[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: جستجو :: تماس با ما ::
:: دوره 15، شماره 3 - ( خرداد 1400 ) ::
جلد 15 شماره 3 صفحات 165-156 برگشت به فهرست نسخه ها
آگاهی، نگرش و باورهای دانشجویان دختر رفسنجان درخصوص رفتارهای پیشگیری‌کننده از سندرم پیش از قاعدگی: کاربرد الگوی اعتقاد بهداشتی
سیده شیرین لطفی پور رفسنجانی1 ، مهدیه معصومی1 ، مصطفی نصیرزاده 2
1- گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علو م پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران.
2- گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، مرکز تحقیقات محیط کار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علو م پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران. ، mnasirzadeh13@yahoo.com
چکیده:   (465 مشاهده)
زمینه و هدف: اتخاذ رفتارهای پیشگیرانه از سندرم پیش از قاعدگی به عنوان کلیدی‌ترین اقدام در راستای پیشگیری و کنترل این سندرم، خود تحت تأثیر متغیرهای بسیاری قرار دارد. پژوهش حاضر با هدف تعیین آگاهی، نگرش و باورهای دانشجویان دختر دانشگاه علوم‌پزشکی رفسنجان درخصوص رفتار‌های پیشگیری‌کننده از سندرم پیش از قاعدگی با به‌کارگیری الگوی اعتقاد بهداشتی در سال 1399 انجام شد.
روش بررسی: پژوهش مقطعی حاضر در میان 260 دانشجوی دختر دانشگاه رفسنجان به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای اجرا شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسش‌نامه اطلاعات جمعیت‌شناختی، آگاهی، نگرش و باورهای دانشجویان بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی و رفتارهای پیشگیرانه بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها به کمک نرم‌افزار SPSS نسخه 18 و با کمک آزمون‌های آماری همبستگی پیرسون، آنالیز واریانس یک‌طرفه، تی مستقل و آنالیز رگرسیون چندگانه در سطح معناداری 05/0 انجام شد.
یافته‌ها: بین میانگین نمره رفتار با نگرش، منافع، خودکارآمدی، راهنماها برای عمل و موانع همبستگی معناداری دیده شد (0001/0=P). بر اساس تحلیل رگرسیون چندگانه میزان زمان فعالیت بدنی در هفته و خودکارآمدی، به ترتیب مهم‌ترین متغیرهای پیش‌بینی‌کننده رفتارهای پیشگیرانه بودند. متغیرهای همبسته با رفتار 369/0 اتخاذ رفتار را پیش‌بینی می کنند.
نتیجه‌گیری: با توجه به همبستگی متغیرها با رفتار، طراحی، اجرا و ارزشیابی آزمایشات آموزش بهداشت و ارتقای سلامت با کاربرد نظریه‌‌ها و الگوهای تغییر رفتار پیشنهاد می‌شود.
واژه‌های کلیدی: آگاهی، نگرش، الگوی اعتقاد بهداشتی، دانشجویان دختر، سندرم پیش قاعدگی.
متن کامل [PDF 4072 kb]   (227 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (20 مشاهده)  
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: بهداشت عمومی
دریافت: 1400/3/24 | پذیرش: 1400/4/5 | انتشار: 1400/3/10
فهرست منابع
1. Rezaeeshojaee S, Farokhzad P, Ghaemi F, Farrokhi N. [Effectiveness of mindfulness and pilates and, mindfulness - pilates integrativly on premenstrual syndrome in girls (Persian)]. J Psychol Sci. 2019; 18(78):699-704. http://psychologicalscience.ir/article-1-335-en.html
2. Amiri Farahani L, Farokhi F, Abbasi AA. [Prevalence, severity, and clinical manifestations of premenstrual syndrome among the students residing in the dormitories of Arak University of Medical Sciences (Persian)]. Qom Univ Med Sci J. 2014; 7(6):34-40. http://journal.muq.ac.ir/article-1-458-en.html
3. Shahpoorian F, Mahmoodi Z, Hosseini F, Bastani F, Parsay S. [Premenstrual Syndrome (PMS) and the related symptoms among students of Iran University of Medical Sciences (IUMS) (Persian)]. Iran J Nurs. 2006; 18(44):57-66. http://ijn.iums.ac.ir/article-1-116-en.html
4. Khalilipour M, Panahi R. [The effect of education on promoting preventive behaviors of premenstrual syndrome in female teenagers: Health belief model application (Persian)]. J Educ Community Health. 2017; 4(2):44-54. [DOI:10.21859/jech.4.2.44] [DOI:10.21859/jech.4.2.44]
5. Ramezanpour F, Bahri N, Bagheri L, Fathi Najafi T. [Incidence and Severity of Premenstrual Syndrome and its relationship with Social and Demographic Characteristics among Student's College, Gonabad - 2013 (Persian)]. Iran J Obstet Gynecol Infertil. 2015; 18(169):21-8. [DOI:10.7759/cureus.2290] [DOI:10.7759/cureus.2290]
6. Khodakarami B, Mohagheghi H, Babakhani N, Masoumi Z, Farhadian M. [The effect of group counseling on premenstrual syndrome in high school girls in Hamadan, 2017: A clinical trial (Persian)]. Avicenna J Nurs Midwifery Care. 2018; 26(5):306-14. [DOI:10.30699/sjhnmf.26.a5.306] [DOI:10.30699/sjhnmf.26.a5.306]
7. Zandi G, Onsory Kh, Helalat SH, Mirzaee S, Agha Alikhani E, Sadeghi Harsini M, et al. [Prevalence of premenstrual syndrome and premenstrual dysphonic disorder among the students of Islamic Azad University of Parand (Persian)]. New Cell Mol Biotechnol J. 2013; 3(9):113-20. http://ncmbjpiau.ir/article-1-295-en.html
