جلد 17 -                   جلد 17 - صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها

Ethics code: IR.UMA.REC.1401.066


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Hajloo N, Pourabdol S, Alizadeh H, Gharibzadeh R. Psychometric Properties of the Persian version of the Heidelberg Form for Emotion Regulation Strategies (HFERST). Qom Univ Med Sci J 2023; 17 : 2542.3
URL: http://journal.muq.ac.ir/article-1-3632-fa.html
حاجلو نادر، پورعبدل سعید، علی‌­زاده حسین، غریب­‌زاده رامین. بررسی ویژگی‌­های روان­‌سنجی مقیاس راهبردهای تنظیم هیجان (فرم هایدلبرگ). مجله دانشگاه علوم پزشکی قم. 1402; 17 ()

URL: http://journal.muq.ac.ir/article-1-3632-fa.html


1- گروه روان­شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان­شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران ، hajloo53@uma.ac.ir
2- گروه روان­شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.
3- گروه روان­شناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روان­شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
4- گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان­شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
چکیده:   (1816 مشاهده)
زمینه و هدف: هدف این پژوهش، بررسی ویژگی‌­های روان­‌سنجی نسخه­ فارسی مقیاس راهبردهای تنظیم هیجان (فرم هایدلبرگ) در بین جمعیت ایرانی بود.
روش بررسی: جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه افراد 18 تا 60 ساله در بازه زمانی آبان ماه 1401 الی آذر ماه سال 1401 بودند. نمونه آماری پژوهش شامل 333 نفر بود و به روش نمونه‌­گیری دردسترس ازطریق فراخوان اینترنتی انتخاب شدند. به‌منظور بررسی روایی هم‌گرا و واگرا از پرسش‌نامه پذیرش و عمل نسخه دوم، مقیاس دشواری در تنظیم هیجان و مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس استفاده شد. پایایی به کمک روش آلفای کرونباخ و بازآزمایی و تجزیه‌وتحلیل داده‌­ها با نسخه 25 نرم‌­افزارهای SPSS و نرم‌افزار لیزرل نسخه 8/8، انجام شد.
یافته‌ها: نتایج تحلیل عاملی تأییدی همانند فرم اصلی 8 عامل نشخوار فکری، ارزیابی مجدد، پذیرش، حل مسئله، سرکوب ابراز هیجانی، سرکوب تجارب هیجانی، اجتناب و حمایت اجتماعی را تأیید کرد. همچنین، ضریب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس‌های نشخوار فکری، ارزیابی مجدد، پذیرش، حل مسئله، سرکوب ابراز هیجانی، سرکوب تجارب هیجانی، اجتناب و حمایت اجتماعی به‌ترتیب برابر 0/88، 0/87، 0/90 0/91، 0/84، 0/89، 0/92 و 0/90 به‌دست آمد. علاوه‌بر این، ضریب بازآزمایی با فاصله 4 هفته برای خرده‌مقیاس‌های مذکور به‌ترتیب برابر 0/83، 0/80، 0/85 0/89، 0/80، 0/82، 0/86 و 0/91 به‌دست آمد.
نتیجه‌گیری: باتوجه‌به نتایج به‌دست‌آمده می‌توان گفت که مقیاس راهبردهای تنظیم هیجان (فرم هایدلبرگ) ابزاری قابل‌اعتماد و روا برای سنجش راهبردهای تنظیم هیجان است.
شماره‌ی مقاله: 2542.3
متن کامل [PDF 6020 kb]   (164 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (129 مشاهده)  
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: روانشناسی
دریافت: 1401/10/6 | پذیرش: 1401/10/25 | انتشار: 1401/10/11

