مجله دانشگاه علوم پزشکی قم- هیات تحریریه
اسامی هیئت تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

(به ترتیب حروف الفبا)

دکتر حسین ثقفی: دانشیار نفرولوژی- دانشگاه علوم  پزشکی قم، قم، ایران. پست الکترونیک: dr.hosseinsaghafigmail.com

دکتر محمد رضا حائری: دانشیاربیوشیمی-دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران.haeri.mrgamil.com ,  haerimuq.ac.ir
دکتر سید امیر حجازی: دانشیار نورولوژی دانشکده پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران.  Assh.hejazigmail.com ,hejazimuq.ac.ir

دکتر محمد حضوری: دانشیار تغذیه- دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران.  پست الکترونیک:mhozoorigmail.com

دکتر محمدرضا حیات‌بخش: دانشیار اپیدمیولوژی- دانشگاه کوئینزلند، استرالیا.  پست الکترونیک m.hayatbakhshuq.edu.au

دکتر اکرم حیدری: استاد پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران.  پست الکترونیک:heidariamagmail.com

دکتر رسول ستوده‌منش: استاد بیماری‌های گوارش دانشکده پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. 

پست الکترونیک:sotoudehmaneshtuma.ac.ir

دکتر سید جمال­ الدین شاه طاهری: استاد بهداشت حرفه‌ای دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی- دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

پست الکترونیک:shahtararitums.ac.ir

دکتر رضا صفدری: استاد مدیریت دانشکده پیراپزشکی – دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. پست الکترونیک: rsafdaritums.ac.ir

دکتر سیّد حسن عادلی:  دانشیار بیماری‌های تنفسی دانشکده پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران.  پست الکترونیک:adelimuq.ac.ir

دکتر محمّدرضا قدیر: استاد بیماری‌های گوارش دانشکده پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران. پست الکترونیک:ghadirmuq.ac.ir

دکتر فروزان کریمی: دانشیار ایمونولوژی دانشکده پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. پست الکترونیک: fkarimisbmu.ac.ir

دکتر علیرضا کوهپایی: دانشیار بهداشت حرفه‌ای - دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران.پست الکترونیک:koohpaei۱۹yahoo.com

دکتر لطیف گچکار: استاد بیماری‌های عفونی - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. پست الکترونیک: latif.gachkargmail.com

دکتر لوکا فازولاتو: دانشیار تغذیه ، دانشگاه دی پادوا، ایتالیا. پست الکترونیک: luca.fasolatounipd.it
دکتر عیسی نورمحمدی: استاد بیوشیمی- دانشگاه اکلاهما، آمریکا. پست الکترونیک:Inourmohammadiuco.edu

دکتر مسعود یونسیان: استاد اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت – دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. پست الکترونیک:younesiantums.ac.ir

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نشانی مطلب در وبگاه مجله دانشگاه علوم پزشکی قم:
http://journal.muq.ac.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب