دوره 15، شماره 11 - ( بهمن 1400 )                   جلد 15 شماره 11 صفحات 777-766 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Hajloo N, Pourabdol S, Sobhi Gharamaleki N, Beyki M. Psychometric Properties of the Comprehensive assessment of Acceptance and Commitment Therapy processes (CompACT(. Qom Univ Med Sci J 2022; 15 (11) :766-777
URL: http://journal.muq.ac.ir/article-1-3352-fa.html
حاجلو نادر، پورعبدل سعید، صبحی قراملکی ناصر، بیکی مهدی. بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامه سنجش جامع فرایندهای درمان پذیرش و تعهد. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم. 1400; 15 (11) :766-777

URL: http://journal.muq.ac.ir/article-1-3352-fa.html


1- گروه روانشناسی، دانشکده علوم ‌تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران. ، hajloo53@uma.ac.ir
2- گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.
3- گروه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
4- گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.
چکیده:   (1326 مشاهده)
زمینه و هدف: انعطاف‌پذیری روان‌شناختی، اصلی‌ترین هدف درمان پذیرش و تعهد است. با این حال، ابزار کارآمدی برای سنجش آن لازم است؛ بنابراین هدف این پژوهش، بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه‌ فارسی مقیاس سنجش جامع فرایند درمان پذیرش و تعهد بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل همه افراد هجده تا شصت ساله در بازه زمانی مرداد تا مهر سال 1400 بود.
روش بررسی: نمونه آماری پژوهش شامل 256 نفر بود که به روش نمونه‌گیری در دسترس از طریق فراخوان اینترنتی انتخاب شدند. به منظور بررسی روایی همگرا و واگرا از پرسش‌نامه پذیرش و عمل نسخه دوم و مقیاس دشواری در تنظیم هیجان و پرسش‌نامه افسردگی، اضطراب و استرس استفاده شد. روایی سازه از طریق تحلیل عاملی تأییدی بررسی شد. پایایی به کمک روش آلفای کرونباخ و بازآزمایی و تجزیه و تحلیل داده‌ها با نرم‌افزارهای SPSS نسخه 25 و لیزرل نسخه 8/8 انجام شد.
یافته‌ها: نتایج تحلیل عاملی تأییدی همانند فرم اصلی، سه عامل گشودگی نسبت به تجربه، آگاهیِ رفتاری و اقدام متعهدانه را تأیید کرد. همچنین ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس برابر با 89/0 و برای خرده‌مقیاس‌های گشودگی نسبت به تجربه، آگاهیِ رفتاری و اقدام متعهدانه به ترتیب برابر 91/0، 88/0 و 85/0 به دست آمد. علاوه بر این، ضریب بازآزمایی با فاصله چهار هفته برای کل پرسش‌نامه 80/0 و برای خرده‌مقیاس‌های گشودگی نسبت به تجربه، آگاهی رفتاری و اقدام متعهدانه به ترتیب برابر 89/0، 78/0 و 79/0 به دست آمد. همچنین ضرایب همبستگی نشان‌دهنده روایی همگرا و تشخیصی مطلوب پرسش‌نامه بود (001/P<0).
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به‌دست‌آمده می‌توان گفت که مقیاس سنجش جامع فرایند درمان پذیرش و تعهد ابزاری قابل اعتماد و روا برای اندازه‌گیری انعطاف‌پذیری روان‌شناختی است.
