دوره 14، شماره 3 - ( خرداد 1399 )                   جلد 14 شماره 3 صفحات 18-10 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Akbari V, Asayesh H, Haji Mohammad Hoseini M, Sharififard F, Shahidi M, Goudarzi M. Needs of Family with Hospitalized Infant in Neonatal Intensive Care Unit: A Comparison between Mothers’ and Nurses’ Viewpoint. Qom Univ Med Sci J 2020; 14 (3) :10-18
URL: http://journal.muq.ac.ir/article-1-2791-fa.html
اکبری ولی اله، آسایش حمید، حاجی محمدحسینی مهسا، شریفی فرد فاطمه، شهیدی محمد، گودرزی محمد. نیازهای خانواده دارای کودک بستری در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان: مقایسه دیدگاه مادران و پرستاران. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم. 1399; 14 (3) :10-18

URL: http://journal.muq.ac.ir/article-1-2791-fa.html


1- گروه روان‌پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران.
2- گروه فوریت‌های پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران. ، hasayesh@gmail.com
3- گروه فوریت‌های پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران.
4- گروه هوشبری، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران.
5- گروه طب اورژانس، مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران.
6- پرستار مراقبت‌های ویژه، بیمارستان نکویی فرقانی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران
چکیده:   (3669 مشاهده)
زمینه و هدف: شرایط طبی نیازمند مراقبت‌های ویژه معمولاً به‌طور ناگهانی رخ می‌دهند. بستری‌شدن عضوی از خانواده در بخش‌ مراقبت‌های ویژه برای اعضای خانواده استرس‌زاست و نیازهای فوری زیادی را برای خانواده ایجاد می­کند. این مطالعه به‌منظور بررسی نیازهای اعضای خانواده دارای کودک بستری در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان از دیدگاه مادران و پرستاران شاغل در این بخش‌ها انجام شده است.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی تحلیلی که در سال ۱۳۹۶ انجام شد، 24 پرستار بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان به روش سرشماری و 38 مادر دارای کودک بستری در بخش‌ مراقبت‌های ویژه نوزادان بیمارستان حضرت معصومه قم به روش تصادفی بررسی شدند. در این مطالعه برای بررسی نیازهای خانواده از پرسش‌نامه نیازهای خانواده در بخش مراقبت‌های ویژه استفاده شد. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری توصیفی و آزمون تی مستقل تجزیه‌وتحلیل شدند.
یافته‌ها: از دیدگاه مادران بیشتر نیازها (6/97 درصد) درجه اهمیت بسیار مهم کسب کرده بودند (3< میانگین). از دیدگاه پرستاران 5/59 درصد از نیازهای خانواده درجه اهمیت بسیار مهم داشتند. میانگین نمرات درجه اهمیت کل نیازها در بین پرستاران کمتر از مادران بود که این اختلاف ازنظر آماری معنادار بود (05/0P<).
نتیجه‌گیری: یافته‌های این مطالعه نشان داد اعضای خانواده به‌ویژه مادران نیازهای اختصاصی قابل‌شناسایی‌ای دارند. شکاف دیدگاه مادران و پرستاران در زمینه نیازهای خانواده در بخش مراقبت‌های ویژه قابل‌توجه است. این یافته می­تواند در پرستاران شاغل در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان بینش درستی را نسبت به برآوردن این نیازها ایجاد کند.
متن کامل [PDF 634 kb]   (1162 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (1769 مشاهده)  
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری-جراحی-ویژه-کودکان
دریافت: 1399/1/27 | پذیرش: 1399/3/24 | انتشار: 1399/4/10

