[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: جستجو :: تماس با ما ::
:: دوره 15، شماره 4 - ( تیر 1400 ) ::
جلد 15 شماره 4 صفحات 271-264 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی سطح استرس شغلی پرستاران با اضافه وزن و چاقی و ارتباط آن با عوامل دموگرافیک
مینا ابوالفضلی1 ، مهشید اکبری2 ، لیلی چراغی2 ، محمد عباسی نیا3 ، مینا گائینی3 ، بهمن آقایی 4
1- کارشناسی ارشد پرستاری، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران
2- گروه پرستاری، بیمارستان قائم (عج)، کرج، ایران.
3- دکترا پرستاری، استادیار دانشگاه گروه روان پرستاری دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران
4- دکترا پرستاری، استادیار دانشگاه گروه روان پرستاری دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران ، bahman.aghai@gmail.com
چکیده:   (710 مشاهده)
مقدمه و هدف: با توجه به اثرات نامطلوب چاقی و استرس شغلی بر سلامت جسمی و روانی کارکنان مراقبت‌های بهداشتی و همچنین کاهش کیفیت مراقبت، پژوهش حاضر با هدف بررسی سطح استرس شغلی در پرستاران مبتلا به اضافه وزن و چاقی و ارتباط آن با عوامل دموگرافیک انجام شد.
روش اجرا: این مطالعه یک پژوهش توصیفی – همبستگی با مشارکت 142 پرستار و بهیار بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. شاخص توده بدنی پرستاران و بهیاران محاسبه و افراد مبتلا به اضافه وزن و چاقی انتخاب شدند. پرسشنامه استاندارد استرس شغلی اسیپو بین افراد منتخب توزیع گردید که مشتمل بر دو بخش شامل مشخصات دموگرافیک افراد و ابعادی از جمله بار کاری، بی‌کفایتی، دوگانگی، محدوده نقش، مسئولیت و محیط فیزیکی می‌باشد. بر اساس امتیاز‌ها در هر حیطه سطح استرس شغلی تعیین شده و به چهار سطح کمتر از حد طبیعی، استرس طبیعی، استرس متوسط و استرس شدید تقسیم شد. تجزیه و تحلیل آماری داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از نرم‌افزار21 SPSS انجام گردید.
نتایج: بیش از 57 % از نمونه‌ها، دارای استرس متوسط و شدید بودند. شاخص توده بدنی به طور معنی داری از عدد معیار بیشتر بود (07/179 در مقابل 149)، که بیانگر وجود اضافه وزن و چاقی در این افراد می‌باشد. به طورکلی، بین اضافه وزن و چاقی با استرس شغلی ارتباط معناداری مشاهده نشد(P>. 05). همچنین بین میانگین استرس شغلی جنس، سن، تحصیلات و سابقه کاری، تفاوت معنی داری مشاهده نشد( P>. 05). تنها تفاوت مربوط به سمت کاری مختلف بود، به گونه‌ای که گروه بهیار دارای کمترین سطح استرس و گروه سرپرستار بالاترین میزان استرس شغلی را داشتند.
نتیجه‌گیری: با توجه به سطح بالای استرس شغلی واضافه وزن پرستاران، پیشنهاد می‌شود با اقدامات مدیریتی مناسب و برنامه‌ریزی‌های دوره‌ای در جهت کاهش مسائل مربوط به اضافه وزن و استرس شغلی گام برداشت.