متن کامل [PDF 6219 kb]   (424 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (286 مشاهده)  
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: روانشناسی
دریافت: 1400/10/11 | پذیرش: 1400/11/5 | انتشار: 1400/11/10

فهرست منابع
1. Byrne G, Ghráda ÁN, O'Mahony T, Brennan E. A systematic review of the use of acceptance and commitment therapy in supporting parents. Psychol Psychother. 2021; 94 (Suppl 2):378-407. [PMID] [DOI:10.1111/papt.12282]
2. Han A, Yuen HK, Jenkins J. Acceptance and commitment therapy for family caregivers: A systematic review and meta-analysis. J Health Psychol. 2021; 26(1):82-102. [DOI:10.1177/1359105320941217] [PMID] [DOI:10.1177/1359105320941217]
3. Thompson EM, Destree L, Albertella L, Fontenelle LF. Internet-based acceptance and commitment therapy: A transdiagnostic systematic review and meta-analysis for mental health outcomes. Behav Ther. 2021; 52(2):492-507.[DOI:10.1016/j.beth.2020.07.002] [PMID] [DOI:10.1016/j.beth.2020.07.002]
4. Vowles KE, McCracken LM, McLeod C, Eccleston C. The Chronic Pain Acceptance Questionnaire: Confirmatory factor analysis and identification of patient subgroups. Pain. 2008; 140(2):284-91. [PMID] [DOI:10.1016/j.pain.2008.08.012]
5. Lillis J, Hayes SC. Measuring avoidance and inflexibility in weight related problems. Int J Behav Consult Ther. 2007; 4(4):348-54. [DOI:10.1037/h0100865] [DOI:10.1037/h0100865]
6. Gregg JA, Callaghan GM, Hayes SC, Glenn-Lawson JL. Improving diabetes self-management through acceptance, mindfulness, and values: A randomized controlled trial. J Consult Clin Psychol. 2007; 75(2):336-43.[DOI:10.1037/0022-006X.75.2.336] [PMID] [DOI:10.1037/0022-006X.75.2.336]
7. Francis AW, Dawson DL, Golijani-Moghaddam N. The development and validation of the Comprehensive assessment of Acceptance and Commitment Therapy processes (CompACT). J Contextual Behav Sci. 2016; 5(3):134-45. [DOI:10.1016/j.jcbs.2016.05.003] [DOI:10.1016/j.jcbs.2016.05.003]
8. Gámez W, Chmielewski M, Kotov R, Ruggero C, Suzuki N, Watson D. The brief experiential avoidance questionnaire: development and initial validation. Psychol Assess. 2014; 26(1): 35-45. [PMID] [DOI:10.1037/a0034473]
9. Wilson KG, Sandoz EK, Kitchens J, Roberts M. The Valued Living Questionnaire: Defining and measuring valued action within a behavioral framework. Psychol Rec. 2010; 60(2):249-72.[DOI:10.1007/BF03395706] [DOI:10.1007/BF03395706]
10. Bond FW, Hayes SC, Baer RA, Carpenter KM, Guenole N, Orcutt HK, et al. Preliminary psychometric properties of the Acceptance and Action Questionnaire-II: A revised measure of psychological inflexibility and experiential avoidance. Behav Ther. 2011; 42(4):676-88. [DOI:10.1016/j.beth.2011.03.007] [PMID] [DOI:10.1016/j.beth.2011.03.007]
11. Ruiz FJ, Herrera ÁI, Luciano C, Cangas AJ. Measuring experiential avoidance and psychological inflexibility: The Spanish version of the Acceptance and Action Questionnaire-II. Psicothema. 2013; 25(1):123-9. https://www.redalyc.org/pdf/727/72725690023.pdf
12. Wolgast M. What does the Acceptance and Action Questionnaire (AAQ-II) really measure? Behav Ther. 2014; 45(6):831-9. [DOI:10.1016/j.beth.2014.07.002] [PMID] [DOI:10.1016/j.beth.2014.07.002]
13. Hooper N, Larsson A. The research journey of acceptance and commitment therapy (ACT). New York: Springer; 2015. [DOI:10.1057/9781137440174] [DOI:10.1057/9781137440174]
14. Schmalz JE, Murrell AR. Measuring experiential avoidance in adults: The Avoidance and Fusion Questionnaire. Int J Behav Consult Ther. 2010; 6(3):198-213. [DOI:10.1037/h0100908] [DOI:10.1037/h0100908]
15. Ruiz FJ. A review of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) empirical evidence: Correlational, experimental psychopathology, component and outcome studies. Int J Psychol Psychol Ther. 2010; 10(1):125-62. [Link]
16. Mundfrom DJ, Shaw DG, Ke TL. Minimum sample size recommendations for conducting factor analyses. Int J Tes. 2005; 5(2):159-68. [DOI:10.1207/s15327574ijt0502_4] [DOI:10.1207/s15327574ijt0502_4]
17. Abasi E, Fti L, Molodi R, Zarabi H. [Psychometric properties of Persian version of acceptance and action questionnaire-II (Persian)]. Psychol Methods Model. 2013; 3(2):65-80. [Link]
18. Bjureberg J, Ljótsson B, Tull MT, Hedman E, Sahlin H, Lundh LG, et al. Development and validation of a brief version of the difficulties in emotion regulation scale: The DERS-16. J Psychopathol Behav Assess. 2016; 38(2):284-96. [DOI:10.1007/s10862-015-9514-x] [PMID] [PMCID] [DOI:10.1007/s10862-015-9514-x]
19. Gratz KL, Roemer L. Multidimensional assessment of emotion regulation and dysregulation: Development, factor structure, and initial validation of the difficulties in emotion regulation scale. J Psychopathol Behav Assess. 2004; 26(1):41-54. [Link] [DOI:10.1023/B:JOBA.0000007455.08539.94]
20. AkbariT, Pourabdol S, Gharibzadeh R. Psychometric properties of the Difficulties in Emotion Regulation Scale in students: DERS-16. Research report. Ardabili: Faculty of Education and Psychology. University of Mohaghegh Ardabili; 2021.
