان طی سال‌های 1384 الی 1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Cherry in Take Versus Allopurinol on Serum Uric Acid Levels, Biomarkers of Oxidative Stress and Hepatic Xanthine Oxidase/Xanthine Dehydrogenase Activity in Hyperuricemic Rats
بررسی اثر دریافت آلبالو در مقایسه با آلوپورینول بر سطح اسیداوریک سرم، بیومارکرهای استرس اکسیداتیو و فعالیت کبدی آنزیم گزانتین اکسیداز/گزانتین دهیدروژناز در موش‌های صحرایی هایپراوریسمیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Active and Passive Recovery on Athletes' White Blood Cell Count
تأثیر برگشت به حالت اولیه فعال و غیرفعال بر سلول‌های خونی سیستم ایمنی ورزشکاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection and Quantization of the Expression of Two mu-Opioid Receptor Splice Variants mRNA (hMOR-1A and hMOR-1O) in Peripheral Blood Lymphocytes of Long-Term Abstinent Former Opioid Addicts
شناسایی و تعیین میزان بیان mRNA دو اسپلایس واریانت گیرنده µ اوپیوئیددی (hMOR-1A و hMOR-1O) در لمفوسیت‌های خون محیطی معتادان ترک‌کرده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 1 (2008-4)


Hemolytic Uremic Syndrome; Report of a Case With late Recovery Of Renal Function.
سندرم همولیتیک اورمیک: گزارش یک مورد نارسایی کلیه و بازگشت عمل‌کرد کلیوی پس از 15ماه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Introduction of a Successful Pregnancy in a Patient with Advanced Chronic Renal Insufficiency
معرفی یک مورد حاملگی موفقیت‌آمیز در بیمار مبتلا به نارسایی مزمن پیشرفته کلیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the Efficiency of Arsenic Removal from Drinking Water by Granular Ferric Hydroxide (GFH)
کارایی حذف آرسنیک از آب آشامیدنی توسط گرانول هیدروکسید آهن (GFH)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Evaluation of Endoscopic Balloon Dilation Treatment for Benign Gastric Outlet Obstruction
نتایج بلند مدت درمان انسداد راه خروجی معده از طریق آندوسکوپی با استفاده از بالون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Long Term Advantages of Kelly Plication for Stress Urinary Incontinence Treatment in Shahid Beheshti Hospital of Isfahan University of Medical Science
نتایج دراز مدت روش جراحیKelly Plication برای درمان بی‌اختیاری استرس ادرار در بیمارستان شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiology of Urinary Tract Infections in Hospitolized Children in Fatemi-Sahamieh Hospital (2005-2006)
اپیدمیولوژی عفونت های دستگاه ادراری در اطفال بستری در بیمارستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of β-Galactosidase Enzyme Activity Produced by Lactobacilli in Milk and Cheese
فعالیت آنزیم بتاگالاکتوزیداز جدا شده از لاکتوباسیل های موجود در شیر و پنیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Calcium, Phosphorous and Parathoromone with Calcification of Heart Valves In Dialyzed Patients In Qom, 1385-1386
بررسی میزان کلسیم، فسفر و پاراتورمون و ارتباط آن با کلسیفیکاسیون دریچه قلبی در بیماران همودیالیزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Consequences of Laparoscopic Cholecystectomy in Qom Golpaegani Hospital During 2005–7
نتایج اولین گروه بیماران لاپاراسکوپیک کوله سیستکتومی در بیمارستان آیت ا...گلپایگانی شهر قم در سال‌های 1386-1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Sodium Metavanadate Supplementation on Lipid and Glucose levels in Type 2 Diabetic Patients Refered to Yazd Diabetes Research Center in Summer 2007
ارزیابی اثر مکمل متاوانادات سدیم بر گلوکز و لیپید مبتلایان دیابت نوع 2، مراجعه‌کننده به مرکز تحقیقات دیابت استان یزد در تابستان 1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 4 (2008-1)


Case Report of a Rare Ovarian Lymphoma in a 39 Years Old Woman with Rupture of Small Intestine
معرفی یک مورد کمیاب لنفوم تخمدان در خانم 39 ساله با پارگی روده باریک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the Effective Parameters on the Making Use of Protective Devices in Qom Province Workers Community in 2006
بررسی وضعیت استفاده از گوشی‌های حفاظتی در جامعه کارگری استان قم و عوامل مؤثر بر آن در سال ١۳۸٤
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Matrix Metaloproteinase 2 (MMP2) Activity in Contact Nickel Dermatitis Using Zymoanalysis in Comparison to Normal Individuals.
ارزیابی فعالیت ماتریکس متالوپروتئیناز-2 در درماتیت نیکلی به‌روش زایموگرافی در مقایسه با افراد طبیعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation the Metoprolol Effects in Controlled Hypotension and Reduction of Bleeding During Head and Neck Surgery
ارزیابی اثرات متوپرولول در کاهش خونریزی حین عمل و کاهش فشارخون کنترل شده در جراحی‌‌های سر و گردن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Qom Wastewater Disinfection with Hydrogen Peroxide-Silver Ion Complex3GA
گندزدایی پساب تصفیه‌خانه فاضلاب شهر قم با استفاده از کمپلکس پراکسید هیدروژن_ یون نقره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of Intron 22 Inversion Type I and II of Coagulation Factor 8 Gene in Patients with Severe Hemophilia A Using IS-PCR Technique
بررسی وارونگی اینترون 22 نوع I و II ژن فاکتور هشت انعقادی در بیماران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Use of Diagnostic Tests in Patients with non Traumatic Acute Abdominal Pain Referred to the Emergency Department
بررسی فراوانی استفاده از آزمایش‌‌های تشخیصی در بیماران با شکاﻳﺖ درد شکم حاد مراجعه‌کننده به بخش اورژانس بیمارستان حضرت رسول‌اکرم(ص) تهران، سال 1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mechanism of the Interaction of Cannabinoid System in Central Amygdale with Opioid System
تأثیر اوپیوئیدها بر پاسخ عوامل کانابینوئیدی آمیگدال مرکزی بر اضطراب درآزمایش elevated plus-maze
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Aqueous Seed Extract of Securigera Securidaca on Erythrocytes Catalase Activity in Type 1 Diabetic Rats
اثر عصاره آبی دانه Securigera Securidaca بر فعالیت آنزیم کاتالاز گلبول‌های قرمز در موش‌های صحرایی دیابتی تیپ1(عصاره Securigera Securidacaو فعالیت کاتالاز)
|