فهرست منابع
1. Agako A, Ballester P, Stead V, McCabe RE, Green SM. Measures of emotion dysregulation: A narrative review. Can Psychol. 2022; 63(3):376-91. [DOI:10.1037/cap0000307] [DOI:10.1037/cap0000307]
2. Nester MS, Brand BL, Schielke HJ, Kumar S. An examination of the relations between emotion dysregulation, dissociation, and self-injury among dissociative disorder patients. Eur J Psychotraumatol. 2022; 13(1):203-13. [DOI:10.1080/20008198.2022.2031592] [PMID] [PMCID] [DOI:10.1080/20008198.2022.2031592]
3. Marroquín B, Nolen-Hoeksema S. Emotion regulation and depressive symptoms: Close relationships as social context and influence. J Pers Soc Psychol. 2015; 109(5):836-55. [DOI:10.1037/pspi0000034] [PMID] [PMCID] [DOI:10.1037/pspi0000034]
4. Izadpanah S, Barnow S, Neubauer AB, Holl J. Development and validation of the heidelberg form for emotion regulation strategies (HFERST): Factor structure, reliability, and validity. Assessment. 2017; 26(5):880-906. [DOI:10.1177/1073191117720283] [PMID] [DOI:10.1177/1073191117720283]
5. Aldao A, Christensen K. Linking the expanded process model of emotion regulation to psychopathology by focusing on behavioral outcomes of regulation. Psychol Inq. 2015; 26(1):27-36. [DOI:10.1080/1047840X.2015.962399] [DOI:10.1080/1047840X.2015.962399]
6. Wang QQ, Fang YY, Huang HL, Lv WJ, Wang XX, Yang TT,et al. Anxiety, depression and cognitive emotion regulation strategies in Chinese nurses during the COVID‐19 outbreak. J Nurs Manag. 2021; 29(5):1263-74.[DOI:10.1111/jonm.13265] [PMID] [PMCID] [DOI:10.1111/jonm.13265]
7. Barnow S. Emotionsregulation und psychopathologie. Psychol Rundschau. 2012; 63(2):111-124. [DOI:10.1026/0033-3042/a000119] [DOI:10.1026/0033-3042/a000119]
8. Reinecke A, Filippini N, Berna C, Western DG, Hanson B, Cooper MJ, et al. Effective emotion regulation strategies improve fMRI and ECG markers of psychopathology in panic disorder: Implications for psychological treatment action. Transl Psychiatry. 2015; 5(11): 673-93. [DOI:10.1038/tp.2015.160] [PMID] [PMCID] [DOI:10.1038/tp.2015.160]
9. Eisma MC, Stroebe MS. Emotion regulatory strategies in complicated grief: A systematic review. Behav Ther. 2021; 52(1):234-49. [DOI:10.1016/j.beth.2020.04.004] [PMID] [DOI:10.1016/j.beth.2020.04.004]
10. Garnefski N, Kraaij V. The cognitive emotion regulation questionnaire: Psychometric features and prospective relationships with depression and anxiety in adults. Eur J Psychol Assess. 2007; 23(3):141-49. [DOI:10.1027/1015-5759.23.3.141] [DOI:10.1027/1015-5759.23.3.141]
11. Gross JJ, John OP. Individual differences in two emotion regulation processes: implications for affect, relationships, and well-being. J Pers Soc Psychol. 2003; 85(2):348-62. [DOI:10.1037/0022-3514.85.2.348] [PMID] [DOI:10.1037/0022-3514.85.2.348]
12. Gratz KL, Roemer L. Multidimensional assessment of emotion regulation and dysregulation: Development, factor structure, and initial validation of the difficulties in emotion regulation scale. J Psychopathol Behav Assess. 2004; 26(1):41-54. [Link] [DOI:10.1023/B:JOBA.0000007455.08539.94]
13. Aldao A, Nolen-Hoeksema S. Specificity of cognitive emotion regulation strategies: A transdiagnostic examination. Behav Res Ther. 2010; 48(10):974-83. [DOI:10.1016/j.brat.2010.06.002] [PMID] [DOI:10.1016/j.brat.2010.06.002]
14. Zhang D, Liu S, Wu X, Tian Y. Network analysis of cognitive emotion regulation strategies and depressive symptoms in young adults after recent stressful events: The moderation of childhood maltreatment. J Affect Disord. 2022; 301:107-16.[DOI:10.1016/j.jad.2022.01.044] [PMID] [DOI:10.1016/j.jad.2022.01.044]
15. Quoidbach J, Mikolajczak M, Gross JJ. Positive interventions: An emotion regulation perspective. Psychol Bull. 2015; 141(3):655-93. [DOI:10.1037/a0038648] [PMID] [DOI:10.1037/a0038648]
16. Potthoff S, Garnefski N, Miklósi M, Ubbiali A, Domínguez-Sánchez FJ, Martins EC, et al. Cognitive emotion regulation and psychopathology across cultures: A comparison between six European countries. Pers Individ Differ. 2016; 98:218-24. [DOI:10.1016/j.paid.2016.04.022] [DOI:10.1016/j.paid.2016.04.022]
17. Mundfrom DJ, Shaw DG, Ke TL. Minimum sample size recommendations for conducting factor analyses. Int J Tes. 2005; 5(2):159-68. [DOI:10.1207/s15327574ijt0502_4] [DOI:10.1207/s15327574ijt0502_4]