21. Lovibond PF, Lovibond SH. The structure of negative emotional states: Comparison of the Depression Anxiety Stress Scales (DASS) with the Beck Depression and Anxiety Inventories. Behav Res Ther. 1995; 33(3):335-43.[DOI:10.1016/0005-7967(94)00075-U] [DOI:10.1016/0005-7967(94)00075-U]
22. Sahebi A, Asghari MJ, Salari RS. [Validation of depression anxiety and stress scale (DASS-21) for an Iranian population (Persian)]. J Dev Psychol. 2005; 1(4):36-54. [Link]
23. Davis AK, Barrett FS, Griffiths RR. Psychological flexibility mediates the relations between acute psychedelic effects and subjective decreases in depression and anxiety. J Contextual Behav Sci. 2020; 15:39-45. [PMID] [PMCID] [DOI:10.1016/j.jcbs.2019.11.004]
24. Trindade IA, Mendes AL, Ferreira NB. The moderating effect of psychological flexibility on the link between learned helplessness and depression symptomatology: A preliminary study. J Contextual Behav Sci. 2020; 15:68-72. [DOI:10.1016/j.jcbs.2019.12.001] [DOI:10.1016/j.jcbs.2019.12.001]
25. McAteer G, Gillanders D. Investigating the role of psychological flexibility, masculine self‐esteem and stoicism as predictors of psychological distress and quality of life in men living with prostate cancer. Eur J Cancer Care. 2019; 28(4):e13097. [PMID] [DOI:10.1111/ecc.13097]
26. Gallego A, McHugh L, Villatte M, Lappalainen R. Examining the relationship between public speaking anxiety, distress tolerance and psychological flexibility. J Contextual Behav Sci. 2020; 16:128-33. [DOI:10.1016/j.jcbs.2020.04.003] [DOI:10.1016/j.jcbs.2020.04.003]
27. Dubey N, Podder P, Pandey D. Knowledge of COVID-19 and its influence on Mindfulness, Cognitive Emotion Regulation and Psychological Flexibility in the Indian community. FrontPsychol. 2020; 11:589365. [PMID] [PMCID] [DOI:10.3389/fpsyg.2020.589365]
28. Cobos-Sánchez L, Flujas-Contreras JM, Becerra IG. Relation between psychological flexibility, emotional intelligence and emotion regulation in adolescence. Curr Psychol. 2020; 30: 75-83. [DOI:10.1007/s12144-020-01067-7] [DOI:10.1007/s12144-020-01067-7]
29. González-Fernández S, Fernández-Rodríguez C, Mota-Alonso MJ, García-Teijido P, Pedrosa I, Pérez-Álvarez M. Emotional state and psychological flexibility in breast cancer survivors. Eur J Oncol Nurs. 2017; 30:75-83. [PMID] [DOI:10.1016/j.ejon.2017.08.006]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله دانشگاه علوم پزشکی قم می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق
© 2024 CC BY-NC 4.0 | Qom University of Medical Sciences Journal

Designed & Developed by : Yektaweb