مجله دانشگاه علوم پزشکی قم- داوران مشاور نشریه
داوران مشاور نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/8/9 | 
دکتر شیما آب آب زاده، آقای حمید آسایش، دکتر محسن اسلامی فارسانی،دکتر محمد آقاعلی،دکتر هدی ابوالحسنی، دکتر رحیم احمدی،دکتر معصومه اکبری،خانم هدی احمری ،آقای شهرام ارسنگ ، دکتر نرگس اسکندری ، دکتر ولی اله اکبری، دکتر محمود پرهام ،دکتر عبدالله پورصمد، آقای بهرام پورفاضلی، آقای علی جوادی،دکتر اکرم حیدری، دکتر حسین حاجیان فر، دکتر حسین حیدری،دکتر سید سجاد خرم روز، دکتر محمد خلیفه قلی،دکتر زهره خلجی نیا، آقای محمد خندان،خانم مرضیه رئیسی ،دکتر قادر زاده باقری، دکتر هادی زمانیان، خانم طیبه سبکبار، دکتر سید سعید سرکشیکیان،دکتر احسان شریفی پور،خانم فاطمه شریفی فرد، دکتر سعید شمس، دکتر هیبت الله صادقی ،دکتر نازنین ضیاء شیخ الاسلامی ، آقای حامد طهماسبی، دکتر ذبیح اله قارلی پور،دکتر سید جعفر عدنانی ساداتی، خانم زهرا علی اکبرزاده آرانی ، خانم خدیجه علیپور ، دکتر زهره کریمی، دکتر علیرضا کوهپایه ،
دکتر لطیف گچکار،دکتر سیامک محبی ، دکتر ابوالفضل محمد بیگی ،دکترابوالقاسم هادی نیا، دکتر احمدرضا یاری
نشانی مطلب در وبگاه مجله دانشگاه علوم پزشکی قم:
http://journal.muq.ac.ir/find.php?item=1.125.32.fa
برگشت به اصل مطلب