دوره 15، شماره 11 - ( بهمن 1400 )                   جلد 15 شماره 11 صفحات 733-724 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Yousefi S, Mohseni M, Biderafsh A, Shoghi H, Shafiei S A. Correlation Between Internet Addiction and General Health in Students of Qom University of Medical Sciences in 2018. Qom Univ Med Sci J 2022; 15 (11) :724-733
URL: http://journal.muq.ac.ir/article-1-3294-fa.html
یوسفی صادق، محسنی مرضیه، بیدرفش اعظم، شوقی حامد، شفیعی سید علی. بررسی همبستگی اعتیاد به اینترنت و سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم در سال 1397. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم. 1400; 15 (11) :724-733

URL: http://journal.muq.ac.ir/article-1-3294-fa.html


1- مرکز تحقیقات علوم اعصاب، مرکز تحقیقات سلامت معنوی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران.
2- پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران.
3- گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایرا‌ن.
4- مرکز توسعه تحقیقات بالینی شهید بهشتی، بیمارستان شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران.
5- مرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران.
چکیده:   (1316 مشاهده)
زمینه و هدف: تقاضای فزاینده مردم و دانشجویان به فناوری رایانه و اینترنت، سبب ایجاد اختلال بهداشت روانی و ارتباطات اجتماعی در آن‌ها شده است. در این پژوهش به بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت و سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم پرداخته شده است.
روش بررسی: در این تحقیق صورت توصیفی همبستگی، پرسش‌نامه‌های مشخصات جمعیت‌شناختی، سلامت عمومی و اعتیاد به اینترنت یانگ، توسط 321 ‌نفر از دانشجویان ساکن خوابگاه علوم پزشکی قم (140نفر ‌آقا و 181 نفر خانم) در سال تحصیلی 1398-1397 تکمیل شد. تحلیل داده‌ها با نرم‌افزار SPSS و در دو بخش آمار توصیفی میانگین، تعداد، درصد تعداد و آمار استنباطی ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی تک‌متغیره انجام گرفت.
یافته‌ها: 8/79 درصد دانشجویان، کاربران عادی و 2/‌20 درصد دانشجویان معتاد به اینترنت بودند. با در نظر گرفتن نمره کسب‌شده از پرسش‌نامه سلامت عمومی، 1/۱۳ درصد دانشجویان دچار اختلال خفیف بودند و 66‌ درصد اختلال متوسط و ۹/۲۰ درصد اختلال شدید داشتند. ضریب همبستگی پیرسون بین مقیاس‌ها و سلامت عمومی با اعتیاد به اینترنت، ارتباط معناداری در سطح معناداری 05/0 نشان دادند. در آنالیز رگرسیون خطی، تنها متغیر مدت زمان اتصال به اینترنت در شرایط یکسان از نظر سایر متغیرها توانسته است نمره سلامت عمومی را پیش‌بینی کند.
نتیجه‌گیری: بین سلامت عمومی با اعتیاد به اینترنت ارتباط معناداری وجود دارد. پیشگیری از عوارض و خطرات ناشی از اعتیاد به اینترنت ضروری است و نیاز به برنامه‌ریزی آموزشـی، مـشاوره‌ای و رفتاری بین دانشجویان آسیب‌پذیر دارد.
متن کامل [PDF 988 kb]   (419 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (386 مشاهده)  
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: روانشناسی
دریافت: 1400/8/6 | پذیرش: 1400/11/25 | انتشار: 1400/12/10