واژه‌های کلیدی: استرس شغلی، اضافه وزن و چاقی، پرستاران
متن کامل [PDF 3374 kb]   (186 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (51 مشاهده)  
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری-روانپرستاری
دریافت: 1400/2/4 | پذیرش: 1400/4/15 | انتشار: 1400/4/10
فهرست منابع
1. Marseglia L, Manti S, D'Angelo G, Nicotera A, Parisi E, Di Rosa G, et al. Oxidative stress in obesity: A critical component in human diseases. Int J Mol Sci. 2015; 16(1):378-400. [DOI:10.3390/ijms16010378] [PMID] [DOI:10.3390/ijms16010378]
2. Maddah M. [The factors associated with adult obesity in Iran: A review (Persian)]. Iran J Nutr Sci Food Technol. 2012; 7(1):119-27. http://nsft.sbmu.ac.ir/article-1-701-fa.html
3. Mensink GB, Schienkiewitz A, Haftenberger M, Lampert T, Ziese T, Scheidt-Nave C. [Overweight and obesity in Germany: Results of the German health interview and examination survey for adults (DEGS1) (German)]. Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz. 2013; 56(5-6):786-94. [DOI:10.1007/s00103-012-1656-3] [PMID] [DOI:10.1007/s00103-012-1656-3]
4. Marques A, Peralta M, Naia A, Loureiro N, de Matos MG. Prevalence of adult overweight and obesity in 20 European countries, 2014. Eur J Public Health. 2018; 28(2):295-300. [DOI:10.1093/eurpub/ckx143] [PMID] [DOI:10.1093/eurpub/ckx143]
5. Zehni K, Rokhzadi MZ. [Relationship between body mass index with physical activity and some of demographic characteristics among students in Kurdistan University of Medical Sciences (Pesian)]. Sci J Nurs Midwifery Paramed Fac. 2017; 2(3):49-57. [DOI:10.29252/sjnmp.2.3.6] [DOI:10.29252/sjnmp.2.3.6]
6. Shareinia H, Khuniki F, Bloochi Beydokhti T, Eydi Zeynabad A, Hosseini M. [Comparison between job stress among emergency department nurses with nurses of other departments (Pesian)]. Q J Nurs Manag. 2018; 6(3-4):48-56. [DOI:10.29252/ijnv.6.3.4.48] [DOI:10.29252/ijnv.6.3.4.48]
7. Kasu ES, Ayim A, Tampouri J. Prevalence of obesity among health workers in Kadjebi District of Ghana. J Biol Agric Healthc. 2015; 5(2):155-66. https://www.iiste.org/Journals/index.php/JBAH/article/view/19556
8. Safaeian AR, Rouzbahani R, Tavakolifard N, Mzannar S, Fatemi SM, Abbasi F. [Assessment of job stress among the employees of Alzahra hospital; the largest healthcare center in Isfahan province, Iran (Persian)]. J Isfahan Me Sch. 2019; 37(536):857-63. http://jims.mui.ac.ir/index.php/jims/article/view/10708
9. Bahrami A, Akbari H, Mousavi SGA, Hannani M, Ramezani Y. [Job stress among the nursing staff of Kashan hospitals (Persian)]. Feyz. 2011; 15(4):367-73. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=152999
10. Lenzi A, Donini LM, Migliaccio S. Multidisiplinary approach to obesity from assessment to treatment. Cham: Springer International Publishing; 2014. https://www.google.com/books/edition/Multidisciplinary_Approach_to_Obesity/jXB3BQAAQBAJ?hl=en&gbpv=0
11. Amiri A, Hakimi A. [The study of prevalence of metabolic syndrome among nurses of Shahid Mohammadi Hospital of Bandar Abbas city, Iran (Persian)]. J Clin Nurs Midwifery. 2017; 6(1):1-8. http://jcnm.skums.ac.ir/article-1-564-fa.html
12. Monakali S, Ter Goon D, Seekoe E, Owolabi EO. A cross-sectional survey of the prevalence and determinants of overweight and obesity among primary healthcare professional nurses in Eastern Cape, South Africa. Glob J Health Sci. 2019; 11(4):53-62. [DOI:10.5539/gjhs.v11n4p53] [DOI:10.5539/gjhs.v11n4p53]
