[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: جستجو :: تماس با ما ::
:: دوره 14، شماره 12 - ( اسفند 1399 ) ::
جلد 14 شماره 12 صفحات 40-32 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی اثر ان-استیل سیستئین بر پارامتر‌های اسپرم و میزان آسیب DNA در نمونههای اسپرم منجمد-ذوب شده افراد آستنوزواسپرمی
راحیل جنتی فر1 ، حمید پیروزمنش* 2، زینب جنتی فر3
1- دکترای تخصصی، بخش تحقیقات، گروه پژوهشی بیولوژی تولید مثل، مرکز جهاد دانشگاهی، قم، ایران.
2- جهاد دانشگاهی ، HP457@YAHOO.COM
3- کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران.
چکیده:   (998 مشاهده)
زمینه و هدف: اﻣﺮوزه انجماد مایع منی اﻧﺴﺎن نه‌تنها ﺑﺮای اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ روشﻫﺎی ﻛﻤﻚ ﺑﺎروری مورد نیاز می‌باشد؛ بلکه ﺑﺎﻧﻚ اﺳﭙﺮم ﺑﺮای ﻣﺮدان در ﻣﻌﺮض ﺷﻴﻤﻲدرﻣﺎﻧﻲ، رادﻳﻮﺗﺮاﭘﻲ، ﺟﺮاﺣﻲ و ﻧﻘﺎیص اﻧﺰاﻟﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل انجام می‌‌شود. در این راستا، مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر ان-استیل سیستئین بر کیفیت پارامتر‌های اسپرم انسان و میزان آسیب DNA (Deoxyribonucleic acid) در نمونههای اسپرم منجمد-ذوب شده افراد آستنوزواسپرمی صورت گرفت.
روش بررسی: در این مطالعه 20 فرد آستنوزواسپرمی مراجعهکننده به مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی قم در سه گروه (کنترل)، اتجماد، انجماد + ان-استیل سیستئین (1 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر) مورد ارزیابی قرار گرفتند. پارامترهای اسپرمی، قابلیت حیات و شکست DNA به ترتیب با استفاده از دستورالعمل سازمان جهانی بهداشت (WHO: World Health Organization ) در سال 2010، رنگآمیزی ائوزین-نیگروزین و استفاده از کیت SCD (Sperm Chromatin dispersion) در هر سه گروه ارزیابی شدند. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از آزمون‌های ONE Way ANOVA و تعقیبی توکی صورت گرفت. تفاوت میانگین‌ها در سطح (05/0P<) معنا‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: فرایند انجماد، کاهش پارامترهای حرکتی را به دنبال داشت و افزودن آنتیاکسیدان ان-استیل سیستئین باعث بهبود میزان تحرک، مورفولوژی و قابلیت حیات اسپرمها شد. افزودن ان-استیل سیستئین به محیط فریز اسپرم میتواند موجب کاهش میزان آسیب DNA گردد (05/0P<).
نتیجه‌گیری: نتایج نشان دادند که ان-استیل سیستئین می‌تواند اثرات مخرب ناشی از فرایند انجماد-ذوب را کاهش دهد.
واژه‌های کلیدی: اسپرم، ان-استیل سیستئین، آسیب DNA.
متن کامل [PDF 762 kb]   (502 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (567 مشاهده)  
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: علوم پایه
دریافت: 1399/9/9 | پذیرش: 1400/1/17 | انتشار: 1399/12/10
فهرست منابع
1. Decherney AH. Principles & Practice of Assisted Reproductive Technology (3 Vols): JP Medical Ltd; 2013.
2. Esteves SC, Roque M, Bedoschi GM, Conforti A, Humaidan P, Alviggi CJFie. Defining low prognosis patients undergoing assisted reproductive technology: POSEIDON criteria-the why. 2018;9:461. [DOI:10.3389/fendo.2018.00461]
3. Direkvand Moghaddam A, Delpisheh A, Sayehmiri KJQUoMSJ. An investigation of the worldwide prevalence of infertility as a systematic review. 2016;10(1):76-87.
4. Ricci E, Viganò P, Cipriani S, Somigliana E, Chiaffarino F, Bulfoni A, et al. Coffee and caffeine intake and male infertility: a systematic review. 2017;16(1):37. [DOI:10.1186/s12937-017-0257-2]
5. Mocé E, Fajardo AJ, Graham JKJE. Human sperm cryopreservation. 2016;1(1):86-91.
6. Zandiyeh S, Shahverdi A, Ebrahimi B, Sabbaghian MJRB. A novel approach for human sperm cryopreservation with AFPIII. 2020. [DOI:10.1016/j.repbio.2020.03.006]
7. Darvishnia H, SHAMS LM, AKHOUNDI MM, Mobaraki M, Sadeghi M. The Effects of cryopreservation by vitrification on motility, viability and spontaneous acrosome reaction of human spermatozoa. 2008.