فهرست منابع
1. Masoudi R, Soleimani MA, Alhani F, Rabiei L, Bahrami N, Esmaeili SA. Effects of family-centered empowerment model on perceived satisfaction and self concept of multiple sclerosis patients care givers. Koomesh 2013;14(2):240-8. Link
2. Scott P, Thomson P, Shepherd A. Families of patients in ICU: A Scoping review of their needs and satisfaction with care. Nursing open 2019;6(3):698-712. Link [DOI:10.1002/nop2.287]
3. Mojtaba MS, Hosein RA, Mohammad PM, Mostafa Q, Hamid A, Mahsa HM, et al. Perceived informational needs of families of patients hospitalized in intensive care units from the perspective of family members and intensive care nurses. Int J Pharm Res 2019;11(1):1095-9. Link
4. Zanetti TG, Stumm EM, Ubessi LD. Stress and coping in families of patients in an intensive care unit. Rev Pesquisa 2013;5(2):3608-19. Link [DOI:10.9789/2175-5361.2013v5n2p3608]
5. Bahrami F, Islami M, Moshtagh Eshgh Z, Fesharaki M. Effects of programmed education on stress of family careers with a relative in an intensive care unit of Isfahan University of Medical Sciences hospitals during 2009. Community Health J 2017;3(4):18-24. Link
6. Miracle VA. Strategies to meet the needs of families of critically ill patients. Dimens Crit Care Nurs 2006;25(3):121-5. PMID: 16721187 [DOI:10.1097/00003465-200605000-00008]
7. Mok E, Leung SF. Nurses as providers of support for mothers of premature infants. J Clin Nurs 2006;15(6):726-34. PMID: 16684168 [DOI:10.1111/j.1365-2702.2006.01359.x]
8. Nantz S, Hines A. Trauma patients' family members' perceptions of nurses' caring behaviors. J Trauma Nurs 2015;22(5):249-54. PMID: 26352655 [DOI:10.1097/JTN.0000000000000149]
9. Shorofi SA, Jannati Y, Roohi Moghaddam H. The psychosocial needs of the families of the patients admitted to intensive care units: a review of literature. Clin Excel 2014;3(1):46-57. Link
10. Płaszewska-Żywko L, Gazda D. Emotional reactions and needs of family members of ICU patients. Anaesthesiol Intensive Ther 2012;44(3):145-9. PMID: 23110291
11. Sheaffer H. The met and unmet needs of families of patients in the ICU and Implications for social work practice. [PhD Thesis]. Philadelphia, PA: University of Pennsylvania; 2010. Link
12. Sadeghi Z, Payami M, MoosaviNasab SN. Effect of family participation in ICU patients care on family's anxiety level. Prev Care Nurs Midwifery J 2013;2(2):10-7. Link
13. Buckley P, Andrews T. Intensive care nurses' knowledge of critical care family needs. Intensive Crit Care Nurs 2011;27(5):263-72. PMID: 21868224 [DOI:10.1016/j.iccn.2011.07.001]
14. Kamali SH, Imanipour M. Related factors of undesirable outcomes in family members of patients admitted to intensive care units. Iran J Cardiovasc Nurs 2016;5(3):68-77. Link
15. Zeinali J, Mirhaghjou SN, Mirzaei M, Alhani F, Kazem Nezhad Leili E, Dehghani M. The effect of family centered care on meeting parental information needs of‎ hospitalized children. J Holist Nurs Midwifery 2012;22(1):30-7. Link
16. Al‐Hassan MA, Hweidi IM. The perceived needs of Jordanian families of hospitalized, critically ill patients. Int J Nurs Pract 2004;10(2):64-71. PMID: 15056344 [DOI:10.1111/j.1440-172X.2003.00460.x]
17. Vermeulen E. Dealing with doubt: Making decisions in a neonatal ward in The Netherlands. Soc Sci Med 2004;59(10):2071-85. PMID: 15351473 [DOI:10.1016/j.socscimed.2004.03.010]
18. Loo KK, Espinosa M, Tyler R, Howard J. Using knowledge to cope with stress in the NICU: how parents integrate learning to read the physiologic and behavioral cues of the infant. Neonatal Netw 2003;22(1):31-7. PMID: 12597089 [DOI:10.1891/0730-0832.22.1.31]
19. Ladani MT, Abdeyazdan Z, Sadeghnia A, Hajiheidari M, Hasanzadeh A. Comparison of nurses and parents' viewpoints regarding the needs of parents of premature infants in neonatal intensive care units. Iran J Nurs Midwifery Res 2017;22(5):367-71. PMID: 29033991
20. Mundy CA. Assessment of family needs in neonatal intensive care units. Am J Crit Care 2010;19(2):156-63. Link [DOI:10.4037/ajcc2010130]
21. Chien WT, Ip WY, Lee IY. Psychometric properties of a Chinese version of the critical care family needs inventory. Res Nurs Health 2005;28(6):474-87. PMID: 16287056 [DOI:10.1002/nur.20103]
22. Abazari F, Abbaszadeh A. Comparision of the attitudes of nurses and relatives of ICU and CCU patients towards the psychosocial needs of patients relatives. J Qazvin Univ Med Sci 2001;5(3):58-63. Link
23. Ward K. Perceived needs of parents of critically ill infants in a neonatal intensive care unit (NICU). Pediatr Nurs 2001;27(3):281-6. PMID: 12964668
24. Maxwell KE, Stuenkel D, Saylor C. Needs of family members of critically ill patients: a comparison of nurse and family perceptions. Heart Lung 2007;36(5):367-76. PMID: 17845883 [DOI:10.1016/j.hrtlng.2007.02.005]
25. Nelson JE, Kinjo K, Meier DE, Ahmad K, Morrison RS. When critical illness becomes chronic: informational needs of patients and families. J Crit Care 2005;20(1):79-89. PMID: 16015521 [DOI:10.1016/j.jcrc.2004.11.003]
26. Wigert H, Dellenmark MB, Bry K. Strengths and weaknesses of parent-staff communication in the NICU: a survey assessment. BMC Pediatr 2013;13:71. PMID: 23651578 [DOI:10.1186/1471-2431-13-71]
27. Wang L, He JL, Fei SL. Perceived needs of parents of premature infants in NICU. West J Nurs Res 2018;40(5):688-700. PMID: 28322643 [DOI:10.1177/0193945916683679]
28. Milan M, Nasimi F. The effect of family-centered care educational program on performance of mothers of premature infants hospitalized in neonatal intensive care unit. Iran J Pediatr Nurs 2018;5(2):38-43. Link

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله دانشگاه علوم پزشکی قم می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق
© 2024 CC BY-NC 4.0 | Qom University of Medical Sciences Journal

Designed & Developed by : Yektaweb