13. Kyle RG, Neall RA, Atherton IM. Prevalence of overweight and obesity among nurses in Scotland: A cross-sectional study using the Scottish Health Survey. Int J Nurs Stud. 2016; 53:126-33. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2015.10.015] [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2015.10.015]
14. Ghassemi-Pirbalouti M, Ahmadi R, Alavi-Eshkaftaki SS. [Association of organizational culture and job stress with mental health in nurses in Hajar and Kashani hospitals of Shahrekord city (Persian)]. J Clin Nurs Midwifery. 2013; 2(3):53-63. http://jcnm.skums.ac.ir/article-1-32-fa.html
15. Chen CK, Lin C, Wang SH, Hou TH. A study of job stress, stress coping strategies, and job satisfaction for nurses working in middle-level hospital operating rooms. J Nurs Res. 2009; 17(3):199-211. [DOI:10.1097/JNR.0b013e3181b2557b] [PMID] [DOI:10.1097/JNR.0b013e3181b2557b]
16. Hajiseyedrezaei SR, Alaee N, Zayeri F. [Survey of status stress among nurses that working in critical care units at hospitals of Tehran city, 2019 (Persian)]. Nurs Midwifery J. 2020; 18(1):1-10. http://unmf.umsu.ac.ir/article-1-3939-fa.html
17. Sharma N, Takkar P, Purkayastha A, Jaiswal P, Taneja S, Lohia N, et al. Occupational stress in the Indian army oncology nursing workforce: A cross-sectional study. Asia Pac J Oncol Nurs. 2018; 5(2):237-43. [DOI:10.4103/apjon.apjon_61_17] [PMID] [PMCID] [DOI:10.4103/apjon.apjon_61_17]
18. Kumar A, Pore P, Gupta S, Wani AO. Level of stress and its determinants among Intensive Care Unit staff. Indian J Occup Environ Med. 2016; 20(3):129-32. [DOI:10.4103/0019-5278.203137] [PMID] [DOI:10.4103/0019-5278.203137]
19. Ko W, Kiser-Larson N. Stress levels of nurses in oncology outpatient units. 2014. Clin J Oncol Nurs. 2016; 20(2):158-64. [DOI:10.1188/16.CJON.158-164] [DOI:10.1188/16.CJON.158-164]
20. Farhadi M, Hemmati Maslakpak M, KHalkhali H. [Job stressors in critical care nurses (Persian)]. Nurs Midwifery J. 2014; 11(11):875-83. http://unmf.umsu.ac.ir/article-1-1697-en.html
21. Happell B, Gaskin CJ, Reid-Searl K, Dwyer T. Physical and psychosocial wellbeing of nurses in a regional Queensland hospital. Collegian. 2014; 21(1):71-8. [DOI:10.1016/j.colegn.2013.02.005] [DOI:10.1016/j.colegn.2013.02.005]
22. Samhat Z, Attieh R, Sacre Y. Relationship between night shift work, eating habits and BMI among nurses in Lebanon. BMC Nurs. 2020; 19:25. [DOI:10.1186/s12912-020-00412-2] [PMID] [DOI:10.1186/s12912-020-00412-2]
23. Kelly M, Wills J. Systematic review: What works to address obesity in nurses? Occup Med. 2018; 68(4):228-38. [DOI:10.1093/occmed/kqy038] [PMID] [DOI:10.1093/occmed/kqy038]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Abolfazli M, Akbari M, Cheraghi L, Abbasinia M, Gaeeni M, Aghaiei B. Assessment of Job Stress Level in Nurses With Overweight and Obesity and Its Relationship With Demographic Factors. Qom Univ Med Sci J. 2021; 15 (4) :264-271
URL: http://journal.muq.ac.ir/article-1-3114-fa.html

ابوالفضلی مینا، اکبری مهشید، چراغی لیلی، عباسی نیا محمد، گائینی مینا، آقایی بهمن. بررسی سطح استرس شغلی پرستاران با اضافه وزن و چاقی و ارتباط آن با عوامل دموگرافیک. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم. 1400; 15 (4) :271-264

URL: http://journal.muq.ac.ir/article-1-3114-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 15، شماره 4 - ( تیر 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله دانشگاه علوم پزشکی قم Qom University of Medical Sciences Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4366