فهرست منابع
1. Choi JS, Park SM, Lee J, Hwang JY, Jung HY, Choi SW, et al. Resting-state beta and gamma activity in Internet addiction. Int J Psychophysiol. 2013; 89(3):328-33. [DOI:10.1016/j.ijpsycho.2013.06.007] [PMID] [DOI:10.1016/j.ijpsycho.2013.06.007]
2. Kalwar SK. Comparison of human anxiety based on different cultural backgrounds. Cyberpsychol Behav Soc Netw. 2010; 13(4):443-6. [DOI:10.1089/cyber.2009.0380] [PMID] [DOI:10.1089/cyber.2009.0380]
3. Sadati Baladehi M, Taghi Pour Javan A. [The relationship between internet addiction, social development and health behaviors of high school students in Tehran (Persian)]. Iran J Health Educ Health Promot. 2018; 6(3):222-30. [DOI:10.30699/acadpub.ijhehp.6.3.222] [DOI:10.30699/acadpub.ijhehp.6.3.222]
4. Yellowlees PM, Marks S. Problematic internet use or internet addiction? Comput Hum Behav. 2007; 23(3):1447-53. [DOI:10.1016/j.chb.2005.05.004] [DOI:10.1016/j.chb.2005.05.004]
5. Chou C, Hsiao MC. Internet addiction, usage, gratification, and pleasure experience: The Taiwan college students' case. Comput Educ. 2000; 35(1):65-80. [DOI:10.1016/S0360-1315(00)00019-1] [DOI:10.1016/S0360-1315(00)00019-1]
6. Amichai-Hamburger Y, Ben-Artzi E. Loneliness and Internet use. Comput Human Behav. 2003; 19(1):71-80. [DOI:10.1016/S0747-5632(02)00014-6] [DOI:10.1016/S0747-5632(02)00014-6]
7. İskender M. Investigation of the effects of social self-confidence, social loneliness and family emotional loneliness variables on internet addiction. Malays Online J Edu Technol. 2018; 6(3):1-10. [DOI:10.17220/mojet.2018.03.001] [DOI:10.17220/mojet.2018.03.001]
8. Cheng YS, Tseng PT, Lin PY, Chen TY, Stubbs B, Carvalho AF, et al. Internet addiction and its relationship with suicidal behaviors: A meta-analysis of multinational observational studies. J Clin Psychiatry. 2018; 79(4):9291. [DOI:10.4088/JCP.17r11761] [DOI:10.4088/JCP.17r11761]
9. Boonvisudhi T, Kuladee S. Association between Internet addiction and depression in Thai medical students at Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital. PloS One. 2017; 12(3):e0174209. [DOI:10.1371/journal.pone.0174209] [PMID] [PMCID] [DOI:10.1371/journal.pone.0174209]
10. Kiani T, Fallahi KM, Dalvandi A, Hosseini MA, Norozi K. [Internet addiction and its related factors among nursing students in Tehran University of Medical Sciences in 2013 (Persian)]. J Nurs Educ. 2014; 2(4):50-62. [Link]
11. Maheri AB, Hamid Joveini H, Bahrami MN, Sadeghi R. [Thestudy of the effects of internet addiction on healthy lifestyle in students living in the dormitories of Tehran University of Medical Sciences, 2012 (Persian)]. Razi J Med Sci. 2013; 20(114):10-9. [Link]
12. Jafari N, Fatehizadeh M. [Investigation of the relationship between internet addiction and depression, anxiety, stress and social phobia among students in Isfahan University (Persian)]. Sci J Kurdistan Univ Med Sci. 2012; 17(4):1-9. [Link]
13. Taghavi S. [Validity and reliability of the general health questionnaire (GHQ-28) in college students of Shiraz University (Persian)]. J Psychol. 2002; 5(4):381-98. [Link]
14. Alavi SS, Eslami M, Maracy MR, Najafi M, Jannatifard F, Rezapour H. [Psychometric properties of Young internet addiction test (Persian)]. Int J Behav Sci. 2010; 4(3):183-9. [Link]
15. Anand N, Thomas C, Jain PA, Bhat A, Thomas C, Prathyusha PV, et al. Internet use behaviors, internet addiction and psychological distress among medical college students: A multi centre study from South India. Asian J Psychiatr. 2018; 37:71-7. [DOI:10.1016/j.ajp.2018.07.020] [PMID] [DOI:10.1016/j.ajp.2018.07.020]
16. Bagdey P, Adikane H, Narlawar U, Dhage D, Surwase K, Kaware A. A cross sectional study of prevalence of internet addiction and its association with mental health among college going students in Nagpur city. Int J Community Med public health. 2018; 5(4):1658-65. [DOI:10.18203/2394-6040.ijcmph20181252] [DOI:10.18203/2394-6040.ijcmph20181252]
17. Langarizadeh M, Naghipour M, Tabatabaei SM, Mirzaei A, Vaghar ME. Prediction of internet addiction based on information literacy among students of Iran University of Medical Sciences. Electronic Physician. 2018; 10(2):6333-40. [DOI:10.19082/6333] [PMID] [PMCID] [DOI:10.19082/6333]
18. Dadipoor S, Zare F, Zarandi F, Ghanbarnejad A, Hasanzade R, Safari Moradabadi A. [Investigate internet addiction and effective factors among students in Hormozgan University of Medical Sciences (Persian)]. J Health Syst Res. 2014; 10(3):469-79. [Link]
19. Hosseini SM, Hemat Fard H, Esfahani P, Moradpour I. [Mental health status and its relation with students' internet addiction at Charam [Payame Noor University] in 2014 (Persian)]. J Sabzevar Univ Med Sci. 1970; 22(3):481-9. [Link]
20. Zhang MW, Lim RB, Lee C, Ho RC. Prevalence of internet addiction in medical students: A meta-analysis. Acad Psychiatry. 2018; 42(1):88-93. [DOI:10.1007/s40596-017-0794-1] [PMID] [DOI:10.1007/s40596-017-0794-1]
21. Kim WJ, Yang JC, Choi Y. Relationship between adolescent internet addiction tendency and family environment. Chonnam Med J. 2002; 38(3):235-41. [Link]
22. Dargahi H, Razavi SM. [Internet addiction and its related factors: A study of an Iranian population (Persian)]. Payesh. 2007; 6(3):265-72. [Link]
23. Hasanzadeh R. [Internet addiction in students: Threat factor for mental health (Persian)]. J Healthc Manag. 2009; 1(3):79-85. [Link]
24. Asl JF, Goudarzi M, Shoghi H. The radio-protective effect of rosmarinic acid against mobile phone and Wi-Fi radiation-induced oxidative stress in the brains of rats. Pharmacol Rep. 2020; 72(4):857-66. [DOI:10.1007/s43440-020-00063-9] [PMID] [DOI:10.1007/s43440-020-00063-9]
25. Nastizaei N. [The relationship between general health and internet addiction (Persian)]. Zahedan J Res Med Sci. 2009; 11(1):57-63. [Link]
26. Solhi M, Farhandi H, Armoon B. [Internet addiction among B. SC. students in Health Faculty, Tehran university of Medical Sciences (Persian)]. Razi J Med Sci. 2013; 20(106):40-7. [Link]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله دانشگاه علوم پزشکی قم می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق
© 2024 CC BY-NC 4.0 | Qom University of Medical Sciences Journal

Designed & Developed by : Yektaweb