18. Bjureberg J, Ljótsson B, Tull MT, Hedman E, Sahlin H, Lundh LG, et al. Development and validation of a brief version of the difficulties in emotion regulation scale: The DERS-16. J Psychopathol Behav Assess. 2016; 38(2):284-96. [DOI:10.1007/s10862-015-9514-x] [PMID] [PMCID] [DOI:10.1007/s10862-015-9514-x]
19. Akbari T, Pourabdol S, Gharibzadeh R. [Psychometric properties of the Difficulties in Emotion Regulation Scale in students: DERS-16: Research report (Persian)]. Ardabili: University of Mohaghegh Ardabili; 2021.
20. Bond FW, Hayes SC, Baer RA, Carpenter KM, Guenole N, Orcutt HK, et al. Preliminary psychometric properties of the Acceptance and Action Questionnaire-II: A revised measure of psychological inflexibility and experiential avoidance. Behav. Ther. 2011; 42(4):676-88. [DOI:10.1016/j.beth.2011.03.007] [PMID] [DOI:10.1016/j.beth.2011.03.007]
21. Abasi E, Fti L, Molodi R, Zarabi H. Psychometric properties of Persian version of acceptance and action questionnaire-II. Ravesh Mod. 2012; 2(10):65-80. [Link]
22. Lovibond PF, Lovibond SH. The structure of negative emotional states: Comparison of the depression anxiety stress scales (dass) with the beck depression and anxiety inventories. Behav Res Ther. 1995; 33(3):335-43.[DOI:10.1016/0005-7967(94)00075-U] [PMID] [DOI:10.1016/0005-7967(94)00075-U]
23. Besharat M.A. [Investigating the psychometric properties of the Difficulty in Emotion Regulation Scale (Persian)]. Tehran: University of Tehran; 2006.
24. Faustino B. Transdiagnostic perspective on psychological inflexibility and emotional dysregulation. Behav Cogn Psychother. 2021; 49(2):233-46. [DOI:10.1017/S1352465820000600] [PMID] [DOI:10.1017/S1352465820000600]
25. Pinna T, Edwards DJ. A systematic review of associations between interoception, vagal tone, and emotional regulation: Potential applications for mental health, wellbeing, psychological flexibility, and chronic conditions. Front Psychol. 2020; 11:1792 [DOI:10.3389/fpsyg.2020.01792] [PMID] [PMCID] [DOI:10.3389/fpsyg.2020.01792]
26. Cai RY, Richdale AL, Dissanayake C, Trollor J, Uljarević M. Emotion regulation in autism: Reappraisal and suppression interactions. Autism. 2019; 23(3):737-49.[DOI:10.1177/1362361318774558] [PMID] [DOI:10.1177/1362361318774558]
27. Dryman MT, Heimberg RG. Emotion regulation in social anxiety and depression: A systematic review of expressive suppression and cognitive reappraisal. Clin Psychol Rev. 2018; 65:17-42. [DOI:10.1016/j.cpr.2018.07.004] [PMID] [DOI:10.1016/j.cpr.2018.07.004]
28. Bodalski EA, Knouse LE, Kovalev D. Adult ADHD, emotion dysregulation, and functional outcomes: Examining the role of emotion regulation strategies. J Psychopathol Behav Assess. 2019; 41(1):81-92. [DOI:10.1007/s10862-018-9695-1] [DOI:10.1007/s10862-018-9695-1]
29. Prosek EA, Giordano AL, Woehler ES, Price E, McCullough R. Differences in emotion dysregulation and symptoms of depression and anxiety among illicit substance users and nonusers. Subst Use Misuse. 2018; 53(11):1915-8. [DOI:10.1080/10826084.2018.1436563] [PMID] [DOI:10.1080/10826084.2018.1436563]
30. Paulus DJ, Gallagher MW, Bartlett BA, Tran J, Vujanovic AA. The unique and interactive effects of anxiety sensitivity and emotion dysregulation in relation to posttraumatic stress, depressive, and anxiety symptoms among trauma-exposed firefighters. Compr Psychiatr. 2018; 84:54-61. [DOI:10.1016/j.comppsych.2018.03.012] [PMID] [DOI:10.1016/j.comppsych.2018.03.012]
31. Masters MR, Zimmer-Gembeck MJ, Farrell LJ. Transactional associations between adolescents' emotion dysregulation and symptoms of social anxiety and depression: A longitudinal study. J Early Adolesc. 2019; 39(8):1085-109. [DOI:10.1177/0272431618806053] [DOI:10.1177/0272431618806053]
32. Sun J, Luo Y, Zhang R. Relationship of depression and anxiety with cognitive emotion regulation strategies among the elderly in the community. Chin Gen Pract. 2019; 22(31):3887-93. [Link]
33. Rodas JA, Jara‐Rizzo MF, Greene CM, Moreta‐Herrera R, Oleas D. Cognitive emotion regulation strategies and psychological distress during lockdown due to COVID‐19. Int J Psychol. 2022; 57(3):315-24. [DOI:10.1002/ijop.12818] [PMID] [PMCID] [DOI:10.1002/ijop.12818]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله دانشگاه علوم پزشکی قم می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق
© 2024 CC BY-NC 4.0 | Qom University of Medical Sciences Journal

Designed & Developed by : Yektaweb