8. Seyedtabaee SR, Rahmatinejad P, Feridoni K. [Prevalence and severity of premenstrual syndrome and its relationship with psychological well-being in students of Qom University of Medical Sciences, (Iran) (Persian)]. Qom Univ Med Sci J. 2019; 13(10):72-80. [DOI:10.29252/qums.13.10.72] [DOI:10.29252/qums.13.10.72]
9. Sepehrirad M, Toozandehjani H. [Effectiveness of cognitive-behavioral group therapy training and nutritional strategies based on traditional medicine on Premenstrual Syndrome (Persian)]. Iran J Obstet Gynecol Infertil. 2016; 18(177):11-9. [DOI:10.29252/qums.13.10.72] [DOI:10.29252/qums.13.10.72]
10. Khalilipour Darestani M, Komeili A, Jalili Z. [The effect of educational intervention based on the health belief model on improvement of preventive behaviors towards Premenstrual Syndrome (PMS) among girls of pre-university in Tehran (Persian)]. Iran J Health Educ Health Promot. 2017; 5(3):251-9. [DOI:10.30699/acadpub.ijhehp.5.3.251] [DOI:10.30699/acadpub.ijhehp.5.3.251]
11. Rimer BK, Viswanath K, Glanz K, editors. Health behavior: Theory, research, and practice. Hoboken: John Wiley & Sons; 2015. https://www.google.com/books/edition/Health_Behavior/0j4LCgAAQBAJ?hl=en&gbpv=0
12. Shakiba Sh, Shojaeizadeh D, Sadeghi R, Kamali A. [The effectiveness of educational intervention based on the health belief model on eating style and the severity reduction of menstrual pain among clinical personnel of the Imam Khomeini hospital complex (Persian)]. Iran J Health Educ Health Promot. 2016; 4(2):158-68. [DOI:10.18869/acadpub.ihepsaj.4.2.158] [DOI:10.18869/acadpub.ihepsaj.4.2.158]
13. Farrokh Eslamlou HR, Nabilou B, Oshnouei S, Akbari E. [The prevalence of premenstrual syndrome and its associated factors among medical students of Urmia University of Medical Sciences (Persian)]. Stud Med Sci. 2013; 24(9):702-10. http://umj.umsu.ac.ir/article-1-1926-fa.html
14. Arafa AE, Senosy SA, Helmy HK, Mohamed AA. Prevalence and patterns of dysmenorrhea and premenstrual syndrome among Egyptian girls (12-25 years). Middle East Fertil Soc J. 2018; 23(4):486-90. [DOI:10.1016/j.mefs.2018.01.007] [DOI:10.1016/j.mefs.2018.01.007]
15. Bahram Amed S, Aziz Saeed A. Knowledge and self-care practices of adolescent students with pre-menstrual syndrome in Erbil City. Erbil J Nurs Midwifery. 2019; 2(1):9-18. [DOI:10.15218/ejnm.2019.02] [DOI:10.15218/ejnm.2019.02]
16. Mohib A, Zafar A, Najam A, Tanveer H, Rehman R. Premenstrual syndrome: Existence, knowledge, and attitude among female university students in Karachi. Cureus. 2018; 10(3):e2290. [DOI:10.7759/cureus.2290] [DOI:10.7759/cureus.2290]
17. Karami Daranjani S, Yazdanpanah A, Kharazmi E. [The effect of health education program based on trans theoritical model on promotion of physical activity among children of patients with hypertension and diabetes (Persian)]. J Health. 2017; 8(4):394-407. http://healthjournal.arums.ac.ir/article-1-1310-fa.html
18. Ayaz-Alkaya S, Yaman-Sözbir S, Terzi H. The effect of Health Belief Model-based health education programme on coping with premenstrual syndrome: A randomized controlled trial. Int J Nurs Pract. 2020; 26(2):e12816. [DOI:10.1111/ijn.12816] [DOI:10.1111/ijn.12816]
19. Mohebbi Dehnavi Z, Jafarnejad F, Sadeghi Goghary S. The effect of 8 weeks aerobic exercise on severity of physical symptoms of premenstrual syndrome: A clinical trial study. BMC Womens Health. 2018; 18:80. [DOI:10.1186/s12905-018-0565-5] [PMID] [PMCID] [DOI:10.1186/s12905-018-0565-5]
20. Zare Bidaki F, Chaichian Sh, Arbabi Bidgoli S. [The role of oral Curcumin Nanomicell on improvement of menstrual disorders, depression and anxiety in women with Polycystic Ovarian Syndrome (Persian)]. Iran J Obstet Gynecol Infertil. 2021; 24(1):55-66. [DOI:10.1186/s12905-018-0565-5] [DOI:10.1186/s12905-018-0565-5]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Lotfipour Rafsanjani S, Maesomi M, Nasirzadeh M. Knowledge, Attitude and Beliefs of Rafsanjan Female Students Regarding Preventive Behaviors of Premenstrual Syndrome: Application of Health Belief Model. Qom Univ Med Sci J. 2021; 15 (3) :156-165
URL: http://journal.muq.ac.ir/article-1-3170-fa.html

لطفی پور رفسنجانی سیده شیرین، معصومی مهدیه، نصیرزاده مصطفی. آگاهی، نگرش و باورهای دانشجویان دختر رفسنجان درخصوص رفتارهای پیشگیری‌کننده از سندرم پیش از قاعدگی: کاربرد الگوی اعتقاد بهداشتی. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم. 1400; 15 (3) :165-156

URL: http://journal.muq.ac.ir/article-1-3170-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 15، شماره 3 - ( خرداد 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله دانشگاه علوم پزشکی قم Qom University of Medical Sciences Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4366