8. Amidi F, Pazhohan A, Nashtaei MS, Khodarahmian M, Nekoonam SJC, banking t. The role of antioxidants in sperm freezing: a review. 2016;17(4):745-56. [DOI:10.1007/s10561-016-9566-5]
9. Di Santo M, Tarozzi N, Nadalini M, Borini AJAiu. Human sperm cryopreservation: update on techniques, effect on DNA integrity, and implications for ART. 2011;2012. [DOI:10.1155/2012/854837]
10. Zafarullah M, Li W, Sylvester J, Ahmad MJC, CMLS MLS. Molecular mechanisms of N-acetylcysteine actions. 2003;60(1):6-20. [DOI:10.1007/s000180300001]
11. Minarini A, Ferrari S, Galletti M, Giambalvo N, Perrone D, Rioli G, et al. N-acetylcysteine in the treatment of psychiatric disorders: current status and future prospects. 2017;13(3):279-92. [DOI:10.1080/17425255.2017.1251580]
12. Zhitkovich A. N-acetylcysteine: antioxidant, aldehyde scavenger, and more. ACS Publications; 2019. [DOI:10.1021/acs.chemrestox.9b00152]
13. Sarıözkan S, Bucak MN, Tuncer PB, Ulutaş PA, Bilgen AJC. The influence of cysteine and taurine on microscopic-oxidative stress parameters and fertilizing ability of bull semen following cryopreservation. 2009;58(2):134-8. [DOI:10.1016/j.cryobiol.2008.11.006]
14. Ansari MS, Rakha BA, Malik MF, Andrabi SMH, Ullah N, Iqbal R, et al. Effect of cysteine addition to the freezing extender on the progressive motility, viability, plasma membrane and DNA integrity of Nili-Ravi buffalo (Bubalus bubalis) bull spermatozoa. 2016;44(1):36-41. [DOI:10.1080/09712119.2014.987292]
15. Organization WH. World health statistics 2010: World Health Organization; 2010.
16. Brito LF, Greene LM, Kelleman A, Knobbe M, Turner RJT. Effect of method and clinician on stallion sperm morphology evaluation. 2011;76(4):745-50. [DOI:10.1016/j.theriogenology.2011.04.007]
17. Nasr-Esfahani MH, Aboutorabi R, Esfandiari E, Mardani MJJoar, genetics. Sperm MTT viability assay: a new method for evaluation of human sperm viability. 2002;19(10):477-82. [DOI:10.1023/A:1020310503143]
18. Singh A, Agarwal A. The role of sperm chromatin integrity and DNA damage on male infertility. The Open Reproductive Science Journal. 2011;3(1). [DOI:10.2174/1874255601103010065]
19. Dariush G, Gholamhossein R, Rouhollah F, Mahmood GS, Abdolhossein S, Mohsen S, et al. The application of ultrasonic vibration in human sperm cryopreservation as a novel method for the modification of physicochemical characteristics of freezing media. 2019;9(1):1-15. [DOI:10.1038/s41598-019-46424-0]
20. TAVALAEE M, TORKI BB, AZADI L, NASR EM. Human sperm cryopreservation update in treatment of infertility: a review study. 2018.
21. Michael A, Alexopoulos C, Pontiki E, Hadjipavlou‐Litina D, Saratsis P, Ververidis H, et al. Effect of N‐acetyl‐L‐cysteine supplementation in semen extenders on semen quality and reactive oxygen species of chilled canine spermatozoa. 2010;45(2):201-7. [DOI:10.1111/j.1439-0531.2008.01202.x]
22. Oeda T, Henkel R, Ohmori H, Schill WBJA. Scavenging effect of N‐acetyl‐L‐cysteine against reactive oxygen species in human semen: a possible therapeutic modality for male factor infertility? 1997;29(3):125-31. [DOI:10.1111/j.1439-0272.1997.tb00305.x]
23. Majzoub A, Agarwal A. Antioxidants in Sperm Cryopreservation. Male Infertility: Springer; 2020. p. 671-8. [DOI:10.1007/978-3-030-32300-4_54]
24. Jannatifar R, Parivar K, Roodbari NH, Nasr-Esfahani MHJRB, Endocrinology. Effects of N-acetyl-cysteine supplementation on sperm quality, chromatin integrity and level of oxidative stress in infertile men. 2019;17(1):1-9. [DOI:10.1186/s12958-019-0468-9]
25. Jannatifar R, Parivar K, Roodbari NH, Nasr-Esfahani MHJIJFS. The effect of N-acetyl-cysteine on the expression of Nrf2 Antioxidant gene in asthenoteratozoospermia men: A clinical trial study. 2020;14(3).
26. Asadpour R, Azari M, Hejazi M, Tayefi H, Zaboli N, editors. Protective effects of garlic aquous extract (Allium sativum), vitamin E, and N-acetylcysteine on reproductive quality of male rats exposed to lead. Veterinary research forum: an international quarterly journal; 2013: Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University, Urmia, Iran.
27. Khalili B, Jafaroghli M, Farshad A, Paresh-Khiavi MJA-AJoAS. The effects of different concentrations of glycine and cysteine on the freezability of Moghani ram spermatozoa. 2010;23(3):318-25. [DOI:10.5713/ajas.2010.90387]
28. Lopes S, Jurisicova A, Sun J-G, Casper RFJHR. Reactive oxygen species: potential cause for DNA fragmentation in human spermatozoa. 1998;13(4):896-900. [DOI:10.1093/humrep/13.4.896]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Jannatifar R, Piroozmanesh H, Jannatifar Z. Effect of N-acetylcysteine on Human Sperm Parameters and DNA Damage in Frozen-thawed Sperm Samples of Asthenozoospermic Men. Qom Univ Med Sci J 2021; 14 (12) :32-40
URL: http://journal.muq.ac.ir/article-1-2991-fa.html

جنتی فر راحیل، پیروزمنش حمید، جنتی فر زینب. بررسی اثر ان-استیل سیستئین بر پارامتر‌های اسپرم و میزان آسیب DNA در نمونههای اسپرم منجمد-ذوب شده افراد آستنوزواسپرمی. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1399; 14 (12) :40-32

URL: http://journal.muq.ac.ir/article-1-2991-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 14، شماره 12 - ( اسفند 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله دانشگاه علوم پزشکی قم Qom University of Medical Sciences Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.08 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4538